Đề thi cuối kì 1 toán 9 trắc nghiệm

Bài có đáp án. Câu hỏi cùng bài bác tập trắc nghiệm Tân oán 9 học tập kì I (P1). Học sinch rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của chính mình vào từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, có phần coi tác dụng để hiểu bài làm cho của mình. Kéo xuống dưới để ban đầu


Câu 1:Tínht=$frac11-sqrt<4>2$

A.$(1-sqrt<4>2)(2-sqrt2)$B.$(1-sqrt<4>2)(1+sqrt2)$C.$(1-sqrt<4>2)(1-sqrt2)$D. -$(1+sqrt<4>2)(1+sqrt2)$

Câu 2:Cho mặt đường trực tiếp y = (m + 5)x – 2. Đường trực tiếp này vuông góc cùng với đường trực tiếp x – 2y = 3 khi:

A. m = -6 B. m = -3 C. m = -7 D. m = -4

Câu 3:Cho hàm số y = (m - 1)x + m – 1. kết luận nào sau đấy là đúng ?

A. Với m > 1, hàm số y là hàm số đồng trở nên.B. Với m > 1, hàm số y là hàm số nghịch vươn lên là.C. Với m = 0, trang bị thị hàm số đi qua nơi bắt đầu tọa độ.D. Với m = 2, trang bị thị hàm số trải qua điểm có tọa độ ($frac-12$; 1)

Câu 4:Cho tam giác ABC vuông tại A, mặt đường cao AH. Biết AB = 5; AC = 7, BH = x, CH = y. Chỉ ra một hệ thức sai:

A.$5^2 =x^2(x+y)^2$B.$5^2$=x(x+y)C.$7^2$=y(x+y) D.$5^2 +7^2 = (x+y)^2$

Câu 5:Cho cos⁡α = 0,8. Tính sin α ( với α là góc nhọn)

A. sin⁡α = 0,6 B. sin⁡α = ±0,6C. sin⁡α = 0,4 D. Kết quả khác

Câu 6:Cho hai đường trực tiếp xy và x’y’ vuông góc với nhau tại O. Một đoạn trực tiếp AB = 8 hoạt động làm thế nào cho A luôn luôn nằm tại xy với B luôn vị trí x’y’. lúc kia trung điểm M của đoạn AB di chuyển trên đoạn nào?

A. Đường trực tiếp song tuy vậy cùng với xy phương pháp xy một quãng là 4B. Đường thẳng tuy nhiên song cùng với x’y’ bí quyết x’y’ một đoạn là 4C. Đường tròn trọng điểm O nửa đường kính là 4D. Đường tròn trọng tâm O bán kính là 8

Câu 7:Cho biết$sqrt5$ là số vô tỉ. Suy ra$(fracsqrt5+12)^2$ +$(fracsqrt5-12)^2$là số

A. Vô tỉB. Hữu tỉC. Số nguyênD. Số thập phân

Câu 8:Đường trực tiếp trải qua A(1; -2) cùng song tuy vậy cùng với đường trực tiếp y + $sqrt2$x - 3 = 0 gồm pmùi hương trình là:

A. y = $sqrt2$x + $sqrt2$- 2 B. y = -$sqrt2$x - 2 - $sqrt2$C. y = -$sqrt2$x +$sqrt2$ - 2 D. Cả bố phần đa sai

Câu 9:Với quý hiếm nào của x thì biểu thức$9x^2 + 6x + 1$có căn uống bậc hai? Câu nào dưới đây đúng nhất?

A. Với mọi x>0B. Với mọi xC. x=0D.x=−13

Câu 10:Nếu thiết bị thị y = mx + 2 song song với đồ vật thị y = -2x + 1 thì:

A. Đồ thị hàm số y = mx + 2 cắt trục tung trên điểm gồm tung độ bằng 1B. Đồ thị hàm số y = mx + 2 giảm trục hoành trên điểm có hoành độ bởi 2C. Hàm số y = mx + 2 đồng biếnD. Hàm số y = mx + 2 nghịch biến

Câu 11:Bộ ba làm sao tiếp sau đây không phải là độ dài 3 cạnh của tam giác vuông?

A. (6; 8; 10) B. (7; 24; 25)C.(2–√,3–√,5–√)D.(13,14,15)

Câu 12:Cho con đường tròn (O; 25). Khi kia dây lớn nhất của mặt đường tròn (O; 25) gồm độ dài là:

A. 12,5 B. 25 C. 50D. 20

Câu 13:Đường tròn là hình:

A. Không tất cả trục đối xứngB. Có một trục đối xứngC. Có hai trục đối xứngD. Có vô vàn trục đối xứng

Câu 14:Cho tam giác ABC. Biết AB = 21, AC = 28, BC = 35. Tam giác ABC là tam giác gì?

A. Δ cân tại A B. Δ vuông sinh hoạt AC. Δ hay D. Cả 3 phần nhiều không nên.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 toán 9 trắc nghiệm

Câu 15:Cho (O; 15cm) bao gồm dây AB = 24 centimet thì khoảng cách từ bỏ trọng tâm O đến dây AB là:

A. 12 cm B. 9 centimet C. 8 centimet D. 6 cm

Câu 16:Cho O(0; 0) và B(-3; 1). Độ dài đoạn OB là:

A.$sqrt10$ B. $sqrt7$C. $sqrt4$ D. $sqrt8$

Câu 17:TínhA=$frac1sqrt5-sqrt2 - frac1sqrt5+sqrt2 + 1$. Kết quả mang lại nlỗi sau, hãy chọn kết quả đúng:

A.$frac2sqrt23$B.$frac-12$C. 4 chiều.$frac3+ 2sqrt23$

Câu 18:Cho mặt đường trực tiếp (k1): y = 4x - 5; (k2): y = 3x - 5. Đường thẳng (k2) giảm mặt đường trực tiếp (k2) thì tọa độ là:

A. M(-5; 0) B. N(0; 5) C. P(0; -5) D. Q(5; 0)

Câu 19:Cho tam giác MNPhường vuông tại M, con đường cao MK. Biết MN = x, MP.. = y, NK = 2, PK = 6. Chỉ ra một hệ thức sai:

A.$8^2$ =$x^2$ +$y^2$ B.$x^2$ =2.8C.6.8 =$y^2$ D. x.y = 2.6

Câu 20:Cho tam giác ABC có BH, CE là những đường cao. Hotline M là giao điểm BH cùng CE. I là trung điểm BC. khi kia B, C, E, H thuộc ở trong đường tròn nào?

A. (I; R = IA)B. (I; R = IB)C. (M; R = MB)D. (M; R = MA)

Câu 21:hotline d là khoảng cách hai vai trung phong của hai tuyến phố tròn (O, R) với (O", r) (cùng với 0 A.

Xem thêm: Sheet Là Gì Trong Excel 2007, Cách Dùng Hàm Sheets Trong Excel

d B. d = R – rC. d = R + r D. d > R + r

Câu 22:khi x = 8, giá trị của$fracsqrtx^2+4x+4x^2-16(x^2-8x+16)$là:

A.$frac103$B.$frac12$C.$frac13$D.$frac-13$.

Câu 23:Cho con đường thẳng: d1: y = 2x + 3; d2: y = -2x - 3 cùng nằm trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Đường thẳng d1cắt con đường thẳng d2trên điểm tất cả tọa độ là:

A. (0;3) B. (0; -3) C. ($frac32$; 0) D.($frac-32$; 0)

Câu 24:Cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH. Biết AB = 7, AC = 9, AH = x, BC = y. Chỉ ra một hệ thức sai:

A.$frac1x^2$ = $frac17^2$ +$frac19^2$B. xy = 7.9C.$7^2$ + $9^2$ = $y^2$D. 72= x.y

Câu 25:Cho đường tròn (O; 12) bao gồm đường kính CD. Dây MN qua trung điểm I của OC sao cho góc NID bằng 30 độ. MN = ?

A. 6√15 B. 6√2 C. 9D. 6

Câu 26:Cho (O; 6cm) và đường thẳng a. call d là khoảng cách trường đoản cú trọng tâm O mang đến a. Điều kiện để a cắt (O) là:

A. Khoảng biện pháp d B. Khoảng bí quyết d = 6 cmC. Khoảng bí quyết d ≤ 6cmD. Khoảng biện pháp d > 6 cm

Câu 27:Khia≥0,b≥0vàa≠btính cực hiếm của$fracsqrtasqrta-sqrtb-fracsqrtbsqrta+sqrtb-frac2b(a-b)$

A. 1,5B. 2,4C. 1D. 2

Câu 28:Cho mặt đường trực tiếp 2y - x - 4 = 0 cắt những trục tọa độ thứu tự tại A; B. Khi kia phương thơm trình con đường trung tuyến OM của tam giác OAB là:

A. y = -2x B. y = 2x C. y = $frac-12$.x D. y = $frac12$.x

Câu 29:Cho tam giác ABC vuông trên A, đường cao AH. Biết AC = 14, BC = 16, BH = x, CH = y. Chỉ ra một hệ thức sai:

A.$14^2$= y.16 B. 16 = x + yC. xy = 16 D. A cùng B đúng

Câu 30:Cho mặt đường tròn (O; R) và 2 dây AB với CD đều nhau với vuông góc cùng nhau trên I. Giả sử IA = 2, IB = 4. Khoảng phương pháp từ tâm O cho tới AB là d với tới CD là d’

Giá trị của d với d’

A. d = 2; d′ = 1B. d = d′ = 1C. d = d′ = 2 chiều. d = 1; d′ = 2

Câu 31:Tính$(sqrt2+sqrt3+ sqrt2-sqrt3)^2$. Kết quả là:

A. -5B. 6C. 12 chiều. 7

Câu 32:Nếu hai đường trực tiếp y = -3x + 4 (d1) với y = (m + 1)x + m (d2) tuy nhiên song với nhau thì m bằng

A. – 2. B. 3. C. - 4. D. – 3.

Câu 33:Nếu tam giác gồm góc tầy thì tâm mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác là vấn đề nằm ở:

A. Ngoài tam giácB. Trong tam giácC. Là trung điểm của cạnh nhỏ tuổi nhấtD. Là trung điểm của cạnh béo nhất

Câu 34:Cho tam giác ABC tất cả góc B bởi 45, góc C bởi 30. Nếu AC = 8 thì AB bằng:

A. 4 B. 4√2 C. 4√3 D. 4√6

Câu 35:Cho ΔABC rất nhiều, mặt đường cao AH. Biết HC = 3, độ lâu năm AC với AH là:

A. AC = 3√3; AH = 4 B. AC = 6√3 ; AH = 6C. AC = 6; AH = 3√3 D. Cả 3 phần nhiều sai

Câu 36:điện thoại tư vấn α,β theo thứ tự là góc chế tác vì đường thẳng y = -3x + 1 với y = -5x + 2 cùng với trục Ox. khi đó:

A. 90 B. α C. β D. 90

Câu 37:Biết $sqrt(x+2) = 2$, giá trị$(x+2)^2$bằng:

A. $sqrt2$B. 4C. 8D. 16

Câu 38:Hai con đường trực tiếp y = x + $sqrt3$và y = 2x + $sqrt3$bên trên cùng một phương diện phẳng tọa độ gồm địa điểm kha khá là:

A. Trùng nhau B. Cắt nhau trên điểm tất cả tung độ $sqrt3$C. Song tuy vậy D. Cắt nhau trên điểm gồm hoành độ là $sqrt3$

Câu 39:Cho đường thẳng: d1: y = $sqrt2$x - 1 với d2: y = ax + b thuộc phía trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Đường thẳng d1giảm đường thẳng d2khi:

A. a ≠ $sqrt2$B. a ≠ $sqrt2$cùng b = -1C. a = $sqrt2$ D. a ≠ $sqrt2$cùng b ≠ -1

Câu 40:Vìa>0, ta có: