CHO CƠ HỆ NHƯ HÌNH VẼ

Câu 370860: Cho cơ hệ như hình vẽ, nhị thiết bị m­1, m2 được nối cùng nhau bởi một tua dây dịu ko dãn, bắc sang một ròng rã rọc bao gồm ma giáp không đáng chú ý. Biết m1 = 2kg ; mét vuông = 3kg; α = 300 ; g = 10m/s2. Bỏ qua ma cạnh bên. Xác định gia tốc của cơ hệ?

*

A.

Bạn đang xem: Cho cơ hệ như hình vẽ

(a = 2m/s^2) 

B. (a = 2,5m/s^2)

C. (a = 4m/s^2)

D. (a = 3m/s^2)


Chụ ý: Nếu tua dây ko dãn thì những vật dụng hoạt động thuộc tốc độ cùng vận tốc với độ lớn lực căng dây là như nhau trên phần đa điểm trên dây.

Bước 1: Phân tích tất cả tuy nhiên lực làm sao chức năng vào các trang bị (vẽ hình).

Xem thêm: Hình Vẽ Bí Mật Tháng 7 /2019 Để Nhận Thêm 1 Bùa Nữa, Bùa Bí Mật Tháng 8

Bước 2: Chọn hệ trục toạ độ cho những thiết bị.

Bước 3: Áp dụng định luật II Niuton đến từng trang bị.

Bước 4: Chiếu biểu thức định giải pháp II Niuton lên những trục toạ độ.

Cách 5: Giải ra ẩn số của bài bác tân oán.


Giải bỏ ra tiết:

Các lực công dụng vào nhị đồ gia dụng cùng hệ trục toạ độ được chọn nlỗi hình vẽ:

*

Có : (left{ eginarraylP_1"" = P_1sin alpha = m_1g.sin altrộn = 2.10.sin 30 = 10N\P_2 = m_2g = 3.10 = 30Nendarray ight.)

( Rightarrow P_1"" 1 vận động đi lên.

+ Xét về độ to ta có : (left{ eginarrayla_1 = a_2 = a\v_1 = v_2 = vendarray ight.)

+ Áp dụng định luật pháp II Niuton cho từng vật

- Vật m1 : (overrightarrow P_1" + overrightarrow P_1"" + overrightarrow Q_1 + overrightarrow T_1 = m_1overrightarrow a_1 ,,,left( * ight))

- Vật m­2 : (overrightarrow P_2 + overrightarrow T_2 = m_2overrightarrow a_2 ,,,left( ** ight))

Chiếu (*) lên Ox, Oy ta có :

(left{ eginarraylP_1"" - T_1 = - m_1a_1\Q_1 - P_1" = 0endarray ight. Rightarrow P_1sin altrộn - T = - m_1a Leftrightarrow m_1g.sin altrộn - T = - m_1a,,,left( 1 ight))

Chiếu (**) lên O’x’ ta có: (P_2 - T_2 = m_2a_2 Rightarrow m_2g - T = m_2a,,,left( 2 ight))

Lấy (2) – (1) ta có :

(eginarraylm_2g - m_1g.sin altrộn = left( m_1 + m_2 ight)a\ Rightarrow a = dfracm_2g - m_1g.sin alpha m_1 + m_2 = dfrac3.10 - 2.10.sin 302 + 3 = 4m/s^2endarray)