Đề thi địa mã 308

neftekumsk.com đã cập nhật sớm nhất có thể báo cáo về đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022.

Bạn đang xem: Đề thi địa mã 308


Cấu trúc đề thi môn Địa lý giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Bài thi môn Địa lý thuộc tổ hợp bài thi Khoa học xóm hội kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ làm cho bài bác trong 50 phút ít theo bề ngoài khoanh trắc nghiệm.

Đề thi môn Địa lý sẽ được phạt vào tầm 8h30 và bước đầu tính thời gian làm cho bài từ bỏ 8h35.

Xem thêm: Cách Vẽ Báo Tường Đẹp Nhất, Top 10 Mẫu Báo Tường Đẹp Nhất Cho Ngày 20/11

Đề thi môn Địa lý bao gồm 40 thắc mắc, kỹ năng hầu hết nằm trong lịch trình lớp 12.

Các kỹ năng về kim chỉ nan bao gồm 21 câu về địa lý thoải mái và tự nhiên, địa lý các vùng kinh tế tài chính, địa lý cư dân, địa lý những ngành kinh tế tài chính.

Các tài năng về địa lý đang chiếm 19 câu hỏi cùng với 15 câu kiểm tra xem Alat, 4 câu về số liệu cùng biểu thiết bị.

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp THPT năm 2022

Xem cụ thể đề thi môn Địa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 full mã đề dưới đây:

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 301

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 302

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 303

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 304

Đề thi môn Địa lý giỏi nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 305

Đề thi môn Địa lý giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 306

Đề thi môn Địa lý giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 307

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 308

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 309

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 310

Đề thi môn Địa lý giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 311

Đề thi môn Địa lý giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 312

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 313

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 314

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 315

Đề thi môn Địa lý giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 316

Đề thi môn Địa lý giỏi nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 317

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 318

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 319

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 320

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 321

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 322

Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 323

Đề thi môn Địa lý giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 – Mã đề 324

Đáp án môn Địa lý tốt nghiệp trung học phổ thông 2022

Mã đề 301

41C42B43D44D
45B46A47A48A
49C50C51C52D
53A54D55C56D
57B58C59C60D
61B62A63B64A
65B66D67A68D
69B70D71C72A
73B74C75D76B
77C78B79D80B

Mã đề 302

41B42A43B44B
45C46B47B48D
49A50B51D52C
53D54D55B56C
57D58A59A60A
61B62D63A64A
65C66C67D68D
69A70C71A72C
73A74C75D76D
77A78B79C80D

Mã đề 303

41B42D43D44C
45A46A47D48B
49D50A51B52B
53D54C55C56B
57B58A59D60D
61C62B63B64C
65C66D67B68C
69B70D71B72C
73B74D75A76C
77B78C79B80D

Mã đề 304

41A42B43D44D
45A46C47B48C
49C50C51A52B
53B54D55A56B
57C58B59A60C
61A62D63D64A
65D66D67B68A
69C70A71C72A
73D74A75C76C
77A78C79D80D

Mã đề 305

41A42B43D44C
45A46B47A48C
49D50C51C52C
53B54D55A56A
57B58B59D60A
61D62C63C64A
65A66D67C68A
69A70D71B72C
73B74D75B76B
77D78D79C80A

Mã đề 306

41D42C43B44C
45B46A47C48B
49A50A51A5D
253B54C55D56A
57D58A59B60D
61A62D63D64D
65B66A67D68A
69B70B71A72B
73A74D75B76D
77B78A79D80B

Mã đề 307

41C42D43D44A
45B46A47C48B
49A50D51A52A
53C54D55A56C
57D58A59D60D
61B62C63D64B
65C66A67B68A
69B70C71A72D
73B74A75B76D
77A78D79B80B

Mã đề 308

41D42D43A44B
45B46C47A48B
49C50C51B52A
53B54A55A56B
57A58D59A60C
61B62D63C64D
65A66C67A68A
69D70D71C72C
73B74C75C76D
77C78A79D80B

Mã đề 309

41D42D43C44B
45C46D47B48C
49C50D51C52C
53B54D55D56B
57D58C59C60B
61A62B63C64B
65B66A67D68C
69B70C71D72C
73A74D75B76D
77A78B79B80D

Mã đề 310

41C42A43D44A
45B46B47B48C
49D50D51C52A
53D54C55D56D
57B58D59D60C
61A62D63A64A
65A66B67C68B
69D70C71A72B
73D74C75A76B
77C787980

Mã đề 311

41C42D43A44C
45D46B47A48A
49B50B51D52D
53D54B55A56D
57C58C59A60D
61A62A63A64C
65D66A67B68B
69C70D71B72C
73A74B75A76B
77C78B79D80B

Mã đề 312

41B42A43B44B
45A46A47C48B
49C50B51C52B
53C54A55C56C
57D58D59A60B
61A62C63B64B
65C66D67B68D
69A70A71A72B
73A74C75C76B
77B78C79A80C

Mã đề 313

41D42A43B44B
45D46A47B48C
49C50B51C52A
53C54A55C56C
57B58C59C60C
61D62D63A64A
65D66A67D68D
69A70B71D72D
73B74D75D76B
77A78D79A80B

Mã đề 314

41C42D43C44D
45D46B47C48A
49C50B51D52A
53D54C55A56C
57D58B59D60B
61A62D63C64C
65B66D67C68D
69A70D71B72B
73A74A75B76A
77A78C79B80C

Mã đề 315

41A42B43A44B
45D46B47B48A
49D50D51C52C
53D54C55D56D
57A58A59C60C
61D62A63A64C
65D66D67A68C
69A70D71C72C
73D74C75A76C
77C78A79D80D

Mã đề 316

41D42C43D44B
45C46B47B48A
49A50C51A52A
53D54D55A56B
57A58B59A60B
61D62C63D64C
65D66C67D68A
69B70B71A72A
73D74C75B76C
77C78C79A80B

Mã đề 317

41B42D43A44B
45C46D47A48D
49D50C51D52B
53A54D55C56D
57A58C59D60A
61D62A63B64A
65D6667C68C
69B70A71C72B
73A74B75C76B
77B78D79C80A

Mã đề 318

41B42B43B44A
45C46B47C48A
49D50B51A52C
53B54D55C56B
57D58D59A60D
61A62A63B64A
65D66D67B68A
69D70D71C72B
73C74B75A76D
77B78D79A80D

Mã đề 319

41B42D43D44D
45C46C47A48B
49C50A51B52C
53D54A55C56B
57D58A59C60D
61A62C63D64C
65A66B67D68D
69D70A71B72B
73A74D75D76C
77D78B79C80B

Mã đề 320

41B42B43D44D
45C46A47C48C
49B50A51A52D
53D54D55B56C
57B58C59C60A
61B62A63D64B
65B66A67C68B
69D70B71D72A
73A74C75C76A
77A78D79C80C

Mã đề 321

41D42A43C44B
45C46B47B48D
49D50C51B52D
53C54A55A56D
57D58A59C60D
61D62C63C64A
65C66A67D68A
69D70A71A72D
73C74A75D76A
77A78D79C80A

Mã đề 322

41D42B43D44A
45B46A47D48B
49C50B51A52C
53C54B55A56B
57C58D59D60D
61B62C63C64B
65C66B67D68C
69A70B71A72A
73D74A75D76D
77D78B79A80A

Mã đề 323

41B42C43C44A
45B46D47D48A
49C50C51A52B
53A54D55C56A
57B58D59D60A
61A62C63C64B
65A66B67D68C
69B70D71D72A
73B74D75D76C
77D78C79B80B

Mã đề 324

41D42A43D44D
45D46C47C48C
49A50A51C52A
53C54A55C56B
57B58A59C60B
61A62C63A64C
65B66B67B68C
69B70A71C72B
73C74A75B76A
77C78B79B80B