2 3 ĐIMETYLPENTAN

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chất tất cả phương pháp cấu tạo:

*

Viết những bí quyết kết cấu của những thích hợp chất có tên Gọi sau:

a. Neopentanb. Isopentanc. 1,3 – điclo – 2,4 – đimetylpent&. 4-etyl-2,3,3-trimetylheptung.e. 3,5-đietyl-2,2,3-trimetyloctan


*

Giải nkhô giòn giúp em cùng với ạ