DE THI HỌC KÌ 1 LỚP 4 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

Sở đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 tất cả 2 đề thi, tất cả câu trả lời cố nhiên. Qua đó, góp thầy cô xem thêm nhằm ra đề thi học kì 1 mang lại học sinh của chính bản thân mình.

Bạn đang xem: De thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng anh có đáp án

Đồng thời, cũng góp các em học sinh ôn luyện, củng cụ lại vốn từ bỏ vựng cùng ngữ pháp giờ Anh nhằm chuẩn bị mang lại kỳ thi học tập kì 1 lớp 4. Ngoài môn Tiếng Anh, còn hoàn toàn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt, Khoa học tập, Lịch sử - Địa lý nhằm sẵn sàng thật tốt cho bài bác thi học tập kì 1 sắp đến tới:


1. A. morningB. VietnameseC. afternoonD. evening
2. A. cookB. listenC. playD. were
3. A. tomorrowB. SundayC. yesterdayD. today
4. A. MondayB. TuesdayC. birthdayD. Friday
5. A. paintedB. wentC. wasD. did

II. Choose the correct answer.

1. What bởi you lượt thích doing?

A. I want to lớn drink milk.

B. I don"t lượt thích running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths và English on Monday.

B. She has English & Art.

C. She likes English.

3. Where was Minch yesterday?

A. He went lớn his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Lindomain authority & Mina?

A. They are Vietnam giới.

B. They are English.

C. They are England.

5. When vì chưng you have English?

A. I don"t have English on Monday.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Tranh Vẽ Trong Minecraft ? Cách Tạo Tranh Tùy Chỉnh Trong Minecraft

B. I like English very much.

C. I have sầu English on Tuesday và Friday.

III. Read và match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietphái nam.

IV. Put the words in order.

1. is/ your/ When/ birthday?

_________________________

2. They/ beach/ and/ danced/ sang/ the/ on/ .

_________________________

3. Linda/ Maths/ Monday/ Wednesday/ has/ on/ and/ ./

_________________________

4. Linh/ the/ homework/ does/ in/ his/ evening/ ./

_________________________

5. can/ Phong/ guitar/ the/ play/ ./

_________________________

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

II. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

III. Read & match.

1 - B; 2 - E; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

IV. Put the words in order.

1 - When is your birthday?

2 - They quý phái & danced on the beach.

3 - Lindomain authority has Maths on Monday and Wednesday.

4 - Linc does his homework in the evening.

5 - Phong can play the guitar.

....