Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 3 Năm 2022

Bộ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tứ 22 mang lại 3 đề thi môn Tiếng Anh 3, tất cả file nghe và bảng ma trận 4 cường độ hẳn nhiên, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để phát hành đề thi cuối học kì 2 mang đến học sinh của bản thân mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 3 năm 2022

Bên cạnh đó, cũng góp những em học viên luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, làm cho quen với những dạng thắc mắc, kết cấu đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3. Vậy mời thầy cô và các em học viên cùng tải miễn giá thành 3 đề đánh giá học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 theo Thông tư 22 trong nội dung bài viết dưới đây:


Kỹ năngNhiệm vụ tấn công giá/kiến thức bắt buộc review Mức/Điểm Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %
M1M2M3M4
NgheListen and number.13115 câu3.75 đ37.5%
0.250,750,25
Listen & tichồng the picture122
0.250,50,5
Listen và chose the best answer311
0,750,250.25
ĐọcLook and read then put a tick (v) or (x) in the box217 câu1.75đ17.5%
0,50,25
Read & match22
0,250,25
Viếtfill in the gaps1318 câu2đ20%
0,250,750.25
Reorder the words21
0,50.25
NóiGetting to lớn know each other What’s your name ?; How vày you spell your name ?; How are you today ?;2110 câu2.5đ25%
0,50,25
Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things31
0,750,25
Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often bởi in the evening111
0,250,250,25
Tổng91314440 câu 10đ
23%32%35%10%

Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 theo Thông tứ 22

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and number. (Nghe với tấn công số)

Question 2: Listen & tichồng the picture. (Nghe và chọn bức ảnh đúng)


Question 3: Listen & chose the best answer. (Nghe cùng lựa chọn giải đáp đúng)

1. How many maps are there in the living room?

A. There are two B. There are three

2. Are there any sofas in the room.

A. Yes, there are B. No, there aren’t

3. Do you have sầu a robot?

A. No, I don’t B. Yes, I do

4. Her father is ………………….

A. young B. handsome

5. What does your mother look like?

B. She is nice B. She is young.

PART 2. READING AND WRITING

Question 4. Look and read. Put a tichồng ( V ) or cross (X) in the box. (1pt).

Xem thêm: #1 Lịch Thi Đấu Lpl Mùa Xuân 2020, Lịch Thi Đấu Lpl Mùa Xuân 2020

Question 5: Read and match

ABKey
1. Who"s that?a. Yes, I vày.
2. Do you have any toys?b. Yes, there is.
3. How old is your father?c. He"s thirty-seven.
4. Is there a balcony in your classroom?d. It"s my sister.

Question 6: Fill in the gaps (điền vào khu vực trống)

near playing watching reading dog living room

My family is in the (1) living room. My father is (2)……………….. a book. My mother & I are (3) ……………….. TV. My sister is (4) ……………….. with her mèo (5) the TV. My (6) ……………….. is under the table.

Question 7: Put the words in order (Xếp những từ thành câu hoàn chỉnh)


1. My / Hello. / Mary/ name’s/

- …………………………………………………………………………………….

2. old / How / your father? / is

- …………………………………………………………………………………….

3. many / How /fans/there? /are

- ……………………………………………………………………………………..

PART III. SPEAKING (2.5pt) (5’)

Question 8.

1.getting lớn know each other

-greetings

What’s your name?

How vì you spell your name?

How are you today?......................

2. talking about school objects

What’s this/that?

What color is this? .......

3. describing picture.

....