ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN BẰNG TIẾNG ANH

Giới thiệu Lĩnh vực chuyển động Tuyển dụng Văn phiên bản điều khoản Biểu mẫu mã Bài viết
*

*

*

*

*

142_1577951165_3885e0d9fbd9f6dc.docx

VIETNAM LAWYERS CONFEDERATION

*
HOANGSA LAW COMPANY LIMITED

For: Advance money according to service contract

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

*
Independence – Liberty - Happiness

REQUEST FOR ADVANCE (Giấy ý kiến đề nghị trợ thì ứng)

Day …… month …… year …….

Bạn đang xem: Đề nghị thanh toán bằng tiếng anh

Dear (Kính gửi): …………………………………………………………………………

According to lớn the service contract number (Cnạp năng lượng cđọng thích hợp đồng các dịch vụ số) ………………

I’m (Tôi): …………………………………………………………………………………

The department (Thuộc bộ phận):………………………………………………………..

Xem thêm: Đơn Vị Cmh - Chuyển Đổi Lưu Lượng Theo Thể Tích

The total amount of the service contract (Tổng tiền theo thích hợp đồng hình thức là):…………

……………………………………………………………………………………………

The requested amount of advance (Số tiền đề nghị trợ thì ứng):……………………………

……………………………………………………………………………………………

The reason: According to service contract number (Lí vì chưng trợ thời ứng, theo phù hợp đồng hình thức dịch vụ số): …………………………………………………………………………………….

Advance payment period: Before: (Thời hạn thanh toán: Trước ngày):….. /…./……..

Payment methods Cash/Bank transfer (Hình thức chi phí mặt hoặc gửi khoản):

Bank transfer information (Một trong những số tài khoản chuyển tiền):

Personal account number: 0021000303985 – Vietcom Bank - Hanoi branch - Account holder: Hoang Trong GiapCompany trương mục number: 0021000350651 – Vietcom Bank - Hanoi branch - Account holder: Hoangsa Law Company Limited