ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 4

Listen & number. Listen & complete. Odd one out. Look and complete the words. Choose the correct answer. Read and complete. Read & match. Answer the questions about you.


Tổng đúng theo đề thi học kì 1 lớp 4 tất cả những môn

Toán thù - Tiếng Việt - Tiếng Anh tất cả lời giải với lời giải bỏ ra tiết


Đề bài

A. LISTENING

I. Listen và number.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 tiếng anh 4

 

*

II. Listen & complete.

David: What day is it, Susan?

Susan: It’s (1) ________.

David: What vì chưng you vị on Monday?

Susan: Well, I have sầu (2) _________ classes in the morning.

David: How about the afternoon?

Susan: I (3) ________ with my sister, Sandra. She loves swimming.

David: What about Tuesday afternoon? Are you free?

Susan: No. I go to the (4) ________ every Tuesday afternoon. But I"m không tính phí in Wednesday afternoon.

David: That"s great. There is a (5) _______ match on Wednesday afternoon. Do you want lớn go with me?

Susan: Yes. That sounds great.

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Odd one out.

1.

A. work

B. morning

C. afternoon

D. evening

2.

A. Monday

B. Tuesday

C. January

D. Friday

3.

A. Where

B. What

C. When

D. o’clock

4.

A. August

B. Match

C. May

D. November

5.

A. seven

B. second

C. ten

D. sixteen

II. Look và complete the words.

*

III. Choose the correct answer.

1. What day is it today?

A. It’s in September.

B. It’s Monday.

C. It’s on Tuesday

2. Where are you from? - …………….

A. I’m from China

B. I’m Chinese

C. I speak Chinese

3. Are you Chinese? - No, I’m …………….

A. Vietphái mạnh

B. cold

C. Australian

4. Can you swim? – No, I ……………

A. can’t

B. can

C. not

5. When is your ………………? - It’s on the first of October.

A. class

B. birthday

C. nationality

IV. Read và complete.


March birthday morning date fine


Miss Hien: Good morning class.

Class: Good (1) _______, Miss Hien. How are you?

Miss Hien: I’m (2)______, thank you. What is the (3) _____ today, Mai?

Mai: It’s the sixteenth of (4) _________.

Miss Hien: Thank you. It’s Mr Loc’s (5) ________ tomorrow.

V. Read & match.

1. What day is it today?

A. I come from Vương Quốc Của Những Nụ cười.

2. What nationality are you?

B. My name is Lindomain authority.

3. Where bởi vì you come from?

C. I can play football.

4. What’s your name?

D. Today is Monday.

5. What can you do?

E. I’m Vietnamese.

Xem thêm: Công Ty Outsource Là Gì - Tìm Hiểu Outsource Là Gì

VI. Answer the questions about you.

1. When’s your birthday?

________________________________.

2. What can you do?

________________________________.

3. Where bởi you come from?

________________________________.

 

-------------------THE END-------------------


B. VOCABULARY và GRAMMAR

I. Odd one out.

1. A

2. C

3. D

4. B

5. B

II. Look and complete the words.

1. NIGHT

2. PUPIL

3. JAPAN

4. BIRTHDAY

5. SWIM

III. Circle the correct answer.

1. B

2. A

3. C

4. A

5. B

IV. Read and complete.

1. morning

2. fine

3. date

4. March

5. birthday

V. Read và match.

1 – D

2 – E

3 – A

4 – B

5 – C

VI. Answer the questions about you.

1. It’s on the twenty-fourth of July.

2. I can swyên ổn.

3. I come from Viet Nam.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

A. LISTENING

I. Listen and number.

Bài nghe:

1.

Today is my birthday. (Hôm ni là sinch nhật tớ đấy!)

Happy birthday! (Chúc mừng sinc nhật cậu.)

When’s your birthday, Nam? (Sinc nhật cậu là ngày nào, Nam?)

It’s on the second of April. (Ngày 2 mon Tư.)

2.

When’s your birthday, Hoa? (Sinc nhật cậu là ngày làm sao, Hoa?)

It’s on the sixth of March. (Ngày 6 tháng Ba.)

Oh! That’s my birthday, too. (Ồ, hôm này cũng là sinch nhật tớ đấy.)

Really? (Vậy sao?)

Yes, it’s on the sixth of March. (Ừ, ngày 6 mon Ba.)

3.

Hi, Tom. When’s your birthday? (Chào Tom. Sinch nhật cậu là ngày làm sao vậy?)

It’s on the fifteenth on January. (Ngày 15 mon Một.)

Sorry? (Gì cơ?)

My birthday is on the fifteenth on January. (Sinh nhật của tớ vào ngày 15 mon Một.)

I see. (Tớ biết rồi.)

4.

When’s your birthday, Linda? (Sinch nhật của cậu là ngày như thế nào, Linda?)

It’s on the twenty-sixth of July. (Ngày 26 mon Bảy.)

Of June? Or July? (Tháng Sáu á? Hay tháng Bảy?)

It’s on the twenty-sixth of July. (Ngày 26 mon Bảy.)

II. Listen & complete.

Bài nghe:

David: What day is it, Susan?

Susan: It’s Monday

David: What bởi vì you bởi vì on Monday?

Susan: Well, I have four classes in the morning.

David: How about the afternoon?

Susan: I go swimming with my sister, Sandra. She loves swimming.

David: What about Tuesday afternoon? Are you free?

Susan: No. I go khổng lồ the English club every Tuesday afternoon. But I"m không tính phí in Wednesday afternoon.

David: That"s great. There is a football match on Wednesday afternoon. Do you want lớn go with me?

Susan: Yes. That sounds great.

Tạm dịch:

David: Hôm nay là sản phẩm mấy, Susan?

Susan: Là sản phẩm Hai.

David: Cậu làm những gì vào thiết bị Hai?

Susan: Ừm tớ bao gồm 4 tiết học tập vào buổi sáng.

David: Thế giờ chiều thì sao?

Susan: Tớ đi bơi lội cùng chị tớ, Sandra. Chị ấy vô cùng mê say bơi lội.

David: Thế còn chiều trang bị Ba thì sao? Cậu tất cả rảnh không?

Susan: Không đâu. Tớ đến câu lạc bộ giờ Anh mỗi chiều tối lắp thêm Ba. Nhưng tớ rhình họa vào chiều trang bị Tư đấy.

Susan: David: Tuyệt. Có một trận soccer vào chiều lắp thêm Tư này. Cậu có muốn đi coi thuộc tớ không?

Được. Nghe thú vui tởm.

B. VOCABULARY và GRAMMAR

1. Odd one out.

1. A

A. work (có tác dụng việc)

B. morning (buổi sáng)

C. afternoon (buổi chiều)

D. evening (buổi tối)

Giải thích: Phương án A là cồn từ, các giải pháp còn sót lại hầu hết là danh từ bỏ.

2. C

A. Monday (vật dụng Hai)

B. Tuesday (trang bị Ba)

C. January (mon Một)

D. Friday (sản phẩm Sáu)

Giải thích: Pmùi hương án C là tên gọi tháng, những phương án còn lại hầu như là những ngày trong tuần.

3. D

A. Where (sống đâu)

B. What (cái gì)

C. When (khi nào)

D. o’clochồng (giờ)

Giải thích: Phương án D chưa hẳn từ nhằm hỏi, các phương pháp sót lại phần nhiều là hầu như từ nhằm hỏi.

4. B

A. August (mon Tám)

B. Match (trận đấu)

C. May (mon Năm)

D. November (tháng Mười một)

Giải thích: Pmùi hương án B không hẳn thương hiệu những mon trong thời hạn trong lúc các giải pháp còn lại mọi là tên những tháng trong thời điểm.