BÚT TOÁN TIẾNG ANH LÀ GÌ

Kế toán thù – Kiểm toán là 1 trong những giữa những ngành mong muốn tuyển chọn dụng cao nhất hiện nay, mặc dù đề nghị tuyển dụng ngành này của các chủ thể, tập đoàn lớn béo cũng tương đối hà khắc với tiếng anh siêng ngành kế tân oán kiểm toán là 1 trong giữa những kỹ năng phải mà lại các bạn người tìm việc đề xuất nắm rõ nếu như muốn thao tác và thăng tiến trong môi trường xung quanh hội nhập quốc tế.

*

Tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù kiểm toán

Trong bài viết này, neftekumsk.com vẫn tổng phù hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán kiểm toán theo bảng vần âm, mong muốn để giúp các bạn học tập tự vựng chuyên ngành một phương pháp bao gồm hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút ít toán thù Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Chi tiêu nên trả Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán  Assets /’æsets/: Tài sản Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: người lập report Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng phẳng kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xuất bản cơ bản  Cash /kæʃ/: Tiền mặt Cash in hand: Tiền phương diện trên quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi ngân hàng Cash in transit: Tiền sẽ gửi Chechồng and take over: sát hoạch Cost of goods sold: Giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: giá cả tạo ra cơ phiên bản dngơi nghỉ dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang lại hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu đụng cùng đầu tư ngắn thêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: Ngân sách hóng kết đưa Deferred revenue: Người thiết lập trả trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định mướn tài chính

Thuật ngữ E

Equity và funds: Vốn cùng quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm bỏ ra Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá bán Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Chi phí chuyển động tài chính  Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập không bình thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: giá thành không bình thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đ Financials /fai’nænʃəls/: Tài chủ yếu Financial ratquả táo /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chính Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định Fixed asphối costs: Nguim giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General & administrative sầu expenses: giá thành quản lý công ty lớn Goods in transit for sale: Hàng gửi đi chào bán Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

  Income from financial activities: Thu nhập vận động tài bao gồm Intangible fixed asset costs: Ngulặng giá chỉ gia sản cố định vô hình Instruments & tools: Công thế, pháp luật vào kho Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình dung Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả những đơn vị nội bộ Investment and development fund: Quỹ đầu tư phạt triển Itemize /’aitemaiz/: mở tè khoản

Thuật ngữ L

  Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chủ yếu Leased fixed asmix costs: Nguyên giá bán tài sản cố định mướn tài chủ yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ đề nghị trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài thiết yếu dài hạn Long-term borrowings: Vay lâu dài Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược lâu năm Long-term liabilities: Nợ dài hạn Long-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khoán thù dài hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định với chi tiêu dài hạn Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ không giống Other current assets: Tài sản lưu giữ đụng khác Other long-term liabilities: Nợ dài hạn không giống Other receivables: Các khoản buộc phải thu khác Other payables: Nợ khác Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn không giống Owners’ equity: Nguồn vốn chủ sngơi nghỉ hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: giá cả trả trước  Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên cấp dưới Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận từ chuyển động tài thiết yếu Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đang đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản buộc phải thu  Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu, vật tư tồn kho Receivables from customers: Phải thu của bạn Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản bớt trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận chưa phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: Ngân sách bán hàng Sales returns: Hàng bán bị trả lại Sales rebates: Giảm giá chỉ bán hàng Short-term borrowings: Vay ngắn hạn Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn marketing Short-term security investments: Đầu tứ hội chứng khoán ngắn hạn  Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá ngóng xử lý

Thuật ngữ T cùng W

Taxes and other payables to lớn the State budget: Thuế với các khoản đề xuất nộp nhà nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cộng gia sản Total liabilities và owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người chào bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare & reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

Trên đó là 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù kiểm toán thịnh hành độc nhất vô nhị, liên tiếp được sử dụng trong công việc. Nếu bạn muốn được giảng dạy một biện pháp chuyên nghiệp về những kỹ năng và kiến thức tiếng anh Giao hàng đến quá trình, hãy ĐK theo liên kết sau để dìm tư vấn trong suốt lộ trình học giờ anh dành riêng cho tất cả những người đi làm nhé: neftekumsk.com/dang-ky-hoc/