Đề thi học kì 1 hóa 11 trắc nghiệm

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 11 có giải đáp (Trắc nghiệm - 4 đề)

Với Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 11 tất cả lời giải (Trắc nghiệm - 4 đề) được tổng phù hợp chọn lọc từ đề thi môn Hoá học tập 11 của các trường bên trên cả nước sẽ giúp học viên bài bản ôn luyện từ kia đạt điểm trên cao trong các bài xích thi Hoá học lớp 11.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 hóa 11 trắc nghiệm

*

Phòng Giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Hóa học tập lớp 11

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề số 1)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Phản ứng làm sao tiếp sau đây không xảy ra?

 A. NaOH + HCl.

 B. KOH + NaCl

 C. NaOH + Cl2.

 D. NaOH + Zn(OH)2.

Câu 2. pH của hỗn hợp KOH 0,01M là

 A. 8.

 B. 12.

 C. 11.

 D. 9.

Câu 3. Trộn nhị thể tích cân nhau của hỗn hợp HNO3 với hỗn hợp NaOH tất cả cùng mật độ mol/l. Giá trị pH của dung dịch sau phản bội ứng là

 A. pH = 2.

 B. pH = 7.

 C. pH > 7.

 D. pH 3COOH 0,10M, ví như bỏ qua sự điện li của nước thì Reviews làm sao về mật độ mol ion sau đấy là đúng?

 A. +> = 0,10M.

 C. 3COO->.

 D. > .

Câu 5. Cho 5g NaCl vào hỗn hợp cất 8,5g AgNO3 thì cân nặng kết tủa nhận được sẽ là

 A. 7,175g.

 B. 71,8g.

 C. 72,75g.

 D. 73g.

Câu 6. Chất làm sao sau đây là chất điện li mạnh

 A. KClO4.

 B. HCl.

 C. KOH.

 D. Cả A,B,C.

Câu 7. Theo A-rê-ni-ut, axit là

 A. hóa học lúc tung trong nước phân li ra anion H+.

 B. chất khi rã nội địa phân li ra cation H+.

 C. hóa học Khi tung trong nước phân li ra anion OH-.

 D. Tất cả đa số sai.

Câu 8. Thể tích hỗn hợp HCl 0,2 M nên để trung hoà hết 100 ml dd Ba(OH)2 0,1 M là

 A. 200 ml.

 B. 100 ml.

 C. 150 ml.

 D. 50 ml.

Câu 9. Chất làm sao sau đó là axit theo a – rê – ni – uyt?

 A. HClO.

 B. CsOH.

 C. NH4Cl.

 D. CH3COONa.

Câu 10. Tại 25°C, tích số K = . = 1,0.10-14 được Gọi là

 A. tích số tan của nước.

 B. tích số phân li của nước.

 C. độ điện li của nước .

 D. tích số ion của nước.

Câu 11. Cụm tự nào sau đây không đủ vào lốt “…” ở câu sau: “Các hỗn hợp axit, bazơ, muối dẫn điện được là vì vào dung dịch của bọn chúng gồm những … hoạt động từ bỏ do”.

 A. electron.

 B. phân tử.

 C. ion.

 D. nguim tử.

Câu 12. Pmùi hương trình ion rút gọn gàng của bội nghịch ứng mang đến biết:

 A. Không trường tồn phân tử vào hỗn hợp các hóa học năng lượng điện li.

 B. Nồng độ các vào dung dịch.

 C. Các ion sống thọ vào hỗn hợp.

 D. Bản chất của bội nghịch ứng trong dung dịch những chất điện li.

Câu 13. Một hỗn hợp gồm pH = 3. Nống độ ion H+ là

 A. 0,003.

 B. 0,01.

 C. 0,1.

 D. 0,001.

Câu 14. Chất như thế nào tiếp sau đây không dẫn được điện?

 A. NaCl nóng tan.

 B. CaCl2 rét tung.

 C. HBr hoà rã vào H2O.

 D. NaCl rắn, khan.

Câu 15. Hiđroxit nào tiếp sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính?

 A. Al(OH)3.

 B. Cr(OH)3.

 C. Ba(OH)2.

 D. Pb(OH)2.

Câu 16. Muối axit là

 A. Muối tạo nên vị bazơ yếu đuối và axit bạo phổi.

 B. Muối vẫn còn đấy hiđro có tác dụng phân li ra cation H+.

 C. Muối vẫn tồn tại hiđro vào phân tử.

 D. Muối có chức năng phản bội ứng với bazơ.

Phần II: Tự luận

Câu 1(1.5 điểm) Viết phương thơm trình năng lượng điện li của:

 a) Na2SO4.

 b) HCl.

 c) HCOOH.

Câu 2 (1.5 điểm). Hoàn thành những phương thơm trình chất hóa học sau:

a. Viết pmùi hương trình hóa học dạng ion rút ít gọn gàng của phản nghịch ứng sau

 Na2CO3 + HCl → ? + ? + ?

b. Viết một pmùi hương trình chất hóa học dạng phân tử của phương thơm trình ion rút ít gọn gàng sau

 Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Câu 3 (3.0 điểm). Trộn 150 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M cùng với 100 ml dung dịch BaCl2 0,1M nhận được kết tủa Trắng.

1. Viết phương thơm trình phân tử cùng ion rút ít gọn gàng.

2.Tính khối lượng kết tủa nhận được.

3.Xác định các ion gồm vào hỗn hợp sau bội phản ứng (kèm số mol).

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. B

 NaOH + HCl → NaCl + H2O

 KOH + NaCl → ko xảy ra bội nghịch ứng.

 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

 2NaOH + Zn(OH)2 → Na2ZnO2 + 2H2O.

Câu 2. B

*

pOH = -log = 2 → pH = 14 – pOH = 12.

Câu 3. B

Do nhì hỗn hợp HNO3 cùng NaOH gồm thuộc thể tích với thuộc độ đậm đặc yêu cầu bọn chúng tất cả cùng số mol (x mol).

*

Vậy hỗn hợp sau phản nghịch ứng tất cả pH = 7.

Câu 4. A

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Do CH3COOH là hóa học điện li yếu yêu cầu + + ClO-.

Câu 10. D

Câu 11. C

Câu 12. D

Phương trình ion rút gọn gàng của phản ứng cho biết thêm thực chất của phản bội ứng vào dung dịch những hóa học điện li.

Câu 13. D

= 10-pH = 10-3 = 0,001 (M).

Câu 14. D

NaCl rắn, khan ko dẫn được năng lượng điện.

Câu 15. C

Ba(OH)2 là bazơ mạnh dạn.

Câu 16. B

Phần II: Tự luận

Câu 1.

 a. Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

 b. HCl → H+ + Cl-

 c. HCOOH ⇌ HCOO- + H+.

Câu 2.

a. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

PT ion rút gọn: CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

b. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

Câu 3.

1. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl

PT ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

2.

*

m↓ = 0,01.233 = 2,33 gam.

3. Dung dịch sau phản ứng gồm: SO42-: 0,005 mol; H+: 0,03 mol và Cl-: 0,02 mol.

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Hóa học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 2)

Cho biết: Al = 27; S = 32; O = 16; Cl = 35,5; H = 1, K = 39, Cu = 64; sắt = 56.

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Chất không phân li ra ion Khi kết hợp trong nước là

 A. CaCl2.

 B. HClO.

 C. Ca(OH)2.

 D. C2H5OH.

Câu 2. Hợp chất ở trong các loại hóa học điện li mạnh là

 A. CH3COOCH3.

 B. C2H5OH.

 C. H2O.

 D. KCl.

Câu 3. Muối nào sau đó là muối bột axit?

 A. NH4Cl.

 B. Na3PO4.

 C. Ca(HCO3)2.

 D. CH3COONa.

Câu 4. Chất không tất cả tính lưỡng tính là

 A. K2SO4.

 B. ZnO.

 C. Al(OH)3.

 D. NaHCO3.

Câu 5. Để khác nhau dung dịch NH4Cl và dung dịch CuCl2 ta dùng dung dịch

 A. HCl.

 B. H2SO4.

 C. NaNO3.

 D. NaOH.

Câu 6. Giả sử dung dịch những hóa học sau: HCl; Na2SO4, NaOH, KCl đều có mật độ 0,01M. Dung dịch sẽ chuyển lịch sự màu hồng khi bé dại hóa học thông tư phenolphtalein vào là

 A. HCl.

 B. Na2SO4.

 C. NaOH.

 D. KCl.

Câu 7. Pmùi hương trình ion rút ít gọn gàng của phản bội ứng cho biết thêm

 A. Những ion như thế nào vĩnh cửu vào hỗn hợp.

 B. Nồng độ mọi ion làm sao trong hỗn hợp lớn nhất.

 C. Bản chất của phản ứng vào hỗn hợp các hóa học năng lượng điện li.

 D. Không mãi mãi phân tử trong hỗn hợp những chất điện li.

Câu 8. Một dung dịch tất cả = 0,5.10-10M. Môi trường của hỗn hợp là

 A. axit.

 B. kiềm.

 C. trung tính.

 D. không xác định.

Câu 9. Đối với hỗn hợp axit to gan lớn mật HNO3 0,10M, trường hợp bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào về mật độ mol ion sau đấy là đúng?

 A. = 0,10M.

 C. > .

 B. 3->.

 D. 3 (bỏ qua mất sự phân li của H2O) bao hàm thành phần nào?

 A. H+, NH2-.

 B. NH4+, OH-, H2O.

 C. NH4+, OH-, NH3, H2O.

 D. H+, OH-, NH3, H2O.

Câu 11. Dung dịch Ba(OH)2 bao gồm pH = 13 thì độ đậm đặc của Ba(OH)2 là

 A. 0,05M.

 B. 0,1M.

 C. 0,01M.

 D. 0,005M.

Câu 12. Giả sử những dung dịch sau đều phải có thuộc nồng độ mol, dung dịch bao gồm pH lớn số 1 là

 A. KOH.

 B. Ba(OH)2.

 C. NH3.

 D. NaCl.

Câu 13. Chọn phát biểu không đúng vào khi nói về NaHCO3.

 A. là muối hạt axit.

 B. dung dịch NaHCO3 tất cả môi trường kiềm.

 C. bao gồm tính lưỡng tính.

 D. không tác dụng với dung dịch NaOH.

Câu 14. Cho K dư vào dung dịch chứa FeCl3. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra?

 A. Có khí cất cánh lên.

 B. Có khí bay lên và bao gồm kết tủa white lộ diện tiếp đến tan hoàn toàn.

 C. Có khí bay lên với tất cả kết tủa Trắng xuất hiện thêm kế tiếp rã 1 phần.

 D. Có khí bay lên với bao gồm kết nâu đỏ lộ diện.

Câu 15. Các ion nào sau đây thuộc vĩnh cửu trong một dung dịch?

 A. Na+, Mg2+, NO3-, CO32-.

 B. Ba2+, Na+, Cl-, HCO3-.

 C. Ag+, Fe2+, HCO32-, NO3- .

 D. K+, Al3+, Cl-, OH-.

Câu 16: Phản ứng làm sao sau đó là phản ứng hội đàm ion trong dung dịch chất điện li?

 A. BaO + CO2 → BaCO3.

 B. Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu.

 C. Ba(NO3)2 + 2KOH → Ba(OH)2 + 2KNO3.

 D. MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaSO4.

Phần II: Tự luận

Câu 1. (2 điểm) Viết phương thơm trình điện li của những chất sau trong dung môi nước:

 a. Ba(OH)2

 b. CH3COOH

 c. K2S

 d. Zn(OH)2.

Câu 2. (2 điểm) Viết phương thơm trình phân tử cùng pmùi hương trình ion thu gọn gàng của những bội nghịch ứng sau:

 a. Ba(OH)2 + HCl →

 b. CaCO3 + HNO3 →

Câu 3. (4 điểm) Dung dịch A có chứa: 0,01 mol M2+ ; 0,02 mol Al3+; 0,03 mol HCO32- và x mol Cl-. Lúc cô cạn hỗn hợp A chiếm được 4,77 gam hóa học rắn khan.

a. Xác định giá trị của x và ngulặng tố M.

b. Cho 300 ml hỗn hợp KOH 0,3M vào dung dịch A nhận được m gam các hóa học kết tủa với hỗn hợp B. Xác định cực hiếm của m.

c. Nếu cô cạn hỗn hợp B đã chiếm được từng nào gam chất rắn khan?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. C

C2H5OH không phân li ra ion Khi phối hợp nội địa.

Câu 2. D

KCl là muối hạt rã nên là hóa học năng lượng điện li bạo dạn.

Câu 3. C

Muối axit là muối hạt nhưng cội axit vẫn tồn tại hiđro hoàn toàn có thể phân li ra ion H+.

Vậy Ca(HCO3)2 là muối axit do:

 HCO3- ⇌ H+ + CO32-.

Câu 4. A

K2SO4 là muối bột hòa hợp, không tồn tại tính lưỡng tính.

Câu 5. D

 NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

 Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Câu 6. C

Dung dịch NaOH bao gồm pH > 7 phải vẫn đưa thanh lịch màu hồng Lúc nhỏ tuổi chất thông tư phenolphtalein vào.

Câu 7. C

Phương trình ion rút ít gọn của phản ứng cho thấy thực chất của bội phản ứng vào hỗn hợp hóa học điện li.

Câu 8. A

= 0,5.10-10M -7 M → > 10-7 M

Vậy hỗn hợp gồm môi trường axit.

Câu 9. A

*

Câu 10. C

 NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH

Câu 11. A

= 10-13 → = 0,1 (M).

Nồng độ của Ba(OH)2 là 0,05 (M)

Câu 12. B

Dung dịch nào tất cả càng to thì pH càng bự.

Câu 13. D

 NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

Câu 14. D

 2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

 FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ + 3KCl.

Câu 15. B

 A sai vị Mg2+ + CO32- → MgCO3↓

 C sai do Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

 D không đúng bởi Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓

Câu 16. D

 MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2↓ + CaSO4↓

A không đúng vày là phản nghịch ứng hóa vừa lòng.

B sai vị là phản ứng ráng.

C sai vị không thỏa mãn nhu cầu ĐK xảy ra làm phản ứng điều đình.

Phần II: Tự luận

Câu 1.

 a. Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

 b. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

 c. K2S → 2K+ + S2-

 d. Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

  Zn(OH)2 ⇌ ZnO22- + 2H+.

Câu 2.

a. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

PT ion rút ít gọn: H+ + OH- → H2O

b. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

PT ion rút gọn:

 CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O.

Câu 3.

a. Bảo toàn điện tích có: 0,01.2 + 0,02.3 = 0,03.2 + x

→ x = 0,02 (mol).

Bảo toàn khối lượng có:

mmuối hạt = ∑mion → 0,01.MM + 0,02.27 + 0,03.96 + 0,02.35,5 = 4,77

→ MM = 64. Vậy sắt kẽm kim loại M là Cu.

b. Cho KOH vào hỗn hợp A bao gồm những phản bội ứng:

*

Vậy kết tủa sau phản nghịch ứng gồm: Cu(OH)2: 0,01 mol với Al(OH)3: 0,01 mol

m = 0,01.98 + 0,01.78 = 1,76 gam.

c. Dung dịch B gồm:

SO42-: 0,03 mol; Cl-: 0,02 mol; AlO2-: 0,01 mol với K+: 0,09 mol.

Cô cạn hỗn hợp B được hóa học rắn gồm khối hận lượng:

m = 0,03.96 + 0,02.35,5 + 0,01.59 + 0,09.39 = 7,69 gam.

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào sản xuất .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Hóa học lớp 11

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề số 3)

Câu 1. Hòa rã m gam hỗn hợp X bao gồm nhì muối hạt vào nước thu được dung dịch cất 0,05 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol SO42-. Giá trị của m là

 A. 29,85.

 B. 23,7.

 C. 16,6.

 D. 13,05.

Câu 2. Cho 4 hỗn hợp loãng, có thuộc nồng độ mol: C2H5COOH, HCl, NH3, Ba(OH)2. Dung dịch gồm pH nhỏ tuổi tốt nhất với lớn nhất lần lượt là

 A. HCl với NH3.

 B. CH3COOH cùng Ba(OH)2.

 C. HCl với Ba(OH)2.

 D. CH3COOH cùng NH3.

Câu 3. Dung dịch X cất 0,07 mol H+; a mol Al3+; 0,12 mol NO3- với 0,02 mol SO42-. Cho 120 ml dung dịch tất cả hổn hợp KOH 1,2M cùng Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khoản thời gian những bội phản ứng xong xuôi, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 5,835.

 B. 5,055.

 C. 4,275.

 D. 4,512.

Câu 4. Dung dịch làm sao tiếp sau đây không dẫn điện?

 A. Dung dịch NaCl nội địa.

 B. Dung dịch C2H5OH trong nước.

 C. Dung dịch KCl trong nước.

 D. Dung dịch H2SO4 trong nước.

Câu 5. Cho 4,48 lít CO2 vào 150 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M, cô cạn các thành phần hỗn hợp những chất sau bội nghịch ứng ta thu được hóa học rắn gồm cân nặng là

 A. 18,1 gam.

 B. 15 gam.

 C. 8,4 gam.

 D. 20 gam.

Câu 6. Hỗn vừa lòng X bao gồm (NH4)2SO4 với Na2CO3. Cho 2,91 gam X chức năng với hỗn hợp BaCl2 dư nhận được 5,285 gam kết tủa. Cho 2,91 gam X công dụng cùng với hỗn hợp KOH dư, thì số mol KOH sẽ làm phản ứng là

 A. 0,030 mol.

 B. 0,015 mol.

 C. 0,0trăng tròn mol.

 D. 0,025 mol.

Câu 7. Trị số pH của hỗn hợp HCl 0,0005M là

 A. 2,4.

 B. 3,1.

 C. 1,68.

 D. 3,3.

Câu 8. Dãy làm sao dưới đây bao gồm các ion cùng tồn tại vào một dung dịch?

 A. NH4+, Al3+, NO3-, Cl-.

 B. K+, Ca2+, Cl-, CO32-.

 C. K+, Na+, OH-, HCO3-.

 D. Mg2+, PO43-, OH-, Ca2+.

Câu 9. Phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch những hóa học điện li thực ra là phản bội ứng giữa các

 A. ngulặng tử.

 B. ion.

 C. tinh thể.

 D. phân tử.

Câu 10. Dung dịch như thế nào sau đây tất cả môi trường xung quanh kiềm?

 A. Dung dịch bao gồm = 10-11M.

 B. Dung dịch bao gồm = 10-7M.

 C. Dung dịch có = 10-7M.

 D. Dung dịch gồm = 10-11M.

Câu 11. Thí nghiệm như thế nào dưới đây tất cả sinh ra chất khí nhưng mà không xuất hiện chất kết tủa?

 A. Cho dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

 B. Cho hỗn hợp FeCl3 vào hỗn hợp NH3.

 C. Cho dung dịch (NH4)2CO3 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

 D. Cho dung dịch HCl vào hỗn hợp NH4HCO3.

Câu 12. Phản ứng như thế nào dưới đây có pmùi hương trình ion rút gọn gàng là: S2- + 2H+ → H2S?

 A. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S.

 B. Na2S + 2CH3COOH → 2CH3COONa + H2S.

 C. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S.

 D. FeS + H2SO4→ FeSO4 + H2S.

Câu 13. Dung dịch như thế nào tiếp sau đây làm cho quỳ tím hóa đỏ?

 A. Dung dịch gồm pH = 8.

 B. Dung dịch có pH = 10.

 C. Dung dịch bao gồm pH = 4.

 D. Dung dịch tất cả pH = 7.

Câu 14. Cho rảnh 65 ml hỗn hợp HCl 1,6M vào 70 ml dung dịch Na2CO3 0,8M, sau khi các phản nghịch ứng chấm dứt thu được V lkhông nhiều khí (đktc). Giá trị của V là

 A. 0,2668.

 B. 0,9408.

 C. 1,0752.

 D. 0,8064.

Câu 15. Trong số các muối sau: KHSO4, CH3COONa, NH4Cl, Ca3(PO4)2, số muối bột axit là

 A. 3.

 B. 1.

 C. 2.

 D. 4.

Câu 16. Trong những dung dịch, hóa học làm sao tiếp sau đây có phản nghịch ứng với NaHCO3?

 A. KOH.

 B. NaCl.

 C. KNO3.

 D. Na2SO4.

Câu 17. Cho ung dung đến hết 140 ml dung dịch NaOH 0,6M vào 90 ml dung dịch AlCl3 0,3M. Kân hận lượng kết tủa nhận được là

 A. 0,936 gam.

 B. 1,560 gam.

 C. 1,872 gam.

 D. 1,404 gam.

Câu 18. Phản ứng xảy ra vào dung dịch thân cặp hóa học làm sao sau đây là bội phản ứng trao đổi ion?

 A. BaCl2 + K2SO4.

 B. SO2 + H2S.

 C. Cu + H2SO4 quánh.

 D. Fe + HCl.

Câu 19. Phương trình điện li như thế nào tiếp sau đây được viết đúng ?

 A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4- .

 B. H2CO3 ⇌ H+ + HCO3-.

 C. H2SO3 → 2H+ + SO32-.

 D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-.

Câu 20. Có 4 dung dịch: NaOH, NaCl, CH3COOH, Na2SO4 đều phải sở hữu mật độ 0,1M. Dung dịch tất cả tổng độ đậm đặc mol của những ion bé dại độc nhất vô nhị là

 A. NaCl.

 B. NaOH.

 C. CH3COOH.

Xem thêm: Top 12 Phần Mềm Diệt Virus Miễn Phí Cho Máy Tính Windows Tốt Nhất

 D. Na2SO4.

Câu 21. Hòa chảy một ít tinh thể CH3COOK vào dung dịch CH3COOH thì nồng độ H+ vào dung dịch chiếm được đang thay đổi ra làm sao đối với dung dịch ban đầu?

 A. tăng.

 B. tăng kế tiếp sút.

 C. ko thay đổi.

 D. bớt.

Câu 22. NH3 trình bày tính khử khi tác dụng cùng với hóa học X và trình bày tính bazơ lúc công dụng với hóa học Y. Các chất X, Y khớp ứng là

 A. O2, HCl.

 B. HCl, O2.

 C. H2O, ZnCl2.

 D. ZnCl2, H2O.

Câu 23. Hiđroxit như thế nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

 A. Fe(OH)3.

 B. Zn(OH)2.

 C. KOH.

 D. Ba(OH)2.

Câu 24. Dãy hóa học nào sau đây, nội địa đầy đủ là chất điện li yếu đuối ?

 A. H2S, HCl, NH3.

 B. CuCl2, HCOOH, Ba(OH)2.

 C. H2S, CH3COOH, H3PO4.

 D. NaCl, H2SO3, Al2(SO4)3.

Câu 25. Trộn 80 ml dung dịch HCl 0,03M với 50 ml hỗn hợp H2SO4 0,02M nhận được hỗn hợp gồm pH = x. Giá trị của x ngay gần nhất với giá trị nào sau đây?

 A. 1,6.

 B. 1,5.

 C. 2,0.

 D. 1,8.

Câu 26. Cho 150 ml dung dịch CuSO4 0,1M vào 30 ml hỗn hợp hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 0,699.

 B. 1,287.

 C. 4,083.

 D. 2,169.

Câu 27. Theo thuyết Areniut, tuyên bố làm sao dưới đây đúng?

 A. Một thích hợp hóa học vào yếu tắc phân tử tất cả hiđro là axit.

 B. Axit càng các H thì càng dũng mạnh.

 C. Bazơ mạnh dạn là bazơ nhiều mức.

 D. Bazơ là hóa học lúc tung nội địa phân li ra anion OH-.

Câu 28. Trộn bố dung dịch: HCl 0,2M; H2SO4 0,1M với HNO3 0,08M cùng với thể tích cân nhau thu được dung dịch X. Cho 150 ml X tính năng cùng với 150 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,1M và KOH 0,058M nhận được dung dịch Y có pH = x. Giá trị của x là

 A. 4.

 B. 1.

 C. 2.

 D. 3.

Câu 29. Trong số những hóa học sau: Cu(OH)2, Ba(NO3)2, HClO2, H2S, chất điện li to gan lớn mật là

 A. HClO2.

 B. H2S.

 C. Ba(NO3)2.

 D. Cu(OH)2.

Câu 30. Cặp chất làm sao tiếp sau đây vừa công dụng với dung dịch HCl, vừa chức năng cùng với hỗn hợp NaOH?

 A. Zn(OH)2, NaHCO3.

 B. Al(OH)3, NH4HSO4.

 C. KAlO2, (NH4)2CO3.

 D. NH4Cl, NaHS.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. D

Bảo toàn điện tích có: 0,05 + 0,1.2 = 0,2 + 2x → x = 0,025.

mmuối = ∑mion = 0,05.23 + 0,1.24 + 0,2.35,5 + 0,025.96 = 13,05 (gam).

Câu 2. C

Axit càng dũng mạnh thì pH càng nhỏ → HCl bao gồm pH nhỏ tuổi độc nhất vô nhị.

Bazơ càng dũng mạnh thì pH càng lớn → Ba(OH)2 có pH lớn số 1.

Câu 3. D

Bảo toàn điện tích có: 0,07 + 3a = 0,12 + 0,02.2 → a = 0,03 mol

Cho X vào hỗn hợp KOH và Ba(OH)2:

*

Sau làm phản ứng thu được kết tủa là:

BaSO4 0,012 (mol) cùng Al(OH)3: 0,03 – 0,008 = 0,022 (mol).

m↓ = 0,012.233 + 0,022.78 = 4,512 gam.

Câu 4. B

C2H5OH nội địa không phân li ra ion cần không dẫn năng lượng điện.

Câu 5. B

Ta có:

*

Sau phản nghịch ứng thu được các muối bột CaCO3: x mol và Ca(HCO3)2 y mol.

Bảo toàn C có: x + 2y = 0,2 (1)

Bảo toàn Ca có: x + y = 0,15 (2)

Từ (1) và (2) gồm x = 0,1 và y = 0,05.

Cô cạn hỗn hợp phản ứng:

*

Chất rắn sau phản nghịch ứng là CaCO3 (0,1 + 0,05 = 0,15 mol)

mcr = 0,15.100 = 15 gam.

Câu 6. C

hotline số mol (NH4)2SO4 với Na2CO3 theo lần lượt là x và y mol

mX = 2,91 (gam) → 132x + 106y = 2,91(1)

Cho X công dụng cùng với BaCl2 dư:

*

m↓ = 5,285 gam → 233x + 197y = 5,285 (2)

Từ (1) với (2) có x = 0,01 và y = 0,015.

Cho X công dụng với KOH dư:

*

Vậy số mol KOH đang phản bội ứng là 0,02 mol.

Câu 7. D

*

pH = -log = 3,3.

Câu 8. A

 B không nên vị Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

 C sai vày OH- + HCO3- → CO32- + H2O

 D không đúng vị 3Mg2+ + 2PO43- → Mg3(PO4)2↓

 3Ca2+ + 2PO43- → Ca3(PO4)2↓

Câu 9. B

Câu 10. A

= 10-11M -7 M: môi trường thiên nhiên kiềm.

Câu 11. D

 HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2↑ + H2O.

Câu 12. A

PT ion rút gọn:

 A. S2- + 2H+ → H2S.

 B. S2- + 2CH3COOH → 2CH3COO- + H2S.

 C cùng D. FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S.

Câu 13. C

Dung dịch gồm pH = 4 khí = 0,048.22,4 = 1,0752 lít.

Câu 15. B

Muối axit là muối hạt cơ mà nơi bắt đầu axit vẫn còn hiđro phân li ra H+.

Vậy muối axit là KHSO4.

Câu 16. A

 2NaHCO3 + 2KOH → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Câu 17. C

*

m↓ = (0,027 – 0,003).78 = 1,872 gam.

Câu 18. A

 BaCl2 + K2SO4 → BaSO4 ↓ + 2KCl

B, C, D sai bởi là phản bội ứng oxi hóa – khử.

Câu 19. B

A và D không đúng vày H2SO4 và Na2S là các chất năng lượng điện li to gan lớn mật.

C không đúng bởi vì H2SO3 là hóa học năng lượng điện li yếu hèn.

Câu 20. C

Trong các chất trên chỉ có CH3COOH là hóa học năng lượng điện li yếu đuối yêu cầu gồm tổng độ đậm đặc mol của những ion là nhỏ dại tốt nhất.

Câu 21. D

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Thêm CH3COOK (tức thêm CH3COO-) cân đối di chuyển theo chiều nghịch (tức chiều giảm ).

Câu 22. A

*

Câu 23. B

Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính.

 Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

 Zn(OH)2 ⇌ ZnO22- + 2H+.

Câu 24. C

H2S, CH3COOH, H3PO4 là các axit yếu buộc phải là những chất điện li yếu đuối.

Câu 25. B

*

Câu 26. B

*

Kân hận lượng kết tủa là: m = 0,003.233 + 0,006.98 = 1,287 gam.

Câu 27. D

Câu 28. D

Trộn 3 hỗn hợp cùng với thể tích đều nhau nhận được 150 ml hỗn hợp X → từng dung dịch lấy 50ml.

→ nH+ = 0,05.0,2 + 0,05.2.0,1 + 0,05.0,08 = 0,024 mol.

*

Câu 29. C

Ba(NO3)2 là muối tung bắt buộc là chất năng lượng điện li khỏe khoắn.

Câu 30. A

 Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O

 Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

 NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

 NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2o.

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Hóa học lớp 11

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề số 4)

Câu 1: Các ion làm sao sau đây cùng trường thọ vào một dung dịch?

 A. Na+, Mg2+, NO3-, PO43-.

 B. Ba2+, Na+, Cl-, HCO3-.

 C. Ag+, Fe2+, HCO32-, NO3-.

 D. K+, Al3+, Cl-, CO32-.

Câu 2: Trộn các cặp hóa học cùng dung dịch sau:

 (1) NaHSO4 + NaHSO3;

 (2) Na3PO4 + K2SO4;

 (3) AgNO3 + Fe(NO3)2;

 (4) CH3COONa + H2O;

 (5) CuS + HNO3 (đ, t°);

 (6) Ba(OH)2 + H3PO4;

 (7) Ca(HCO3)2 + NaOH;

 (8) NaOH + Al(OH)3;

 (9) MgSO4 + HCl.

Số phản ứng axit - bazơ xảy ra là :

 A. 4.

 B. 5.

 C. 7.

 D. 6.

Câu 3: Phản ứng làm sao sau đấy là phản bội ứng đàm phán ion trong dung dịch chất năng lượng điện li?

 A. CaO + CO2 → CaCO3.

 B. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

 C. Ba(NO3)2 + 2NaOH → Ba(OH)2 + 2NaNO3.

 D. MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaSO4.

Câu 4: Nhỏ khoan thai từng giọt cho đến không còn 200 ml hỗn hợp HCl 0,5M và HNO3 0,5M vào 100 ml dung dịch X cất tất cả hổn hợp bao gồm Na2CO3 1,5M với KHCO3 1M, nhận được V lít khí CO2 (sống đktc). Giá trị của V là

 A. 1,12.

 B. 2,24.

 C. 3,36.

 D. 4,48.

Câu 5: Tiến hành những nghiên cứu sau:

 (1) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeSO4.

 (2) Sục khí H2S vào hỗn hợp CuSO4.

 (3) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư.

 (4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.

 (5) Sục H2S và dung dịch Ca(OH)2 dư.

 (6) Nhỏ nhàn nhã hỗn hợp K2CO3 vào dung dịch FeCl3.

 (7) Nhỏ thong thả hỗn hợp NH3 mang đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

 (8) Nhỏ đàng hoàng dung dịch Ba(OH)2 mang lại dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Số thử nghiệm tạo ra kết tủa là

 A. 4.

 B. 5.

 C. 6.

 D. 7.

Câu 6: Chất X là muối hạt khi chảy trong nước tạo ra hỗn hợp tất cả môi trường xung quanh axit. khi đến X tính năng cùng với hỗn hợp BaCl2 dư xuất xắc dung dịch KOH dư đều thu được kết tủa (sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn). X là

 A. Al2(SO4)3.

 B. ZnSO4.

 C. Na2SO4.

 D. CuSO4.

Câu 7: Quỳ tím hóa đỏ Lúc bỏ vô dung dịch tất cả pH như thế nào sau đây?

 A. 7.

 B. 8,5.

 C. 2.

 D. 9.

Câu 8: Một dung dịch có -> thì dung dịch kia tất cả môi trường

 A. axit.

 B. bazơ.

 C. trung tính.

 D. không xác định được.

Câu 9: Dung dịch X tất cả 0,15 mol K+; 0,3 mol Mg2+; 0,25 mol Na+; a mol Cl- và b mol SO42-. Cô cạn dung dịch X thu được 61,8 gam muối khan. Giá trị của b là

 A. 0,4.

 B. 0,3.

 C. 0,2.

 D. 0,5.

Câu 10: Phương thơm trình điện li nào tiếp sau đây không đúng?

 A. H2SO4 → 2H+ + SO42- .

 B. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+ .

 C. HF → H+ + F-.

 D. KClO → K+ + ClO- .

Câu 11: Trong số các hóa học sau: HNO2, CH3COOH, C6H6, HCOOH, C6H12O6, C2H5OH, NaClO, CH4, NaOH, NH4NO3 , H2S. Số hóa học trực thuộc các loại chất điện li yếu là

 A. 7.

 B. 5.

 C. 6.

 D. 4.

Câu 12: Trộn 100 ml dung dịch NaOH có pH = 11 với 50 ml hỗn hợp KOH có pH = 12 nhận được dung dịch X. Nồng độ ion OH trong hỗn hợp X là

 A. 7.10-12 M.

 B. 4,3.10-11 M.

 C. 4.10-3 M.

 D. 7,3.10-2 M.

Câu 13: khi thêm 1 không nhiều hỗn hợp HCl vào hỗn hợp CH3COOH thì nồng độ ion CH3COO- vào dung dịch chiếm được vẫn biến đổi thế nào đối với dung dịch ban đầu?

 A. Tăng.

 B. Giảm.

 C. Không thay đổi.

 D. Tăng tiếp đến bớt.

Câu 14: Cho 0,266 lít dung dịch X bao gồm NaOH 0,5M cùng Ba(OH)2 0,25M vào 140 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,3 M nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 5,46.

 B. trăng tròn,9545.

 C. 34,818.

 D. 15,4945.

Câu 15: Dung dịch bao gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M có giá trị pH là

 A. 13,6.

 B. 0,4.

 C. 0,5.

 D. 13,5.

Câu 16: Cho lỏng lẻo dung dịch KHSO4 vào lượng dư hỗn hợp Ca(HCO3)2 thì

 A. gồm sủi bong bóng khí CO2, gồm kết tủa white CaSO4, vào hỗn hợp tất cả K2CO3.

 B. gồm sủi bọt khí CO2, tất cả kết tủa White CaSO4 cùng CaCO3, trong hỗn hợp có KHCO3.

 C. bao gồm sủi bọt khí CO2, có kết tủa White CaSO4, vào dung dịch có KHCO3.

 D. có sủi bọt bong bóng khí CO2, tất cả kết tủa Trắng CaSO4 với CaCO3, trong dung dịch tất cả KHSO4.

Câu 17: Trong dung dịch H3PO4 tất cả toàn bộ từng nào anion (bỏ qua mất sự phân li của nước)?

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 18: Cho 100ml hỗn hợp X đựng KOH 0,13M với Ba(OH)2 0,1M chức năng với 200ml hỗn hợp H2SO4 x mol/lít. Sau Lúc phản bội ứng kết thúc chiếm được hỗn hợp gồm pH = 2. Giá trị của x là

 A. 0,03.

 B. 0,09.

 C. 0,06.

 D. 0,045.

Câu 19: Dung dịch nào sau đây không dẫn điện?

 A. Dung dịch HCl trong nước.

 B. Dung dịch glucozơ trong nước.

 C. Dung dịch NaCl nội địa.

 D. Dung dịch NaOH nội địa.

Câu 20: Theo thuyết Areniut, tuyên bố nào sau đây đúng?

 A. Axit axetic (CH3COOH) là axit những nấc.

 B. Một hòa hợp chất trong thành phần phân tử tất cả hiđro là axit.

 C. Bazơ là chất Khi chảy trong nước phân li ra ion OH-.

 D. Một phù hợp hóa học trong yếu tắc phân tử tất cả đội OH là bazơ.

Câu 21: Có 500 ml hỗn hợp X cất Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 ml dung dịch X công dụng với lượng dư hỗn hợp HCl nhận được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml hỗn hợp X đến tính năng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml hỗn hợp X công dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH nhận được 8,96 lít khí NH3. Các làm phản ứng trọn vẹn, các thể tích khí hồ hết đo ở đktc. Tổng cân nặng muối tất cả vào 300 ml hỗn hợp X là

 A. 71,4 gam.

 B. 23,8 gam.

 C. 86,2 gam.

 D. 119 gam.

Câu 22: Một dung dịch bao gồm đựng những ion: NH4+ (0,1 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), với CO32- (x mol). Cho hỗn hợp X tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 9,85.

 B. 14,775.

 C. 19,7.

 D. 16,745.

Câu 23: Cho những chất sau: K2CO3; (NH4)2CO3; Al(OH)3; Fe(OH)2; Zn(OH)2; Ag; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al; Zn; CuS. Số chất tác dụng được cùng với HCl là

 A. 8.

 B. 10.

 C. 9.

 D. 7.

Câu 24: Cho từ tốn z mol khí CO2 vào hỗn hợp A có x mol NaOH cùng y mol Ba(OH)2 thấy kết tủa lộ diện, tăng dần đều mang lại cực đại với chảy đi một trong những phần. Sau bội nghịch ứng, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 197(x + 2y - z).

 B. 197(x + y - z).

 C. 197(z - x - 2y).

 D. 197(2z - x - y).

Câu 25: Cho các bội nghịch ứng sau:

 (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 →;

 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →;

 (3) Na2SO4 + BaCl2 →;

 (4) H2SO4 + BaSO3 → ;

 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →;

 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → .

Các phản bội ứng đều có và một phương trình ion rút ít gọn gàng là:

 A. (1), (2), (3), (6).

 B. (1), (3), (5), (6).

 C. (2), (3), (4), (6).

 D. (3), (4), (5), (6).

Câu 26: Muối làm sao sau đấy là muối axit?

 A. NH4HCO3.

 B. HCOONa.

 C. HCOONH4.

 D. (NH4)2CO3.

Câu 27: Cho tất cả hổn hợp bao gồm Na cùng Ba tan hoàn toàn nội địa thu được dung dịch X cùng 1,008 lkhông nhiều khí H2 (ngơi nghỉ đktc). Thể tích hỗn hợp đựng HCl 1M cùng H2SO4 1M phải dùng để trung hòa X là

 A. 60ml.

 B. 15ml.

 C. 45ml.

 D. 30ml.

Câu 28: Cho 2 phương thơm trình ion rút gọn:

 (1) M2+ + X → M + X2+;

 (2) M + 2X3+ → M2+ +2X2+.

Nhận xét như thế nào sau đây là đúng?

 A. Tính khử: X > X2+ >M.

 B. Tính khử: X2+ > M > X.

 C. Tính oxi hóa: M2+> X3+> X2+.

 D. Tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+.

Câu 29: Trong số các chất sau: C2H4; CH4; C6H6; Ca(HCO3)2, H2SO4, NaClO, Ba(OH)2, CuSO4, C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6, CuO, CH3COONa, số hóa học năng lượng điện li là

 A. 7.

 B. 8.

 C. 6.

 D. 5.

Câu 30: Cho các hỗn hợp tất cả cùng nồng độ 0,01M: Ba(OH)2 (1); H2SO4 (2); NaOH (3); Na2SO4 (4). Thđọng từ sút dần dần cực hiếm pH của những dung dịch kia là

 A. (2), (4), (3), (1).

 B. (1), (3), (4), (2).

 C. (1), (3), (2), (4).

 D. (2), (3), (4), (1).

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1. C

A không nên vì chưng 3Mg2+ + 2PO43- → Mg3(PO4)2↓

B không đúng bởi 2Ag+ + SO42- → Ag2SO4 ↓

 Ag+ + Fe2+ → Fe3+ + Ag

D không đúng vì chưng 2Al3+ + 3CO32- + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3CO2↑

Câu 2. A

Các bội nghịch ứng axit – bazơ xẩy ra là:

 (1) NaHSO4 + NaHSO3 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

 (6) 3Ba(OH)2 dư + 2H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6H2O

 (7) Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

 (8) NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O.

Câu 3. D

A không nên bởi là phản nghịch ứng hóa vừa lòng.

B không đúng do là phản nghịch ứng cầm cố.

C không đúng vì không thỏa mãn nhu cầu điều kiện xảy ra làm phản ứng hội đàm.

Câu 4. A

Phản ứng xẩy ra theo vật dụng tự:

*

Câu 5. A

 (1) H2S + FeSO4 → ko phản nghịch ứng.

 (2) H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4.

 (3) SO2 + 2NaOH dư → Na2SO3 + H2O

 (4) 2CO2 dư + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.

 (5) H2S + Ca(OH)2 dư → CaS + 2H2O

 (6) 3K2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O→ 2Fe(OH)3↓ + 6KCl + 3CO2↑

 (7) 6NH3 dư + Al2(SO4)3 + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

 (8) Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

  Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓

  Al(OH)3 ↓ + OH- → AlO2- + 2H2O

Vậy các nghiên cứu (2); (6); (7); (8) tạo nên kết tủa.

Câu 6. D

- Cu2+ tbỏ phân tạo môi trường thiên nhiên axit.

 Cu2+ + H2O → Cu(OH)+ + H+

- CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + CuCl2

- CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 ↓ + K2SO4.

Câu 7. C

Dung dịch có môi trường axit (pH +> -> thì có môi trường thiên nhiên bazơ.

Câu 9. B

Bảo toàn năng lượng điện có:

*

Cô cạn hỗn hợp X có mmuối- = ∑mion → 35,a + 96b = 43 (2)

Từ (1) cùng (2) có: a = 0,4 cùng b = 0,3.

Câu 10. C

 HF ⇌ H+ + F-.

Câu 11. D

Các hóa học điện li yếu hèn là: HNO2, CH3COOH, HCOOH, H2S.

Câu 12. C

pH = 11 → = 10-3 (M)

pH = 12 → = 10-2 (M)

Tổng số mol OH- tất cả trong hỗn hợp X là: n = 0,1. 10-3 + 0,05.10-2 = 6.10-4 (mol)

*

Câu 13. B

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Thêm HCl (tức thêm H+) cân đối vận động và di chuyển theo hướng nghịch (chiều làm giảm mật độ ion CH3COO-).

Câu 14. B

*

Kết tủa sau phản bội ứng gồm:

BaSO4: 0,0665 mol cùng Al(OH)3: 0,084 – 0,014 = 0,07 mol.

m = 0,0665.233 + 0,07.78 = đôi mươi,9545 gam.

Câu 15. A

= 0,2 + 0,1.2 = 0,4 (M)

pOH = -log = 0,4 → pH = 14 – pOH = 13,6.

Câu 16. C

 2KHSO4 + Ca(HCO3)2 → K2SO4 + CaSO4 ↓ + 2CO2↑ + 2H2O

Do Ca(HCO3)2 dư, tiếp tục gồm bội phản ứng:

 Ca(HCO3)2 + K2SO4 → CaSO4 ↓ + 2KHCO3.

Vậy xong xem sét có sủi bong bóng khí CO2, có kết tủa White CaSO4 với trong dung dịch tất cả KHCO3.

Câu 17. C

 H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-

 H2PO4- ⇌ H+ + HPO42-

 HPO42- ⇌ H+ + PO43-

Bỏ qua sự phân li của nước trong hỗn hợp bao gồm 3 anion là: H2PO4-, HPO42-, PO43-.

Câu 18. B

*

Dung dịch sau phản ứng có pH = 2 + dư

→ 0,4x – 0,033 = 10-2.0,3 → x = 0,09.

Câu 19. B

Glucozơ nội địa không phân li ra ion đề xuất không dẫn năng lượng điện.

Câu 20. C

Câu 21. A

gọi số mol Na+, NH4+, CO32- cùng SO42- trong 100ml hỗn hợp X lần lượt là x, y, z và t.

Bảo toàn điện tích có: x + y – 2z – 2t = 0 (1)

Cho 100ml X công dụng cùng với HCl dư:

*

→ z = 0,1 (2)

Cho 100ml X tính năng với BaCl2 dư:

*

m↓ = 43 (gam) → 197z + 233t = 43 (3)

Cho 100 ml X chức năng cùng với NaOH

*

→ y = 0,2 (4)

Từ (1); (2); (3); (4) bao gồm x = y = 0,2; z = 0,1; t = 0,1.

Tổng trọng lượng muối hạt vào 300ml dung dịch là:

m = 3. (0,2.23 + 0,2.18 + 0,1.60 + 0,1.96) = 71,4 gam.

Câu 22. B

Bảo toàn điện tích có: 0,1 + 0,15 = 0,1 + 2x → x = 0,075 mol

*

m↓ = 0,075.197 = 14,775 gam.

Câu 23. C

Các chất tác dụng cùng với HCl là K2CO3; (NH4)2CO3; Al(OH)3; Fe(OH)2; Zn(OH)2; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al; Zn;

Câu 24. A

 nOH- = x + 2y (mol)

Theo bài xích ra:

 CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

 CO2 + OH- → HCO3-

 Ba2+ + CO32- → BaCO3 ↓

*

Câu 25. A

(1), (2), (3), (6) bao gồm thuộc phương thơm trình ion rút gọn gàng là:

 Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

Câu 26. A

Muối axit là muối hạt mà cội axit vẫn còn đấy Hiđro có thể phân li ra ion H+.

→ NH4HCO3 là muối bột axit.

Câu 27. D

Ta có: nOH- = 2.nkhí = nH+

→ 2.0,045 = 3V → V = 0,03 lkhông nhiều = 30 ml.

Câu 28. D

Theo (1) có tính lão hóa M2+ > X2+.

Theo (2) bao gồm tính oxi hóa X3+ > M2+.

Vậy tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+.

Câu 29. A

Các chất điện li là: Ca(HCO3)2, H2SO4, NaClO, Ba(OH)2, CuSO4, CH3COOH, CH3COONa.