ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIỂM

Tài liệu 5 Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 Đề năm học tập 2021 - 2022 được tổng hòa hợp, update mới nhất từ đề thi môn Tiếng Anh 8 của các trường THCS bên trên toàn quốc. Thông qua vấn đề rèn luyện cùng với đề thi Tiếng Anh 8 Giữa Học kì 2 này sẽ giúp đỡ các em học viên hệ thống kỹ năng và kiến thức vẫn học tập, ôn luyện để đạt điểm trên cao trong các bài bác thi Tiếng Anh lớp 8. Chúc những em học tốt!


Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 tất cả câu trả lời (5 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào chế tác .....

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 tiếng anh 8 thí điểm

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1.A. calm B. alcohol

C. ambulance D. awake

2.A. explain B. press

C. metal D. intend

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. When I was a child, I ..............follow my Mom to lớn the market.

A. used to lớn B. use

C. get used to lớn D. use to

2. We must be there ..............7:30 & 10:30.

A. at B. before

C. between D. after

3. They’ll arrive ..............Monday, July 14th.

A. in B. at

C. during D. on

4. I lượt thích folktale và ..............does my sister.

A. neither B. so

C. too D. either

5. They wanted lớn know ..............she left early.

A. why B. what

C. where D. when

6. Oh, that dress is nice. Where .............. it?

A. vày you buy B. are you buy

C. did you buy D. you buy

*

III. Supply the correct size of the verbs in the blanket.

1.He (wash) ___________ his oto once a month.

2.When I came, the whole family (have) ___________ dinner around a big dining table.

3.My mother always tells me that I have sầu khổng lồ (be) ____________ at home by 9 p.m.

4.They (come) ____________ and see me tomorrow.

IV. Read the passage below and choose the best word lớn fill in the blank

Anna is excited about the(1)__________activities she is going lớn bởi vì. The Y và Y(2)___________ a plan khổng lồ help the community soon. She will(3)_____________ its recycling programs. In this program, she will collect glass, used paper and empty cans. Then she will sover them for(4)_________.

She hopes she can save sầu natural resources & earn some money for her school Y & Y in these activities. She also thinks(5)___________ participating in either planting trees & flowers or helping the street children. It is really interesting, isn’t it?

1.A. interesting B. interest

C. interested D. interests

2.A. is having B. have

C. lớn have sầu D. has

3.A. take part in B. took part in

C. get in D. got in

4.A. recycle B. recycling

C. to lớn recycle D. recycled

5.A. in B. for

C. with D. about

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above sầu.

1.The traffic policeman said, “Show your driving license, please.”

→ The traffic policeman asked me____________________________________.

2.You must not let children play in the kitchen.

→ The children aren’t ______________________________________________.

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1.D (giải đáp D phân phát âm là /ei/, những câu trả lời khác phát âm là /æ/)

2.A (lời giải A phạt âm là /i/, những lời giải không giống vạc âm là /e/)

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

CâuĐáp ánGiải thích
1A

Used khổng lồ V: quen với việc làm những gì vào vượt khứ

Dịch:khi còn bé, tôi hay theo bà mẹ đi chợ.

2C

Between…and…: sống giữa…

Dịch:Chúng ta đề xuất đến đó trong vòng trường đoản cú 7 rưỡi mang đến 10 rưỡi.

3D

On + ngày tháng năm

Dịch:Họ sẽ đến vào thứ hai ngày 14 tháng 7.

4B

So + trợ hễ từ bỏ + chủ ngữ

Dịch:Tôi đam mê truyện dân gian và chị tôi cũng vậy.

5A

Want to know why: mong muốn biết nguyên do trên sao

Dịch:Họ ước ao biết nguyên do vì sao cô ấy về sớm.

6C

Câu hỏi thời quá khứ

Dịch:Oh mẫu váy xinch vượt, bạn đặt hàng ở chỗ nào vậy?

III. Supply the correct size of the verbs in the blanket.

1.washes (câu phân chia thời hiện nay đối kháng vày gồm mốc thời hạn “once a month”)

2.were having (When QKĐ, QKTD)

3.be (have sầu to lớn + V: buộc phải làm cho gì)

4.will come (câu phân tách thời hiện giờ đối kháng vì chưng gồm mốc thời gian “tomorrow”)

IV. Read the passage & answer the questions

1. A2. A3. A4. B5. D

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above sầu.

1.The traffic policeman asked me lớn show my driving license.

2.The children aren’t allowed to lớn play in the kitchen.

--------------------------------------------------

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 2)

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. A.crutch B. reuse

C. reduce D. music

2.A. melt B. deposit

C. refill D. delighted

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. I didn"t go out yesterday because I ....................... stay at home page & help my mom.

A. have to lớn B. had to

C. has khổng lồ D. hasn’t to

2. This semester, I try my best to lớn learn English ...................khổng lồ make my parents happy.

A. well B. good

C. better D. best

3. I"ll come trang chủ ....................... 8.30 and 9.đôi mươi.

A. at B. in

C. between D. on

4. My teacher said I should ........................... harder on my English pronunciation.

A. khổng lồ work B. work

C. working D. be worked

5. My father get used ..............us to the zoo when he has time.

A. to lớn taking B. take

C. khổng lồ take D. taking

6. She asked her children ........................

A. khổng lồ stop playing

B. stop khổng lồ play

C. stop playing

D. stopping to play

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1.She likes (play) _____________ tennis.

2.We (have) ___________ dinner when he came.

3.Alex (go) _____________ on a business trip next week.

4.In Australia, you mustn’t (comment) ___________ on a person’s accent.

IV. Read the passage & fill in the blank

Paper makes up about 28 percent of solid trash in landfills & one ton of paper takes(1)___________ about 3.3 cubic yards of landfill space. Recycling paper and cardboard saves space in landfills for trash(2)___________ cannot be recycled and saving space in landfills reduces the need to lớn build more landfills. Many communities oppose the building of new landfills in their neighborhoods.

Recycling one ton of paper saves(3)___________ equivalent khổng lồ the energy needed khổng lồ power the average U.S. trang chủ for six months & saves about 7,000 gallons of water. Making recycled paper inlớn new paper products saves energy and water(4)___________ the number of energy-intensive sầu steps & processes that use water are reduced.

1.A. in B. for C. up D. of

2.A. that B. who C. where D. why

3.A. money B. thing C. energy D. people

4.A. although B. so C. but D. because

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above sầu.

1.Peter is too young khổng lồ see horror films.

→ Peter is not old _____________________________________________.

2.He said to his son, “Go straight upstairs và get into bed.”

→ She told her son_____________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1.A (giải đáp A phạt âm là /ʌ/ các giải đáp không giống vạc âm là /ju/)

2.A (giải đáp A phân phát âm là /e/ các lời giải không giống phạt âm là /i/)

II.

CâuĐáp ánGiải thích
1B

Have sầu to V: yêu cầu làm cho gì

Dịch:Tối qua bản thân không đi chơi do bắt buộc ở trong nhà giúp mẹ.

2C

Learn something better: học xuất sắc hơn…

Dịch:Kỳ học tập này tôi nuốm hết sức nhằm học giỏi tiếng Anh hơn để làm phụ huynh vui.

3C

Between…and… trong khoảng

Dịch:Tôi sẽ về tới công ty trong tầm trường đoản cú 8:30 mang lại 9:đôi mươi.

4B

Should + V: phải có tác dụng gì

Dịch:thầy giáo bảo tôi cần học siêng hơn sinh hoạt phát âm giờ Anh.

5A

Get used khổng lồ Ving: thường xuyên làm cái gi trong thừa khứ

Dịch:Bố tôi thường xuyên đưa công ty chúng tôi cho ssống thú Lúc ông tất cả thời hạn rhình họa.

6A

Ask sb to V: bảo ai làm gì

Dịch:Cô ấy bảo bè bạn tphải chăng kết thúc chơi nghịch.

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1.playing (lượt thích + Ving)

2.were having (QKTD when QKĐ)

3.will go (câu phân tách thời tương lai 1-1 vì có next week)

4.phản hồi (mustn’t + V: ko được lám gì)

IV. Read the passage và answer the questions

1. C2. A3. C4. D

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above sầu.

1.Peter is not old enough lớn see horror films.

2.

Xem thêm: Xem Phim Lập Trình Viên Đáng Yêu, Tập 3 Vietsub

She told her son lớn go straight upstairs & get inkhổng lồ bed.

-------------------------------------------------------

Phòng Giáo dục cùng Đào sản xuất .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 3)

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1.A. mixture B. fabric

C. tire D. dip

2.A. confirm B. florist

C. prison D. condition

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. Don’t go___________. It’s too cold.

A. outside B. inside

C. into D. away

2. You shouldn’t let your child ___________ with matches.

A. lớn play B. play

C. playing D. plays

3. Mr. Bean is a ________ driver. He never causes accidents.

A. carefully B. careless

C. careful D. carelessly

4. This bag belongs __________ Tom.

A. to B. on

C. at D. in

5. He told me ________up early in the morning.

A. get B. to lớn get

C. got D. getting

6. Lan promises she _________ her best in learning English.

A. try B. will try

C. trying D. tries

*

III. Supply the correct khung of the verbs in the blanket.

1.Children should (take) __________ things from adults with both hands.

2.Bad driving _______ (cause) many accidents so far.

3.I & my family ________ (see) a movie in Kyên Don cinema tonight.

4.Sue _________ (speak) Vietnamese very well.

IV. Read the passage and fill in the blanks

(1)__________ near the southern margin of the Red River Delta, the Trang An Landscape Complex is a spectacular landscape. Exploration of caves at different altitudes has revealed archaeological traces of human activity over a continuous period of more(2)__________ 30,000 years. They illustrate the occupation of these mountains by seasonal hunter-gatherers & how they adapted(3)___________ major climatic và environmental changes, especially the repeated inundation of the landscape by the sea after the last ice age. The story of human occupation continues through the Neolithic và Bronze Ages to the historical era. Hoa Lu, the ancient(4)___________ of Viet Nam, was strategically established here in the 10th and 11th centuries AD. The property also contains temples, pagodas, paddy-fields & small villages.

1.A. Situated B. Situate

C. Situating D. To situate

2.A. that B. then

C. this D. than

3.A. on B. to

C. with D. for

4.A. trang chủ B. pagoda

C. thành phố D. capital

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above sầu.

1.The dentist said to me, “You shouldn’t eat too much candy.”

→ The dentist advised me_________________________________________

2.It has ten 10 years since he worked here.

→ He has _____________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1.C (lời giải C phát âm là /ai/ các lời giải còn lại vạc âm là /i/)

2.B (lời giải B phân phát âm là /ɒ/ các câu trả lời sót lại phát âm là /ə/)

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

CâuĐáp ánGiải thích
1A

Go outside: ra ngoài

Dịch:Đừng ra ngoài, ttách lạnh lắm.

2B

Let sb V: để cho ai làm cho gì

Dịch:Bạn tránh việc nhằm bé chơi với diêm.

3C

Careful: cẩn trọng

Dịch:Ông Bean lái xe khôn xiết cảnh giác. Ổng chưa khi nào gây tai nạn.

4A

Belong to: ở trong về

Dịch:Chiếc cặp này ở trong về Tom.

5B

Tell sb to V: bảo ai làm cho gì

Dịch:Anh ấy bảo tôi dậy mau chóng vào buổi sáng.

6B

Promise S will V: hứa ai này sẽ làm gì

Dịch:Cô ấy hứa hẹn vẫn cố gắng hết sức để học tập giờ đồng hồ Anh.

III. Supply the correct khung of the verbs in the blanket.

1.take (should + V: đề xuất làm gì)

2.has caused (Ving đi đầu câu động trường đoản cú phân tách số ít, câu phân tách HTHT vày tất cả so far)

3.are going to lớn see (câu phân chia thời tương lai ngay gần bởi vì gồm “tonight”)

4.speaks (câu phân chia hiện thời đơn)

IV. Read the passage và answer the questions

1. C2. D3. B4. D

V.Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1.The dentist advised me not lớn eat too much candy.

2.He has worked here for 10 years.

---------------------------------------------------------

Phòng Giáo dục với Đào sinh sản .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 5)

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1.A. slope B. overturn

C. oceanic D. compost

2.A. wooden B. book

C. cool D. foot

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. – What are you doing? – I’m looking __________ a bucket.

A. lớn B. for

C. of D. with

2. This antique lamp was __________ in Trung Quốc.

A. make B. makes

C. lớn make D. made

3. He had his father __________ his watch.

A. fixed B. fixing

C. to lớn fix D. fix

4. The policeman asked me __________ a driving license

A. if I have

B. whether I have

C. if I had

D. whether I have had

5. Cool the burns immediately so as lớn __________ tissue damage.

A. ease B. relieve

C. minimize D. maximize

6. Milk bottles can be __________ after being cleaned.

A. reused B. recycled

C. thrown away D. broken

III. Supply the correct size of the verbs in the blanket.

1.I (go) ________________ khổng lồ school at 7 a.m. yesterday.

2.They (build) __________________ a new house in this area soon.

3.Ming (always make) ________________ noise in the evening.

4.Do you mind if I (turn) ________________ off the air conditioner?

IV. Read the passage và decide if these statements are true or false

London is Britain" s biggest city. It is a very old thành phố & dates baông xã lớn the Romans. It is a city of historic building and churches, & it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular đô thị with foreign tourists & has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists lớn get around.

1._________ None of the cities in Britain is bigger than London.

2._________ London is founded by the Romans.

3._________ London has historic buildings & churches.

4._________ Most of the best museum in the world are situated in London.

5._________ London is not busy in summer.

6._________ It"s not easy for tourists to travel around London.

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1.The man said, “Don’t swim out too far, boys.”

→ The man asked the boys_______________________________________

2.Could you please open this box for me?

→ Would you mind ____________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1.D (lời giải D phạt âm là /ɒ/, những lời giải không giống phạt âm là /əʊ/)

2.C (đáp án C phân phát âm là /u:/ các câu trả lời khác phát âm là /u/)

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

CâuĐáp ánGiải thích
1B

look for sth: tìm tìm loại gì

Dịch:- quý khách vẫn làm gì thế? – Tôi sẽ tìm dòng xô.

2D

be made in: được cung cấp tại

Dịch:Chiếc đèn cổ này được tiếp tế tại Trung Hoa.

3D

have sầu sb do sth: nhờ vào ai làm cho gì

Dịch:Anh ấy nhờ vào cha sửa đồng hồ đeo tay.

4C

câu gián tiếp thể nghi vấn

Dịch:Ngài cảnh sát hỏi tôi liệu tôi có bằng tài xế ko.

5C

minimize: bớt thiểu

Dịch:Làm vơi lốt phỏng ngay nhằm sút tđọc tổn tmùi hương tế bào.

6A

reuse: tái sử dụng

Dịch:Lọ sữa hoàn toàn có thể được tái thực hiện sau thời điểm cọ không bẩn.

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1.was going (câu chia thời vượt khđọng tiếp diến bởi vì gồm mốc thời gian “at 7 a.m. yesterday”)

2.are going lớn build (câu phân tách thời sau này ngay gần vì bao gồm “soon”)

3.is always making (câu thời hiện tại tiếp diễn cùng với “always”)

4.turned (cấu tạo do you mind if I + Ved)

IV. Read the passage and decide if these statements are true or false

1 – T2 – F3 – T4 – F5 – F6 - F

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above sầu.