ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIẾNG TRUNG 2021

Đáp án môn giờ đồng hồ Trung thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 tiên tiến nhất. Giải đề thi THPT Quốc gia 2021 môn tiếng Trung Hoa cập nhật nkhô hanh, đúng mực.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi tiếng trung 2021


Chiều ngày 8/7, ca thi thứ hai với cũng là ca thi sau cuối của đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 ra mắt cùng với bộ môn Ngoại ngữ.

Với môn Ngoại ngữ, các thí sinh được chắt lọc các ngôn ngữ: giờ Anh, tiếng Trung, giờ Nhật, giờ Nga, giờ Đức, giờ Pháp.

Xem thêm: Mentor Và Mentee Là Gì - Mentor & Mentee — Đơn Giản Chúng Ta Cần Nhau

Hôm nay, từ học tập giờ đồng hồ Trung trong nhà cùng bạn giải giải đáp môn giờ Trung thi giỏi nghiệp THPT 2021 nhé!

Đề thi với giải đáp thi xuất sắc nghiệp THPT môn tiếng Trung 2021 những mã đề

Đề thi cùng giải đáp thi giỏi nghiệp THPT môn giờ Trung 2021 mã đề 601

Đáp án đề 601 tiếng Trung 2021

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21A31A41A
2A12C22C32C42D
3D13B23A33D43A
4B14B24B34D44A
5C15A25D35B45B
6B16C26B36D46C
7A17B27D37C47B
8D18A28A38A48D
9D19B29C39B49A
10B20B30C40A50C

*

Đề thi với lời giải môn giờ đồng hồ Trung năm 2021 mã đề 602


*

*

Đáp án giờ Trung THPT Quốc Gia 2021 mã đề 602
1. C11. C21. A31. C41. A
2. A12. C22. A32. B42. A
3. B13. B23. C33. C43. A
4. C14. D24. A34. B44. D
5. B15. D25. A35. C45. D
6. A16. A26. B36. D46. B
7. D17. C27. C37. A47. A
8. B18. A28. D38. B48. B
9. D19. D29. D39. A49. D
10. C20. C30. D40. D50. B

Đề thi với lời giải thi giỏi nghiệp môn giờ Trung 2021 mã đề 603


Mã đề 603
1. B11. A21. A31. D41. D
2. A12. B22. B32. D42. A
3. D13. A23. B33. B43. B
4. A14. B24. C34. D44. A
5. A15. A25. A35. D45. B
6. A16. D26. A36. D46. D
7. C17. B27. C37. A47. D
8. C18. D28. D38. B48. B
9. D19. C29. B39. A49. A
10. Bđôi mươi. B30. B40. B50. D

Đề thi cùng đáp án thi trung học phổ thông môn tiếng Trung 2021 mã đề 604


Mã đề 604
CâuĐáp ánCâuĐáp án
1B26A
2D27D
3A28C
4C29A
5D30B
6D31A
7A32C
8A33A
9D34D
10A35D
11D36B
12D37D
13B38D
14C39B
15B40B
16C41C
17D42C
18C43C
19D44D
20A45C
21C46B
22B47B
23A48D
24B49C
25C50C

Mã đề 605
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11B21D31B41C
2D12A22A32B42B
3A13A23C33C43B
4C14D24A34C44C
5D15B25D35D45C
6A16B26C36D46C
7C17A27A37B47D
8B18A28D38D48B
9A19C29C39C49B
10D20A30D40B50D

Đề thi với đáp án thi THPT môn tiếng Trung 2021 mã đề 606


Mã đề 606
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11B21A31A41B
2B12C22C32B42D
3C13A23C33A43B
4C14A24B34A44C
5B15B25C35B45B
6D16B26A36C46B
7D17A27A37C47C
8D18A28A38B48A
9C19A29C39C49A
10B20C30A40D50B

Đề thi và lời giải môn tiếng Trung 2021 mã đề 607


Mã đề 607
1. D11. C21. C31. C41. A
2. C12. B22. A32. C42. C
3. A13. B23. A33. A43. A
4. C14. C24. A34. C44. A
5. B15. D25. D35. C45. C
6. D16. A26. D36. D46. A
7. A17.A27. A37. A47. C
8. D18. D28. D38. C48. D
9. B19. A29. A39. D49. D
10. Dtrăng tròn. D30. C40. D50. B

Đề thi và đáp án thi THPT môn tiếng Trung 2021 mã đề 608


Mã đề 608
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11A21D31C41A
2D12A22C32A42B
3C13D23C33A43B
4B14C24A34C44C
5A15D25B35B45C
6B16B26C36D46D
7B17A27D37A47C
8A18D28D38C48D
9B19C29D39B49C
10B20D30C40A50A

Mã đề 609
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11A21C31B41C
2D12C22D32B42A
3C13C23B33A43B
4C14D24C34C44B
5A15B25D35D45A
6A16D26B36A46A
7B17A27D37A47B
8A18D28A38B48D
9C19D29A39B49C
10C20B30C40D50D

Mã đề 610
1. B11. A21. A31. C41. A
2. C12. D22. C32. D42. B
3. A13. D23. A33. B43. C
4. C14. A24. C34. B44. B
5. D15. D25. A35.D45. C
6. B16. D26. D36. C46. A
7. B17. B27. D37. C47. A
8. C18. B28. B38. C48. A
9. B19. D29. D39. B49. D
10. Btrăng tròn. A30. D40. A50. C

Mã đề 611
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11C21C31C41B
2D12C22D32C42B
3A13D23C33D43D
4C14D24C34D44B
5A15B25B35B45V
6A16D26B36C46V
7A17D27B37B47D
8D18B28C38B48C
9A19D29C39D49D
10B20C30B40D50D

Mã đề 612
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21D31A41B
2B12B22D32D42B
3D13C23C33C43C
4A14B24C34A44C
5C15C25D35A45D
6A16D26B36A46D
7A17A27B37B47C
8A18C28C38D48D
9B19B29B39D49B
10D20D30A40B50C

Mã đề 613
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11C21D31C41A
2C12D22A32C42A
3A13C23D33B43B
4A14A24D34D44B
5C15C25C35B45B
6B16D26A36D46A
7D17C27D37D47A
8A18A28A38B48B
9B19B29C39B49C
10A20C30D40D50C

Mã đề 614
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11C21C31A41A
2D12B22C32C42A
3C13C23A33C43A
4B14D24D34A44B
5D15A25D35B45A
6B16C26B36B46A
7D17C27B37B47C
8D18D28D38A48A
9D19B29B39C49B
10D20B30B40C50C

Mã đề 615
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11B21C31A41B
2A12C22A32C42C
3C13A23C33D43B
4C14B24A34D44A
5C15A25C35C45B
6A16D26B36D46A
7D17B27D37D47D
8B18D28D38B48B
9D19B29C39C49A
10A20A30D40A50C

Mã đề 616
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11A21C31D41A
2A12B22D32C42C
3A13D23D33D43C
4C14B24A34C44C
5A15C25D35C45A
6A16C26C36D46A
7D17D27B37C47B
8D18C28B38C48C
9A19D29A39D49B
10A20A30A40D50C

Mã đề 617
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11D21B31D41D
2A12D22B32B42B
3A13B23D33D43B
4C14C24A34A44A
5B15C25D35D45A
6B16B26D36D46A
7BD17B27C37D47B
8A18B28C38A48D
9A19A29C39A49A
10D20D30B40B50D

Mã đề 618
1.A2.A3.A4.C5.B6.B7.D8.A9.A10.D
11.D12.D13.B14.C15.C16.B17.B18.B19.Ađôi mươi.D
21.B22.B23.D24.A25.D26.D27.C28.C29.C30.B
31.D32.B33.D34.A35.D36.D37.D38.A39.A40.B
41.D42.B43.B44.A45.A46.A47.B48.D49.A50.D

Mã đề 619
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11A21A31D41A
2C12B22D32A42D
3A13A23A33A43C
4B14C24A34D44D
5A15A25D35A45C
6D16A26D36A46B
7D17A27C37C47C
8B18B28A38A48B
9B19C29C39A49B
10D20B30D40B50A

Mã đề 620
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11B21C31A41B
2D12B22B32B42D
3A13A23B33C43B
4D14B24B34C44A
5C15C25C35C45C
6C16C26B36D46D
7B17A27B37A47A
8B18D28D38A48C
9D19A29A39A49B
10C20B30A40B50D

Mã đề 621
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11B21A31A41D
2B12C22A32D42D
3B13C23B33A43D
4C14A24A34D44B
5C15B25B35D45B
6B16B26B36C46C
7B17D27D37D47A
8B18A28A38D48A
9C19A29A39A49C
10D20B30B40C50D

Mã đề 622
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11A21D31D41C
2D12B22D32D42B
3C13A23D33C43C
4B14D24C34C44C
5A15B25D35C45D
6D16B26D36A46D
7B17C27B37B47C
8D18D28B38C48C
9A19B29C39B49D
10B20C30D40C50B

Mã đề 623
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11C21B31A41B
2D12D22A32D42A
3C13C23A33C43B
4C14A24A34C44A
5D15C25C35D45A
6D16D26B36B46A
7C17D27C37B47D
8B18A28C38B48C
9C19B29D39A49D
10A20B30C40A50B

Mã đề 624
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11B21C31D41C
2B12A22C32A42B
3C13C23C33A43C
4A14D24B34D44C
5B15B25B35A45A
6C16A26C36A46C
7B17B27C37C47C
8A18D28B38A48A
9C19B29D39A49A
10C20A30A40B50B

Vậy là kì thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2021 đã và đang xong xuôi. Các sĩ tử 2003 đã và đang thsống phào nhẹ nhõm. Sau 1hai năm đèn sách với quá trình ôn thi vất vả, hãy tận thưởng kì nghỉ nghtrần vừa đủ với đúng nghĩa không hẳn học thêm.

Chúng ta sẽ có những ngày ôn thi cùng đi thi thiệt chẳng thể quên trong những ngày dịch bệnh hoành hành. Tất cả vẫn gần như cố gắng cho một kì thi thành công và bình yên.

Tiếng Trung Thanhmaihsk chúc những bạn sẽ có được số điểm mà lại bản thân ước muốn. Trúng tuyển vào ngôi trường Đại học đã chọn để mở ra cửa nhà tương lai của mình nhé!

Các chúng ta 2004 với 2005 hãy nỗ lực nhằm học tốt giờ đồng hồ Trung. Đừng quên follow Fanpage Thanhmaihsk để gọi đông đảo nội dung bài viết tuyệt nhé!

Nếu có bất kể vướng mắc gì về khóa huấn luyện , các bạn giữ lại đọc tin, bọn chúng mình đã liên hệ tức thì nhé!