ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

Download Đề thi giữa học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 - Đề kiểm tra lớp 3 môn giờ đồng hồ anh tất cả đáp án


Hôm nay, neftekumsk.com đang tổng thích hợp cùng share các đề thi giữa học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 theo cấu tạo của bộ Giáo dục - Đào tạo thành công cụ, những em thuộc tham khảo nhằm ôn thi hiệu quả, sẵn sàng tương đối đầy đủ kiến thức và kỹ năng mang đến kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 môn tiếng anh lớp 3


Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 được xây cất theo cấu tạo đề thi chuẩn chỉnh, bao hàm cả bài bác tập trắc nghiệm cùng bài xích tập tự luận. Các em học sinh lúc thực hành thực tế làm đề đánh giá giữa kì 2 giờ anh lớp 3 không chỉ có được gia công quen thuộc với khá nhiều dạng bài tập tiếng anh phong phú và đa dạng nhưng còn khiến cho các em học sinh hệ thống kỹ năng sẽ học một bí quyết bài bản nhất, góp các em nắm bắt được kết cấu đề thi để từ đó tự tin rộng Lúc phi vào kì thi chấp nhận sắp tới.


Nội dung bài viết: 1. Đề số 1=> Đáp án đề số 12. Đề số 2=> Đáp án đề số 23. Đề số 3=> Đáp án đề số 34. Đề số 4=> Đáp án đề số 45. Đề số 5=> Đáp án đề số 56. Đề số 6=> Đáp án đề số 67. Trọn cỗ 6 đề thi giữa học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

1. Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 số 1

I. Odd one out.

1. A. mother B. teacher C. father D. brother

2. A. family B. father C. mother D. sister

3. A. bathroom B. house C. kitchen D. bedroom

4. A. classroom B. dining room C. kitchen D. living room

5. A. pond B. yard C. fence D. mirror

II. Read and match.

1. Who’s that? a. Yes, there is one

2. Where’s the cat? b. It is near the TV

3. Are there any tables in the kitchen? c. No, there isn’t

4. Is there a pond in his garden? d. Yes, he does

5. Does Alan have sầu a robot? e. That’s my mother

Answer:

1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - ..... 5 - .....

III. Choose the correct words lớn complete the sentences.

1. Be quiet, ..............

A. his B. is C. this D. please

2. A: Is that ............ pen? – B: No, it is not.

A. you B. your C. my D. me

3. There are six chairs ...... my living room

A. at B. next C. in D. out of

4. Goodbye. See you ............

A. behind B. later C. before D. morning

5. This is my .............. Her name is Mary.

A. sister B. brother C. father D. grandfther

IV. Complete the paragraph.

bathroom house There They small bedrooms

This is my (1) ________. It is big. There is a living room, a kitchen, three (2)__________ & a garden in it. There is a (3)_____________ inside each bedroom. This is my bedroom. It’s small. There is a bed, a desk, a chair, và a bookcase. (5)_________ is a big poster on the wall. Look! I have three balls. (6)_______ are under the bed.

V. Look at the picture and the letters. Write the words.

*

----- Hết đề 1 -----

 

=> Đáp án đề thi giữa học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 số 1

I. Câu 1: B, Câu 2: A, Câu 3: B, Câu 4: A, Câu 5: D.

II. 1-e, 2-b, 3-a, 4-c, 5-d

III. Câu 1: D, Câu 2: B, Câu 3: C, Câu 4: B, Câu 5: A.

IV. 1 - House, 2 – bedrooms, 3 – Bathroom, 4 – There, 5 – They.

V. Enfec - fence , tboarmho - bathroom , eplan - plane, brpcadou – cupboard.

VI. 1 – Yes, 2 – No, 3 – No, 4 – Yes, 5 – No.

----- Hết giải đáp đề 1 ----- 

2. Đề thi thân học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 số 2

I. Look at pictures. Look at the letters. Write the words.

*

II. Odd one out.

1. A. classroom B. living room C. dining room D. kitchen

2. A. pond B. yard C. schoolyard D. fence

3. A. behind B. in C.for D. in front of

4. A. poster B. wall C. picture D. map

5. A. chair B. desk C. room D. table

III. Choose the correct answer

1. ……………is that man? - He is my father.

A. Who B. What

C. He D. His

2. My brother is twelve years ………

A. age B. how

C. old D. new

3. There ……..a garden in my house.

A. be B. is

C. are D. aren’t

4. There is a pond ……….. front of my house.

A. in B. off

C. to lớn D. of

5. …… there a garden in your house?

A. Are B. Is

C. What D. Where

6. The gate ………. the house is blue.

A. of B. for

C. lớn D. in

7. ……… are my books? - They’re on the desk.

A. What B. Where

C. When D. How

8. There are two pictures ………..the wall.

A. in B. above

C. on D. to

9. There is a chair between the table……… the wardrobe.

A. and B. in

C. on D. or

10. How……….. chairs are there in the classroom?

A. old B. much

C. many D. long

IV. Matching each question khổng lồ its right answer.

1. Are there any posters on the wall? a. Yes, there are

2. Who’s that? b. She is sixty years old

3. Do you have sầu a robot? c. That is my friover, Alan

4. How many beds are there in the bedroom? d. There is just only one bed

5. How old is your grandmother? e. No, I don’t

Answer:

1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - ..... 5 - .....

V. Complete the dialogue.

room two many near wardrobe any

Linda: Is there a mirror in the (0) room?

Mai: Yes. There is one. It’s (1) …………………….. the window.

Linda: What about pictures? How (2) …………………….. pictures are there?

Mai: There are (3) ………………… pictures.

Linda: Oh, I see. Are there (4) …………….. cupboards?

Mai: No, there are not. But there is a big (5) ……………………………. for my clothes.

VI. Read the passage và answer the following questions.

Hello. I’m Linh. I’m living with my family in Hanoi. Today is Sunday. Now, I am playing games in my bedroom. My mother is cooking in the kitchen. My sister is playing badminton in the garden. My father is reading a magazine in the living room.

1. What is her name?

………………………………………………………………………………

2. Where is she living?

………………………………………………………………………………

3. What’s she doing now?

………………………………………………………………………………

4. What’s her mother doing?

………………………………………………………………………………

5. Where’s her sister playing badminton?

……………………………………………………………………………

----- Hết đề 2 -----

 

=> Đáp án đề thi thân học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 số 2

I. Chair – FootballToys – KiteCar – Puzzle

II. 1 – A, 2 – C, 3 – C, 4 – B, 5 – C.

III. 1 – A, 2 – C, 3 – B, 4 - A, 5 – B, 6 – A, 7 – B, 8 – C, 9 – A, 10 – C.

IV. 1 – a, 2 – c, 3 – e, 4 – d, 5 – b.

V. 1 – near, 2 – many, 3 - two, 4 – any, 5 – wardrode.

VI.1. Her name is Linch.2. She is living in Hanoi.3. She is playing games in her bedrooms.4. She is cooking in the kitchen.5. In the living room.

----- Hết giải đáp đề 2 -----

 

3. Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 số 3

I. Choose the odd one out.

1. A. mother B. sister C. father D. family

2. A. teacher B. brother C. mother D. grandpa

3. A. bath B. fridge C. kitchen D. bed

4. A. school B. dining room C. kitchen D. living room

5. A. pond B. yard C. mountain D. river

II. Choose the correct words lớn complete the sentences.

1. Cđại bại your book, ……………….

A. his

B.is

C.this

D.please

2. Goodbye. See you ……………….

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Mùa Xuân Và Ngày Tết Lễ Hội Và Mùa Xuân Đơn Giản Nhất

A. now

B. last

C. then

D. at the moment

3. Is that ………………. pen? – Yes, it is.

A. you

B. you’s

C. your

D. your’s

4. There are four people ………………. my family.

A. next

B. in

C. at

D. out

5. This is my ………………. His name is Peter.

A. brother

B.sister

C. mother

D. you

III. Match the suitable sentences together.

A B

1. Which is your school? A. Wow. It’s modern.

2. How vày you spell your name? B. This one.

3. This is my school. C. It’s L-I-N-D-A.

4. Is this your friend? D. Yes. She is a new student in class 3A.

5. Is that girl new? E. No, it isn"t.

IV. Rearrange the sentences khổng lồ make a dialogue.

1. Class, open your book và read aloud.

2. Thank you.

3. Hello. Yes, you can. Come in, sit down & study.

4. “What school is it?”

5. Good morning, Miss Trang. May I come in and study?”

V. Use the given words lớn make sentences.

1. there/ 2 / bedroom/ the/ house/.

2. there/ a garden/ Lan"s house/?

3. there/ two bedrooms/.

4. there/ three books/ two pens/ the table/.

5. there/ three bathrooms/ the house/?

----- Hết đề 3 -----

 

=> Đáp án đề thi giữa học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 số 3

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

II. Choose the correct words lớn complete the sentences.

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - B; 5 - A;

III. Match the suitable sentences together.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - E; 5 - D;

IV. Rearrange the sentences to lớn make a dialogue.

5 → 3 → 2 → 1 → 4

V. Use the given words to make sentences.

1 - There are two bedrooms in the house.

2 - Is there a garden in Lan"s house?

3 - There are two bedrooms.

4 - There are three books và two pens on the table.

5 - Are there three bathrooms in the house?

----- Hết câu trả lời đề 3 ----- 

4. Đề thi thân học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 số 4

I. Odd one out.

1. A. she B. he C. jump

2. A. bedroom B. sister C. brother

3. A. ground B. run C. swim

4. A. doll B. garden C. teddy bear

5. A. cleaning B. climbing C. children

II. Complete the sentences.

seventy – coat – grandfather – cupboards - wardrobe

1. Who’s that man?

- He’s my _________________________.

2. That’s my grandmother.

- How old is she?

- She’s ____________________________.

3. Is there a _________________?

- No, there isn’t.

4. Where is my _________________, Mum?

- I don’t know, dear. Look in your schoolbag.

5. How many _____________ are there?

- There are two.

III. Look & read. Put a tichồng (√) or a cross (x).

*

 

IV. Choose the correct words or phrases lớn complete the sentences.

1. ................. two apples on the table.

A. There is B. There are

2. ................. is your father? – He’s 45.

A. How old B. How

3. Peter .......... a puzzle.

A. has B. have

4. This is my new friover. His name ........ David.

A. am B. is

5. The picture is ........ the wall.

A. on B. in

6. Nice khổng lồ ....... you.

A. meet B. say

V. Complete the text.

*

Question

Hi, my name is Nga. This is my (1) ______________. It is large. The (2) __________ of the house is brown. There is a beautiful (3) _________________ in front of the house. And there is a small (4) ________________ in the garden. You can see the (5) ________________________ in the house. It is quite big.