ĐỀ THI ANH 6 GIỮA KÌ 2

Download Sở đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn giờ Anh - Đề thi lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh gồm đáp án

Sở đề thi thân học kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh được Taimienphi.vn xem tư vấn cùng đăng cài chi tiết tiếp sau đây, là tư liệu cho các em học viên ôn tập, ôn thi chuẩn bị mang lại kì thi giữa học tập kì 2 sắp tới đây. Toàn cỗ ngôn từ cỗ đề thi giữa học tập kì 2 lớp 6 môn giờ Anh là đề thi chuẩn của cục giáo dục và đào tạo, giúp những em học viên nâng cấp kỹ năng cùng thâu tóm được cấu tạo đề thi để ôn thi đến tác dụng.

Bạn đang xem: Đề thi anh 6 giữa kì 2


Sở đề thi giữa học tập kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh được kiến tạo với các dạng bài bác tập chất vấn kỹ năng và kiến thức quen thuộc vào đề thi giờ đồng hồ anh là bài tập nghe, nói, đọc, viết. Với thời hạn làm cho bài bác là 45 phút, những em học viên bắt buộc ngừng những bài bác tập này cùng đối chiếu với câu trả lời nhằm chnóng điểm bài xích có tác dụng của bản thân làm thế nào để cho đúng mực tốt nhất. Đây là vẻ ngoài vừa học tập vừa hành rất công dụng cơ mà các em học sinh lớp 6 không nên bỏ qua.

Nội dung bài viết: I. Đề số 1* Phần đề thi* Phần tính điểmII. Đề số 2* Phần đề thi* Phần tính điểmIII. Đề số 3 * Phần đề thi


*

Bộ đề thi thân học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 số 1:

* Phần đề thi:

I. Circle the word of which the underlined part is pronounced differently from the others. (1pt)

1. A.open B. flower C. close D. nose

2. A. tablesB. watchesC. matchesD. houses

3. A.apple B. map C. man D. water

4. A. between B. behind C. next D. me

II. Choose the correct answer for each sentence. (2pts)

1. What ............................. is her hair?

A. color B. number C. length D. name

2. I"d like some rice I"m ...............................

A. thirsty B. thin C. hungry D. full

3. ............................... sports do you play?

A. Which B. What C. How D. Who

4. He ..............................very tired & thirsty.

A. feel B. to lớn feel C. feeling D. feels

5. She ............................. her motorbike at the moment.

A. ride B. rides C. is riding D. are riding

6. What is there ............................. lunch?

A . to B. for C. in D. at

7 ................................. rice does his father want?

A. How many B. How much C. What D. Which

8. What would you ..................................?

A. want B. need C. vì D. like

III. Give sầu the correct form of the verbs in brackets. (1pt)

1. He (feel) ................................. hot & thirsty. He would like some cold water.

2. Look! She (play) ................................... football.

3. They (not ride) ................................... a bicycle khổng lồ school every day. They walk.

4. Lan is hungry. She would lượt thích (eat) ................................ some noodles.

IV. Match the column A with column B. (2pts)

A

B

Answer

1.abottleof

2.apacketof

3.abarof

4.akiloof

a.cookingoil

b.rice

c.tea

d.soap

1.…….

2.…….

3.…….

4.…….

V. Read the text then answer the questions. (2pts)

Lan has three meals a day: breakfast, lunch và dinner. She usually has breakfast at trang chủ. She has bread, eggs & milk for breakfast. At school, Lan & her friends have sầu lunch at half past eleven. They often have fish or meat & vegetables for lunch. Lan has dinner with her parents at trang chủ at seven o"cloông xã. They often have meat, fish or chicken và vegetables for dinner. After dinner, they eat some fruit & drink tea. Lan likes dinner because it is a big & happy meal of the day.

1. How many meals does Lan have a day?

->.................................................................................................................................................

2. Do Lan và her friends have lunch at home?

->.................................................................................................................................................

3. Who does Lan have sầu dinner with?

->.................................................................................................................................................

4. Why does she lượt thích dinner?

->.................................................................................................................................................

VI. Rearrange the words khổng lồ make correct sentences. (2pts)

1. doing/ I/ in/ the library/ am/ homework/ my/.

->................................................................................................................................................

2. you/ what time/ go/ school/ do/ to/?

->................................................................................................................................................

3. in/ my father/ often/ the evening/ watches/ television/.

->................................................................................................................................................

4. Ba & his mother/ in/ Are/ living room/ the/?


->................................................................................................................................................

---- The end-----

* Hướng dẫn chấm điểm đề số 1:

I. Circle the word of which the underlined sound is pronounced differently from the others (1pt)

0.25pts/ a correct answer.

1. B 2. A 3. D 4. C

II. Choose the correct answer for each sentence. (2pts)

0.25pt/ a correct answer.

1. A 2. C 3. A 4. D

5. C 6. B 7. B 8. D

III. Give sầu the correct form of the verbs in brackets. (1 pt)

0.25pt/ a correct answer.

1. feels 3. don"t ride

2. is playing 4. lớn eat

IV. Match the column A with column B. (2pts)

0.5pt/ a correct answer.

1. a 2. c 3. d 4. b

V. Read the text then answer the questions: (2pts)

0.5pts/a correct answer.

1. (Lan) She has three meals a day.

2. No, they don"t.

3. (Lan) She has dinner with her parents.

4. Because it is a big and happy meal of the day.

VI. Rearrange the words khổng lồ make correct sentences (2pts)

0.5 pt/ a correct answer.

1. I am doing my homework in the library.

2. What time do you go to lớn school?

3. My father often watches television in the evening.

4. Are Ba and his mother in the living room?

2. Đề thi giữa học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 số 2:

* Phần đề thi:

I. Listening: (2.5 pt)

Listen and choose the best answer for each of the following questions:

1. Where does the young girl want to lớn go with her father?

A. to the park B. khổng lồ the movies C. to lớn the swimming pool

2. Who are they going with?

A. the girl"s mother B. the girl"s best frikết thúc C. the girl"s older brother

3. Based on the conversation, what time will they most likely leave?

A. 9:30 AM B. 12:45 PM C. 2:00 PM

4. What does the girl want to lớn vì later?

A. She wants to lớn walk lớn the ice cream store.

B. She wants khổng lồ swyên at the park.

C. She wants to go down to lớn the beach.

5. What does the father suggest they vị at the over of the day?

A. go to a restaurant B. watch a fireworks display C. play a board game

II. Reading: (2.5 pt)

Read the passage then decide the statements true or false:

Quang is a gymnast. He is tall và thin. He has short blaông chồng hair. His eyes are brown. He has a round face & thin lips.Quang is having dinner at the moment. He is eating fish. He often has fish, meat & vegetables for dinner. After dinner he eats bananas. Then he drinks orange juice. He feels full after dinner.

Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Cột Nhóm - Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Cột (Địa Lý)

................1. Quang is a student.

................2. Quang is short and big.

................3. He has short hair.

................4. His hair is White.

................5. He has brown eyes.

................6. Quang"s face is round and his lips are full.

................7. Quang is having a bath at the moment.

................8. He is eating vegetables.

................9. He often has dinner with fish, meat và vegetables.

...............10. Quang feels hungry after dinner.

III. Language focus: (2.5 pt)

Match a question in column A with an answer in column B:

A

B

1. What"s the weather like in the spring?

2. What weather vì you like?

3. What vì chưng you vày when it"s cold?

4. How often vì you play volleyball?

5. When bởi vì you often go swimming?

6. Where bởi vì you go fishing?


7. Who bởi vì you usually play badminton with?

8. What are you doing?

9. How vày you go khổng lồ school?

10. Which sport do you play?

a. I play it once a week.

b. I usually play with my sister.

c. It"s warm.

d. I play soccer.

e. I often play basketball when it"s cold.

f. I often go swimming on the weekends.

g. I like cool weather.

h. I go fishing in the river near my house.

i. I"m jogging.

j. I walk.

1- 2- 3- 4- 5-

6- 7- 8- 9- 10-

IV. Writing: (2.5 pt)

Write the activities you vày in four seasons.

In the spring, I often.........................................................

-THE END-

* Hướng dẫn chnóng điểm đề số 2:

I. Listening: (2.5 pt)

1. B 2. A 3. C 4. C 5. A

II. Reading: (2.5 pt)

Read the passage then decide the statements true or false:

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T

6. F 7. F 8. F 9. T 10. F

III. Language focus: (2.5 pt)

Match a question in column A with an answer in column B:

1. c 2. g 3. e 4. a 5. f

6. h 7. b 8. i 9. j 10. d

IV. Writing: (2.5 pt)

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 số 3:

* Phần đề thi:

I. Fill a word into each gap, using the words in the box. (2 ms)

lunch

tea

dinner

hair

Every day I get up at half past six. First I go lớn the kitchen & have a cup of (1)_________ and toast for breakfast. Then I go lớn the bathroom & clean my teeth. After that, I get dressed and brush my (2)_________. At half past seven I go to lớn work. I arrive sầu at work at ten khổng lồ eight. At twelve sầu o"clochồng I have sầu (3)_________ & at four o"cloông xã I go home page. At seven o"clochồng I have sầu (4)_________ with my family và then we watch TV. At a quarter past eleven I go to lớn bed.

II. Choose one word that has different sound in underlined part from others.(1 m)

1. A.eye

B. leg

C. lettuce

D. red

2. A. nose

B. soda

C. coffee

D. potato

3. A. fish

B. tied

C. thin

D. finger

4. A. mouth

B. round

C. routine

D. mountain

III. Match a phrase word in column A with a suitable word in column B.(1 m)

A

B

Answers

1. a bar of

2. a tube of

3. a bowl of

4. a dozen

a. toothpaste

b. oranges

c. soap


d. noodles

1._______

2._______

3._______

4._______

IV. Choose the best answer.(2 ms)

1. They want _______ milk.

A. a

B. any

C. some

2. My sisters are _______ meal in the kitchen.

A. cooking

B. cooks

C. cook

3. What is there _______ drink?

A. to

B. for

C. at

4. _______ oranges does your mother need?

A. How can

B. How many

C. How much

5. How much _______ the bowl of noodles?

A. am

B. is

C. are

6. My brother _______ up late at night.

A. staying

B. stay

C. doesn’t stay

7. What _______ you lượt thích for breakfast? - I’d lượt thích a sandwich & some milk.

A. would

B. do

C. are

8. Hoa has _______ oval face.

A. a

B. an

C. the

V. Read the passage, then answer the following questions.(2 ms)

Miss Hoa is a singer. She is twenty-six years old. She is very beautiful. She has an oval face with round eyes and full lips. She has long blaông xã hair & a small nose. Her favorite food is fish và her favorite drink is orange juice.

1. What does she do?

…………………………………………………

2. How old is she?

…………………………………………………

3. Is she very beautiful?

…………………………………………………

4. Does she have a round face or an oval face?

……………………………….........................

5. What color is her hair?

…………………………………………………

6. Does she have a big nose?

………………………………………………

7. What is her favorite food?

…………………………………………………

8. What is her favorite drink?

…………………………………………………

VI. Make questions for the underlined parts in the sentences.(2 ms)

1. He would likesome coffee.

………………………………………………………………………..……………………?

2. They feelhungrynow.

..…………………………………………………………………………………………....?

3. I wantfive kilos ofrice.

…………………………………………………..………………………………………….?

4. An ice-cream istwo thousvà dong.

……………………………………………..…………………………………….................?

Các thầy cô giáo hiện có thể giữ lại cỗ đề thi thân học tập kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh làm cho tài liệu ôn thi cho những em học sinh, giúp những em update kỹ năng, củng thế kĩ năng làm cho bài xích thi giờ đồng hồ anh kết quả tuyệt nhất cho kì thi điều tra khảo sát thân học tập kì 2 sắp tới. Các cô giáo rất có thể áp dụng tức thì đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn giờ Anh có tác dụng đề bình chọn giờ đồng hồ anh 1 máu bên trên lớp nhằm mục tiêu reviews học lực của những em học viên đúng mực độc nhất vô nhị qua công dụng làm bài.

Ngoài đề thi thân học tập kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh, đề thi thân học kì 2 môn Toán thù lớp 6 cũng là tư liệu ôn thi cực kỳ có lợi mà lại những em học viên lớp 6 tránh việc bỏ qua mất. Trong các kì thi của năm học tập lớp 6, môn Toán là môn thi yêu cầu không thể không có chính vì như thế Việc thực hành ôn thi đề thi thân học kì 2 môn Tân oán lớp 6 là khôn xiết cần thiết nhằm những em có tác dụng thân quen cùng với cấu tạo đề thi ưng thuận.