Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn tiếng anh

Bộ đề khám nghiệm tiếng Anh học tập kì 2 lớp 3 tất cả đáp án gồm nhiều dạng bài xích tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3 new khác biệt với câu chữ kiến thức bám sát Unit 11 - Unit 20 SGK giờ Anh lớp 3 công tác bắt đầu của bộ GD&ĐT giúp các em học viên lớp 3 ôn tập kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh giữa trung tâm kết quả.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn tiếng anh


Hỗ trợ thêm vào cho chúng ta học viên tất cả thêm tứ liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cuối học kì 2 năm 2019 - 2020, Tìm Đáp Án xin share cho các bạn cỗ 15 đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 3 gồm giải đáp dưới đây. Hi vọng, trải qua Việc giải bên trên từng đề thi ví dụ để giúp đỡ chúng ta học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm, làm cho quen với cấu trúc đề thi từ kia rút ít kinh nghiệm tay nghề cho bài xích thi của chính mình mặt khác tập luyện mọi năng lực làm bài thi tác dụng. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập công dụng, với đạt điểm trên cao trong kì thi cuối kì 2 lớp 3 tới đây.

I. Sở đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh có giải đáp năm 20trăng tròn - 2021

Sở đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 có giải đáp tổng vừa lòng nhiều dạng bài xích tập giờ Anh lớp 3 khác nhau góp những em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh trung tâm kết quả. 

Đang được update liên tục trên Tìm Đáp Án. 

II. Bộ đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

-Cập nhật cỗ đề ôn thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 3 tiên tiến nhất tại:Sở đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 20trăng tròn. NEW

Ngoài ra Tìm Đáp Án vẫn đăng download bộ đề kiểm tra giờ đồng hồ Anh 3 cuối học tập kì 2 CÓ ĐÁPhường ÁN khác nhau dưới đây. 

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 bao gồm tệp tin nghe năm 2019 - 2020 Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì hai năm 2019 - 2020 số 5 Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 5 Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 số 4 Đề thi giờ Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 4 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2019 - 20đôi mươi số 4 Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 4 Đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 số 3 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kỳ hai năm 2019 - 20trăng tròn số 3 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 số 3 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 20đôi mươi số 3 Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 số 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 20đôi mươi số 2 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2019 - 2020 số 2 Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm 2019 - 20trăng tròn Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kỳ hai năm 2019 - 20trăng tròn Đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 20trăng tròn Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 20trăng tròn Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì hai năm 2019 - 2020

III. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh bao gồm câu trả lời số 1

PART 1. LISTENING (đôi mươi minutes)

Question 1. Listen và number. (1point)

Question 2: Listen and draw the line. There is an example. (1 point)

Question 3. Listen and tick. (1 point)

1. Laura: Who is she?

2. Lilly: How many books?

3. Mary: How many cats?

4. Jane: What are these?

Question 4. Listen & complete. (1point)

This is my (1) _________________. She is 30 years (2) ___________. She is (3) _______________and (4) ____________.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tiông chồng (V) or cross (X) in the box. (1 point)

Question 6. Look and read. Write Yes or No (1pt).

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 point)

Question 8. Choose a word from the box & write it next khổng lồ numbers from 1-4. (1 point)

This is my (1) __________. She is (2) ________years old. She is (3)__________. She is (4)________.

PART III: SPEAKING (2 points) (10")

Question 9, 10.

1. Listen & repeat 2. Point, ask & answer

3. Listen and phản hồi 4. Interview

ĐÁP. ÁN

PART 1: LISTENING ( đôi mươi minutes)

Question 1. Listen và number. (1 pt)

Tape-script:

1. He is my baby brother 2. She is my mother

3. This is my grandfather 4. He is my bother.

Answer: 1.A 2.B 3.C 4.D

Question 2. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt)

1. It is a table 2. This is my robot 3. This is a pencil case 4. These are crayons

Answer: 1-A 2- B 3-C 4-D

Question 3. Listen và tick. (1 pt)

Tapecript: 1.Laura: Who is she ? 2. Lilly: How many books ?

Jimmy: She is my sister John: There are two books.

3. Mary: How many cats? 4. Jane: What are these?

Peter: there are five cats. Tom: These are yo-yoes.

Answer: 1-B 2- A 3-B 4-C

Question 4. Listen and complete. (1pt)

This is my (1) mother. She is 30 years (2) old. She is (3) young và (4) pretty. PART II.

READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tick ( ) or cross ( X ) in the box. (1pt).

1. X 2. X 3. V 4. V

Question 6. Look and read. Write Yes or No (1pt).

1. Yes 2.Yes 3. Yes 4.Yes

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1.CAT 2. SIX 3. WATCH TV 4. THREE

Question 8. Choose a word from the box and write it next khổng lồ numbers from 1-4. (1 pt)

This is my (1) SISTER . She is (2) TEN years old. She is (3)YOUNG. She is (4)PRETTY. Part

III: Speaking:

Question 9, 10: (2 points ) - (10 minutes)

1. Listen and repeat

- pretty, short, fat, grand mother

2. Point, ask và answer

-Who is he? / Who is she?

He is my friend/teacher

- What are these? / What are those?

They are books.

3. Listen và comment

- house, father, ugly, star

4. Interview

-What is your name? =>my name is……

-What color is it? => it is black

- Who is he? => he is my friover.

IV. Đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 có giải đáp số 2

PART I. LISTENING (đôi mươi minutes)

Question 1. Listen và match (1pt)

Question 2. Listen & circle (1pt)

1. a. living room. b. dining room. c. bathroom.
2. a. five sầu dogs b. five sầu parrots c. nine parrots
3. a. cycling b. dancing c. singing
4. a. trains b. kites c. planes
5. a. a puzzle b. a yo-yo c. a robot

Question 3. Listen & number (1pt)

Question 4. Listen và tiông chồng. (1pt)

Question 5. Reorder the words to lớn make sentences: (1pt)

1. weather/ today/ What/ is/ in/ Quy Nhon City/ like/ the?

................................................................................................................

2. The/ are/ under/ the/ cats/ table.

................................................................................................................

3. They/ flying kites/ the/ in/ park/ are.

................................................................................................................

4. My/ is/ twenty-five/ teacher/ years old.

................................................................................................................

Question 6. Read and circle: (1pt).

1. ............... many cats vị you have?

A. Why

B. How

C. What

2. What"s Mai doing? – She is ....................

A. play cycling

B. cycling

C. cycles

3. How old is your .............? He"s thirty-four.

A. sister

B. mother

C. father

4. What is the .................. today?

A. activity

B. colour

C. weather

Question 7. Fill in each gap with suitable words from the box as example: (1 point)

parrots cats dog goldfish dogs

Nam, Linda và Mai like pets. They have sầu different pets. Nam has two (0) dogs và three (1) __________. Linda has three (2) __________ & one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

PART III: SPEAKING (1pt).

Question 8:

Listen & repeat. Listen và bình luận. Interview.

V. Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 gồm lời giải số 3

PART 1: LISTENING (5 points) (trăng tròn minutes)

Question 1: Listen và match (1 point)

Question 2: Listen & number (1 point)

Question 3: Listen and tick: (1 point)

Question 4: Listen and write T (True) or F (False): (1 point)

--- F---- 0. The playground is beautiful.

---------- 1. Mai has many new toys.

---------- 2. The ship is green.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Nhạc Chuông Zalo Cực Nhanh, Cách Cài Đặt Nhạc Chuông Cho Zalo Cực Nhanh

---------- 3. The oto is red.

---------- 4. The doll is pink.

Question 5: Listen and write a word: (1 point)

name trees garage garden kitchen

Hi! My (0)...name.... is Nam. This is my house. It is big. There is a (1)................. in front of the house. There are (2)....................in the garden. There is not a (3)...................The living room is large, but the (4) ................. is small.

PART 2: READING AND WRITING (4 points) (15 minutes)

Question 6: Match the questions with the answers. (1 point)

1. What"s your name? a. My name"s Lindomain authority.
2. Where are you cycling? b. It"s cloudy & windy.
3. What"s the weather like in Hanoi? c. In the park.
4. What are they doing? d. Yes, it is.
5. Is it sunny today? e. They are flying kites.

Question 7: Read the paragraph and tick (1 point)

My name"s Mai. My friends và I have some pets. Peter has a cát. He keeps it in the house. Nam has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has two rabbits. She keeps them in the garden. Linda has a parrot. She keeps it in a cage. And I have sầu a parrot. I keep it in the cage too.

 

Yes

No

Her name’s Mai.

 

1. Peter has a dog.

 

 

2. Nam has three tortoises.

 

 

3. Mary has one rabbit.

 

 

4. Mai has a goldfish.

 

 

VI. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 kì 2 có câu trả lời số 4

Part I. Listening

I. Listen và match (1pt)

II. Listen and circle (1pt)

1. a. living room. b. dining room. c. bathroom
2. a. five dogs b. five parrots c. nine parrots
3. a. cycling b. dancing c. singing
4. a. trains b. kites c. planes
5. a. a puzzle b. a yo-yo c. a robot

III. Listen & number (1pt)

IV. Listen & tick (1pt)

V. Listen & complete (1pt)

bathroom; rainy; reading; on; kite.

1. The bathroom is large.

2. I have a new _____________.

3. My sister is _____________.

4. I like _____________ days.

5. The book is _____________ the chair.

Part II. Reading

Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have sầu a red plane, a blue car, a green ship và a yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are black and red. He has a red ship, a green car và a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.

I. Tichồng Yes or No:

1. Nam và Dong have many toys.

2. Nam has a yellow ball and a blue car.

3. Dong is Nam"s friover.

4. They always play together.

II. Read the passage again & answer the questions:

1. How many toys does Nam have?

He has four toys.

2. How many toys does Dong have?

He has __________________________________.

3. What color is Nam"s ship?

It is _____________________________________.

4. What color are Dong"s robots?

They are _________________________________.

PART III: Writing

I. Look at the picture and the letters. Write the words as example:

II. Complete sentences:

Ngoài Bộ 15 đề thi cuối kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 kèm lời giải, mời độc giả đọc thêm các tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cả năm không giống như: Giải bài bác tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3... được cập nhật tiếp tục trên Tìm Đáp Án.