Bio Là Gì

*
"BIO" thì không có nghĩa rõ ràng nó được gọi là 1 trong từ "tiền tố" có nghĩa là trường đoản cú đứng trước môt trường đoản cú khác nhằm ngã thêm nghĩa mang lại từ bỏ kia.

Bạn đang xem: Bio là gì

Lưu ý rằng từ nhưng mà "BIO" bổ nghĩa do đó là từ bỏ yêu cầu có liên quan tới việc sinh sống (life), tiểu sử, sinh đồ, nói cách khác nó là tiền tố chỉ đời sống, cơ thể sống, sinh thứ sinh sống. Quý Khách hãy coi các ví dụ bên dưới nhằm hiểu rõ hơn:biology: bio(=life) + logy(=science): Sinh vật dụng học (ngành công nghệ nghiên cứu về việc sống).biography: bio(=life) + graph(=write): Viết về cuộc sống thường ngày (đái sử).

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 1985 Ngồi Làm Việc Hợp Hướng Nào Archives, Xem Phong Thủy Phòng Làm Việc Tuổi Ất Sửu 1985

biohazard: vũ trang sinh họcbiodesign: xây đắp bỏng sinh họcbiograph = biography: tiểu sử, lý lịchbiographer: người viết tè sửbiotechnology: công nghệ sinch họcbioengineering: kỹ thuật sinh họcquý khách làm sao biết thêm ví dụ khác thì bình luận cho khách hàng biết cùng với nhé ^^! Ok... phần giải thích của chính mình sẽ hoàn thành tiếng tốt coi trong tiếng anh bạn ta phân tích và lý giải ráng làm sao nhé.What is BIO? What does BIO mean?A biography or short biographical profile of someone.The prefix, bio-, implies of or related khổng lồ life or living organisms.Example: Word Definition
autobiography a story about a person"s life (biography) written by that person
biochemical characterized by, produced by, or involving chemical reactions in living organisms
biochemist a chemist specializing in biochemistry
biochemistry chemistry that deals with the chemical compounds and processes occurring in living things
biodegradable able khổng lồ break down into very small harmless parts by the action of living things, e.g., bacteria; can be decomposed by living organisms
biodiesel a fuel that is similar lớn diesel fuel & is usually derived from plants, e.g., soybeans
biodiversity the existence of many different kinds of plants and animals in an environment
biographer someone who tells the trương mục of a real person"s life
biographical of or relating to an account of a real person"s life
biography a story about a person"s life
biohazard a biological agent or condition that is a hazard to humans or the environment
biological of or relating lớn biology or lớn life and living things
biological clock an inherent timing mechanism in living things that controls the timing of behaviors and bodily functions which occur in cycles
biological control reduction in numbers or elimination of pest organisms by interference with their ecology, e.g., introduce a parasite
biological warfare warfare involving the use of biological weapons
biological weapon a harmful biological agent, e.g., pathogenic microorganism or a neurotoxin, used as a weapon lớn cause death or disease usually on a large scale
biologist a person specializing in biology
biology a science that giao dịch with living things và life processes
biome a major type of ecological community filled with distinctive sầu plants and animals living together in a particular climate and physical environment, e.g., desert biomes
bionic having the normal biological capability khổng lồ perform a physical task increased by special devices - electronic or electromechanical devices (bio + (electr)onic)
bionics a branch of science concerned with applying facts about the working of biological systems lớn the solution of engineering problems
biophysicist a speciacác mục in biophysics
biophysics a branch of science concerned with the application of physical principles and methods to lớn biological problems
biopsy the removal và examination of tissue, cells, or fluids from the living body
biosphere the part of the earth"s crust, waters, & atmosphere that supports life
biosynthesis the formation of chemical compounds by a living organism
biota the animals, plants, fungi, etc., of a region or period.
biotechnology the manipulation of living things khổng lồ produce useful products, e.g., crops resistant khổng lồ disease, drugs
bioterrorism terrorism involving the use of biological weapons
biotic of relating khổng lồ, or caused by living things
biotin a growth Vi-Ta-Min of the Vi-Ta-Min B complex found especially in yeast, liver và egg yolk.
biotite a very comtháng blaông chồng or dark-green mineral of the mica group, containing iron, magnesium, potassium & aluminum

Maybe you like:

ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 1 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 2 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 3 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 4 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 5 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 6 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 7 - Listening Test