Đề Thi Anh Lớp 6 Học Kì 2

Với mong ước giúp những em ôn thi học kì 2 tiếng Anh lớp 6 năm 2021 - 2022, neftekumsk.com vẫn đăng cài không ít đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 6 gồm lời giải không giống nhau. Bộ 45 đề kiểm soát giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án được chỉnh sửa bsát hại công tác SGK tiếng Anh lớp 6 của bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo giúp các em đề cập lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh giữa trung tâm kì 2 lớp 6 kết quả.

Bạn đang xem: Đề thi anh lớp 6 học kì 2


45 Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 lịch trình bắt đầu bao gồm đáp án

B. Sở 5 Đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022 tất cả đáp ánC. Sở 40 đề thi học kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh qua những năm 

A. Sở đề thi giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 NEW

neftekumsk.com đang đăng download tương đối nhiều bài xích chất vấn tiếng Anh lớp 6 học kì 2 gồm lời giải không giống nhau tổng hòa hợp tương đối nhiều dạng bài xích tập giờ Anh 6 bắt đầu hay xuất hiện vào bộ đề thi Anh văn lớp 6 học kì 2 giúp các em nâng cấp đông đảo năng lực làm cho bài bác thi kết quả. 

quý khách gọi nhấp vào cụ thể từng đường link cùng download tài liệu:


Lưu ý: Quý Khách gọi kéo xuống footer nhấp lựa chọn Tải về nhằm download tài liệu.

B. Sở 5 Đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án

I. Đề kiểm tra giờ Anh 6 học tập kì 2 tiên phong hàng đầu bao gồm đáp án

I. Choose the word which is pronounced differently from the others. (1m)

1. A. clothesB. watchesC. benchesD. classes
2. A. readB. teacherC. eatD. ahead
3. A. pensB. booksC. rulersD. erasers
4. A. kiteB. twiceC. swimD. pastimes

II. Choose the best answer: (3ms)

1. I"d like................. bananas, please!

a. any

b. some

c. many

d. much

2. Lemonade, apple juice và................. are cold drinks.

a. vegetables

b. noodles

c. iced tea

d. beans

3. She isn"t heavy. She is..................

a. thin

b. fat

c. strong

d. light

4. Lan................. aerobic everyday.

a. does

b. plays

c. goes

d. dances

5.................. sports vì you play?

a. What"s

b. Who

c. Which

d. How

6. We need a tent lớn go.................

a. fishing

b. swimming

c. camping

d. jogging

7. They are going lớn stay................. their uncle và aunt this summer vacation.

a. in

b. at

c. by

d. with

8. What is your nationality? I am.................

a. Vietnamese


b. Vietnam

c. England

9. There are only two................. in my country.

a. weather

b. seasons

c. citadel

d. cities

10.................. vì you go to lớn school? Every afternoon.

a. How much

b. How often

c. How many

d. How

11. What bởi you often bởi vì................. it is hot?

a. What

b. Which

c. How

d. When

12. What about.................. tennis this afternoon?

a. play

b. playing

c. to lớn play

d. plays

III. Supply the correct khung of the verbs: (1m)

1. Mai................. orange juice at the moment. (drink)

2. I................. thirsty now. (be)

3. My father is going................. Ha Long Bay. (visit)

4. They................. in the kitchen now. (be)

IV. Read

1. Complete the dialogue with the words from the box: (2ms)

have - want - why - camping - by - travel - bởi vì - going

Thanh: What are we going khổng lồ (1)................. in the vacation?

Mai: Let"s go (2)..................

Thanh: We don"t (3)................. a tent. What about (4)................. to lớn Hue?

Mai: I don"t(5)................. khổng lồ go to Hue.

(6)................. don"t we go to lớn Huong pagoda?

Thanh: That"s a good idea.

How are we going to (7).................?

Mai: Let"s go (8)................. minibus.

Thanh: Yes, Good idea.

2. Answer the questions: (1m)

a. What are Mai and Thanh going to bởi in the vacation?

........................................................................................

b. How are they going khổng lồ travel?

...................................................................................................

V. Arrange the words inlớn the sentences (2ms)


1. want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ of/ water.

....................................................................

2. sister/ my/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in.

.................................................................

3. going/ dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?

....................................................................

4. the/ spring/ in/ what/ weather/ is/ like/ the?

.........................................................................

5. building/ tallest/ the/ is/ this/ city/ the/ in/ world.

...........................................................................

6. Lan"s house/ smaller/ is/ house/ my/ than.

....................................................................

7. she/ never/ with/ camping/ goes/ her/ friends.

.....................................................................

8. often/ she/ go/ does/ how/ cinema/ to/ the?

....................................................................

Đáp án

I. Choose the word which is pronounced differently from the others (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

1. A 2. D 3. B 4. C

II. Choose the correct answer: (1 correct = 0.25 x 12 = 3ms)

1. b 2. c 3. d 4. a 5. c 6. c

7. d 8. a 9. b 10. b 11. d 12. b

III. Supply the correct size of verbs: (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

1. is drinking

2. am

3. lớn visit

4. are

IV. Read

1. Complete the dialouge: (1 correct = 0.25 x 8 = 2ms)

1. vì chưng 2. camping 3. have sầu 4. going 5. want 6. why 7. travel 8. by

2. Answer (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

a They are going to Huong pagodomain authority.

b. They are going lớn travel by minibus

V. Arrange the words into the sentences (1 correct = 0.25 x 8 = 2ms)

1. Tom & Mary want two glasses of water.

2. My sister is going lớn live sầu in the country.

3. Where is Lan going to have dinner tonight?

4. What is the weather lượt thích in the spring?

5. This city is the tallest building in the world.

6. My house is smaller than Lan"s house.

7. She never goes camping with her friends.

8. How often does she go lớn the cinema?


II. Đề khám nghiệm tiếng Anh học kì 2 lớp 6 bao gồm đáp án số 2

I Vocabulary và Grammar

A Choose the word odd one out (1 point) Chọn trường đoản cú ko thuộc nhiều loại.

1 a chicken b. beef c. tomato lớn d. meat

2 a. fish b. orange-juice c. lemonade d. coffee

3 a. Is b. Are c. hello d. Am

4. a carrot b. rice c. onion d. lettuce

B Circle the best option A, B, or C lớn complete each of the following sentences. (2.5 points) Hoàn thành những câu sau bằng phương pháp khoanh tròn vần âm A, B, C và D (2.5 điểm)

1. I"m ____. I"d like some noodles.

A. thirsty B. hungry C. empty

2. There is____ water in the bottle.

A. any B. many C. some

3. What"s he doing? He"s ____.

A. swims B. swimming C. swim

4. We go lớn the movies____ Sunday evening.

A. lớn B. at C. on

5. It"s very ____ in the winter.

A. cold B. hot C. cool

6. They are doing ____ homework at the moment.

A. them B. theirs C. their

7. He sometimes____ to lớn pop music.

A. listens B. reads C. watches

8. - How ____ is a sandwich? - It"s 2,000 dong.

A. many B. much C. old

9. - How____ does she go jogging? - Every evening.

A. many B. much C. often

10. ____ is the weather like in the summer?

A. What B. Which C. How

II. Reading

* Read the passage carefully

My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to lớn visit Ha Long Bay. He is going lớn stay in a small khách sạn near the cất cánh for two days.

Then he is going to lớn visit Da Lat for three days. Finally, he is going to visit some friends in Ho Chi Minh City. He is going lớn stay there for one day. He is going to lớn walk along Saigon river. He is going to lớn fly home

A True (T) or False (F) (2.0 point)

1. Mr. Hung is going lớn visit three cities this summer...........

2. He is going to lớn visit Ha Long Bay first, then Ho Chi Minch City, và finally in Da Lat........

3. He is going to lớn stay in Da Lat for three days.

4. He is going to travel trang chủ by train.

ĐÁP.. ÁN

I Vocabulary & Grammar

A Choose the word odd one out (1 point) Chọn tự không cùng loại.

1 - c; 2 - a; 3 - c; 4 - b;

B Circle the best option A, B, or C lớn complete each of the following sentences. (2.5 points) Hoàn thành các câu sau bằng phương pháp khoanh tròn vần âm A, B, C với D (2.5 điểm)

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - A; 6 - C; 7- A; 8 - B; 9 - C; 10 - A;

II. Reading

* Read the passage carefully

A True (T) or False (F) (2.0 point)

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F

III. Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 chương trình bắt đầu có câu trả lời số 3

I. Listen & fill one words in the blanket.

Minh likes walking. On …(1)….weekover, he often …(2)….….walking in the mountains. He …(3)….……goes with two friends. Minc and his friends always ……(4)….……svào boot và warm clothes. They always take……(5)….…& water and a camping stove. Sometimes, they (6)…. overnight.


II. Choose the word whose underlined part has different pronunciation from those of the others. Write the answer (A, B, C or D) in the box.

1. A. Times B. Games C. Watches D. Goes

2. A. Year B. Wear C. Near D. Hear

3. A. With B. Fifth C. Math D. Thank

4. A. Fishing B. Skip C. Picnic D. Twice

5. A. Apartment B. Pastime C. Camping D. Badminton

III. Write the best option (A, B, C or D) in the answer box lớn complete each of the sentences.

1. We usually go swimming …………………weekends.

A. to B. with C. on D. for

2. Ho Chi Minh city has a ………….of 3.5 million

A. Population B. capital C. đô thị D. town

3. She never goes………………on Saturday sundays.

A. school B. swimming C. movie theater D. video games

4. We are going to lớn visit our grandparents ………. a week

A. How B. Which C. that D. For

5. Bruce is from Australia. He speaks…………

A. Austratian B. English C. French D. Chinese

6. Nam ………………soccer with his friends at the moment.

A. doing B. playing C. is doing D. is playing

7. He always gets up late and……………………………………………

A. never he does morning exercises B. he never does morning exercises

C. he does morning exercises never D. he never vì morning exercises

8. Mr. Tuan is loading the truông chồng ………………vegetables

A. to B. for C. with D. of

Đáp án đề đánh giá học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

I. Listening (1,5 điểm cùng với 0,3 điểm cho từng câu đúng)

GV mtại đoạn C6 unit 12 sgk lớp 6 trang 132 - 133 mang đến hs nghe 3 lần

1. the 2. goes 3. often 4. wear 5. food 6. camp

II. 1,5 điểm (0,3 điểm cho từng câu đúng)

1. C 2. B 3. A 4. D 5. A

III. 2 điểm (0,25 điểm cho từng câu đúng)

1. C 2. A 3. A 4. D

5. B 6. D 7. B 8. C

IV. 1,5 điểm (0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

1. ís playing 2. cut

3. playing 4. stop 5. goes

V. 1,5 điểm (0,3 điểm cho từng câu đúng)

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A

VI. 1 điều (0,25 điểm cho từng câu đúng)

1. No, She doesn’t

2. It’s black

3. She goes shopping with her friends

4. She likes listening to music most

VII. 1 điều (0,25 điểm cho từng câu đúng)

1. How many people are there in your family?

2. .… like two kilos of carrots

3. I lượt thích chicken và beef

4…goes to lớn school on foot….

IV. Đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án số 4

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1m)

1.

A. books

B. pencils

C. rulers

D. bags

2.

A. read

B. teacher

C. eat

D. ahead

3.

A. tenth

B. math

C. brother

D. theater

4.

A. has

B. name

C. family

D. lamp

II. Choose the best answer lớn complete these sentences. (2m)

1. Hung is a .................... He"s svào và heavy.

Xem thêm: Sinh Năm 1980 Mệnh Gì, Tuổi Gì Và Hợp Màu Gì? Hướng Nào

A. gymnast B. weight-lifter C. driver D. doctor

2. I lượt thích hot ....................

A. season B. weather C. activity D. class

3. What .................... your father doing now? He is playing badminton.

A. is B. are C. bởi vì D. does

4. .................... does your brother go fishing? He goes once a week.

A. How old B. How often C. How D. What

5. He .................... goes fishing in the winter. It"s too cold.

A. often B. always C. usually D. never

6. What about .................... by bike?

A. travel B. to travel C. traveling D. travels

7. .................... place are Phuong and Mai going lớn visit first?

A. Where B. Which C. How D. How long

8. My house is near a market so it"s very __________.

A. big B. noisy C. quiet D. small


III. Put the verbs into the correct size. (1,5m)

1. My school (have)........................two floors.

2. Look! The plane (fly) ..............to lớn the airport, it (land).......................

3. What about (visit).........................................our parents?

4. We shouldn"t (throw).........trash on the street.

5. They (not go).............swimming in the winter.

IV. Make questions for the underlined parts or rearrange to complete these sentences. (1m)

1. We usually play basketball on the weekends.___________________________

2. They are going to lớn visit Hue next summer. ______________________________

3. tallest/ Tuan/ our/ is/ the/ class/ in.______________________________________

4. the/ spring/ in/ What/ weather/ is/ like/ the?_______________________________

V. Read the passage carefully then choose the correct words to lớn fill in the blanks. (1,5m)

favorite does plays or but everyday

Miss Loan is our teacher. She teaches us English. She is tall và thin (1)...........she is not weak. She (2)................a lot of sports. Her (3)...............sport is aerobics. She (4)............aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in a park near her house (5)...............In her không tính phí time she listens to lớn music (6)..............watches TV.

VI. Write the second sentence so that it has a similar meaning to lớn the first. (2m)

1. There are a lot of flowers in my garden.

=> My garden ..................................................

2. Ha Tinh is smaller than Nghe An.

=> Nghe An ...............................................

3. Let"s go to Ha Long Bay next summer vacation.

=> What about ........................................................?

4. I want some milk.

=> I"d ...................................................................

VII. Write a passage to lớn describe your cthất bại frikết thúc. (1m)

ĐÁP ÁN

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1m)

1- A; 2 - D; 3 - C; 4 - B;

II. Choose the best answer lớn complete these sentences. (2m)

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - D; 6 - C; 7 - B; 8 - B;

III. Put the verbs inlớn the correct form. (1,5m)

1. My school (have)........has................two floors.

2. Look! The plane (fly) ........is flying......lớn the airport, it (land)......is going to l&..........

3. What about (visit).........visiting..........our parents?

4. We shouldn"t (throw)..throw.....trash on the street.

5. They (not go).....don"t go........swimming in the winter.

IV. Make questions for the underlined parts or rearrange khổng lồ complete these sentences. (1m)

1. We usually play basketball on the weekends.____When vì you usually play basketball?____

2. They are going to visit Hue next summer. _____Where are they going to lớn visit next summer?____

3. tallest/ Tuan/ our/ is/ the/ class/ in.________Tuan is the tallest in our class._____

4. the/ spring/ in/ What/ weather/ is/ like/ the?_____What is the weather lượt thích in the spring?_____

V. Read the passage carefully then choose the correct words lớn fill in the blanks. (1,5m)

favorite does plays or but everyday

Miss Loan is our teacher. She teaches us English. She is tall & thin (1).....but......she is not weak. She (2)..........plays......a lot of sports. Her (3)......favorite.........sport is aerobics. She (4).....does.......aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in a park near her house (5)....everyday...........In her miễn phí time she listens khổng lồ music (6).....or.........watches TV.

VI. Write the second sentence so that it has a similar meaning lớn the first. (2m)

1. There are a lot of flowers in my garden.

=> My garden ..........has a lot of flowers.............

2. Ha Tinch is smaller than Nghe An.

=> Nghe An ......is bigger than Ha Tinh.............

3. Let"s go to lớn Ha Long Bay next summer vacation.

=> What about ......going to Ha Long Bay next summer vacation..............?

4. I want some milk.

=> I"d ........lượt thích some milk............

V. Đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh tất cả đáp án số 5

Circle the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from others. 

1. A. near B. fear C. hear D. earth

2. A. prepared B. liked C. wrapped D.watched

3. A. three B. there C. weather D. them

4. A. sporty B.recycle C. comedy D. happy

Circle the best answer aước ao A, B, C or D lớn complete the following sentences. 


1. Ho Chi Minc City is____________ in Viet Nam.

A. modern B. more modern C. the most modern D. moderner

2. My friend____________ Hung King Temple so far.

A. has contacted B. have contacted C. contacts D. has contacting

3. A: Would you lượt thích to lớn drink some tea?

B:_______________.

A. Yes, I would like B. Yes, I’d love sầu khổng lồ C. Yes, Let’s. D. Ok

4. ".................. vì chưng you get up?" – "I get up at six o"clock".

A. What time B. Which time C. How many D. What

5. In 1958, She ___________ in Thành Phố New York.

A.lived B. has lived C. lives D. living

6. Air___________ is a problem in a big đô thị.

A. pollute B. pollution C. polluted D. polluting

Give the correct tense/ khung of the verb in brackets.

1. I (buy) ……….. a ticket for the football match yesterday.

2. I’m thirsty. What about (have)……………… a glass of orange juice?

3. If it is sunny next week, we (go)………… lớn Ha Long Bay.

4. He (visit) …………….………his grandparents since last Sunday.

Read the passage & choose the words from the box that best fit the blank spaces. There is one word you don’t need khổng lồ use.

Sports và games play an important part in our lives. Everyone of us can ………(1)a sport, or a game, or watch sports events ………………(2)TV or at the stadium. When you listen lớn the radio early in the morning, you can always hear sports news. When you open a newspaper, you will always find information about some games, or an article about your favourite kind of sport. Television programmes about sports………….. (3) also very popular, and you can watch something interesting nearly every day. Stories about ……………(4) men or women in the world of sport are very interesting.

1. A. have sầu B. play C. find D. do

2. A. at B. in C. of D. on

3. A. is B. be C. are D. will be

4. A. famous B. fame C. famously D. famed

Read the passage và vị the tasks below. 

VTV1 is a national television channel in Viet Nam. It attracts millions of viewers because it offers many different interesting programmes. The 7 o’cloông xã news tells people what is happening in Viet Nam and the rest of the world. Comedies bring a lot of laughter and help people relax after a hard working day. The most exciting programmes are game shows. They can be both entertaining and educational. Many people work hard every day to lớn produce unique programmes for television. Some of them are programme designers, writers và reporters.

(T) or False (F). Answers

1. VTV1 is an international television channel in Viet Nam _______

2. trò chơi shows can be both entertaining và educational. _______

** Choose the best answer A, B, C or D.

1. What program tells people what is happening in Viet Nam and the rest of the world?

A. trò chơi shows

B. The seven o’clochồng news

C. Comedies

D. Films

2. Why bởi many people work hard every day?

A. to lớn relax.

B. khổng lồ watch films.

C. lớn produce quality programmes for television.

D. to produce bad programmes.

Rewrite the sentence so that it means as the first ones, beginning with the given words. 

1. They started playing soccer two years ago.

-> They have __________________________________________________________

2. No one in my class is more beautiful than Lan.

-> Lan is ______________________________________________________________

C. Bộ 40 đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh qua những năm 

I. Đề chất vấn học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 6 tất cả đáp án ngôi trường trung học cơ sở Bình Châu

A/ LISTENING: (2pts)

Listen to two students talking about what they will bởi vì if they become the president of the 3Rs club. Put the words or a number in each blank lớn complete the table: (2pts)

NameMiNam
Class(1)……………………………………(5)……………………….
Idea 1Put (2)…………… bin in every classroomEncourage student khổng lồ use the(6)……..
Idea 2Buy energy(3)…………………...............Have sầu a(7)…………………… group
Idea 3Have(4)………………...................fairs.Organize( 8)…………………….fairs

B/ USE OF ENGLISH:

I/ Find the word which has a different sound in the underlined part: (1.0 pt)

1. A. dadB. hatC. plantD. happy
2. A. doctorB. openingC. goldD. postcard
3. A. earthB. fartherC. bothD. marathon
4. A. caveB. famousC. lateD. channel

II/ Choose the best answer by circling A, B, C or D: (1.0 pt)

1. My father ..................lớn the zoo last week.

A. go

B. will go

C. went

D. goes

2. If we cut down more forests, there..............more floods.

A. are

B. have been

C. were

D. will be

3.Sydney Opera House is in …………………………

A. England

B. Australia

C. Singapore

D. France

4. It is getting light. Shall I turn ............the light to lớn save electriđô thị.

A. off

B. up

C. on

D. in

C/ READING (2,0pts)

I. Choose A, B, C or D khổng lồ complete the following passage: (1.0 pt)

AIR QUALITY

People need lớn breath. If they don’t breath, they (1)............. die. But how clean is the air people breath?

If they breath dirty air, they will have sầu breathing problems và (2)............. ill. Plants and animals need clean air, too. (3)............. of things in our lives create harmful gases và make the air dirty, like cars, motorbike & factories. Dirty air called (4).............. air. Air pollution can also makes our Earth warmer. The problem of air pollution started with the burning a lot of coal in homes và factories.1- A. will B. is C. are D. won’t2- A. become B. became C. becomes D. will become3- A. Some B. Many C. Few D. A lot4- A. pollute B. polluted C. pollution D. polluting

II- Read the passage carefully then answer the questions below. (1.0 pt)

My name is Dichồng. I always wish to have sầu a motorhome page in my life. My motortrang chủ won’t need to be big, but it may have everything I need inside.

There will be a sofa và a lovely table in the head of the oto. This will be the place for my friends when they visit me. It is lượt thích a living room. The biggest part of my motorhome page will be the kitchen. It’ll be in the middle of the car. There will be some Mã Sản Phẩm equipments in the kitchen such as dishwasher, fridge, oven, washing machine.... A small nhà vệ sinh và a shower will be in the kitchen, too. The last part will be my bedroom. It is also my entertainment place. There will be a small bed, a wireless TV, & a hightech computer. It would be fantastic if I had my own motortrang chính. The best thing about having a motortrang chính is that I can drive it myself khổng lồ everywhere which I am interested.