Đề Thi Giữa Kì 1 Tiếng Anh Lớp 6

Đề Thi nằm trong bộ sách Global success. Đề thi giúp học viên tổng thích hợp kỹ năng trong veo một học kì qua, đôi khi tập luyện năng lực giải đề cùng đối chiếu đề mang lại học viên.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 tiếng anh lớp 6


Xem nhanh

Đề thi giờ anh lớp 6 thân học tập kì 1 năm học tập 2022 – 2023 có câu trả lời – Đề 1Đề thi Tiếng Anh lớp 6 thân học tập kỳ 1 năm học 2022-2023 bao gồm lời giải – Đề 2 Đề thi thân học tập kỳ 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học tập 2022-2023 gồm câu trả lời – Đề 3

Đề thi giờ đồng hồ anh lớp 6 giữa học tập kì một năm học tập 2022 – 2023 gồm lời giải – Đề 1

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (2pts)

1.A. notebooksB. lipsC. pencils

2.A. readyB. meetC. heavy

3.A. tablesB. desksC. rooms4.A. sadB. sofaC. dad

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. The swimming pool is ________ front of the house.A. onB. inC. at

2. It’s ___________ outside so we can’t go out for a walk.A. fineB. rainsC. raining

3. My mother is ____________ now.A. cookingB. cooksC. cook

4. Peter likes helping everyone. He is a ____________ person.A. kindB. shyC. clever

5. I often ____ lunch in the school canteen.A. hasB. haveC. are having

III. Read the following passage & choose the option (A, B, C or D). (2.5pts)

Good morning everyone, I’m John. I have a brother, Ken. Our hobbies are (1) ………….. . I lượt thích spending time (2)……… my family in my miễn phí time. I lượt thích (3) ……….. my mother to lớn prepare meals. (4) ……………….. the morning, I go to lớn the park with my friends to vì chưng some exercise. My brother is very (5) ………….. . He always has lots of new ideas. He likes drawing & singing. We get on well with each other.

1.A. differentB. friendlyC. lovelyD. kind2.A. withB. toC. onD. at

3.A. helpsB. helpC. helpingD. khổng lồ helping

4.A. OnB. InC. OfD. At

5.A. easyB. shyC. creativeD. careful

IV. Complete the sentences with the present simple or the present continuous size of the verbs in brackets.

1. Jyên ổn (wear) __________ jacket today.

2. What time vì you (go) _________ to school every day?3. I usually (have) _____________ breakfast at 6.00.4. My dog __________________ (eat) now.5. Look! The bus (come) ______________ .6. I’m busy now because I _______ my homework. (do)

Đáp án với lời giải cụ thể Đề thi giờ anh lớp 6 thân học tập kì 1 năm học 2022 – 2023 – Đề 1

I.1. C.notebooks (ˈnəʊtbʊks); lips (lɪps); pencils (ˈpɛnslz )2. B.ready (ˈrɛdi); meet (miːt); heavy (ˈhɛvi)3. B.tables (ˈteɪblz); desks (dɛsks); rooms (ruːmz)4. A.sad (sæd); sofa (ˈsəʊfə); dad (dæd)

II.1. B. The swimming pool is in front of the house. (Hồ tập bơi ngơi nghỉ vùng phía đằng trước nhà.)2. C. It’s raining outside so we can’t go out for a walk. (Bên kế bên ttách đang mưa buộc phải công ty chúng tôi bắt buộc ra phía bên ngoài đi bộ.)3. A. My mother is cooking now. (Bây giờ người mẹ tôi sẽ nấu ăn.)4. A. Peter likes helping everyone. He is a kind person. (Peter ưa thích trợ giúp các người. Anh ấy là một người xuất sắc bụng.)5. B. I often have sầu lunch in the school canteen. (Tôi hay ăn trưa trong căng tin của trường.)

III.1. A. different (khác)2. A. with (với)3. C. helping (spkết thúc + time + Ving)4. B. In the morning (vào buổi sáng)5. C. creative sầu (sáng tạo)

Dịch bài xích Chào buổi sáng sớm phần đa tín đồ, tôi là John. Tôi gồm một anh trai, thương hiệu Ken. Ssống ưa thích của Cửa Hàng chúng tôi khác nhau. Tôi say đắm dành thời hạn mang lại gia đình vào phần nhiều lúc nhàn nhã. Tôi ưng ý góp bà bầu sẵn sàng bữa ăn. Vào buổi sớm, tôi cùng anh em cho công viên để bạn bè dục. Anh trai tôi cực kỳ sáng chế. Anh ấy luôn có tương đối nhiều phát minh mới. Anh ấy say mê vẽ và hát. Chúng tôi hòa bình với nhau.

IV. 1. is wearing. Dấu hiệu nhận ra thì ngày nay tiếp tục “today”2. go. Dấu hiệu nhận biết thì bây chừ đơn “every day”3. have. Dấu hiệu nhận thấy thì bây chừ solo “usually”4. is eating. Dấu hiệu nhận ra thì hiện nay tiếp diễn “now”5. is coming. Dấu hiệu nhận ra thì ngày nay tiếp diễn “Look!”

Giáo viên biên soạn đề thi với đáp án Cô Lê Thị Huyền Minc – Giáo viên Tiếng Anh ngôi trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm đào tạo và giảng dạy, cô Minc đã hỗ trợ cho nhiều nỗ lực hệ học sinh đã có được thèm khát của chính bản thân mình.

Happy Day thuộc neftekumsk.com Kids neftekumsk.com diễn ra sản phẩm tuần với nhiều khóa đào tạo và huấn luyện khuyến mãi, tía bà mẹ hãy ĐK mang lại nhỏ xíu ngay lập tức bây giờ nhé!

*

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 thân học tập kỳ 1 năm học tập 2022-2023 tất cả lời giải – Đề 2

Đề Thi nằm trong cuốn sách Global success. Đề thi giúp học viên tổng hòa hợp kiến thức nhìn trong suốt một học kì qua, đồng thời tập luyện kỹ năng giải đề và so với đề cho học viên.

I. Choose the word which has a different sound in the part underlined.(2.5pts)

1.A. activityB. artC. calculatorD. fan

2.A. fridgeB. furnitureC. kitchenD. light

3.A. tallB. shortC. armD. small

4.A. pharmacyB. palaceC. groceryD. pagoda

5.A. decorateB. behaveC. celebrateD. envelope

II. Choose the correct answer.(2.5pts)

1. They are healthy. They _________ exercise every day.

A. do

B. make

C. have

D. study

2. The art lesson ___________ at nine o’cloông xã.

A. start

B. starts

C. lớn start

D. startes

3. They __________ watching TV now.

Xem thêm: Tuyển Tập 62 Đề Thi Thử Đại Học Quốc Gia 2022, Đề Thi Thử Đại Học

A. is

B. am

C. are

D. be

4. Are you __________ your homework?

A. doing

B. do

C. does

D. lớn do

5. He’s good at drawing. He’s very___________.A. kind

B. shy

C. friendly

D. creative

III. Give the correct size of the word in brackets.(2.5pts)

1. Look! Peter _______ English now. (study)

2. Tony usually _______ the bus to school. (take)

3. My mother ______ meals in the kitchen at present. (prepare)

4. I __________ never late for school. (be)

5. Do they _______ reading books? (like)

IV. Reorder the words to lớn make sentences.(2.5pts)

1. and I/ Mary / our/ often/ do/ homework/ after school/ ./

___________________________________

2. studies/ & English/ Tom/ on/ Maths/ Mondays/ ./

___________________________________

3. the/ supermarket/ There/ opposite/ is/ a/ post office/ ./

___________________________________

4. am/ to/ the/ I/ now/ going/ supermarket/ ./

___________________________________

5. is/ & friendly/ kind/ She/ very/ ./

___________________________________

Đáp án với lời giải chi tiết Đề thi thân học kỳ 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học tập 2022-2023 – Đề 2

I. 1. Bactivity (ækˈtɪvɪti); art (ɑːt); calculator (ˈkælkjʊleɪtə); bạn (fæn)2. Dfridge (frɪʤ ); furniture (ˈfɜːnɪʧə); kitchen (ˈkɪʧɪn); light (laɪt)3. Ctall (tɔːl); short (ʃɔːt); arm (ɑːm); small (smɔːl)4. Apharmacy (ˈfɑːməsi); palace (ˈpӕləs); grocery (ˈgrəʊsəri); pagodomain authority (pəˈgəʊdə)5. Bdecorate (ˈdɛkəreɪt); behave (bɪˈheɪv); celebrate (ˈsɛlɪbreɪt); envelope (ˈɛnvələʊp)

II.1. A.Bọn chúng ta khỏe khoắn. Họ bạn bè dục hằng ngày.2. B.– The art lesson starts at nine o’clochồng. (Giờ học tập mỹ thuật bắt đầu thời điểm chín tiếng.)– Dùng thì hiện thời đơn: S (số ít) + V(s,es)3. C.– They are watching TV now. (Bây giờ bọn họ đã coi TV.)– “now” là tín hiệu nhận ra thì hiện giờ tiếp diễn → S (you, we, they) + are + Ving4. A.– Are you doing your homework? (quý khách hàng vẫn có tác dụng bài bác tập về bên của người tiêu dùng bao gồm yêu cầu không?)– Dùng thì bây chừ tiếp diễn: Are + S (you, we, they) + Ving…?5. D.He’s good at drawing. He’s very creative sầu. (Anh ấy vẽ xuất sắc. Anh ấy rất sáng tạo.)

III. 1. is studying. “Look!” là tín hiệu nhận biết thì hiện thời tiếp diễn: S + am/is/are + Ving2. takes.3. is preparing. “at present” là dấu hiệu nhận ra thì bây chừ tiếp diễn: S + am/is/are + Ving4. am. “usually” là dấu hiệu nhận biết thì hiện giờ đơn: S + be (am/is are)5. lượt thích. “Do” + S + Vo…?

IV.1. Mary & I often bởi vì our homework after school. (Mary và tôi thường có tác dụng bài xích tập về đơn vị sau giờ đồng hồ học tập.)2. Tom studies Maths & English on Mondays. (Tom học tập Tân oán và Tiếng Anh vào các ngày Thứ đọng Hai.)3. There is a post office opposite the supermarket. (Có một bưu năng lượng điện đối diện siêu thị nhà hàng.)4. I am going khổng lồ the supermarket now. (Tôi đang đi vào ăn uống hiện giờ.)5. She is very kind và friendly. (Cô ấy rất tốt bụng cùng thân thiết.)

Giáo viên biên soạn đề thi cùng đáp án Cô Lê Thị Huyền Minch – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, trung học cơ sở, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm huấn luyện và đào tạo, cô Minch đã hỗ trợ mang đến các nắm hệ học viên có được khát khao của bản thân.

Đề thi thân học kỳ 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học tập 2022-2023 tất cả giải đáp – Đề 3

Đề Thi ở trong cuốn sách Global success. Đề thi góp học viên tổng đúng theo kỹ năng và kiến thức trong suốt một học kì qua, mặt khác tập luyện khả năng giải đề với đối chiếu đề đến học viên.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question.

1.A. backpackB. blanketC. lampD. alarmét vuông.A. convenientB. compassC. computerD. sofa3.A. lampsB. lightsC. roomsD. sinks

4.A. timeB. kindergartenC. interviewD. history

5.A.helpB.pencilC.studentD.bed

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below.

1. Mai is _____________. She neftekumsk.coms things quickly và easily.A. cleverB. friendlyC. shyD. lazy

2. ____________ vì chưng you go khổng lồ school every day? – I go lớn school by xe đạp.A. How oftenB. WhatC. HowD. When

3. Many students __________ paintings in the art club.A. doB. studyC. makeD. play

4. Students live sầu & study in a ________ school. They only go trang chủ at weekends.A. homeB. boardingC. primaryD. high

5. There’s a table và a sofa _____ the middle of the room.A. onB. atC. inD. of

III. Reorder the words to lớn make sentences.

1. putting/ on/ a picture/ How about/ the / wall/ a/ ?/

___________________________________

2. a big/ is/ living room/ There/ in/ window/ ./ the/

___________________________________

3. floors/ How many/ does/ your/ house/ ?/ have/

___________________________________

4. What/ look/ your/ does/ best friend/ ?/ like/

___________________________________

5. is/ table/ a pen/ There/ the/ on/ ./

___________________________________

IV. Give sầu the correct size of the word in brackets.

1. Look! Lindomain authority _______ the piano now. (play)

2. Tony ________ eating pizza. (like)

3. There ______ a fridge in the kitchen. (be)4. The books __________ in the box. (be)5. They _____________ books. (not like)

Đáp án cùng giải thuật cụ thể Đề thi giữa học tập kỳ 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2022-2023 – Đề 3

I.1. Dbackpaông chồng (ˈbækˌpæk), blanket (ˈblæŋkɪt), lamp (læmp), alarm (əˈlɑːm)2. Bconvenient (kənˈviːniənt), compass (ˈkʌmpəs), computer (kəmˈpjuːtə), sofa (ˈsəʊfə)3. Clamps (læmps), lights (laɪts), rooms (ruːmz), sinks (sɪŋks)4. Atime (taɪm), kindergarten (ˈkɪndəˌgɑːtn), interview (ˈɪntəvjuː), history (ˈhɪstəri)5. Chelp (hɛlp), pencil (ˈpɛnsl), student (ˈstjuːdənt), bed (bɛd)

II. 1. A. Mai is clever. She neftekumsk.coms things quickly & easily. (Mai vô cùng sáng dạ. Cô ấy học tập số đông thứ một cách nhanh lẹ với thuận lợi.)2. C. How vày you go to school every day? – I go to lớn school by bike. (quý khách hàng tới trường mỗi ngày bằng phương tiện gì? – Tôi tới trường bởi xe đạp điện.)3. A.Many students vì paintings in the art club. (hầu hết sinh viên vẽ ttrẻ ranh trong câu lạc cỗ thẩm mỹ.)4. B.Students live sầu & study in a boarding school. They only go trang chủ at weekends. (Học sinch sinh sống và học hành vào trường nội trú. Họ chỉ về bên vào cuối tuần.)5. C.There’s a table & a sofa in the middle of the room. (Có một cái bàn với một cái ghế ngồi ở giữa phòng.)

III.1. How about putting a picture on the wall? (Về bài toán đặt một bức ảnh bên trên tường thì sao?)2. There is a big window in the living room. (Có một hành lang cửa số lớn trong phòng khách.)3. How many floors do your house have? (Nhà chúng ta bao gồm mấy tầng?)4. What does your best friend look like? (Quý khách hàng thân của khách hàng trông như vậy nào?)5. There is a pen on the table. (Có một cây cây viết trên bàn.)

IV.1. is playing. “Look!” là tín hiệu nhận ra thì hiện giờ tiếp diễn: S + am/is/are + Ving2. likes. Dùng thì bây chừ đơn: Tom + V(s, es)3. is. There + is + Danh từ số ít4. are. S (danh tự số nhiều) + are5. don’t like. They + don’t like

Giáo viên biên soạn đề thi cùng đáp án Cô Lê Thị Huyền Minch – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với Tay nghề Kinh nghiệm hơn 5 năm huấn luyện và đào tạo, cô Minc đã giúp đến các vậy hệ học sinh dành được thèm khát của bản thân.