BÀI TẬP SQL SERVER QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Short URL: https://neftekumsk.com/1801Yêu cầu.1.Thiết kế bảng sản phẩm & hàng hóa bao gồm các column sau

- id mẫu mã số nguim, khóa thiết yếu, từ bỏ tăng

- tên phương diện hàng

- bên sản xuất- xuất xứ (toàn quốc, Japan, ...)- giá bán nhập- giá bán- ngày cấp dưỡng : giao diện tài liệu date

->Thực hiện nay chèn them 10 phiên bản ghi vào bảng2. Thiết kế bảng bán sản phẩm bao gồm những column sau- id giao dịch dạng hình số nguyên ổn, khóa chủ yếu, trường đoản cú tăng- id_hanghoa khóa ngoai vệ link vs khóa id của bang sản phẩm hóa- chụ thich : sử dụng lưu lại cho mỗi đối kháng hàng- ngày phân phối : vẻ bên ngoài date- số lượng

- gia ban

->Thực hiện nay nhập 10 phiên bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện tại liệt kê tất cả các đơn hàng đã có được đẩy ra -> Dùng view nhằm thiết kế4. Liệt kê những deals được đẩy ra gồm nguồn gốc xuất xứ -> đề xuất viết procedure gồm tđê mê số truyền vào là xuất xứ5. Thống kê tổng giá cả được mang đến từng sản phẩm. -> viết procedure bao gồm tđắm đuối số truyền vào là sản phẩm và tsay mê số đấu già là total


Bạn đang xem: Bài tập sql server quản lý bán hàng

Theo dõi cập nhật văn bản học bên trên Youtube & Facebook


C2002LT2008AC2009IToday_C2009IC2010GC2010LToday_C2010LQuản lý vật tứ bảng SQLSQL thống trị công ty hàngDatabase quản lý cung cấp hàngBài tập đại lý dữ liệu cai quản buôn bán hàngBài tập Squốc lộ thống trị hotel gồm lời giảicác bài luyện tập Squốc lộ Server cai quản bán sản phẩm đọccác bài tập luyện Squốc lộ làm chủ thiết bị tưcác bài luyện tập Squốc lộ thống trị nhân viên
Bình luận

Phản Hồi Bởi:

(1) Nguyễn Rapper Đinh Tiến Đạt (2) Nguyễn Xuân Mai (3) hainguyen (4) Đỗ Minh Quân (5) Do Trung Duc (6) Nguyễn đình quân (7) vuong huu phu (8) Trần Văn uống Lâm (9) Trần Thị Khánh Huyền (10) Nguyễn Hữu Hiếu (11) Ngulặng Phấn Đông (12) Triệu Văn uống Lăng (13) nguyễn Sử (14) TRẦN VĂN ĐIỆP.. (15) Hoàng Thái Sơn

Chia sẻ từ lớp học


*

Hoàng Thái Sơn


Create database QuanLyBanHang

go

use QuanLyBanHang

go

Create table Product (

id int primary key identity (1,1),

name nvarchar(50),

producer nvarchar(50),

made_in nvarchar(30),

price_in int,

price_out int,

day_released date

)

go

Create table Sell (

id int primary key identity(1,1),

id_hàng hóa int,

note text,

day_sell date,

quantity int,

FOREIGN KEY (id_product) references Product(id)

)

go

insert inkhổng lồ Product(name, producer, made_in, price_in, price_out, day_released)

values

go

insert inlớn Sell (id_sản phẩm, note, day_sell, quantity)

values

go

select * from Product

select * from Sell

create view view_sold_product

as

select sell.id "Prodcut code", Product.name, Product.made_in, sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where sell.id_hàng hóa = Product.id

select * from view_sold_product

create proc proc_view_sold_product


origin nvarchar(20)

as begin

select sell.id "Prodcut code", Product.name, Product.made_in, sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where Sell.id_product=Product.id and

Product.made_in =
origin

end

exec proc_view_sold_hàng hóa Canada

select Product.name, SUM(Product.price_out * Sell.quantity) "Total_price"

from Sell left join Product on Sell.id_hàng hóa = Product.id

group by Product.name

create proc proc_sum_price_product


mat_hang nvarchar(20),


total int output

as begin

select
total = SUM(Product.price_out * Sell.quantity)

from Product, Sell

where Sell.id_hàng hóa = Product.id

and Product.name =
mat_hang

group by Product.name, Product.price_out

end

drop proc proc_sum_price_product

declare
count int

exec proc_sum_price_product "tu lanh",
total =
count output

print N"Tong gia tri: " + + CONVERT(nvarchar(20),
count)


*

madein nvarchar(50)asbeginselect hàng hóa.id, sản phẩm.producer_name, product.madein, hàng hóa.sell_price, orders.numberfrom hàng hóa inner join orders on sản phẩm.id = orders.product_idwhere hàng hóa.madein =
madeinorder by sản phẩm.id ascendexec proc_product_by_madein "Viet Nam"-- create proccreate proc proc_statistic_product
productId int,
total float outputasbegin-- TESTselect sản phẩm.id, product.producer_name, product.madein, sum(orders.number * orders.price) as "TotalMoney"from sản phẩm inner join orders on product.id = orders.product_idgroup by sản phẩm.id, sản phẩm.producer_name, hàng hóa.madeinorder by TotalMoney desc-- Chuc nang can lamselect
total = sum(orders.number * orders.price)from hàng hóa inner join orders on hàng hóa.id = orders.product_idwhere hàng hóa.id =
productIdenddeclare
total intexec proc_statistic_product 3,
total =
total outputprint N"Doanh thu cua san pyêu thích 3: " + convert(nvarchar,
total)
*

xuatxu nvarchar(100)asbeginselect hang_hoa.ten_hang, hang_hoa.gia_ban, hang_hoa.gia_nhap, hang_hoa.ngay_sx, hang_hoa.nha_sx, hang_hoa.xuat_xu, ban_hang.chu_thich, ban_hang.ngay_ban, ban_hang.so_luongfrom hang_hoa,ban_hangwhere hang_hoa.id=ban_hang.ID_hang_hoa & hang_hoa.xuat_xu =
xuatxuendexec xuat_xu "China"--- 5 ---create gia_ban

Xem thêm: Tai Game Ninja Shool Mien Phi Khong Gan Kich Hoat, Tai Game Ongamemini Khong Can Kich Hoat

tenhang int,
total money outputasbeginselect hang_hoa.ten_hang, hang_hoa.gia_ban, hang_hoa.gia_nhap, hang_hoa.ngay_sx, hang_hoa.nha_sx, hang_hoa.xuat_xu, ban_hang.chu_thich, ban_hang.ngay_ban, ban_hang.so_luong, hang_hoa.gia_ban *sum(ban_hang.so_luong) as tong_giafrom hang_hoa,ban_hangwhere hang_hoa.id=ban_hang.ID_hang_hoa and
tenhang = hang_hoa.idgroup by Hang_hoa.ten_hang,Hang_hoa.Nha_sx,Hang_hoa.Xuat_xu,Hang_hoa.Gia_banselect
total = tong_gia from(select Hang_hoa.ten_hang,Hang_hoa.Nha_sx,Hang_hoa.Xuat_xu,Hang_hoa.Gia_ban * sum(ban_hang.so_luong) as tong_giafrom ban_hang,Hang_hoawhere Hang_hoa.id = ban_hang.id_hang_hoa &
mathang = Hang_hoa.idgroup by Hang_hoa.ten_hang,Hang_hoa.Nha_sx,Hang_hoa.Xuat_xu,Hang_hoa.Gia_ban)as abcenddeclare
total moneyexec gia_ban 1 ,
total =
total outputprint
totalend
*

origin nvarchar(20)asbeginselect sell.id_order, sản phẩm.name, sell.date_sell, sell.amountfrom sell, productwhere hàng hóa.id=sell.id và endexec vw_origin "Japan"create proc vw_tatal_price
productId int,
tatal_price float outputasbeginselect
tatal_price=sum(hàng hóa.price*sell.amount)from product, sellwhere sản phẩm.id=sell.id and enddeclare
tatal_price float exec vw_tatal_price 3,
_price output print
tatal_price print N"Tong tien ban duoc: "+ convert(nvarchar(50),
tatal_price)
*

-- Tao databaseCREATE DATABASE BT1801-- Active databaseUSE BT1801-- Tao tablesCREATE TABLE sản phẩm (id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),name NVARCHAR(150) NOT NULL,manufacturer_name NVARCHAR(50),madein NVARCHAR(50),buy FLOAT,sell FLOAT,created_at date)CREATE TABLE orders (id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),id_sản phẩm INT REFERENCES dbo.product(id),note NVARCHAR(200),num INT,created_at date)-- Insert du lieuINSERT INTO dbo.sản phẩm ( name ,manufacturer_name ,madein ,buy ,sell ,created_at)VALUES("san psi mê 1", "ABC", "Viet Nam", 10000, 20000, GETDATE()),("san pham 2", "324", "Viet Nam", 20000, 60000, GETDATE()),("san pđê mê 3", "sfds", "US", 100000, 200000, GETDATE()),("san pmê say 4", "23424", "Viet Nam", 10000, 20000, GETDATE()),("san psi mê 5", "234", "Viet Nam", 10000, 20000, GETDATE()),("san pđê mê 6", "AB54C", "JP",510000, 660000, GETDATE()),("san psay đắm 7", "65", "JP", 10000, 20000, GETDATE()),("san pmê mẩn 8", "456", "Viet Nam", 10000, 20000, GETDATE())INSERT INTO dbo.orders ( id_hàng hóa, note, num, created_at )VALUES(2, "Ship ve Y Yen Nam Dinh", 2, GETDATE()),(3, "xin chao", 2, GETDATE()),(4, "hang fake", 2, GETDATE()),(3, "okok", 2, GETDATE()),(2, "madein china - hang JP", 2, GETDATE()),(5, "Ship ve Y Yen Nam Dinh", 2, GETDATE())-- View: name, manufacturer_name, madein, sell, num, tức thì banCREATE VIEW view_show_product_sellingASSELECT dbo.sản phẩm.name, dbo.hàng hóa.manufacturer_name, dbo.sản phẩm.madein, dbo.hàng hóa.sell, dbo.orders.num, dbo.orders.created_at AS "OrderDate"FROM dbo.hàng hóa, dbo.ordersWHERE dbo.sản phẩm.id = dbo.orders.id_productSELECT * FROM view_show_product_selling-- Tao produceCREATE PROC proc_show_product_selling_by_madein
madein nvarchar(50)ASBEGINSELECT dbo.sản phẩm.name, dbo.sản phẩm.manufacturer_name, dbo.sản phẩm.madein, dbo.hàng hóa.sell, dbo.orders.created_at AS "OrderDate"FROM dbo.product, dbo.ordersWHERE dbo.product.id = dbo.orders.id_productAND dbo.hàng hóa.madein =
madeinENDEXEC proc_show_product_selling_by_madein "Viet Nam"EXEC proc_show_product_selling_by_madein "US"-- PROC tinc tong so tien ban dc vs 1 mat hangCREATE PROC proc_total_price_by_product_id
productId int,
totalPrice float OUTPUTASBEGINSELECT
totalPrice = SUM(dbo.hàng hóa.sell * orders.num)FROM dbo.hàng hóa, dbo.ordersWHERE dbo.product.id = dbo.orders.id_productAND dbo.hàng hóa.id =
productIdENDDECLARE
totalPrice FLOATEXEC proc_total_price_by_product_id 5,
totalPrice =
totalPrice OUTPUTPRINT
totalPricePRINT N"Tong tien ban duoc: " + CONVERT(nvarchar(50),
totalPrice)
‹1

b52 club - Cổng game bài bom tấn năm 2022 | game đổi thưởng số 1 việt nam doithuong88