ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 7 THÍ ĐIỂM

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tsi khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tmê mẩn khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm học tập 2022 - 2023 tiên tiến nhất | Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân ttách sáng tạo

Sở 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm học 2022 - 2023 mới nhất tương đối đầy đủ Học kì 1 với Học kì 2 có đề thi thân kì, đề thi học kì tất cả giải đáp chi tiết, cực gần kề đề thi xác nhận góp học viên ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài xích thi Tiếng Anh 7.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 tiếng anh 7 thí điểm


Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm 2022 - 2023 bắt đầu nhất


Quảng cáo

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức


- Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1

Sở đề thi Tiếng Anh lớp 7 Friends plus - Chân trời sáng sủa tạo


- Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 Explore English - Cánh diều


- Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1

Lưu trữ: Đề thi Tiếng Anh lớp 7 sách cũ

Bộ đề thi học sinh giỏi

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo .....

Đề thi Giữa học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh bắt đầu lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

A – USE OF LANGUAGE.

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. charity B. chemistry C. chemical D. mechanic

2. A. help B. benefit C. elderly D. prefer

3. A. provide B. individual C. situation D. children

4. A. tutor B. student C. university D. discuss

II. Choose the correct answers.

5. We should follow the activities from doctors và health ______ in order to keep fit.

A. managers

B. workers

C. people

D. experts

6. Let’s help the street children because they have sầu bad _______.

A. live

B. living conditions

C. ways of life

D. earnings

7. They have sầu decided to ride khổng lồ work _______ it is good for their health & the environment.

A. so

B. but

C. although

D. because

8. Our school has a programme khổng lồ _______ children from poor families in Ho Chi Minc City.

A. ask

B. offer

C. tutor

D. volunteer

9. Americans _______ the tradition of volunteering and helping one another since the early days of the country.

A. have had

B. has had

C. had

D. to lớn have sầu

10. Traditional volunteer activities include _______ money for people in need, cooking và giving food.

A. rising

B. raising

C. getting

D. taking

11. Junk foods are high in fat, sodium and sugar, which can lead to ______.

A. fever

B. allergy

C. obesity

D. stomachache

12. Lack of vitamin E can cause skin diseases and ______.

A. tired

B. tiring

C. tiredness

D. tireless

13. If you choose sewing as your hobby, you will ________ your own clothes.

A. get

B. vì chưng

C. take

D. make

14. My brother doesn’t like ice-skating because he thinks it is ________.

A. dangerous

B. danger

C. in danger

D. endangered

III. Put the verbs in brackets in the correct verb tense: the Present Perfect or Past Simple.

15.I (meet) ………………………………………. Robert at the supermarket this morning.

16. Nancy (be)……………………………………. to lớn Viet Nam several times.

17. I (not see) ……………………………………….. your brother yet.

18. When (your father/ give sầu up) ……………………………………….. smoking?

19. I ………………………………………. (be) in London when I was a child.

B– READING.

IV. Read the passage và then decide whether the statements are true (T) or false (F).

Volunteering is one of the things that are very useful khổng lồ you. To your future bosses, volunteer work shows that you are interested in both the world và your future.

Although volunteer work does not bring you money, it gives you a time to learn social skills & make a difference in our community.

Volunteers have sầu the chance to teach English, arts, and sports for homeless children. They also help children with health problems, especially children who cannot see, hear and speak.

trăng tròn. Doing volunteer work is very useful lớn you………….

21. Volunteering is good for your future job. ………….

22. You can earn a lot of money from volunteering. ………….

23. Volunteers can help homeless children to lớn learn English, arts, và learn how khổng lồ play sports. ………

24.Volunteers only help healthy children. ………….

V. Read the passage và answer the questions.

Along with jogging và swimming, cycling is the best all-round forms of exercise. It can help to lớn increase your strength and energy, giving you a stronger heart. You don’t carry the weight of your body toàn thân on your feet when cycling. It is also a good form for people with a pain in your feet or your bachồng. You should start your hobby. Doing too quickly can have sầu bad effects.

You should cycle twice or three times a week. If you find you are in pain, you will stop and take a rest.

25. Why is cycling a good khung of exercise?

............................................................................................

26. Why might people with a pain in the baông chồng go cycling?

............................................................................................

27. What will happen if you vì chưng too quickly?

............................................................................................

C – WRITING.

VI. Make correct sentences from the words & phrases given.

28. When/ you/ start/ hobby?

............................................................................................

29. so far/ we/ ask/ people/ donate/ books & clothes/ the poor children.

............................................................................................

30. I/ think/ future/ people/ take up/ more/ outdoor activities.

31. My best friend/ not/ like/ mountain climbing/ because/ he/ afraid/ heights.

............................................................................................

VII. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

32. She has never met such a kind man before.

⇒ He is............................................................................................

33. His hobby is collecting toy cars.

⇒ He collects............................................................................................

34. It isn’t necessary lớn finish the work today.

⇒ You don"t............................................................................................

Đáp án cùng Hướng dẫn làm bài

A

I

1. A

A. charity/ˈtʃærəti/

B. chemistry/ˈkemɪstri/

C. chemical/ˈkemɪkl/

D. mechanic/məˈkænɪk/

Pmùi hương án A phần được gạch men chân phát âm là /tʃ/, còn lại phát âm là /k/

2. D

A.help/help/

B.benefit/ˈbenɪfɪt/

C. elderly/ˈeldəli/

D. prefer/prɪˈfɜː(r)/

Pmùi hương án D phần được gạch chân phân phát âm là /ɪ/, sót lại phát âm là /e/

3. A

A. provide/prəˈvaɪd/

B. individual/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/

C. situation/ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

D. children/ˈtʃɪldrən/

Phương thơm án A phần được gạch chân phạt âm là /aɪ/, còn sót lại phạt âm là/ɪ/

4. D

A. tutor/ˈtjuːtə(r)/

B. student/ˈstjuːdnt/

C. university/ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

D. discuss/dɪˈskʌs/

Phương án D phần được gạch men chân vạc âm là /ʌ/, sót lại phân phát âm là /juː/

II

5. D

manager (n): thống trị

worker (n): công nhân

people (n): phần lớn tín đồ

expert (n): chăm gia

Tạm dịch: Chúng ta đề nghị theo đúng các chuyển động tự bác sĩ với các Chuyên Viên sức mạnh để lưu lại dáng.

6. B

live sầu (v): sống

living conditions (n): điều kiện sống

ways of life (n): giải pháp sống

earnings (n): thu nhập

Tạm dịch: Hãy giúp sức trẻ nhỏ mặt đường phố bởi vì bọn chúng tất cả điều kiện sinh sống tệ.

7. D

A. so + S + V: vậy nên…

B. but + S +V: nhưng…

C. although + S + V: tuy vậy

D. because + S + V: vì vì…

2 mệnh đề màn chân thành và ý nghĩa nguyên nhân – tác dụng => cần sử dụng “because”

Tạm dịch: Họ đang quyết định đạp xe pháo đi làm việc cũng chính vì nó tốt mang lại sức khỏe cùng môi trường thiên nhiên.

8. C

A. ask (v): hưởng thụ, yên cầu

B. offer (n): đề nghị

C. tutor (v): cô giáo, dạy dỗ kèm

D. volunteer (v): tình nguyện

Tạm dịch: Trường học của chúng tôi gồm một công tác để dạy kèm trẻ em trường đoản cú phần đông mái ấm gia đình nghèo làm việc thành thị TP HCM.

9. A

Dấu hiệu: “since” – kể từ khi

Cách dùng: Diễn tả hành vi vẫn xẩy ra vào quá khđọng và còn tiếp tục đến bây chừ.

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2.

Tạm dịch: Người Mỹ đang tất cả truyền thống lâu đời làm việc tình nguyện với hỗ trợ nhau từ những ngày đầu của đất nước.

10. B

raise money: tạo quỹ

Tạm dịch: Các chuyển động tự nguyện truyền thống cuội nguồn bao gồm khiến quỹ cho những người phải , làm bếp cùng phát đồ ăn.

11. C

A. fever (n): nhỏ xíu

B. allergy (n): dị ứng

C. obesity (n): béo bệu

D. stomachache (n): nhức bụng

Tạm dịch: Thức nạp năng lượng nhanh hao tất cả lượng chất chất mập, natri với con đường cao cái mà lại hoàn toàn có thể dẫn đến mập mạp.

12. C

Trước “and” là danh tự “skin diseases” ⇒ địa điểm trống nên điền danh từ

A. tired (adj): căng thẳng

B. tiring (adj): mệt mỏi

C. tiredness (n): sự stress

D. tiredless (adj): ko mệt mỏi mỏi

Tạm dịch: Thiếu vitamin E có thể gây ra bệnh dịch về da và sự căng thẳng.

13. D

make clothes: tạo sự quần áo

Tạm dịch: Nếu các bạn chọn may vá nhỏng sở trường của chính mình, các bạn sẽ làm ra xống áo mang đến thiết yếu bạn.

14. A

A. dangerous (adj): nguy hiểm

B. danger (n): sự nguy hiểm

C. in danger : gặp mặt gian nguy

D. endangered (adj): nguy cơ xuất xắc chủng

Tạm dịch: Anh trai tôi không say mê tđuổi băng vì chưng anh ấy nghĩ nó gian nguy.

III

15. have sầu met

Cách dùng: Diễn tả một hành vi xẩy ra trong vượt khứ đọng tuy vậy không xác minh, và ước ao thừa nhận rất mạnh tay vào hiệu quả.

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2

Tạm dịch: Tôi vẫn gặp gỡ Robert ngơi nghỉ siêu thị nhà hàng sáng hôm nay.

16. has been

Cách dùng: Diễn tả một hành động xảy ra trong vượt khứ đọng nhưng ko xác định, và muốn nhận rất mạnh vào hiệu quả.

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2

Tạm dịch: Nancy đã đi vào Việt Nam một vài lần.

17. haven’t seen

Cách dùng: Diễn tả một hành vi xẩy ra trong vượt khứ, kéo dài mang lại bây giờ với rất có thể thường xuyên xẩy ra sau đây.

Cấu trúc câu lấp định: S + haven’t/ hasn’t + Vp2 + yet.

Tạm dịch: Tôi vẫn chưa chạm chán anh trai bản thân.

18. did your father give up

Cách dùng: Diễn tả hành động đang xảy ra với ngừng vào vượt khứ

Cấu trúc câu hỏi: Wh/H + did + S + V_nguyên thể?

Tạm dịch: Bố của người tiêu dùng vứt hút thuốc lúc nào?

19. was

Cách dùng: Diễn tả hành vi đã xảy ra và ngừng trong vượt khứ

Cấu trúc: S + was/ were …

Tạm dịch: Tôi đang ở London lúc tôi còn nhỏ dại.

B

IV

trăng tròn. T

Làm vấn đề tình nguyện hết sức có ích cho bạn

Thông tin: Volunteering is one of the things that are very useful to you.

Tạm dịch: Tình nguyện là 1 trong những giữa những công việc hết sức có ích so với chúng ta.

21. T

Làm tình nguyện giỏi mang lại các bước sau này của công ty.

Thông tin: To your future bosses, volunteer work shows that you are interested in both the world & your future.

Tạm dịch: Đối cùng với các ông nhà tương lai của chúng ta, quá trình tự nguyện cho biết thêm rằng các bạn quan tâm đến mức thế giới cùng tương lai của bản thân mình.

22. F

quý khách hàng hoàn toàn có thể tìm không ít tiền từ việc làm tình nguyện.

Thông tin: Although volunteer work does not bring you money,…

Tạm dịch: Mặc dù các bước tình nguyện không mang về chi phí cho chính mình,…

23. T

Những tình nguyện viên rất có thể giúp tín đồ vô gia cư học giờ Anh, thẩm mỹ và nghệ thuật với học tập có tác dụng thể như thế nào để đùa thể thao.

Thông tin: Volunteers have sầu the chance khổng lồ teach English, arts, & sports for homeless children.

Tạm dịch: Các tự nguyện viên gồm cơ hội dạy giờ đồng hồ Anh, nghệ thuật và thẩm mỹ với thể dục đến trẻ nhỏ vô gia cư.

24. F

Những tự nguyện viên chỉ giúp đỡ mọi đứa ttốt trẻ khỏe.

Thông tin: They also help children with health problems, especially children who cannot see, hear and speak.

Tạm dịch: Họ cũng góp trẻ em tất cả vấn đề về sức khỏe, nhất là trẻ nhỏ cấp thiết chú ý, nghe cùng nói.

Dịch đoạn văn:

Tình nguyện là 1 Một trong những các bước rất hữu dụng so với bạn. Đối với các ông chủ sau này của khách hàng, công việc tự nguyện cho thấy thêm rằng các bạn quan tâm đến hơn cả trái đất cùng tương lai của bản thân.Mặc cho dù các bước tình nguyện không mang về tiền cho bạn, nhưng nó mang đến cho chính mình thời gian để học các kĩ năng xã hội và làm ra khác biệt vào xã hội của họ.Các tình nguyện viên bao gồm thời cơ dạy dỗ giờ đồng hồ Anh, nghệ thuật và thẩm mỹ với thể dục thể thao đến trẻ em vô gia cư. Họ cũng giúp trẻ nhỏ có vụ việc về sức mạnh, đặc biệt là trẻ nhỏ không thể chú ý, nghe và nói.

V

25. Because it can help khổng lồ increase your strength and energy, giving you a stronger heart.

Vì sao đạp xe pháo là một hình thức thể dục thể thao tốt?

Thông tin: Along with jogging and swimming, cycling is the best all-round forms of exercise. It can help to increase your strength và energy, giving you a stronger heart.

Tạm dịch: Cùng với chạy cỗ và lượn lờ bơi lội, đạp xe là hiệ tượng bè cánh dục toàn vẹn rất tốt. Nó hoàn toàn có thể giúp bức tốc sức khỏe với tích điện của công ty, đem đến cho mình một trái tyên ổn mạnh khỏe hơn.

26. Because you don’t carry the weight of your body toàn thân on your feet when cycling.

Vì sao gần như tín đồ có thể bị đau nhức lưng rất có thể đạp xe?

Thông tin: You don’t carry the weight of your body on your feet when cycling. It is also a good khung for people with a pain in your feet or your baông xã.

Tạm dịch: Quý Khách chưa hẳn gánh trọng lượng cơ thể bên trên đôi chân của mình lúc giẫm xe. Nó cũng là 1 trong những vẻ ngoài tốt cho tất cả những người bị đau nhức làm việc bàn chân hoặc lưng của khách hàng.

27. If you bởi vì too quickly, it can have bad effects.

Cthị xã gì đang xẩy ra nếu bạn giẫm xe pháo thừa nhanh?

Thông tin: Doing too quickly can have bad effects.

Tạm dịch: Đạp xe pháo vượt nhanh khô có thể tất cả công dụng xấu.

Dịch đoạn văn:

Cùng với chạy cỗ với lượn lờ bơi lội, giẫm xe pháo là hình thức bạn bè dục trọn vẹn tốt nhất có thể. Nó rất có thể góp tăng tốc sức khỏe với năng lượng của chúng ta, đem về cho mình một trái tyên khỏe mạnh hơn. Bạn không phải gánh trọng lượng khung người trên đôi chân của bản thân mình lúc đạp xe cộ. Nó cũng là 1 hình thức xuất sắc cho người bị đau sinh hoạt cẳng chân hoặc lưng của khách hàng. Quý khách hàng yêu cầu ban đầu sở trường của chính mình. Đạp xe cộ thừa nhanh hao rất có thể có công dụng xấu.

Quý Khách yêu cầu giẫm xe pháo nhị lần hoặc ba lần 1 tuần. Nếu các bạn thấy mình bị đau, các bạn sẽ dừng lại cùng sinh sống.

C

VI

28. When did you start your hobby?

Cấu trúc thắc mắc với từ nhằm hỏi: “Wh/H + trợ đụng từ bỏ + S + V_ngulặng thể?

Tạm dịch: Bạn bắt đầu sở trường của công ty lúc nào?

29. We have sầu asked people to lớn donate books và clothes for the poor children so far.

Dấu hiệu: “so far” –“ngay gần đây”

Cách dùng: Diễn tả hành động đang xẩy ra vào vượt khứ đọng cùng còn tiếp nối cho hiện tại/ kết quả còn ngơi nghỉ hiện tại.

Cấu trúc: S + have/ has + Ved/VP2

Tạm dịch: Chúng tôi vẫn hỏi những bạn nhằm quyên góp sách và áo quần mang lại trẻ em nghèo gần đây.

30. I think that in the future, people will take up more outdoor activities.

Cách dùng: Diễn tả hành vi sẽ xẩy ra về sau, dự đân oán phụ thuộc ý kiến cá nhân

Cấu trúc: S + will/ won’t + V_nguim thể.

Tạm dịch: Tôi nghĩ sau này hồ hết tín đồ đang bắt đầu theo xua các hoạt động kế bên trời rộng.

31. My best friend doesn’t like mountain climbing because he’s afraid of heights.

S + V + because + S + V: vị vì…

Tạm dịch: Quý khách hàng thân của tôi không đam mê leo núi bởi cậu ấy sợ hãi đều khu vực trên cao.

VII

32. He is the kindest man (that) she has ever met.

S + have/ has + never + Vp2 such + (a/an) + adj + N before

= N + tobe + tính trường đoản cú đối chiếu hơn duy nhất + (that) + S + have/ has + ever + Vp2

Tạm dịch: Cô ấy trước đó chưa từng gặp mặt một người bọn ông xuất sắc điều này trước đó.

= Anh ấy là fan lũ ông rất tốt nhưng mà cô ấy đã từng có lần gặp mặt.

33. 33. He collects toy cars as a hobby.

V + as + N: làm đồ vật gi như chiếc gì

collect toy cars as a hobby: sưu tầm ô tô thiết bị nghịch như một sở thích

Tạm dịch: Slàm việc mê say của anh ấy ấy là xem tư vấn ô tô thiết bị nghịch.

= Anh ấy sưu tầm ô tô đồ chơi như một sở thích.

34. You don’t need to lớn finish the work today.

don’t need + khổng lồ V_nguyên thể: ko đề nghị làm cho gì

Tạm dịch: Nó là không cần thiết để hoàn thành quá trình hôm nay.

= quý khách hàng không buộc phải kết thúc các bước lúc này.

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề thi Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh new lớp 7

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 1)

I. Circle the letter A, B, C or D lớn indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1. A. map B. hat C. cap D. what

2. A. sort B. bottle C. roll D. coffee

3. A. daughter B. sauce C. aunt D. laundry

4. A. was B. walk C. water D. wall

5. A. morning B. forget C. pork D. forty

II. Choose the best word or phrase (A, B, C or D) to complete each sentence below.

1. “………! Can you tell me the way to the food shop?”

A. Thank you B. All right C. Listen D. Excuse me

2. …………… that street và the food shop is at the next corner.

A. Go along B. Turn right C. On the left D. Turn on

3. I don’t often go khổng lồ school by bus because it ………… a lot of time. Riding a bicycle is healthier.

A. spends B. has C. takes D. gets

4. The doctor says my father will become ill ……………. he stops smoking.

A. until B. when C. unless D. if

5. He bought …………. books and then left for trang chủ.

A. much more B. a few C. a lot D. a little

6. Ngoc ……………. eating fast food because it’s not good for her health.

A. likes B. loves C. hates D. enjoys

7. If you want lớn live long, you………….eat much red meat.

A. should B. needn’t C. have to lớn D. shouldn’t

8. Don’t read in bed, …………. you’ll harm your eyes.

A. or B. if C. but D. yet

9. I ………..playing board games interesting because I can play them with my friends.

A. think B. find C. say D. tell

10. Before moving to lớn Ha Noi, my parents ……………in Ha Nam.

A. have lived B. have sầu been living C. lived D. live

III. Match a question in column A with a correct answer in column B.

Column A Column B

1. Can I help you?

A. I’d lượt thích some rice.

2. How much beef vày you want?

B. Two dollars.

3. What vì chưng you need?

C. A dozen, please.

4. How many eat would you like?

D. Yes. I’d lượt thích some green tea.

5. How much is loaf of bread?

E. One kilo, please.

Answer:

1-

2-

3-

4-

5-

IV. Write the correct form of each verb in brackets lớn complete the following sentences.

1. Lan và her father (visit) …………….. the Temple of Literature last week.

2. America (discover) ……………….by Christopher Columbus.

3. They (not start) ……………….the project yet.

4. My brother hates (do) ………………the same things day after day.

5. My brother usually (go) …………………fishing in his không tính tiền time.

V. Choose a suitable word from the box lớn fill in each gap lớn complete the passage.

sang trọng competition enjoys bought on

Minh’s hobby is singing. She (1) ……………… singing very much. When her brother (2) ………………… a karaoke set last month, Minc was so glad that she (3) ………………….. every day after dinner. She likes to sing only English songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) ………………… the karaoke discs. Minc is singing in the karaoke (5) ……………….. organized by the RC Center this Saturday. Her family is going there khổng lồ tư vấn her.

VI. Read the passage và choose the best answer.

You can recycle many types of glass. Glass food and beverage containers can be reused và recycled many times. (In fact, only bulbs, ceramic glass, dishes và window glass can’t be recycled.)

Glass is made from soda ash, sand và lime. If it’s thrown away, it stays there indefinitely because glass never breaks down into lớn its original ingredients. To be recycled, glass is sorted by color, crushed into lớn small pieces and melted down inlớn a liquid. Then, it is molded inlớn new glass containers.

1. Which of the following can be recycled?

A. glass food and beverage containers B. bulbs

C. dishes & window glass D. ceramic glass

2. What does the word “reused” in line 2 mean?

A. use something again. B. use all of thing

C. throw something away D. not buying things which are over packed

3. Glass ………………….

A. is made from sodomain authority ash, svà and lime

B. stays there indefinitely if it’s thrown away

C. never breaks down into its original ingredients

D. all are correct

4. What does the word “its” in line 5 refer to?

A. glass B. dash C. sand D. lime

5. When people recycle glass, they ………………..

A. sort it by color và crush it inlớn small pieces

B. melt it into lớn containers

C. mold it into containers

D. all are correct

VII. Make sentences using the words và phrases given.

1. He/ has/ flu/./ he/ keep/ sneezing/ coughing/.

....................................................................................

2. Listen/ music/ in/ free/ time/ is/ my/ favourite/ hobby/.

....................................................................................

3. My brother/ enjoy/ play/ piano/ when/ he/ young/.

....................................................................................

4. In/ future/,/ I travel/ around/ Viet Nam.

....................................................................................

5. Nhung/ already/ finish/ the homework/.

....................................................................................

VIII. Rewrite each of the following sentences in such a way that means exactly the same as the sentence printed before it.

1. The painting is bigger than the photograph. (not as …as)

The photograph ...........................................................................

2. They sell tickets at the gate of the tourist site.

Tickets ..............................................................................

3. The market does not have any carrots.

There ............................................................................

4. They didn’t go camping yesterday because it rained heavily.

Because of ...........................................................................

5. Be careful or you’ll hurt yourself.

If you are ...........................................................................

Đáp án và Thang điểm

I. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1. D 2. C 3. C 4. A 5. B

II. Choose the best word or phrase (A, B, C or D) to complete each sentence below

1. D 2. A 3. C 4. C 5. B

6. C 7. D 8. A 9. B 10. C

III. Match a question in column A with a correct answer in column B.

1. D 2. E 3. A 4. C 5. B

IV. Write the correct khung of each verb in brackets to lớn complete the following sentences.

1. visited 2. was discovered 3. haven’t started

4. doing 5. goes

V. Choose a suitable word from the box lớn fill in each gap to complete the passage.

1. enjoys 2. bought 3. quý phái 4. on 5. competition

VI. Read the passage & choose the best answer.

1. A 2. A 3. D 4. A 5. D

VII. Make sentences using the words & phrases given.

1. He has flu. He keeps sneezing and coughing.

2. Listening to lớn music in the miễn phí time is my favourite hobby.

3. My brother enjoyed playing the piano when he was very young.

4. In the future, I’ll travel around Viet Nam.

5. Nhung has already finished all the homework.

VIII. Rewrite each of the following sentences in such a way that means exactly the same as the sentence printed before it.

1. The photograph is not as big as the paiting.

2. Tickets are sold at the gate of the tourist site.

3. There are not any carrots in the market.

4. Because of the heavy rain, they didn’t go camping yesterday.

5. If you are not careful, you’ll hurt yourself.

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo thành .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh mới lớp 7

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 1)

A. PRONUNCIATION:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. washed B. watched C. looked D. closed

2. A. sugar B. scared C. shy D. surprise

3. A. late B. gate C. hilarious D. hate

4. A. house B. hour C. horrible D. horror

5. A. fight B. sight C. religious D. light

B. GRAMMAR AND VOCABULARY

I. Give sầu the right size of the words in brackets

1. Her……………………..was excellent (PERFORM)

2.

Xem thêm: Ai Là Người Đầu Tiên Vẽ Quốc Kỳ Việt Nam ? Quốc Kỳ Việt Nam

Many………………...... activities are held every year. (CULTURE)

3. Birthday is a family………………………. (CELEBRATE)

4. The football match was very………………………… (ECXITE)

5. I am………………….. that he won the prize (AMAZE)

II. Choose the best answer khổng lồ complete the sentences

1, We should have sầu a ……………… check-up every six months.

A. medical B. medicine

C. hospital D. aspirin

2, Ba is ……………… in his medical record at the moment.

A. fill B. fills

C. khổng lồ fill D. filling

3, They ....................... in that factory since last Monday.

A. didn"t work B. worked

C. haven"t worked D. work

4, How ……………… are you? 1.5 meter in height.

A. high B. tall

C. height D. long

5, What was ……………… with her?

A. problem B. matter

C. wrong D. feeling

6, People feel ……………… when they catch the cold.

A. pleasant B. unpleasant

C. pleased D. unpleased

7, She has a pain ……………… her baông xã.

A. on B. in

C. at D. with

8, I ……………… for class.

A. am never late B.am late never

C. late am never D. never am late

9, That work is good ……………… him.

A. for B. at

C. with D. on

10, The car is different ……………… mine.

A. with B. from

C. lớn D. for

III. Make questions for the underlined parts .

1, The Robinsons visited Ho Chi Minc đô thị a few weeks ago.

……………………………………………………………………………………….

2, She bought a lot of different gifts for her friends.

……………………………………………………………………………………….

3, My vacation in Nha Trang was very wonderful.

……………………………………………………………………………………….

4, Lan has hung the poster on the wall.

……………………………………………………………………………………….

5, They ate lunch in a famous restaurant with their friends.

……………………………………………………………………………………….

C. READING: Read the passage and answer the questions below

Yesterday was Sunday. We didn’t work. We all stayed at home. In the morning my father planted some trees và then watered them. He always likes doing the gardening. My mother tidied our house then cooked a good lunch. I watched TV then helped my mother with the housework. I cleaned the floor và dusted the furniture. My brother listened lớn music. In the afternoon one of my father’s friend visited us. They talked và played chess together. My brother pained a nice picture. I learned my lessons. We were busy all day but everybody was very happy.

1. Why did they stay at trang chủ yesterday?

………………………………………………………..

2. What did her father bởi vì in the morning?

………………………………………………………..

3. Did she help her mother with the housework?

………………………………………………………..

4. Who visited them in the afternoon?

………………………………………………………..

5. Were they happy on that day?

………………………………………………………..

D. WRITING

Rewrite the sentences with the same meaning

1. The distance from Ha Noi to lớn Hai Phong is about 100 km

→ It is about……………………………………………………………………………………………………

2. What is the distance between Hai Duong khổng lồ Hue?

→ How……………………………………………………………………………………………………

3. She usually walked to school last year.

→ She used……………………………………………………………………………………………………

4. Although he studied hard, he didn’t pass the exam

→ Despite……………………………………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

A. PRONUNCIATION:

1. D 2. B 3. C 4. B 5. C

B. GRAMMAR AND VOCABULARY

I. Give the right size of the words in brackets

1. performance

2. cultural

3. celebration

4. exciting

5. amazed

II. Choose the best answer to complete the sentences

1. A 2. D 3. C 4. B 5. C
6. B 7. A 8. A 9. A 10. B

III. Make questions for the underlined parts .

1. When did the Robinsons visit Sài Gòn city?

2. What did she buy for her friends?

3. How was your vacation in Nha Trang?

4. Where has Lan hung the poster?

5. Who did they eat lunch in a famous restaurant with?

C. READING:

1. Yesterday was Sunday.

2. Planting và watering some trees.

3. Yes, she did.

4. One of her father’s friend.

5. Yes, they were.

D. WRITING

1. It’s about 100km from Hanoi lớn Hai Phong

2. How far is it from Hai Duong khổng lồ Hue?

3. She used to walk khổng lồ school last year.

4. Despite studying hard, he didn’t pass the exam.

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo nên .....

Đề thi Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh mới lớp 7

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 1)

A. READING COMPREHENSION:

I. Read the passage và decide if the statement is True or False.

In Britain, the climate is not very good. There are very few hot days & it rains a lot. Because of this, people spend a lot of time at home page. Generally, British homes have a lot of furniture in them, carpets on the floors & heavy curtains.

Many houses in Britain are old. Many of them are over one hundred years old. Often, they vày not have enough insulation và the heat goes out through the windows, the doors & up the chimney.

Because of the climate, people in Britain have sầu lớn send a lot of money on heating. Many houses have sầu special system called “central heating”. The heats all the rooms and, at the same time, heats the hot water. Houses without central heating often have gas, electric or coal fires. The rooms in most British houses are quite small.

New houses are much better. They have two layers of glass in the windows lớn stop the heat going out.

............. 1. The weather is not very good, so British people spover much time at trang chủ.

............. 2. The heat goes out through the windows, the doors & up the chimney.

............. 3. People have sầu to spend a lot of money on heating because the climate is quite bad.

............. 4. Houses without central heating rarely have sầu gas, electric or coal fires.

............. 5. New houses usually have sầu two layers of glass in the windows lớn stop the heat going out.

II. Read the text about Kirsten Dunst and answer the questions that follow.

Kirsten Dunst was born in New Jersey , USA, in 1982. Her acting career began at the age of three when she appeared in her first TV advert. She made her film debut with a small part in Woody Allen’s New York Stories (1989).

In 1994, she got her big break in Interview with the Vampire, performing with famous megastars Brad Pitt & Tom Cruise. Her performance as a creepy kid earned her Golden Globe nomination, the MTV Award for Best Breakthrough Performance và the Saturn award for Best Young actress.

Over the next few years, she started in more hit movies including Little Women (1994), Jumanji (1995), the romantic Get Over It (2001) and Momãng cầu Lisa Smile with Julia Roberts (2003). However, her most successful films are the Spider-Man film (2002-2004) with Tobey Maguire, where she plays the parts of supernhân vật Spider-Man’s girlfrikết thúc, Mary Jane.

1. When & where was Kirsten Dunst born?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. What was the first film?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. What part did she play in Interview with the Vampire?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. What awards did she win for her performance in Interview with the Vampire?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. What are her most successful films?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

B. WRITING:

I. Make questions for the underlined parts.

1. It is about two kilometers from my house khổng lồ school?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. He goes to lớn work by car.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. It took me twenty minutes to walk to lớn school.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. We will go lớn the Flower Festival in Da Lat next year.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

1. I love the .......................................... of folk songs.(PERFORM)

2. We held the Mid-Autumn festivals in ...................................house. (CULTURE)

3. The Thanksgiving is a .........................................festival. (SEASON)

4. He had an accident last week because he drove........................(CAREFUL)

III. Rewrite the sentences, using the words given.

1. The distance from my house khổng lồ Ha Noi is over trăng tròn kilometers.

→It’s……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. My brother often watched TV in his không lấy phí time last year, but he no longer does it.

→My brother used……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. People in the countryside will use much biogas in the future.

→Much……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. These flowers are Lan’s.

→These are……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

A. READING COMPREHENSION:

I. Read the passage và decide if the statement is True or False.

1. T 2. T 3. F 4. F 5. T

II. Read the text about Kirsten Dunst & answer the questions that follow.

1. She was born in USA in 1982

2. It was New York stories.

3. She played the part of a creepy kid.

4. She won the MTV award for Best Breakthrough Performance and the Saturn award for Best Young Actress.

5. Her most success films are the Spider-Man films.

B. WRITING:

I. Make questions for the underlined parts.

1. How far is it from your house lớn school?

2. How does he go lớn school?

3. How long did it take you to walk lớn school?

4. When will you go lớn the Flower Festival in Da Lat?

II. Complete the sentences with the correct khung of the words in brackets.

1. performance(s) 2. cultural 3. seasonal 4. carelessly

III. Rewrite the sentences, using the words given.

1. It’s over trăng tròn kilometers from my house lớn Ha Noi.

2. My brother used to watch TV in his free time last year.

3. Much biogas will be used in the countryside in the future.

4. These are Lan’s flowers.

....................................

....................................

....................................

Trên đó là phần bắt tắt một vài đề thi trong các bộ đề thi Tiếng Anh new lớp 7 năm học 2022 - 2023 Học kì 1 và Học kì 2, để xem rất đầy đủ mời quí bạn đọc lựa chọn một trong các bộ đề thi ở trên!