Cài đặt cỡ chữ iphone

Bạn có thể đặt cỡ chữ và phông chữ mặc định cho các mẫu trong danh mục Cơ bản. Mỗi khi bạn bắt đầu tài liệu mới bằng những mẫu này, cỡ chữ và phông chữ ưa thích của bạn sẽ được sử dụng.

Bạn đang xem: Cài đặt cỡ chữ iphone

Đối với các mẫu khác, bạn có thể đặt các phông chữ của riêng mình cho kiểu đoạn, sau đó lưu mẫu dưới dạng mẫu tùy chỉnh. Lần tiếp theo bạn bắt đầu tài liệu mới hãy chọn mẫu tùy chỉnh từ phần Mẫu của tôi trong bộ chọn mẫu và chỉ cần bắt đầu nhập.


Phông chữ và cỡ chữ bạn chọn áp dụng cho kiểu đoạn Nội dung. Các kiểu đoạn khác sử dụng cùng phông chữ và kích cỡ của chúng điều chỉnh theo các mối quan hệ cỡ chữ của mẫu ban đầu. Ví dụ: nếu bạn chọn Lucida Grande và 12 điểm, kiểu đoạn Tiêu đề trong mẫu Trống sẽ sử dụng Lucida Grande và kích cỡ sẽ là 33 điểm thay vì 30 điểm.

Chạm vào , chạm vào Cài đặt, sau đó chạm vào Phông chữ cho tài liệu mới.

Bật Đặt phông chữ và kích cỡ.

Chạm vào Phông chữ, chọn phông chữ cho kiểu đoạn Nội dung, sau đó chạm vào Quay lại.

Để đặt kích cỡ cho kiểu đoạn Nội dung, hãy chạm vào

*
.

Cài đặt của bạn áp dụng cho các tài liệu mới bạn tạo sau khi bạn đặt tùy chọn; cài đặt đó không thay đổi phông chữ cho các tài liệu hiện có. Nếu sau này bạn muốn khôi phục mẫu về phông chữ ban đầu của mẫu đó, hãy tắt Đặt phông chữ và kích cỡ.


Tạo mẫu tùy chỉnh bằng các lựa chọn phông chữ của bạn


Chạm vào mẫu bất kỳ để mở.

Chạm vào

*
, chọn kiểu đoạn bạn muốn sửa đổi, sau đó chạm vào Văn bản để quay lại.

Xem thêm: Trên Hang Đá Dưới Hang Đá, Dưới Hang Đá, Giữa Có Con Cá Thờn Bơn


Mẹo: Bạn không phải sửa đổi mọi kiểu đoạn trong mẫu, chẳng hạn như, đối với tài liệu hoặc thư đơn giản, bạn có thể chỉ muốn sửa đổi kiểu văn bản nội dung và kiểu đề mục.


Trong phần Phông chữ, chọn phông chữ và cỡ chữ cho kiểu đoạn bạn đã chọn.

Bạn cũng có thể sử dụng các điều khiển khác trong phần Phông chữ để chọn các kiểu ký tự như in đậm và in nghiêng cũng như thay đổi màu.

Nếu bạn đã nhập vào mẫu, hãy xóa bất kỳ văn bản nào mà bạn không muốn xuất hiện mỗi lần mở mẫu.

Ví dụ: bạn có thể muốn đưa tên và địa chỉ của mình vào mẫu thư, chứ không phải văn bản mẫu mà bạn đã nhập để thiết lập kiểu đoạn.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy chạm vào , chạm vào Xuất, sau đó chạm vào Mẫu Pages.

Chạm vào Thêm vào Bộ chọn mẫu.

Trong bộ chọn mẫu, hãy chạm vào mẫu mới (mẫu này sẽ xuất hiện trong phần Mẫu của tôi), sau đó nhập tên cho mẫu của bạn.

Chạm vào Xong.