Đề thi giữa kì hóa 9

Bộ 7 đề thi thân kì 1 môn hóa lớp 9 năm 2022 - 2023 Có đáp án được đội ngũ gia sư neftekumsk.com biên soạn, kèm giải đáp chi tiết góp những em học sinh thuận tiện rèn luyện, củng nuốm kiến thức, kĩ năng giải các dạng bài tập kim chỉ nan tương tự như tính toán thù, kỹ năng đối chiếu các dạng bài xích tập.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì hóa 9


Hy vọng với Bộ đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 9 năm 2022 (Có đáp án) này còn làm ích mang đến quý thầy cô vào quy trình ôn tập tương tự như ra đề giữa kì 1 Hóa học tập 9. Mời chúng ta xem thêm chi tiết văn bản tiếp sau đây.

A. Tài liệu ôn thi thân học tập kì 1 Hóa 9

B. Một số thi giữa học kì 1 hóa 9 có đáp án

C. Đề soát sổ 1 huyết thân học kì 1 lớp 9 môn hóa 

Bản quyền nằm trong về neftekumsk.com nghiêm cnóng đầy đủ hành vi sao chép do mục đích tmùi hương mại


Thời gian 45 phút ít không đề cập thời hạn giao bài 

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ)

Chọn giải đáp đúng độc nhất trong số câu hỏi dưới đây (0,25đ)

Câu 1. Dãy chất như thế nào tiếp sau đây tất cả những oxit công dụng được với hỗn hợp NaOH?

A. BaO, Na2O, SO2

B. Fe2O3, BaO, ZnO

C. CO2, SO2, P2O5

D. ZnO, CaO, N2O5

Câu 2. Dùng chất như thế nào dưới đây nhằm riêng biệt được 2 hóa học bột Na2CO3 và Na2SO4 

A. H2O

B. hỗn hợp HCl

C. dung dịch NaCl

D. CO2

Câu 3. Oxit bazơ làm sao sau đây được sử dụng để làm thô nhiều nhất?

A. CuO

B. Fe2O3

C. CaO

D. Na2O

Câu 4. Phản ứng giữa nhì hóa học nà osauphía trên dùng để làm điều chế khí lưu huỳnh đioxit trong chống thí nghiệm?

A. Na2SO3 và H2SO4

B. Na2SO3 với Ca(OH)2

C. S cùng O2 (đốt S)

D. FeS2 cùng O2 (đốt quặng pirit sắt)

Câu 5. Cặp chất như thế nào sau đây thiết yếu thuộc sống thọ trong một dung dịch?

A. HCl, KCl

B. K2SO4 với AgNO3

C. H2SO4 cùng BaO

D. NaNO3 và H2SO4

Câu 6. Kim nhiều loại X công dụng cùng với HCl loãng giải pđợi khí Hiđro. Dẫn toàn cục lượng khí H2 bên trên qua ống thử chứa oxit, nung nóng thu được kim loại Y. Hai chất X, Y theo thứ tự là:

A. Ca với Al

B. Mg và Fe

C. Na cùng Mg

D. Al với Cu

Câu 7. Dãy chất làm sao dưới đây gồm bazơ bị nhiệt phân hủy là?

A. Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2


B. NaOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2

C. NaOH, BaOH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3

D. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2

Câu 8. Dẫn tự từ 1,12 lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau phản bội ứng nhận được muối

A. Na2CO3

B. Na2CO3 với NaHCO3

C. NaHCO3

D. NaHCO3, CO2

Câu 9. Cặp hóa học Lúc phản nghịch ứng tạo nên chất khí là.

A. Na2CO3 với HCl

B. AgNO3 và BaCl2

C. K2SO4 với BaCl2

D. NaOH và Fe(NO3)3

Câu 10. Để làm cho sạch mát khí N2 tự tất cả hổn hợp khí gồm N2, SO2, hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp làm sao sau đây?

A. H2SO4

B. Ca(OH)2

C. NaHSO3

D. CaCl2

Câu 11. Dãy tất cả những hóa học phản ứng được với H2SO4 đặc nóng

A. Ag, Mg(OH)2, CaO và Na2CO3

B. Fe, Cu(OH)2, CO2 cùng Na2SO4

C. Ag, CO2, P2O5 với Na2SO4

D. Au, Mg(OH)2, P2O5 cùng S

Câu 12. Cho 9,75 gam Kẽm tác dụng cùng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư. Thể tích khí Hidro thoát ra (Đktc) là từng nào lít?

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 1,12 lít

D. 3,36 lít

II. TỰ LUẬN (6đ)

Câu 1. (2đ). Hoàn thành chuỗi phản nghịch ứng hóa học sau cùng ghi rõ điều kiện (trường hợp có)

Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

Câu 2. (2đ) Có 4 lọ mất mất nhãn, đựng vào lọ đơn lẻ là hỗn hợp ko màu: HCl, Na2CO3, CaCl2, AgNO3. Chỉ được dùng quì tím, hãy nhận thấy các hỗn hợp bên trên. Viết các phương trình chất hóa học xẩy ra.

Câu 3. (2đ) Dung dịch X cất 9,4 gam K2O cùng 190,6 gam nước. Cho X vào 200g hỗn hợp CuSO4 16% thu được m gam kết tủa .

a. Tính mật độ Phần Trăm của X.

b. Tính m.

c. Tính lượng hỗn hợp HCl 2M cần dùng để hòa hợp hết m gam kết tủa sau thời điểm đã nung thành chất rắn Black.

........................HẾT....................

Đáp án đề bình chọn giữa kì 1 hóa 9 năm 2021 Đề 1


I. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

1 C2 B3 C4 A5 C6 D
7 D8 C9 A10 B11 A12 D

II. Tự luận

Câu 1. 

1) 4Na + O2 → 2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Câu 2.

Trích mẫu thử đặt số lắp thêm tự

Thử những hỗn hợp bên trên bởi giấy quì tím.

Nhận biết được Na2CO3 bởi có tác dụng quì tím hoá xanh; CaCl2 ko có tác dụng thay đổi màu quì tím.

HCl và AgNO3 có tác dụng quì tím hoá đỏ.

Dùng dung dịch CaCl2 vừa nhận biết ngơi nghỉ trên cho vô 2 mẫu mã test làm cho quì tím hoá đỏ, chủng loại demo làm sao chế tác kết tủa White là CaCl2, không làm phản ứng là HCl.

Pmùi hương trình hóa học:

CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Ca(NO3)2

Câu 3. 

nK2O = 0,1 mol.

mCuSO4 = (200.16)/100 = 32 gam

nCuSO4 = 32/160 = 0,2 mol

a) Phương trình phản nghịch ứng hóa học

K2O + H2O → 2KOH

0,1 mol → 0,2 mol

Nồng độ % X (tức hỗn hợp KOH)

mhỗn hợp = 9,4 + 190,6 = 200 gam

mKOH = 0,2. 56 = 11,2 gam

C% KOH = (11,2/200)/.100 = 5,6%

b)

2KOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + K2SO4

0,2 mol → 0,1 mol → 0,1 mol

Kết tủa tại đây chính là Cu(OH)2

m = 0,1. 98 = 9,8 gam

c) Phương thơm trình hóa học

Cu(OH)2

*
CuO + H2O

0,1 mol → 0,1 mol

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

0,2 mol ← 0,1mol

Thể tích dung dịch HCl 2M : Vdd = n.V = 0,2/2 = 0,1 lít

Đề thi thân kì 1 môn hóa lớp 9 - Đề 4

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ)

Chọn câu trả lời đúng duy nhất trong số thắc mắc sau đây (0,25đ)

Câu 1. Trong những hàng oxit dưới đây, dãy làm sao thỏa mãn ĐK tất cả các oxit các phản nghịch ứng cùng với axit clohiđric?

A. CuO, Fe2O3, CO2

B. CuO, P2O5, Fe2O3

C. CuO, SO2, BaO

D. CuO, BaO, Fe2O3

Câu 2. 0,1 mol FeO tác dụng toàn diện với:

A. 0,2 mol HCl

B. 0,1 mol HCl

C. 0,05 mol HCl

D. 0,01 mol HCl

Câu 3. Cho a gam SO3 chức năng với cùng 1 số lượng nước mang dư, chiếm được 2,94 gam axit. Giá trị của a gam là:

A. 2,4 gam

B. 0,24 gam

C. 1,2 gam

D. 0,12 gam

Câu 4. CaO sử dụng làm chất khử chua khu đất tdragon là vận dụng đặc điểm hóa học gì của CaO?

A. Tác dụng với axit

B. Tác dụng cùng với bazơ

C. Tác dụng cùng với oxit axit

D. Tác dụng với muối


Câu 5. Để phân biệt 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng

A. Giấy quỳ tím ẩm

B. Giấy quỳ tím ẩm với cần sử dụng que đóm cháy dsinh hoạt còn tàn đỏ

C. Than hồng bên trên que đóm

D. Dẫn các khí vào nước vôi trong

Câu 6. Dung dịch H2SO4 tính năng với hóa học làm sao tạo ra khí hiđro?

A. NaOH

B. Fe

C. CaO

D. CO2

Câu 7. Dãy những hóa học tính năng được với dung dịch H2SO4 loãng chế tạo thành sản phẩm gồm hóa học khí:

A. BaO, Fe, CaCO3

B. Al, MgO, KOH

C. Na2SO3, CaCO3, Zn

D. Zn, Fe2O3, Na2SO3

Câu 8. Khi nhỏ thảnh thơi H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong ly hiện tượng quan tiền gần kề được là:

A. Sủi bọt bong bóng khí, đường không rã.

B. Màu White của con đường mất dần dần, không sủi bong bóng.

C. Màu Đen lộ diện cùng tất cả bọt khí có mặt.

D. Màu black xuất hiện thêm, không tồn tại bọt bong bóng khí hình thành.

Câu 9. Chất nào tiếp sau đây ko dùng làm rõ ràng dung dịch Na2SO4 và hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Mg

B. Mg(OH)2

C. MgO

D. Cu

Câu 10. Nhóm những dung dịch gồm pH > 7 là:

A. HCl, NaOH

B. H2SO4, HNO3

C. NaOH, Ca(OH)2

D. BaCl2, NaNO3

Câu 11. Hòa rã 30 g NaOH vào 170 g nước thì chiếm được dung dịch NaOH tất cả độ đậm đặc là:

A. 18%

B. 16%

C. 15%

D. 17%

Câu 12. Cho dung dịch axit sunfuric loãng tính năng với muối bột natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinc ra?

A. Khí hiđro

B. Khí oxi

C. Khí lưu huỳnhđioxit

D. Khí hiđro sunfua

Câu 13. Để làm cho không bẩn hỗn hợp đồng nitrat Cu(NO3)2 tất cả lẫn tạp hóa học bạc nitrat AgNO3. Ta cần sử dụng kim loại:

A. Ag

B. Cu.

C. sắt.

D. Au.

Câu 14. Muối như thế nào tiếp sau đây bị nhiệt độ phân hủy

A. NaCl

B. FeS2

C. KNO3

D. CuCl2

Câu 15. Ứng dụng như thế nào tiếp sau đây không hẳn là áp dụng của NaCl

A. Chế sản xuất dung dịch nổ đen

B. Gia vị cùng bảo quan tiền thực phẩm

C. Làm nguyên liệu cung ứng NaOH

D. Làm vật liệu cơ bạn dạng đến những ngành công nghiệp chất hóa học.

Câu 16. Loại phân đạm bao gồm lượng chất nitơ tối đa là

A. (NH4)2SO4

B. NH4NO3

C. CO(NH2)2

D. NH4Cl

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. Hoàn thành chuỗi phản bội ứng hóa học sau:

FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO

Câu 2. Chỉ dùng thêm quỳ, nhận thấy những dung dịch không màu: NaCl, H2SO4, BaCl2, KOH được đựng hiếm hoi trong số lọ.

Câu 3. Trộn 30 ml dung dich cất 2,22 gam CaCl2 cùng với 70 ml dung dịch tất cả đựng 1,7 gam AgNO3.

a) Hãy cho biết hiện tượng lạ quan lại liền kề được Lúc trộn 2 hỗn hợp bên trên với viết pmùi hương trình hóa học của làm phản ứng

b) Tính khối lượng kết tủa nhận được.

........................HẾT....................

Đáp án khuyên bảo giải đề thi giữa kì 1 Hóa 9 - Đề 4

I. Phần trắc nghiệm

1 D2 A3 A4 A5 B6 B7 C8 C
9 D10 C11 C12 C13 B14 C15 A16 C

II. Tự luận 

Câu 1. 

1) 4FeS2 + 11O2

*
2Fe2O3 + 8SO2

2) 2SO2 + O2

*
2SO3

3) SO3 + H2O → H2SO4


4) H2SO4 +Zn → ZnSO4 + H2

5) ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2 + Na2SO4

6) Zn(OH)2 → ZnO + H2O

Câu 2. Trích chủng loại thử cùng đánh số trang bị tự

Nhúng quỳ tím vào 4 dung dịch trên:

Chất làm quỳ tím gửi lịch sự blue color là KOH.

Chất làm cho quỳ tím đưa màu đỏ H2SO4.

Chất không làm cho thay đổi màu sắc quỳ tím là NaCl với BaCl2

Nhỏ hỗn hợp H2SO4 vào 2 dung dịch NaCl và BaCl2, hóa học nào bội phản ứng tạo ra kết tủa white là BaCl2, còn NaCl không làm phản ứng với hỗn hợp H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

Câu 3. 

a) lúc đến dung dịch CaCl2 vào dung dịch AgNO3, thấy bao gồm kết tủa AgCl white color xuất hiện thêm, dung dịch không color bị đục màu.

Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

CaCl2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgCl

0,005 0,01 0,005 0,01

b) Số mol CaCl2 bằng: nCaCl2 = 2,22/111 = 0,02 mol

Số mol AgNO3 bằng: nAgNO3 = 1,7 /170 = 0,01 mol

Kết thúc bội nghịch ứng: AgNO3 làm phản ứng hết, CaCl2 còn dư: 0,02 - 0,005 = 0,015 mol

Khối lượng kết tủa AgCl chiếm được bằng: mAgCl = nAgCl.MAgCl = 0,01.143,5 = 1,435 gam

Đề thi thân kì 1 môn hóa lớp 9 - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ)

Chọn lời giải đúng tốt nhất trong các câu hỏi sau đây (0,25đ)

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây tất cả các oxit tác dụng được với hỗn hợp HCl?

A. CaO, Na2O, SO2B. FeO, CaO, MgO
C. CO2, CaO, BaOD. MgO, CaO, NO

Câu 2.

Xem thêm: Tạo Dáng Và Trang Trí Túi Xách Mỹ Thuật Lớp 9 Bài Vẽ Trang Trí Túi Xách

Cho những hóa học sau: H2O, Na2O, CO2, CuO cùng HCl. Số cặp hóa học bội phản ứng được cùng nhau là:

A. 4B.5C.6D.3

Câu 3. Oxit bazơ nào tiếp sau đây được sử dụng để triển khai thô nhiều nhất?

A. CuOB. FeOC. CaOD. ZnO

Câu 4. Phản ứng giữa nhì chất nào sau đây không chế tạo ra thành khí diêm sinh đioxit?

A. Na2SO3 với HCl

B. Na2SO3 cùng Ca(OH)2

C. S với O2 (đốt S)

D. FeS2 và O2 (đốt quặng pirit sắt)

Câu 5. Để minh bạch 2 hỗn hợp H2SO4 loãng và HCl ta dùng Hóa chất làm sao sau đây?

A. BaOB. AlC. K2OD. NaOH

Câu 6. Cặp hóa học nào tiếp sau đây thuộc lâu dài vào dung dịch?

A. HCl, KCl

B. HCl với Ca(OH)2

C. H2SO4 và BaO

D. NaOH cùng H2SO4

Câu 7. Kyên nhiều loại X tác dụng cùng với H2SO4 loãng giải pngóng khí Hidro. Dẫn toàn thể lượng hidro bên trên qua ống nghiệm cất oxit, nung nóng thu được sắt kẽm kim loại Y. Hai chất X, Y theo thứ tự là:

A. Ca và ZnB. Mg với Ag
C. Na cùng MgD. Zn cùng Cu

Câu 8. Dãy dung dịch làm sao sau đây không làm cho quỳ tím biến đổi blue color là:

A. NaOH, KOH, Cu(OH)2

B. NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2

C. KOH, Fe(OH)2, Ca(OH)2

D. Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2

Câu 9. Dãy chất có bazơ không trở nên nhiệt phân hủy là?

A. NaOH, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2

B. KOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2

C. NaOH, CaOH)2, Ba(OH)2, KOH

D. KOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2

Câu 10. Dẫn trường đoản cú từ 1,12 lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 250 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau phản ứng thu được muối

A. Na2CO3B. Na2CO3 và NaHCO3
C. NaHCO3D. NaHCO3, CO2

Câu 11. Cặp hóa học Lúc làm phản ứng ko tạo nên chất kết tủa.

A. Na2CO3 cùng HCl

B. AgNO3 cùng BaCl2

C. K2SO4 với BaCl2

D. BaCO3 với HCl

Câu 12. Để có tác dụng không bẩn khí O2 tự hỗn hợp khí gồm CO2, SO2 và O2, hoàn toàn có thể sử dụng hỗn hợp như thế nào sau đây?

A. H2SO4B. Ca(OH)2
C. NaHSO3D. CaCl2

Câu 13. Vôi sống có phương pháp hóa học nào sau đây?

A. CaOB. CaCO3
C. Ca(OH)2D. Ca(HCO3)2

Câu 14. Ứng dụng chính của lưu huỳnh đioxit là gì?

A. Sản xuất giữ huỳnh

B. Sản xuất O2

C. Sản xuất H2SO4 

D. Sản xuất H2O

Câu 15. Cho 6,5 gam Kẽm chức năng với hỗn hợp HCl dư. Thể tích khí Hidro bay ra (Đktc) là từng nào lít?

A. 2,24 lítB. 4,48 lítC. 1,12 lítD. 3,36 lít

Câu 16. Dãy gồm chất tính năng được với hỗn hợp CuCl2 là

A. NaOH, K2SO4 và Zn


B. NaOH, AgNO3 cùng Zn

C. K2SO4, KOH cùng Fe

D. HCl, Zn cùng AgNO3

II. TỰ LUẬN (6đ)

Câu 1. (2đ). Hoàn thành chuỗi bội nghịch ứng hóa học sau và ghi rõ ĐK (ví như có)

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2

Câu 2. (2đ) Có 4 lọ mất mất nhãn, đựng trong lọ đơn lẻ là hỗn hợp không màu: HCl, H2SO4, KCl, K2SO4. Hãy nhận ra hỗn hợp đựng trong mỗi lọ bằng phương thức hóa học. Viết các phương thơm trình chất hóa học xảy ra.

Câu 3. (2đ) Hòa rã 8 gam CuO trong 100 gam dung dịch H2SO4 19,6%.

a) Viết pmùi hương trình chất hóa học của làm phản ứng.

b) Tính mật độ xác suất của những hóa học vào dung dịch thu được

........................HẾT....................

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Hóa - Đề 2

I. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

1 B2 B3 C4 B5 A6 A7 D8 D
9 C10 C11 A12 B13 A14 C15 A16 B

II. Tự luận

Câu 1. 

(1) S + O2

*
SO2

(2) 2SO2 + O2

*
2SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(5) SO2 + H2O→ H2SO3

(6) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(7) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

Câu 2.

Trích mẫu test cùng đánh số lắp thêm tự

Sử dụng quỳ tím để nhận biết được 2 nhóm:

Nhóm 1: HCl với H2SO4: Làm quỳ chuyển lịch sự màu đỏ

Nhóm 2: KCl với K2SO4: Không làm quỳ thay đổi màu quỳ tím

Nhỏ hỗn hợp BaCl2 vào đội 1, chất ko làm phản ứng là HCl, hóa học bội phản ứng tạo nên kết tủa White là H2SO4.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Tiếp tục nhỏ tuổi hỗn hợp BaCl2 vào team 2, hóa học ko phản nghịch ứng là KCl, hóa học bội phản ứng sản xuất kết tủa là K2SO4

BaCl2 + K2SO4 → BaSO4 + 2KCl

Câu 3. 

nCuO = 0,1 mol

Phương thơm trình hóa học:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

0,1 → 0,1 → 0,1

Kăn năn lượng H2SO4 bằng:

*

=> nH2SO4 = 0,2 mol

nCuO H2SO4 => CuO làm phản ứng không còn, H2SO4 dư sau phản nghịch ứng.

Dung dịch sau bội nghịch ứng gồm:

*

Kăn năn lượng hỗn hợp sau phản ứng:

mdd = mct + mdm = mCuO + mdd H2SO4 = 8 + 100 = 108 gam

*

Đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 9 - Đề 3

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ)

Chọn đáp án đúng tuyệt nhất trong các câu hỏi tiếp sau đây (0,25đ)

Câu 1. Dãy hóa học như thế nào sau đây có những oxit công dụng được cùng với hỗn hợp KOH?

A. CO2, Na2O, SO3

B. N2O, BaO, CO2

C. N2O5, P2O5, CO2

D. CuO, CO2, Na2O

Câu 2. Cho 16 gam bột CuO chức năng trọn vẹn cùng với 400ml dung dịch HCl. Nồng độ mol của dung dịch vẫn cần sử dụng là?

A. 0,1MB. 1MC. 0,2MD. 2M

Câu 3. Cho dãy các oxit sau: FeO, CaO, CuO, K2O, BaO, CaO, Li2O, Ag2O. Số chất tính năng được vơi H2O tạo ra thành hỗn hợp bazơ?

A. 1B. 3C. 4D. 5

Câu 4. Dùng thuốc test làm sao dưới đây để phân biệt được 2 chất bột P2O5 cùng CaO

A. H2OB. Dung dịch HCl
C. Dung dịch NaClD. CO2

Câu 5. Cho những chất: MgO, Mg(OH)2, MgCO3 cùng Mg. Chất làm sao sau đây phản bội ứng được với cả 4 chất trên?

A. H2OB. HClC. Na2OD. CO2

Câu 6. Muốn nắn trộn loãng axit sunfuric sệt fan ta làm như thế nào?

A. Rót khoan thai nước vào lọ đựng axit

B. Rót thủng thẳng axit đặc vào lọ đựng nước

C. Rót nkhô cứng nước vào lọ đựng axit

D. Rót nhanh hao axit quánh vào lọ đựng nước

Câu 7. Cho biết hiện tượng kỳ lạ của phản nghịch ứng sau: khi mang đến axit sunfuric quánh vào ống thử đựng một lá đồng nhỏ tuổi với nấu nóng vơi.

A. Kim loại đồng không rã.

B. Kyên nhiều loại đồng rã dần, hỗn hợp màu xanh lam và bao gồm khí ko màu bay ra.

C. Kyên một số loại đồng tan dần dần, hỗn hợp ko color tất cả khí màu hắc thoát ra.

D. Kyên ổn nhiều loại đồng chuyển màu sắc đen, tiếp nối tung dần dần, dung dịch bao gồm màu xanh lá cây lam và khí mùi hương hắc thoát ra.

Câu 8. Một đa số vôi sống được sử dụng vào công nghiệp luyện klặng cùng làm nguyên vật liệu cho công nghiệp chất hóa học. Công thức chất hóa học của vôi sinh sống là:

A. Na2OB. MgOC. CaOD. BaO

Câu 9. Cho 12,8 gam Cu chức năng cùng với dung dịch H2SO4 đăc nóng dư. Thể tích khí sunfuro (đktc) thu được sau thời điểm dứt bội phản ứng là:

A. 4,48 lítB. 5,6 lítC. 3,36 lítD. 6,72 lít

Câu 10. Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,1M cùng với 300ml hỗn hợp NaOH 0,1M. Nhúng quỳ tím vào dung dịch sau phản bội ứng, hiện tượng quan tiền gần kề được là:

A. quỳ tím gửi lịch sự màu sắc xanh

B. quỳ tím chuyển thanh lịch color đỏ

C. quỳ tím bị mất màu

D. quỳ tím ko đổi màu

Câu 11. Điện phân dung dịch natri clorua NaCl trong bình điện phân gồm màng ngăn trên cực dương thu được

A. khí cloB. dung dịch NaOH
C. Khí hidroD. hỗn hợp HCl

Câu 12. Thể tích khí SO2 (đktc) thu được khi đến 5,6 gam Fe tính năng với dung dịch H2SO4 sệt, rét là


A. 4,48 lítB. 5,6 lítC. 6,72 lítD. 8,96 lít

II. TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1. (2đ). Hoàn thành chuỗi phản ứng chất hóa học sau và ghi rõ điều kiện (nếu có)

Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

Câu 2.(2đ) Chỉ dung quỳ tím, nhấn biêt những dung dịch đựng đơn lẻ trong các ống thử sau bằng phương thức hóa học: HCl, H2SO4, Ba(OH)2, Na2SO4, KNO3

Câu 3. (2đ) Cho 1,82 gam các thành phần hỗn hợp MgO cùng Al2O3 tác dụng hoàn toản với 250 ml dung dịch H2SO4 0,2M.

a) Viết phương trình phản bội ứng hóa học

b) Tính nhân tố % trọng lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp.

Câu 4. (1đ) Từ 160 tấn quặng pirit Fe FeS2 (chứa 40% lưu huỳnh) fan ta tiếp tế được 147T axit sunfuric. Tính công suất quá trình cung cấp axit sunfuric.

........................HẾT....................

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Hóa - Đề 3

I. Câu hỏi trắc nghiệm khách hàng quan

1 C2 B3 C4 D5 B6 B
7 D8 C9 A10 A11 A12 C

II. Tự luận

Câu 1.

1) 4Na + O2 → 2Na2O

2) Na2O + H2O → NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Câu 2.

Trích mẫu test với đánh số sản phẩm tự

Nhúng quỳ tím vào 5 hỗn hợp bên trên, thu được hiệu quả sau:

Nhóm 1: Làm quỳ chuyển màu đỏ: HCl, H2SO4

Nhóm 2: Làm quỳ tím đổi màu xanh: Ba(OH)2

Nhóm 3: Không làm thay đổi màu quỳ tím: Na2SO4, KNO3

Nhỏ hỗn hợp Ba(OH)2 vào đội 1, hỗn hợp như thế nào mang đến kết tủa White là H2SO4, hỗn hợp ko thấy hiện tượng gì là HCl (Có xảy ra phản bội ứng nhưng mà không quan tiếp giáp được hiện tại tượng)

Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 vào nhóm 3, dung dịch đến kết tủa trắng là Na2SO4, hỗn hợp ko thấy hiện tượng gì là KNO3

Phương thơm trình hóa học xảy ra là:

H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + H2O

2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + H2O

Ba(OH)2 + Na2SO4 → 2NaOH + BaSO4 

Câu 3.

Ta có:

nH2SO4 = 0,04 mol

call số mol của MgO và Al2O3 theo lần lượt là x, y

Theo đề bài ta có: 40x + 102 y = 1,82 (1)

PTHH:

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

x x

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

y 3y

Theo phương thơm trình: nH2SO4 = x + 3y = 0,05 (2)

Giải hệ pmùi hương trình (1), (2) được: x = 0,02; y = 0,01

Thành phần % trọng lượng của mỗi chất trong láo lếu hợp:

*

Câu 4.

Kân hận lượng FeS2 tất cả trong 80T quặng FeS2 là:

*
(tấn)

Sơ trang bị quy trình chế tạo H2SO4 từ quặng pirit sắt:

S → SO2 → SO3 → H2SO4

Theo PTPƯ: 32 98 gam

64 tấn →

*
(tấn)

Nhưng thực tế chỉ thu được 147T H2SO4

Hiệu suất quá trình tiếp tế H2SO4:.

*

Đề thi thân kì 1 môn hóa lớp 9 - Đề 5

Chọn lời giải đúng tốt nhất trong những câu hỏi dưới đây (0,25đ)

Câu 1. Dãy hóa học nào sau đây bao gồm những oxit tác dụng được với nước?

A. CaO, CuO, SO3, Na2O

B. CaO, N2O5, Na2O, ZnO

C. Na2O, BaO, N2O, Fe2O3

D. SO3, CO2, BaO, Na2O

Câu 2. Chất nào dưới đây hòa hợp vào nước được dung dịch làm quỳ hóa xanh 

A. Na2O

B. P2O5

C. SO2

D. CuO

Câu 3. Oxit bazơ làm sao sau đây được dùng để làm khô những nhất?

A. ZnO

B. FeO

C. CaO

D. K2O

Câu 4. Phản ứng thân nhị hóa học làm sao sautrên đây dùng để pha trộn khí diêm sinh đioxit trong công nghiệp

A. Na2SO3 và H2SO4

B. Na2SO3 cùng Ca(OH)2

C. sắt tác dụng H2SO4 quánh nóng

D. FeS2 và O2 (đốt quặng pirit sắt)

Câu 5. Dùng kim loại làm sao dưới đây rất có thể phân biệt sự xuất hiện của HCl. Trong hỗn hợp gồm: HCl, NaCl, H2O

A. Zn

B. Cu

C. Na

D. Ag

Câu 6. Klặng một số loại X tính năng với HCl loãng giải pngóng khí Hiđro. Dẫn cục bộ lượng khí H2 bên trên qua ống thử đựng oxit, nung rét thu được sắt kẽm kim loại Y. Hai hóa học X, Y thứu tự là:

A. Ca với Al

B. Mg cùng Fe

C. Na cùng Mg

D. Al cùng Cu

Câu 7. Dãy chất làm sao tiếp sau đây gồm bazơ bị nhiệt độ phân bỏ là?

A. Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2

B. KOH, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2

C. KOH, CaOH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3

D. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2

Câu 8. Chất nào sau đây không dùng làm rành mạch hỗn hợp Na2SO4 và hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Mg

B. Mg(OH)2

C. MgO

D. Cu

Câu 9. Cặp hóa học lúc bội nghịch ứng tạo ra chất khí là.

A. K2CO3 và H2SO4

B. AgNO3 cùng BaCl2

C. Na2SO4 với BaCl2

D. KOH và Fe(NO3)3

Câu 10. Để làm cho sạch khí N2 từ tất cả hổn hợp khí tất cả N2, SO2, rất có thể dùng dung dịch như thế nào sau đây?

A. H2SO4

B. Ba(OH)2

C. NaHSO3

D. CaCl2

Câu 11. Nếu dẫn 0,01 mol CO2 vào 50 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M thì sau phản nghịch ứng thu được

A. BaCO3

B. Ba(HCO3)2

C. BaCO3 và Ba(HCO3)2

D. BaCO3 cùng Ba(OH)2

Câu 12. Cho m gam mạt Fe đầy đủ tác dụng với 150 ml dung dịch H2SO4 1M loãng dư. Khối hận lượng mạt Fe đã cần sử dụng mang đến phản nghịch ứng là:

A. 4,2 gam

B. 5,6 gam

C. 8,4 gam

D. 16,8 gam

Câu 13. Cho 16 gam bột CuO tính năng hoàn toàn cùng với 400ml dung dịch HCl. Nồng độ mol của dung dịch sẽ sử dụng là?

A. 0,1M

B. 1M

C. 0,2M

D. 2M

Câu 14. Cho những oxit sau: Na2O, CO, SO2, BaO, CO2, Al2O3. Số cặp hóa học tác dụng được với nhau?

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 15. Để nhận thấy hỗn hợp NH4NO3, Ca3(PO4)2, NaCl bạn ta dùng dung dịch:

A. NaOH

B. Ba(OH)2

C. KOH

D. NaNO3

Câu 16. Cho những chất sau: Na2CO3, NaOH, NaHCO3, H2SO4, Ca(HCO3) và Na2O. Số hóa học nằm trong một số loại muối là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 17. Cho 2,4 gam kim loại magie công dụng toàn diện cùng với dung dịch axit sunfuric. Thể tích khí Hiđro chiếm được ở đktc là: