Bài Tập Chương Nito Photpho Trong Đề Thi Đại Học

Cho 100 ml hỗn hợp KOH 1,5M vào 200 ml hỗn hợp H3PO4 0,5M, thu được dung dịch X.

Bạn đang xem: Bài tập chương nito photpho trong đề thi đại học

Cô cạn hỗn hợp X, nhận được các thành phần hỗn hợp tất cả những hóa học làA. KH2PO4 và K3PO4. B. KH2PO4 cùng K2HPO4.C. KH2PO4 với H3PO4. D. K3PO4 cùng KOH.Câu 2. (ĐH - KB – 2009) Phân bón như thế nào sau đây làm cho tăng cường độ chua của đất?


*

bài tập cmùi hương Nitơ - Photpho trong đề thi ĐHCâu 1. (ĐH-KB–2009) Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H 3PO40,5M, chiếm được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X, nhận được tất cả hổn hợp bao gồm các hóa học làA. KH2PO4 cùng K3PO4. B. KH2PO4 và K2HPO4.C. KH2PO4 cùng H3PO4. D. K3PO4 với KOH.Câu 2. (ĐH - KB – 2009) Phân bón làm sao dưới đây có tác dụng tăng cường mức độ chua của đất?A. KCl. B. NH4NO3. C. NaNO3. D. K2CO3.Câu 3. (ĐH - KB – 2007) Khi cho Cu công dụng với dung dịch cất H 2SO4 loãng vàNaNO3, mục đích của NaNO3 vào bội nghịch ứng làA. hóa học xúc tác. B. hóa học oxi hoá. C. môi trường thiên nhiên. D. chất khử.Câu 4. (ĐH - KB – 2007) Trong chống xem sét, người ta thường xuyên pha trộn HNO3 từA. NaNO2 với H2SO4 đặc. B. NaNO3 với H2SO4 quánh. D. NaNO3 với HCl đặc.C. NH3 với O2.Câu 5. (ĐH - KB – 2008) Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch cất 0,35 mol KOH. Dungdịch nhận được gồm những chất:A. H3PO4, KH2PO4. B. K3PO4, KOH. C. K3PO4, K2HPO4. D. K2HPO4, KH2PO4.Câu 6. (ĐH - KB – 2008) Thành phần chủ yếu của quặng photphorit làA. Ca(H2PO4)2. B. Ca3(PO4)2. C. NH4H2PO4. D. CaHPO4.Câu 7. (ĐH - KA – 2007) Trong chống phân tách, để pha trộn một lượng nhỏ khí Xtinh khiết, tín đồ ta nấu nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X làA. NO. B. N2. C. N2O. D. NO2Câu 8. (ĐH - KA – 2008) Tổng hệ số (các số ngulặng, tối giản) của tất c ả những chấtvào phương trình bội phản ứng giữa Cu cùng với hỗn hợp HNO3 đặc, rét làA. 11. B. 10. C. 8. D. 9.Câu 9. (ĐH - KA – 2008) Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp có HNO 3 0,8Mvới Cu(NO3)2 1M. Sau Lúc các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, thu đ ược 0,92a gam h ỗn h ợpsắt kẽm kim loại và khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5). Giá trị của a làA. 5,6. B. 11,2. C. 8,4. D. 11,0.Câu 10. (ĐH - KB – 2007) Hòa tung trọn vẹn 12 gam hỗn hợp sắt, Cu (tỉ l ệ mol 1:1)bằng axit HNO3, nhận được V lkhông nhiều (sinh hoạt đktc) tất cả hổn hợp khí X (tất cả NO cùng NO 2) với dung dịchY (chỉ đựng nhì muối cùng axit dư). Tỉ kăn năn của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là (choH = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64)A. 3,36. B. 2,24. C. 5,60. D. 4,48.Câu 11. (ĐH - KA – 2009) Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào bình kín đáo không cất khôngkhí, sau đó 1 thời gian chiếm được 4,96 gam hóa học rắn cùng các thành phần hỗn hợp khí X. H ấp th ụ hoàn toànX vào nước để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y có pH bằngA. 2. B. 3. C. 4. D. 1.Câu 12. (ĐH - KA – 2008) Cho 11,36 gam tất cả hổn hợp bao gồm sắt, FeO, Fe 2O3 với Fe3O4 phảnứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử duyduy nhất, sống đktc) cùng hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam muối hạt khan. Giá trịcủa m làA. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.Câu 13. (ĐH - KA – 2008) Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng cùng với 100 ml dung dịch láo lếu hợpcó HNO3 0,8M với H2SO4 0,2M. Sau lúc các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khíNO (thành phầm khử độc nhất, ngơi nghỉ đktc). Giá trị của V làA. 0,746. B. 0,448. C. 1,792. D. 0,672.Câu 14. (ĐH - KB – 2008) Cho 2,16 gam Mg tác dụng cùng với dung dịch HNO 3 (dư). Sau khiphản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung d ịch X. Kh ốilượng muối hạt khan chiếm được khi làm cất cánh hơi dung dịch X làA. 13,32 gam. B. 6,52 gam.

Xem thêm: Cho Đoạn Mạch Như Hình Vẽ - Trong Đó E1=9V, R1=1,2 Ôm, E2=3V, R2=0,4 Ôm

C. 8,88 gam. D. 13,92 gam.Câu 15. (ĐH - KB – 2007) Cho tất cả hổn hợp Fe, Cu làm phản ứng với dung dịch HNO 3 loãng.Sau lúc phản ứng trọn vẹn, nhận được hỗn hợp chỉ cất một ch ất chảy và kim lo ại d ư.Chất rã đó làA. Cu(NO3)2. B. HNO3. C. Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)3.Câu 16. (ĐH - KB – 2007) Thực hiện tại hai thí nghiệm:1) Cho 3,84 gam Cu bội phản ứng cùng với 80 ml dung dịch HNO3 1M bay ra V1 lkhông nhiều NO.2) Cho 3,84 gam Cu phản bội ứng cùng với 80 ml hỗn hợp đựng HNO 3 1M cùng H2SO4 0,5 M thoátra V2 lkhông nhiều NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo sinh sống thuộc đi ều ki ện.Quan hệ giữa V1 và V2 là (đến Cu = 64)A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1.Câu 17. (ĐH - KA – 2011) Đun lạnh m gam hỗn hợp Cu và Fe bao gồm tỉ lệ thành phần kăn năn lượngtương ứng 7 : 3 với cùng 1 lượng hỗn hợp HNO 3. Khi các phản ứng dứt, thu được0,75m gam chất rắn, hỗn hợp X và 5,6 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí (đktc) có NO với NO 2 (khônggồm thành phầm khử không giống của N +5). Biết lượng HNO3 đã bội nghịch ứng là 44,1 gam. Giá trị củam làA. 44,8. B. 40,5. C. 33,6. D. 50,4.Câu 18. (ĐH - KA – 2011) Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml hỗn hợp tất cả HNO 3 0,6M vàH2SO4 0,5M. Sau lúc những phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn (sản ph ẩm kh ử duy nh ất là NO), côcạn cảnh giác toàn bộ dung dịch sau phản bội ứng thì cân nặng muối hạt khan thu được làA. đôi mươi,16 gam. B. 22,56 gam. C. 19,76 gam. D. 19,đôi mươi gam.Câu 19. (ĐH - KA – 2009) Cho tất cả hổn hợp bao gồm 1,12 gam Fe với 1,92 gam Cu vào 400 mlhỗn hợp chứa tất cả hổn hợp tất cả H2SO4 0,5M với NaNO3 0,2M. Sau lúc các phản ứng xảy ratrọn vẹn, thu được dung dịch X với khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dungdịch NaOH 1M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa chiếm được là to nh ất. Giá tr ị t ối thi ểucủa V làA. 240. B. 120. C. 360. D. 400.Câu đôi mươi. (ĐH - KA – 2009) Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO 3 loãng(dư), thu được hỗn hợp X cùng 1,344 lít (làm việc đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y có nhì khí là N 2O và N2.Tỉ khối hận của hỗn hợp khí Y so với khí H 2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gamchất rắn khan. Giá trị của m làA. 97,98. B. 106,38. C. 38,34. D. 34,08.Câu 21. (ĐH - KA – 2009) Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết vào dung dịch HNO3loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (thành phầm khử độc nhất, sinh sống đktc) có tỉ kăn năn đối vớiH2 bằng 22. Khí NxOy với sắt kẽm kim loại M làA. NO và Mg. B. N2O và Al. C. N2O và Fe. D. NO2 với Al.Câu 22. (ĐH - KA – 2009) Cho 6,72 gam sắt vào 400 ml dung dịch HNO 3 1M, cho khilàm phản ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được khí NO (thành phầm khử duy nhất) cùng dung d ịch X.Dung dịch X có thể hoà tung tối đa m gam Cu. Giá trị của m làA. 1,92. B. 0,64. C. 3,84. D. 3,trăng tròn.Câu 23. (ĐH - KB – 2009) Hòa tan trọn vẹn 1,23 gam tất cả hổn hợp X tất cả Cu và Al vàohỗn hợp HNO3 đặc, rét thu được một,344 lkhông nhiều khí NO2 (thành phầm khử tuyệt nhất, sinh hoạt đktc)với dung dịch Y. Sục từ từ khí NH 3 (dư) vào dung dịch Y, sau khoản thời gian bội phản ứng xẩy ra hoàntoàn nhận được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu vào h ỗn h ợp X và giátrị của m lần lượt làA. 21,95% với 2,25. B. 78,05% và 2,25. C. 21,95% và 0,78. D. 78,05% và 0,78.Câu 24. (ĐH - KB – 2007) Nung m gam bột Fe vào oxi, chiếm được 3 gam h ỗn h ợp chấtrắn X. Hòa rã không còn các thành phần hỗn hợp X trong dung dịch HNO 3 (dư), thoát ra 0,56 lkhông nhiều (sinh sống đktc) NO(là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là? (đến O = 16, Fe = 56)A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32.Câu 25. (ĐH - KB – 2009) Cho m gam bột sắt vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp gồmCu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6mgam hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lkhông nhiều khí NO (thành phầm khử duy nhất, làm việc đktc). Giá tr ị c ủam và V theo lần lượt làA. 10,8 và 4,48. B. 10,8 và 2,24. C. 17,8 và 2,24. D. 17,8 và 4,48.Câu 26. (ĐH - KB – 2010) Nung 2,23 gam các thành phần hỗn hợp X gồm những kim loại Fe, Al, Zn, Mgtrong oxi, sau đó 1 thời gian nhận được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hoà tung trọn vẹn Y vàodung dịch HNO3 (dư), nhận được 0,672 lít khí NO (thành phầm khử độc nhất, sống đktc). Sốmol HNO3 đã làm phản ứng là ?A. 0,12. B. 0,14. C. 0,16. D. 0,18.Câu 27. (ĐH - KB – 2010) Cho 0,3 mol bột Cu với 0,6 mol Fe(NO 3)2 vào hỗn hợp chứa0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau lúc các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được V lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Giá trị của V làA. 6,72. B. 8,96. C. 4,48. D. 10,08