Đề thi giữa kì 2 hóa 10 có đáp án

Hoàn thành các phương thơm trình chất hóa học sau, cân bằng pmùi hương trình theo phương pháp thăng bằng electron và khẳng định mục đích hóa học khử, chất oxi hóa của các halogen vào phản ứng.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 hóa 10 có đáp án

a) SO2 + Br2 + H2O →

b) Cl2 + Na
OH →

c) Br2 + KI →

d) F2 + H2O →

e) Al + Br2 →

Câu 2

Nêu hiện tượng lạ cùng viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) Nhỏ thanh nhàn dung dịch Ag
NO3 vào dung dịch KBr.

b) Thả viên kẽm vào ống thử đựng dung dịch axit clohiđric.

c) Đốt dây sắt trong bình đựng khí clo.

Câu 3

Nguyên ổn tử của nguim tố halogene X gồm thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s23p5.

a) Viết cấu hình electron nguyên ổn tử không thiếu thốn của ngulặng tố trên.

b) Cho biết tên, kí hiệu chất hóa học với địa điểm của nguyên ổn tố trong bảng tuần hoàn hóa học.

Câu 4

Trộn 300ml hỗn hợp X tất cả tổ hợp 5,85 g Na
Cl cùng với 200ml hỗn hợp Y có hòa tan 34 g Ag
NO3. Sau phản bội ứng xảy ra hoàn toàn nhận được một kết tủa và nước thanh lọc Z.

a) Tính trọng lượng kết tủa thu được?

b) Tính mật độ mol những chất chảy tất cả trong nước thanh lọc Z. Biết thể tích nước thanh lọc thu được biến đổi ko đáng kể.

Câu 5

Cho 78,3g Mn
O2 tác dụng toàn vẹn với dung dịch HCl 20%.

a) Tính cân nặng dung dịch HCl phản ứng với thể tích khí sinh ra.

b) Tính mật độ tỷ lệ hỗn hợp muối bột thu được.

c) Khí có mặt mang đến chức năng hoàn toàn cùng với 250ml hỗn hợp Na
OH làm việc ánh sáng thường xuyên. Tính nồng độ mol của dung dịch Na
OH làm phản ứng.

Lời giải đưa ra tiết


Câu 1

Pmùi hương pháp:

Dựa vào đặc thù hóa học của các haloren để hoàn thành các phương thơm trình chất hóa học.

Xác định số oxi hóa của các hóa học cùng hòa hợp hóa học nhằm xác định phương châm chất khử, hóa học lão hóa.

+ Chất khử là hóa học mà số oxi hóa của nguyên ổn tố tạo thêm sau phản bội ứng.

+ Chất oxi hóa là hóa học cơ mà số oxi hóa của nguim tố sút sau phản nghịch ứng.

Cân bằng phản nghịch ứng oxi hóa – khử bằng phương pháp thăng bởi electron:

1. Xác định số oxi hóa của không ít nguim tố bao gồm số lão hóa biến đổi.

2. Viết quá trình oxi hóa cùng quy trình khử, cân bằng mỗi quy trình.

3. Tìm thông số thích hợp làm sao cho tổng số electron vày hóa học khử nhường bởi tổng thể electron bởi chất lão hóa nhấn.

4. Đặt thông số của chất thoái hóa cùng hóa học khử vào sơ thứ phản ứng. Hoàn thành phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải:

a) SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4

S+4 → S+6+ 2e | x1

Br2 +2e → 2Br- | x1

PTHH: SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Br2 vào vai trò hóa học thoái hóa.

b) Cl2 + Na
OH → Na
Cl + Na
Cl
O + H2O

Cl2 → 2Cl+ + 2e | x1

Cl2 + 2e → 2Cl- | x1

PTHH: Cl2 + 2Na
OH → Na
Cl + Na
Cl
O + H2O

Cl2 đóng vai trò vừa là hóa học khử, vừa là hóa học thoái hóa.

c) Br2 + KI → KBr + I2

2I-→ I2 + 2e | x1

Br2 +2e → 2Br- | x1

PTHH: Br2 + 2KI → 2KBr + I2

Br2 đóng vai trò chất lão hóa.

d) F2 + H2O → HF + O2

2O-2 → O2 + 4e | x1

F2 + 2e → 2F- | x2

PTHH: 2F2 + 2H2O → 4HF + O2

F2 vào vai trò hóa học oxi hóa

e) Al + Br2 → Al
Br3

Al → Al+3 + 3e | x2

Br2 +2e → 2Br- | x3

PTHH: 2Al + 3Br2 → 2Al
Br3

Br2 vào vai trò hóa học thoái hóa.

Câu 2

a) PTHH: Ag
NO3 + KI → Ag
I↓ quà đậm + KNO3

Hiện tượng: Xuất hiện tại kết tủa tiến thưởng đậm.

b) PTHH: Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2 ↑

Hiện tượng: Viên kẽm chảy dần, sủi bọt bong bóng khí.

c) PTHH: 2Fe + 3Cl2 2Fe
Cl3

Hiện tượng: Dây sắt cháy trong khí clo chế tác thành sương màu nâu.


Câu 3

a) Nguyên tử của nguyên ổn tố X có cấu hình electron khá đầy đủ là 1s22s22p63s23p5.

b) X có ZX = 17 ⟹ X là nguyên tố Clo (KHHH: Cl).

Vị trí của X vào bảng tuần hoàn hóa học: ô số 17 (ZX = 17), chu kì 3 (3 lớp electron), đội VIIA (7 electron hóa trị, electron sau cuối điền vào phân lớp p).

Câu 4

a) n
Na
Cl = 5,85/58,5 = 0,1 (mol) ; n
Ag
NO3 = 34/170 = 0,2 (mol)

PTHH: Na
Cl + Ag
NO3 → Ag
Cl ↓ + Na
NO3

­Nhận thấy n
Na
Cl = 0,1 Ag
NO3

⟹ Na
Cl phản nghịch ứng hết, Ag
NO3 dư.

Theo PTHH ⟹ n
Ag
Cl = n
Na
Cl = 0,1 (mol)

Vậy mkết tủa = m
Ag
Cl = 0,1.143,5 = 14,35 (g).

b) Chất rã nội địa lọc Z cất Ag
NO3 dư với Na
NO3.

Theo PTHH ⟹ n
Ag
NO3(pứ) = n
Na
NO3 = n
Na
Cl = 0,1 (mol)

⟹ n
Ag
NO3(dư trong Z) = 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol)

Vdd(sau pứ) = 300 + 200 = 500 ml = 0,5 lkhông nhiều.

Vậy CM(Ag
NO3 trong Z) = CM(Na
NO3) = n/V = 0,1/0,5 = 0,2M.

Câu 5

a) PTHH: Mn
O2 + 4HCl → Mn
Cl2 + Cl2 ↑ + 2H2O

Theo PTHH ⟹ n
HCl = 4n
Mn
O2 = 4.0,9 = 3,6 (mol)

⟹ (m_ extdd(HCl)=fracm_HCl.100%C%=frac3,6.36,5.100%20%=657(g))

Theo PTHH ⟹ n
Cl2 = n
Mn
O2 = 0,9 (mol)

⟹ VCl2 = 0,9.22,4 = đôi mươi,16 (lít).

b)

Theo PTHH ⟹ n
Mn
Cl2 = n
Mn
O2 = 0,9 (mol)

⟹ m
Mn
Cl2 = 0,9.126 = 113,4 (g)

mdd(sau pứ) = mdd(HCl) + m
Mn
O2 – m
Cl2

= 657 + 78,3 – 0,9.71 = 671,4 (g).

(C\% _(Mn
Cl_2) = fracm_Mn
Cl_2.100\% m_ mdd = frac113,4.100\% 671,4 = 16,89\% )

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsinh sống bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Hóa học tập 10Bộ đề thi Hóa học tập lớp 10 - Kết nối tri thức
Sở đề thi Hóa học tập lớp 10 - Cánh diều
Sở đề thi Hóa học lớp 10 - Chân trời trí tuệ sáng tạo
Đề thi Hóa học tập 10 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 gồm lời giải (trăng tròn đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân ttách sáng chế

Để ôn luyện và có tác dụng xuất sắc các bài xích thi Hóa học 10, bên dưới đây là Top 20 Đề thi Hóa học tập 10 Giữa kì hai năm 2022 - 2023 sách bắt đầu Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân ttránh sáng chế bao gồm giải đáp, cực liền kề đề thi chính thức. Hi vọng cỗ đề thi này để giúp đỡ các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong số bài bác thi Hóa học tập 10.

Đề thi Hóa học tập 10 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 gồm giải đáp (đôi mươi đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân ttránh sáng sủa tạo

Xem thử Đề Hóa 10 GK2 KNTTXem thử Đề Hóa 10 GK2 CDXem demo Đề Hóa 10 GK2 CTST

Chỉ tự 100k thiết lập trọn bộ Đề thi Giữa kì 2 Hóa 10 (mỗi bộ sách) bạn dạng word bao gồm lời giải đưa ra tiết:


Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Hóa học tập lớp 10

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(không đề cập thời gian phát đề)

(Đề số 1)


Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Trong đúng theo chất SO3, số thoái hóa của sulfur (lưu giữ huỳnh) là

A. +2 B. +3.

C. +4. D. +6.

Câu 2: Số thoái hóa của chromium (Cr) vào Na2Cr
O4 là

A. +3. B. +2.

C. +6. D. +7.

Câu 3: Phản ứng lão hóa – khử là

A. bội phản ứng hoá học xẩy ra đôi khi quy trình nhường nhịn electron cùng quá trình thừa nhận electron.

B. phản nghịch ứng hóa học trong các số đó nhì tuyệt các chất thuở đầu hình thành một hóa học new.

C. phản ứng hóa học giữa solo hóa học với đúng theo chất, trong các số ấy ngulặng tử của đơn hóa học sửa chữa nguyên ổn tử của một nguyên ổn tố không giống vào đúng theo chất.

D. phản bội ứng hóa học trong những số đó một hóa học hiện ra hai xuất xắc các hóa học new.


Câu 4: Phát biểu làm sao dưới đây không đúng ?

A. Số thoái hóa là năng lượng điện quy ước của nguyên tử trong phân tử lúc coi toàn bộ những electron liên kết số đông chuyển trọn vẹn về ngulặng tử gồm độ âm điện to hơn.

B. Trong hòa hợp chất, oxyren có số oxi hóa bởi -2, trừ một số trường thích hợp ngoại lệ.

C. Số thoái hóa của hydrogen trong những hydride sắt kẽm kim loại bằng +1.

D. Các nguyên tố phi kyên ổn có số lão hóa thay đổi tùy nằm trong vào thích hợp chất đựng chúng.

Câu 5: Trong phản ứng oxi hoá – khử, hóa học nhường electron được hotline là

A. hóa học khử. B. chất oxi hoá.

C. acid. D. base.

Câu 6: Cho quá trình Al → Al3+ + 3e, đây là quá trình

A. khử.

B. lão hóa.

C. tự lão hóa – khử.

D. dấn proton.


Câu 7: Dẫn khí H2 trải qua ống sđọng đựng bột Cu
O nung rét để tiến hành phản nghịch ứng hóa học sau: Cu
O + H2 →to Cu + H2O. Trong phản ứng trên, hóa học vào vai trò hóa học oxi hoá là

A. Cu
O. B. H2.

Xem thêm: Mixed Liquor Suspended Solids, Ý Nghĩa Của Các Chỉ Số Trong Nước Thải

C. Cu. D. H2O.

Câu 8: Trong phản nghịch ứng Mn
O2 + 4HCl → Mn
Cl2 + Cl2 + 2H2O, phương châm của HCl là

A. chất thoái hóa.

B. chất khử.

C. tạo ra môi trường xung quanh.

D. hóa học khử và môi trường xung quanh.

Câu 9: Phản ứng nào tiếp sau đây ở trong nhiều loại phản nghịch ứng thoái hóa - khử?

A. Ag
NO3 + Na
Cl → Ag
Cl + Na
NO3.

B. Na
OH + HCl → Na
Cl + H2O.

C. Fe
O + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O.

D. Ca
O + CO2 → Ca
CO3.

Câu 10: Cho phương trình hóa học: a
Fe + b
H2SO4 → c
Fe2(SO4)3 + d
SO2 ↑ + e
H2O

Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 3. B. 1 : 2.

C. 2 : 3. D. 2 : 9.

Câu 11: Để hàn nkhô nóng đường ray tàu hỏa bị lỗi, fan ta cần sử dụng hỗn hợp tecmit nhằm tiến hành phản ứng sức nóng nhôm: Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe. Phát biểu như thế nào sau đây sai?

A. Al là hóa học khử.

B. Fe2O3 là hóa học oxi hóa.

C. Tỉ lệ thân hóa học bị khử : hóa học bị thoái hóa là 2 :1.

D. Sản phđộ ẩm khử là Fe.

Câu 12: Cho sơ vật đưa hóa nitrogen nhỏng sau:

N2→(1)+O2NO→(2)+O2NO2→(3)+O2+H2OHNO3→(4)+Cu
OCu(NO3)2→(5)to
NO2

Có bao nhiêu bội phản ứng lão hóa - khử sinh hoạt sơ đồ dùng trên?

A. 5. B. 4.

C. 3. D. 2.

Câu 13: Cho 2,34 g kim loại M (hóa trị n) công dụng cùng với dung dịch H2SO4 (đặc, rét, dư) thu được 3,2227 L SO2 (ĐK chuẩn). Klặng loại M là

A. Al. B. sắt.

C. Cu. D. Mg.

Câu 14: Rượu gạo là một trong thức uống bao gồm đụng lên men được bác đựng tự gạo theo truyền thống lâu đời. Rượu gạo được thiết kế từ bỏ quy trình lên men tinh bột đã được đưa thành con đường. Vi khuẩn là xuất phát của các enzyme biến hóa tinh bột thành con đường. Nhiệt độ phù hợp bỏ lên trên men rượu khoảng tầm 20 – 25o
C. Phản ứng thủy phân với lên men:

 (1) (C6H10O5)n + n
H2O → n
C6H12O6

 (2) C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Phản ứng là phản nghịch ứng lão hóa – khử là

A. Phản ứng (1).

B. Phản ứng (2).

C. Cả hai phản nghịch ứng (1) với (2).

D. Không gồm làm phản ứng làm sao toại nguyện.

Câu 15: Trong quy trình Ostwald dùng để cấp dưỡng nitric acid từ bỏ ammonia, được khuyến cáo vào khoảng thời gian 1902. Tại tiến độ đầu của quá trình xảy ra phản nghịch ứng sau:

4NH3 + 5O2 →to 4NO + 6H2O

Chất khử là

A. NH3. B. O2.

C. NO. D. H2O.

Câu 16: Trong không gian ẩm, các trang bị dụng bằng vật liệu thép bị oxi hoá tạo thành gỉ sắt:

4Fe + 3O2 + x
H2O → 2Fe2O3.x
H2O

Phản ứng trên nằm trong loại

A. Phản ứng oxi hoá – khử.

B. Phản ứng Bàn bạc.

C. Phản ứng thay.

D. Phản ứng nhiệt phân.

Câu 17: Phản ứng làm sao sau đây là bội phản ứng tỏa nhiệt?

A. Phản ứng phân huỷ đá vôi.

B. Phản ứng nhiệt phân dung dịch tím.

C. Phản ứng lão hóa glucose vào khung người.

D. Phản ứng tổng hợp NH4Cl nội địa.

Câu 18: Phát biểu như thế nào sau đó là không đúng?

A. Biến thiên enthalpy càng âm, phản bội ứng tỏa ra càng những nhiệt độ.

B. Biến thiên enthalpy càng dương, phản bội ứng thu vào càng các nhiệt.

C. Sự đốt cháy những loại xăng như xăng, dầu … xẩy ra nkhô giòn cùng toả nhiều nhiệt độ.

D. Các bội nghịch ứng xảy ra nghỉ ngơi ánh sáng phòng hay là bội phản ứng thu nhiệt độ.

Câu 19: Phương thơm trình nhiệt hóa học là

A. phương thơm trình bội phản ứng hóa học xảy ra vào ĐK cung cấp ánh sáng.

B. phương thơm trình bội phản ứng chất hóa học có kèm theo nhiệt phản ứng.

C. phương trình phản nghịch ứng chất hóa học có cố nhiên nhiệt độ bội nghịch ứng với tinh thần của các hóa học đầu cùng sản phẩm.

D. phương trình phản ứng chất hóa học lan sức nóng ra môi trường thiên nhiên.

Câu 20: Cho phương trình sức nóng hóa học của bội phản ứng:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) Δr
H298o= –571,68 k
J

Phản ứng bên trên là phản bội ứng

A. không tồn tại sự chuyển đổi tích điện.

B. gồm sự hấp thụ nhiệt lượng từ bỏ môi trường xung quanh bao quanh.

C. thu sức nóng.

D. tỏa nhiệt.

Câu 21: Cho các bội nghịch ứng sau:

(1) C(s) + O2(g) → CO2(g) Δr
H298o=−393,5 k
J

(2) 2Al(s) + 32O2(g) → Al2O3(s) Δr
H298o=−1675,7 k
J

(3) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) Δr
H298o=−890,36 k
J

(4) C2H2(g) + 52O2(g) → 2CO2(g) + H2O (l) Δr
H298o=−1299,58 k
J

Trong các phản nghịch ứng bên trên, bội nghịch ứng như thế nào lan những nhiệt độ nhất?

A. (1). B. (2).

C. (3). D. (4).

Câu 22: khi nung vôi, fan ta cần xếp đá vôi lẫn với than vào lò vì

A. phản ứng nung vôi là phản bội ứng lan nhiệt độ.

B. làm phản ứng nung vôi là bội phản ứng thu sức nóng, cần nhiệt độ trường đoản cú quy trình đốt cháy than.

C. thời gian nung vôi dài.

D. than hấp thu giảm lượng nhiệt tỏa ra của phản nghịch ứng nung vôi.

Câu 23. Điều khiếu nại chuẩn chỉnh là điều kiện ứng với

A. áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/L (đối với hóa học tung trong dung dịch) với ánh nắng mặt trời thường xuyên được chọn là 298K (25o
C).

B. áp suất 1 atm (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/L (so với chất tan vào dung dịch) và nhiệt độ thường xuyên được chọn là 298K (25o
C).

C. áp suất 1 bar (đối với hóa học khí), độ đậm đặc 2 mol/L (so với chất tan trong dung dịch) với ánh sáng thường được lựa chọn là 298K (25o
C).

D. áp suất 2 atm (đối với chất khí), độ đậm đặc 2 mol/L (so với hóa học rã vào dung dịch) với ánh nắng mặt trời thường xuyên được chọn là 298K (25o
C).

Câu 24: Cho bội phản ứng tổng quát: a
A + b
B → m
M + n
N. Cho những phương pháp tính Δr
H2980 của bội phản ứng:

(a) Δr
H2980 = m.Δf
H2980(M) + n.Δf
H2980(n) – a.Δf
H2980 (A) – b.Δf
H2980 (B).

(b) Δr
H2980 = a.Δf
H2980 (A) + b.Δf
H2980 (B) – m.Δf
H2980(M) – n.Δf
H2980 (N).

(c) Δr
H2980 = a. Eb(A) + b.Eb(B) – m.Eb(M) – n.Eb(N)

ML">Δr
H2980 = m.Eb(M) + n.Eb(N) – a. Eb(A) – b.Eb(B)

Số phương án tính Δr
H2980 của phản ứng đúng là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 25: Enthalpy tạo thành thành chuẩn chỉnh của những 1-1 hóa học bền bằng

A. +1 k
J/ mol.

B. -1 k
J/ mol.

C. +2 k
J/ mol.

D. 0 k
J/ mol.

Câu 26: Cho những tuyên bố sau:

(a) Biến thiên enthalpy chuẩn của một bội phản ứng hóa học là lượng sức nóng đương nhiên phản ứng kia làm việc áp suất 1 atm cùng 25 o
C.

(b) Nhiệt (lan ra giỏi thu vào) dĩ nhiên một phản nghịch ứng được triển khai tại một bar với 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản ứng kia.

(c) Một số phản nghịch ứng Khi xảy ra làm cho môi trường bao bọc lạnh đi là vì các phản nghịch ứng này thu sức nóng và đem nhiệt độ trường đoản cú môi trường thiên nhiên.

(d) Một số phản bội ứng khi xảy ra làm cho môi trường thiên nhiên bao phủ nóng lên là phản nghịch ứng thu sức nóng.