Giải Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Kì 1

*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát Tuyển sinch Đại học tập, Cao đẳng Tuyển sinch Đại học tập, Cao đẳng

Sở 40 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 bao gồm lời giải


Tải xuống 19 3.496 81

Tài liệu Sở đề thi Tiếng anh lớp 4 học kì 1 bao gồm câu trả lời năm học 2022 – 2023 gồm 5 đề thi tổng hòa hợp từ đề thi môn Tiếng anh 4 của các trường Tiểu học tập trên cả nước đã được soạn giải đáp chi tiết giúp học viên ôn luyện để đạt điểm cao vào bài bác thi học kì 1 Tiếng anh lớp 4 . Mời các bạn cùng đón xem:


Bộ 40 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 tất cả lời giải - Đề 1

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Bạn đang xem: Giải đề thi tiếng anh lớp 4 kì 1

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Question 1: Chọn từ không giống loại

1.A. yesterday B. went C. had D. got

2.A. date B. Monday C. Tuesday D. Thursday

3.A. fly B. plane C. write D. read

4.A. Englvà B. nhật bản C. America D. November

Question 2: Chọn từ bỏ thích hợp điền vào chỗ trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1).................................., Nam?

B: It’s (2)........................................

A: What subjects bởi you have today?

B: I have Maths, Science, Music and (3)...........................................

A: What is your (4)......................................... subjects?

B: Maths & English.

Question 3: Đọc đoạn văn uống cùng vấn đáp câu hỏi

This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football & reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his không tính phí time, he often goes lớn the music club. He is happy there.

1.Where is Peter from?

............................................................................................................................

2.What is his hobby?

............................................................................................................................

3.Can he sing Vietnamese songs?

............................................................................................................................

4.What does he vị in his miễn phí time?

............................................................................................................................

Question 4: Tìm lỗi không nên trong những câu sau và sửa lại đến đúng

1. What subject does you have sầu today? ____________________
2. He are from Malaysia. ____________________
3. I go from Quynh Hai primary school. ____________________
4. They have sầu English yesterday. ____________________

Question 5: Dựa vào trỡ dứt những câu sau

*

1.I have sầu ____________ on Tuesday.

*

2.She is reading a ____________ now.

*

3.Today is the ____________ of October.

*

4.They are ____________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. A2. A3. B4. D

Question 2:

1. today2. Tuesday
3. English4. favourite

Question 3:

1-He is from America.

2-His hobby is playing football và reading books.

3-Yes, he can.

4-In his free time, he often goes to lớn the music club.

Question 4:

1.does ⇒ do

2.are ⇒ is

3.from ⇒ to

4.have ⇒ had

Question 5:

1.I have science on Tuesday.

2.She is reading a book now.

3.Today is the twelfth of October.

4.They are Korean.


Phòng Giáo dục cùng Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 2)

Question 1: Chọn tự có giải pháp phạt âm không giống cùng với những trường đoản cú còn lại

1.A. birthday B. play C. Japanese D. today

2.A. thin B. slim C. music D. five

3.A. mouse B. blouse C. cloud D. trousers

4.A. number B. student C. much D. cupboard

Question 2: Chọn câu trả lời đúng

1. What ___________ your nationality?

A. be

B. is

C. are

D. was

2. How ___________ is your sister?

A. old

B. much

C. often

D. long

3. ___________ vị you have sầu IT lesson?

A, How

B. What

C. Where

D. When

4. – ___________ his mother a dentist? – Yes, she is.

A. Does

B. Will

C. Can

D. Is

5. What day is ___________ today?

A. they

B. he

C. it

D. you

6. My school is ___________ Nguyen Hoang street.

A. to lớn

B. in

C. with

D. of

Question 3: Nối cột A cùng với cột B

AB

1.Can you sing an English song?

2.What day is it today?

3.Is he 2 years younger than his brother?

4.Nice lớn meet you.

5.What does his mother do?

6.What bởi vì you lượt thích doing?

a. It’s Tuesday.

b. Nice to lớn meet you, too.

c. Yes, I can.

d. I like nhảy.

e. No, he is three years younger.

f. She is a housewife.

Question 4: Đọc đoạn vnạp năng lượng cùng viết T (true) vào câu đúng, F (false) vào câu sai


Hi. My name is Mary. I’m twelve sầu years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clochồng. After that, I dress up at 6. I have breakfast in ten minutes và go lớn school at half past six. My school is near my house so I often go to school on foot. I love English so much. I can read English books và sing some English songs.

TRUE or FALSE?

1. Mary is 12 years old. ______________
2. She gets up at half past six. ______________
3. She goes to school on foot at 6:30. ______________
4. She can write English songs. _____________

Question 5: Sắp xếp các trường đoản cú thành câu hoàn chỉnh

1.you/ subject/ like/ What/ do?

__________________________________________?

2.February/ My/ in/ is/ birthday?

__________________________________________.

3.very/ thank/ I’m/ you/ well.

__________________________________________.

4.Sandy/ now/ classroom/ in/ is/ the.

__________________________________________.

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. C2. D3. B3. B

Question 2:

1. B2. A3. D4. D5. C6. B

Question 3:

1-c2-a3-e4-b5-f6-d

Question 4:

1.T

2.F

3.T

4.F

Question 5:

1.What subject vì chưng you like?

2.My birthday is in February.

3.I’m very well, thank you.

4.Sandy is in the classroom now.


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 3)

Question 1: Chọn từ bao gồm giải pháp vạc âm khác với những trường đoản cú còn lại

1.A. music B. district C. đô thị D. fire

2.A. walk B. class C. glasses D. badminton

3.A. student B. study C. much D.umbrella

4.A. name B. same C. game D. lamp

Question 2: Chọn lời giải đúng

1.Sandra likes ___________ to music.

Xem thêm: De Thi Học Sinh Giỏi Văn 6 Năm 2020 2021, 50 Đề Và Đáp Án Hsg Ngữ Văn 6 Năm Học 2020 2021

A. listening

B. listen

C. lớn listen

D. listen

2.He can play football _______ he can’t play table tennis.

A. because

B. và

C. but

D. when

3.Where is she _______? – She’s from nhật bản.

A. in

B. from

C. at

D. on

4.Where _______ you yesterday?

A. is

B. are

C. was

D. were

5.What _______does Mai have today? – She has Math, Music, Science và English.

A. class

B. subjects

C. time

D. nationality

6._______ day is it today? –It’s Monday.

A. Why

B. What

C. When

D. How

Question 3: Đọc đoạn văn và lựa chọn đáp án đúng điền vào vị trí trống

This is my mother. (1)_________ name is Hien. She is a teacher. She gets up at 5:30 in the morning. She has (2)_________ at 6 o’clock. She goes to work at 6:30. She works in a school from 7 o’cloông xã a. m. (3)_________ 10:30 a.m. She arrives home page at 11:00 a.m. She has lunch at 11:30. In the evening she has dinner and she (4)_________ lớn bed at 11 p.m.

1.A. his B. your C. her D. their

2.A. breakfast B. class C. dinner D. lunch

3.A. at B. of C. with D. to

4.A. tells B. plays C. goes D. looks

Question 4: Sắp xếp những tự sau thành câu hoàn chỉnh

1.subjects / today? / vì / have sầu / What / you

..........................................................................................................................

2.Nice / lớn / again. / you / see

............................................................................................................................

3.class / in? / they / are / What

............................................................................................................................

4.did / yesterday? / they / bởi / What

............................................................................................................................

Question 5: Dựa vào ttrẻ ranh ngừng các câu sau

*

1.This is my ___________. It’s big.

*

2.How ___________ is she? She is five years old.

*

3.He comes from ___________.

*

4.I lượt thích ___________ my xe đạp.

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. D2. A3. A4. D

Question 2:

1. A2. C3. B4. D5. B6. B

Question 3:

1. C2. A3. D4. C

Question 4:

1.What subjects vì chưng you have sầu today?

2.Nice khổng lồ see you again.

3.What class are they in?

4.What did they bởi yesterday?

Question 5:

1.This is my school. It’s big.

2.How old is she? She is twenty.

3.He comes from America.

4.I lượt thích riding my bike.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 4)

Question 1: Chọn trường đoản cú có biện pháp vạc âm khác với những tự còn lại

1.A. Friday B. fine C. listen D. light

2.A. paper B. watch C. date D. plane

3.A. home B. hobby C. volleyball D.October

4.A. room B. cool C. school D. book

Question 2: Chọn câu trả lời đúng

1. Tony is from nước Australia. He is ....................................

A. nước Australia

B. Australias

C. Australian

D. Australist

2. Hakyên is from Malaysia. .................................... nationality is Malaysian.

A. your

B. our

C. her

D. his

3. What bởi vì you vị ……….. Fridays? – I go khổng lồ school in the morning.

A. in

B. on

C. at

D. from

4. We have sầu English on ………………………….

A. Mondays and Wednesdays

B. July và August

C. Mondays & September

D. November and December

5. What ………………. bởi vì you have today?

A. favourite

B. district

C. Maths

D. subjects

6. ………… is your English teacher?

A. What

B. How

C. When

D. Who

7. Where ……….. you this yesterday?

A. were

B. was

C. is

D. are

8. I live ………………. Phu Quoc Island?

A. in

B. on

C. lớn

D. at

Question 3: Đọc đoạn văn, viết YES ở câu và đúng là No làm việc câu sai

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex. ...........................................
2. His school is small. ...........................................
3. His school is in Hanoi. ...........................................
4. He loves his school. ...........................................

Question 4: Chọn tự tương thích nhằm điền vào nơi trống

primarysingNovemberVietnamname

Hi. My (1) ___________ is Nam. I’m from (2) _____________. I’m 11 years old. My birthday is on the third of (3) ____________. I study at Le Hong Phong (4) _____________ school. I like Music very much. In my không tính phí time, I go lớn Music club. I can (5) ______________ but I can’t play the violin.

Question 5: Sắp xếp những chữ cái để tạo nên thành tự đúng dựa vào tranh

*

1.APION ____________________

*

2.WREFLO ____________________

*

3.UMSCI ____________________

*

4.NTENSI ____________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. C2. B3. A4. D

Question 2:

1. C2. D3. B4. A
5. D6. D7. A8. B

Question 3:

1.YES

2.NO

3.NO

4.YES

Question 4:

1.name

2.Vietnam

3.November

4.primary

5.sing

Question 5:

1.PIANO

2.FLOWER

3.MUSIC

4.TENNIS


Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 5)

Question 1: Chọn trường đoản cú khác loại

1.A. about B. where C. how D. who

2.A. collect B. read C. vì D. like

3.A. Art B. Music C. subject D. History

4.A. xanh B. puppet C. purple D. red

Question 2: Dựa vào tnhãi con nhằm ngừng những câu sau

*

1.She is ______________ a dictation.

*

2.Women’s Day is in _________________.

*

3.I have sầu __________________ today.

*

4.They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: Chọn từ tương thích trong vỏ hộp thoại nhằm điền vào nơi trống

happy England friover dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính tiền time, she goes to music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: Tìm lỗi không nên trong số câu sau với sửa lại đến đúng

1. She don’t like playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday. _____________________
4. My birthday is on the twenty of December. _____________________

Question 5: Sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh