ĐÁP ÁN DE THI THPTQG 2020 MÔN TOÁN

Đề neftekumsk.com xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Tân oán toàn bộ mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 bao gồm lời giải chi tiết.


Bạn đang xem: Đáp án de thi thptqg 2020 môn toán

Đáp án đề neftekumsk.com giỏi nghiệp THPT môn Tân oán 20trăng tròn - Tất cả mã đề

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1trăng tròn, 121, 122, 123, 124

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TỐT NGHIỆP THPT 20đôi mươi - MÔN TOÁN 

Thực hiện: Ban trình độ neftekumsk.com.com

Mã đề: 101 - neftekumsk.com.com


1. C

2. B

3. B

4. D

5. D

6. A

7. C

8. A

9. D

10. D

11. B

12. C

13. D

14. B

15. B

16. A

17. B

18. C

19. B

20. B

21. C

22. C

23. C

24. B

25. C

26. A

27. C

28. A

29. B

30. A

31. C

32. C

33. C 

34. B

35. A 

36. C 

37. A 

38. A 

39. B

40. B 

41. A 

42. A 

43. A 

44. B 

45. C 

46. A 

47. A 

48. B 

49. C 

50. C


1. D

2. C

3. D

4. B

5. A 

6. B

7. C

8. C

9. D

10. C

11. B

12. B

13. C 

14. D 

15. C 

16. A

17. C

18. B

19. A

trăng tròn. A

21. D

22. B

23. C

24. D

25. B

26. B

27. C

28. B

29. A

30. A

31. D

32. D 

33. B

34. C

35. C

36. A

37. A

38. D

39. B 

40. D

41. D

42. B

43. C

44. D

45. D

46. C

47. A

48. A

49. D

50. A 


1. C

2. A 

3. B

4. C 

5. B 

6. C 

7. D 

8. D 

9. C 

10. A 

11. D 

12. B 

13. A 

14. C 

15. D 

16. C 

17. B 

18. D 

19. C 

20. C 

21. A 

22. B 

23. D 

24. D 

25. A 

26. D 

27. A 

28. A 

29. A 

30. D 

31. A 

32. C

33. C 

34. A

35. C 

36. A

37. C

38. A 

39. C

40. A 

41. A 

42. D 

43. C 

44. C 

45. D 

46. C 

47. D 

48. A 

49. D 

50. D


1. C

2. A

3. C

4. B

5. C

6. B

7. B

8. D

9. C

10. A

11. B

12. A

13. B

14. B

15. C

16. A

17. D

18. C

19. A

20. D

21. B

22. A

23. D

24. C

25. A

26. D

27. A

28. A

29. B

30. C

31. B

32. B 

33. D

34. C 

35. C

36. A

37. D

38. A

39. B

40. A

41. B

42. A

43. B

44. D

45. B

46. C

47. D

48. C

49. D

50. D


1. A

2. A 

3. C 

4. D 

5. A 

6. D 

7. A 

8. D 

9. D 

10. A 

11. A 

12. D 

13. A 

14. C 

15. A 

16. B 

17. C 

18. C 

19. D 

20. B 

21. D 

22. C 

23. D 

24. D 

25. B 

26. D 

27. A 

28. C 

29. A 

30. A 

31. A 

32. D

33. B 

34. D

35. D 

36. B 

37. A 

38. C 

39. A

40. B 

41. C 

42. D 

43. B 

44. D

45. B

46. C

47. C

48. C

49. D

50. C


1. D

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. D

8. D

9. B

10. D

11. C 

12. C

13. C

14. A

15. A

16. B

17. C

18. A

19. A

đôi mươi. B

21. B

22. D 

23. B 

24. B

25. B 

26. C 

27. C 

28. D

29. B

30. D

31. B

32. C

33. D 

34. B

35. B 

36. D 

37. C

38. B 

39. D

40. C 

41. B 

42. C 

43. D 

44. B 

45. C 

46. B 

47. D 

48. C 

49. D

50. D


1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. D

7. D

8. B

9. D

10. C

11. A

12. D

13. D

14. A

15. A

16. C

17. A

18. C

19. C

20. B

21. A

22. D

23. A

24. A

25. C

26. D

27. D

28. C

29. B

30. A 

31. B

32. B 

33. C

34. D

35. A

36. C

37. D

38. C

39. C

40. A

41. A

42. B

43. D

44. C

45. D

46. A

47. A

48. C

49. A

50. B


1. C

2. B

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. D

9. D

10. B

11. B

12. B

13. D

14. A

15. D

16. B

17. A

18. C

19. C

trăng tròn. A

21. C

22. A

23. A

24. A

25. B

26. C

27. A

28. C

29. A

30. D

31. B

32. C

33. B

34. B

35. A

36. D

37. D

38. A

39. C

40. B

41. A

42. D

43. A

44. B

45. C

46. C

47. C

48. D

49. C

50. C 


1. A

2. D

3. B

4. B

5. D

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A

11. D

12. C

13. D

14. D

15. C

16. C

17. B

18. D

19. D

đôi mươi. B

21. C

22. A

23. B

24. B

25. A

26. B

27. C

28. A

29. C

30. B 

31. C

32. D

33. C

34. C

35. A

36. A

37. C

38. A

39. B

40. D

41. A

42. B

43. A

44. A

45. D

46. B

47. D

48. D

49. A

50. B


1. A

2. D

3. D

4. D

5. C

6. A 

7. C 

8. A

9. A

10. B 

11. C

12. B 

13. D

14. B 

15. A

16. A

17. C 

18. B

19. C 

đôi mươi. D 

21. B 

22. B 

23. A 

24. A 

25. D 

26. D

27. B

28. A

29. B 

30. B

31. B

32. D 

33. B

34. A

35. D

36. B

37. B 

38. D

39. A

40. D 

41. A

42. A

43. A

44. D

45. A

46. B 

47. D 

48. D

49. A 

50. D


1. C

2. C

3. D

4. C

5. C

6. A

7. A

8. B

9. C

10. A

11. A

12. A

13. C

14. D

15. D

16. B

17. D

18. C

19. C

20. D

21. C

22. A

23. B

24. B

25. B

26. D

27. A

28. A

29. C

30. B

31. A

32. A 

33. B

34. D 

35. B

36. A

37. B

38. B

39. C

40. B

41. A

42. B

43. D

44. B

45. C

46. D

47. B

48. C

49. D

50. D


1. C

2. B

3. C

4. B

5. C

6. B

7. A

8. C

9. D

10. C

11. B

12. A

13. A

14. C

15. A

16. C

17. B

18. D

19. D

đôi mươi. B

21. C

22. C

23. D

24. A

25. C

26. D

27. D

28. A

29. B

30. A

31. D

32. D 

33. A

34. D 

35. C

36. B

37. D

38. B

39. C

40. D

41. D

42. A

43. A

44. B

45. C

46. A

47. D

48. B

49. D

50. B


1. C

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. C

8. B 

9. A

10. A

11. D

12. D

13. C

14. D

15. A

16. B 

17. A

18. A

19. B

trăng tròn. B

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. C

27. D

28. B

29. C

30. A

31. D

32. B

33. B

34. B

35. C

36. B

37. D

38. D

39. C

40. C

41. B

42. B

43. D

44. C

45. C

46. B

47. C

48. C

49. B

50. D 


1. D

2. B

3. B

4. D

5. D

6. D

7. B

8. D

9. A

10. A

11. A

12. B

13. D

14. A

15. D

16. C

17. A

18. A

19. B

đôi mươi. B

21. B

22. D

23. D

24. A

25. C

26. B

27. A

28. A

29. C

30. C

31. C

32. D

33. A

34. D

35. B

36. D

37. B

38. B

39. C

40. B

41. A

42. B

43. D

44. A

45. A

46. B

47. A

48. D

49. D

50. B


1. D

2. B

3. B

4. C

5. C

6. A

7. D

8. D

9. C

10. D

11. B

12. B

13. A

14. C

15. D

16. D

17. D

18. C

19. A

20. A

21. A

22. C

23. D

24. D

25. B

26. B

27. B

28. D

29. A

30. B

31. D

32. A 

33. D

34. B

35. D

36. B

37. C

38. B

39. C 

40. B

41. C

42. C

43. A

44. B

45. B

46. B

47. A

48. D

49. A

50. A


1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. A

7. D

8. D

9. B

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. D

16. B

17. D

18. C

19. C

20. B

21. A

22. D

23. C

24. A

25. B

26. B

27. A

28. C

29. A

30. C

31. B

32. D

33. B

34. D

35. B

36. C

37. B

38. B

39. A

40. B

41. D

42. A

43. C

44. C

45. D

46. C

47. A

48. A

49. C

50. D


1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. B

7. C

8. D

9. A

10. B

11. B

12. A

13. D

14. C

15. C

16. D

17. A

18. D

19. A

đôi mươi. D

21. B

22. B

23. A

24. A

25. B

26. D

27. C

28. C

29. A

30. A

31. C

32. D

33. D 

34. B 

35. D

36. A

37. A

38. D

39. B

40. D

41. B

42. C

43. B

44. C

45. B

46. C

47. C

48. B

49. B

50. A


1. D

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. D

10. D

11. C

12. C

13. A

14. D

15. B

16. A

17. D

18. B

19. D

trăng tròn. B

21. C

22. C

23. A

24. C

25. C

26. C

27. A

28. B

29. D

30. C

31. A

32. B 

33. A

34. B 

35. D

36. C

37. D

38. A

39. B 

40. A

41. A

42. D

43. B

44. B

45. A

46. D 

47. B

48. B

49. A

50. A


1. D

2. B

3. A

4. A

5. A

6. B

7. C

8. B

9. C

10. B

11. D

12. D

13. C

14. D

15. A

16. A

17. B

18. A

19. B

20. A

21. B

22. B 

23. D 

24. B 

25. D 

26. C 

27. C 

28. A 

29. D 

30. D 

31. A 

32. B

33. A 

34. A

35. B 

36. C 

37. D 

38. C 

39. A

40. B 

41. D 

42. B 

43. C

44. C

45. C

46. B

47. D

48. A

49. C

50. C 


Xem thêm: Cách Tính Tây Tứ Mệnh Gồm Những Hướng Nào ? Phong ThủY

1. A

2. A

3. C

4. D

5. D

6. A

7. C

8. B

9. A

10. D

11. A

12. C

13. D

14. B

15. A

16. D

17. B

18. C

19. D

trăng tròn. B

21. B

22. C

23. B

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. D

32. A

33. B

34. D

35. D

36. D

37. A

38. A

39. C 

40. A

41. A

42. D

43. D

44. C

45. A

46. C

47. A

48. C

49. D

50. A 


1. B

2. A

3. C

4. B 

5. B 

6. D 

7. C

8. B

9. C 

10. D 

11. C 

12. A 

13. B 

14. D

15. B 

16. A 

17. A 

18. D

19. D 

trăng tròn. B 

21. C 

22. C 

23. A 

24. C 

25. D 

26. A 

27. D 

28. C 

29. B 

30. A 

31. D 

32. A

33. D 

34. B

35. C 

36. C 

37. A 

38. B 

39. D

40. B 

41. B 

42. B 

43. A 

44. A 

45. C 

46. B 

47. C

48. A 

49. D 

50. C


1. A

2. A

3. A

4. B

5. C

6. D

7. A

8. C

9. A

10. D

11. C

12. C

13. C

14. B

15. D

16. A

17. D

18. D

19. B

trăng tròn. B

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. C

27. C 

28. A 

29. D 

30. B 

31. D 

32. A

33. B 

34. D

35. C 

36. C 

37. A 

38. D

39. B

40. B

41. B

42. A

43. B

44. A

45. B

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B 


1. D

2. C 

3. B

4. B 

5. B 

6. A 

7. B 

8. D 

9. A 

10. D 

11. D 

12. B 

13. A 

14. B 

15. A 

16. B 

17. C 

18. C 

19. A 

20. D 

21. A 

22. C 

23. C 

24. C 

25. C 

26. A 

27. A 

28. C 

29. B 

30. C 

31. A 

32. A

33. B 

34. A

35. D 

36. C 

37. C 

38. B 

39. C

40. C 

41. A 

42. C 

43. B

44. A 

45. B 

46. B 

47. C 

48. A 

49. A 

50. B


1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. D

7. B

8. D

9. B

10. B

11. B

12. C

13. B

14. D

15. D

16. D

17. C

18. B

19. C

đôi mươi. C

21. A

22. C

23. C

24. B

25. A

26. A

27. D

28. B

29. D

30. B

31. D

32. C

33. D

34. C 

35. A

36. D

37. B

38. A

39. B

40. D 

41. B

42. A

43. A

44. D

45. D

46. D

47. C

48. A

49. B

50. C


1. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp THPT năm 20trăng tròn môn Tân oán mã đề 101

2. Đáp án đề neftekumsk.com môn Tân oán mã đề 102 neftekumsk.com Tốt nghiệp THPT năm 2020

3. Đáp án mã đề 103 môn Toán neftekumsk.com Tốt nghiệp THPT năm 2020

4. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán mã đề 104 năm 2020

5. Đáp án đề neftekumsk.com môn Toán thù neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 20trăng tròn mã đề 105

6. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp THPT mã đề 106 môn Toán năm 2020

7. Đáp án mã đề 107 neftekumsk.com Tốt nghiệp THPT môn Tân oán năm 2020

8. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông mã đề 108 môn Toán năm 2020


9. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 20đôi mươi môn Toán mã đề 109

10. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Tân oán mã đề 110

11. Đáp án đề neftekumsk.com môn Tân oán mã đề 111 neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

12. Đáp án mã đề 112 môn Toán thù neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

13. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông mã đề 113 môn Toán năm 2020

14. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán thù mã đề 114 năm 2020

15. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán thù mã đề 115 năm 2020

16. Đáp án đề neftekumsk.com môn Tân oán neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 20đôi mươi mã 116

17. Đáp án mã đề 117 neftekumsk.com Tốt nghiệp THPT môn Tân oán năm 2020

18. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông mã đề 118 môn Toán thù năm 2020

19. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 20đôi mươi môn Toán mã đề 119

20. Đáp án đề neftekumsk.com môn Toán thù mã đề 1trăng tròn neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

21. Đáp án mã đề 121 môn Tân oán neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

22. Đáp án đề neftekumsk.com Tốt nghiệp THPT môn Toán mã đề 122 năm 2020

23. Đáp án đề neftekumsk.com môn Toán neftekumsk.com Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 20đôi mươi mã đề 123

24. Đáp án mã đề 124 neftekumsk.com Tốt nghiệp THPT môn Tân oán năm 2020

Theo TTHN


Đề neftekumsk.com thử xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2023 - Tất cả các môn


Đề neftekumsk.com test tốt nghiệp THPT môn Toán thù 2023


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề neftekumsk.com thử giỏi nghiệp THPT 2023 - Tất cả các môn


Đề neftekumsk.com test giỏi nghiệp trung học phổ thông môn Toán thù 2023


Viết bình luận: Đáp án đề neftekumsk.com giỏi nghiệp trung học phổ thông môn Tân oán 20đôi mươi - Tất cả mã đề


Các tin new nhất


Đang quan tiền tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Điểm chuẩn tất cả các ngôi trường Đại học
*

TIN TỨC
neftekumsk.com.COM
ĐIỂM neftekumsk.com
*