Đề Thi Anh Văn Lớp 2 Hk2

Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng chế (Kèm ma trận và đáp án) năm học tập 2021-2022, bao gồm các đề thi, gồm đương nhiên cả đáp án nhằm học sinh ôn tập, tập luyện kiến thức nhằm mục đích đạt công dụng rất tốt đến kì thi cuối kì II. Mời các em xem thêm.

Bạn đang xem: Đề thi anh văn lớp 2 hk2


1. Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân ttách sáng sủa tạo

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How vị you go lớn school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to lớn school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t


II. Look at the pictures and complete the words

III. Read và circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minch City. Today, the weather is sunny và cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minch City is near/ far from Hanoi


3. The weather is sunny và cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark & his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words lớn make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

2. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read và circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Font Chữ Trên Instagram Tiếng Việt Đẹp Có Dấu Mới Nhất

2. Ho Chi Minch City is far from Hanoi

3. The weather is sunny và cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark & his brother are skipping.

IV. Reorder these words khổng lồ make meaningful sentences


1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go khổng lồ school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Mời các bạn bài viết liên quan những lên tiếng có lợi khác trên chuyên mục Học tập nằm trong mục Tài liệu.