Cho Mạch Điện Như Hình Vẽ E 3V


Cho mạch điện nlỗi hình vẽ, E = 3V, năng lượng điện trsinh sống vào không đáng kể, bỏ qua mất năng lượng điện trở của dây nối, vôn kế gồm năng lượng điện trsống RV=R1=R2=50Ω. Số chỉ của vôn kế là

*

Đáp án: B

Mạch ngoài gồm R1 mắc tiếp nối (RV // R2) bắt buộc năng lượng điện trsinh hoạt mạch quanh đó là:


Cho mạch điện như hình vẽ: E=3V, điện trsống vào không đáng chú ý, làm lơ điện trngơi nghỉ của dây nối, R1 = R2 = 50W, vôn kế có năng lượng điện trnghỉ ngơi 50W. Số chỉ của vôn kế là

*

A. 0,5V

B. 1,0V

C. 1,5V

D. 2,0V


Cho mạch điện nhỏng hình , E = 3V, điện trsống vào không đáng chú ý, bỏ qua năng lượng điện trsinh sống của dây nối, vôn kế có điện trởRV =R1 =R2 = 50Ω. Số chỉ của vôn kế là

*

A.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ e 3v

0,5V

B. 1,0V

C. 1,5V

D. 2,0V


Cho mạch điện nhỏng mẫu vẽ, bỏ qua năng lượng điện trlàm việc của dây nối, biết E = 3V; R1=4Ω, R2=5Ω, ampe kế tất cả RA≈0, vôn kế RB≈∞, ampe kế chỉ 0,3A, vôn kế chỉ 1,2V. Điện trở vào r của mối cung cấp bằng

*

A. 0,5Ω

B. 1Ω

C. 0,75Ω

D. 0,25Ω


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

Xem thêm: Sau - St Augustine Gold And Copper Lt (

*

Bỏ qua năng lượng điện trở của dây nối, biết E=3V,R1=5Ωampe kế chỉ 0,3A, vôn kế chỉ 1,2V. Ampe kế và vôn kế lí tưởng. Giá trị năng lượng điện trngơi nghỉ trong r của nguồn là:

A. 0,75Ω

B. 0,5Ω

C. 0,25Ω

D. 1Ω


Cho mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ, bỏ lỡ điện trlàm việc của dây nối, biết E=3V; R1= 5W, ampe kế có RA»0, am pe kế chỉ 0,3A, vôn kế chỉ 1,2V. Điện trsinh hoạt vào r của nguồn bằng

*

A. 0,5 W 

B. 1W

C. 0,75W

D. 0,25W


*

Trong số đó nguồn bao gồm suất năng lượng điện đụng E = 9V, điện trsống trong r=1Ω; R1=R2=R3=R4=2Ω; R5=R6=1Ω; R7=4Ω; điện trngơi nghỉ của vôn kế rất lớn, năng lượng điện trsống những ampe kế và dây nối ko đáng chú ý. Tính:

b) Cường độ cái năng lượng điện qua những điện trsinh hoạt.

c) Số chỉ của các ampe kế với vôn kế


Cho mạch năng lượng điện như hình , làm lơ điện trlàm việc của dây nối, biết E = 3V;R1 = 4Ω,R2 = 5Ω, ampe kế cóRA≈ 0, vôn kế RV≈ ∞, ampe kế chỉ 0,3A, vôn kế chỉ 1,2V. Điện trnghỉ ngơi vào r của mối cung cấp bằng

*

A. 0,5Ω

B.

C. 0,75Ω


Cho điện nhỏng hình vẽ. Trong số đó bộ nguồn bao gồm n pin mắc thông suốt, từng pin có suất điện đụng 1,5 V cùng năng lượng điện trlàm việc trong 0,5 Ω. Mạch ngoại trừ có các năng lượng điện trở R1=20 Ω; R2=9 Ω; R3=2 Ω; đèn Đ loại 3V – 3W; Rplà bình điện phân đựng dung dịch AgNO3. Điện trlàm việc của ampe kế với dây nối ko xứng đáng kể; điện trở của vôn kế rất to lớn. Biết ampe kế A1 chỉ 0,6 A, ampe kế A2 chỉ 0,4A. Tính: