Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3

Tài liệu Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 theo Thông tứ 22 năm học tập 2021 - 2022 gồm 4 đề thi tổng vừa lòng trường đoản cú đề thi môn Tiếng Anh 3 của những trường Tiểu học tập trên toàn quốc đã có soạn câu trả lời cụ thể giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài bác thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3. Mời các bạn cùng đón xem:


Sở đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 theo Thông tư 22

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tác .....

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 3

Đề điều tra khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Sở đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 theo Thông bốn 22 Đề số 1

Question 1: Chọn và khoanh tròn trường đoản cú không giống nhiều loại cùng với các tự còn lại

1. you

father

sister

2. old

nice

three

3. its

she

he

4. how

who

too

Question 2: Em hãy điền a hoặc an

1. This is………… book.

2. Is this ………… chair?

- No, it isn’t. It is ………. desk.

3. Is this ………… eraser?

- Yes, it is.

Question 3: Sắp xếp lại những trường đoản cú nhằm tạo nên thành câu đúng

1. name / is / Linh / My /. /

………………………………………

2. your / please / book / Cthua kém / , /

………………………………………

3. in / May / out / I / ? /

………………………………………

4. This / school / my / is / . /

………………………………………

Question 4: Nối các thắc mắc nghỉ ngơi cột A cùng với những câu vấn đáp sinh hoạt cột B.

A

B

1. What’s your name?

a. I’m fine, thank you.

2. May I go out?

b. My name’s Hue.

3. How are you?

c. Nice khổng lồ meet you, too

4. Nice to meet you

d. Sure

*

Đáp án

Question 1: Chọn và khoanh tròn từ không giống các loại với rất nhiều trường đoản cú còn lại

1 - you; 2 - three; 3 - its; 4 - too

Question 2:Em hãy điền a hoặc an

1 - a; 2 - a - a; 3 - a

Question3: Sắp xếp lại những từ bỏ nhằm tạo ra thành câu đúng

1 - My name is Linch.

2 - Cthua your book, please.

3 - May I go out?

4 - This is my school.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Địa Lí Thpt Quốc Gia 2021 Môn Địa Có Đáp Án, Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Địa 2021

Question 4:Nối những câu hỏi làm việc cột A với những câu vấn đáp sinh sống cột B.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề điều tra khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Sở đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 theo Thông tư 22 Đề số 2

Exercise 1: Match

1. visit

A. photos

2. read

B. family

3. take

C. music

4. listen to

D. a kite

5. fly

E. comics

Exercise 2: Look at the pictures and complete the word

Exercise 3: Circle the correct word

1. Children lượt thích reading these because they’re funny

2. You wear lots of clothes in this season

3. You do this in a lake or river

4. People collect these on the beach

5. You take photos with this

books/ comics

winter/ summer

fishing/ gymnastics

shells/ posters

CD player/ camera

Exercise 4: Write the correct forms

1. Anmãng cầu likes _________ (play) the piano.

2. He loves _________ (shop) with friends.

3. Ian hates ________ (write) emails.

4. They enjoy ________ (travel).

Exercise 5: Reorder these words khổng lồ have sầu correct sentences

1. turn down/ you/ television/ please/ Can/ the/ ?

___________________________________

2. Fred/ play/ in/ wasn’t/ policeman/ a/ the

___________________________________

3. Tom/ Is/ garden/ in/ playing/ the?

___________________________________

4. lượt thích singing/ your sister/ Does/ ?

___________________________________

5. go swimming/ do/ on Tuesdays/ we/ ?

___________________________________

Đáp án

Exercise 1: Match

1. B

2. E

3. A

4. C

5. D

Exercise 2: Look at the pictures và complete the word

1. spoon

2. CD player

3. shells

4. waterski

Exercise 3: Circle the correct word

1. Comics

2. Winter

3. Fishing

4. Shells

5. Camera

Exercise 4: Write the correct forms

1. Playing

2. Shopping

3. Writing

4. Travelling

Exercise 5: Reorder these words to have sầu correct sentences

1. Can you turn down the television please?

2. Fred wasn’t a policeman in the play.

3. Is Tom playing in the garden?

4. Does your sister lượt thích singing?

5. Do we go swimming on Tuesdays?

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo .....

Đề điều tra unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Sở đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 theo Thông tứ 22 Đề số 3

Exercise 1: Look at these pictures & match

Exercise 2: Give the correct size of the verbs in brackets

I ____ (1. get up) at 7 o’cloông chồng during the week. First I _____ (2. wash) & I ____ (3. get dressed), while Mum ______ (4. make) breakfast. I only _____ (5. have) fruit juice & toast, because I ______ (6. not like) cereal. My sister Sandra (7. stay) in bed for ages, so she always ______ (8. eat) her breakfast in a hurry. We ____ (9. walk) khổng lồ school, because we ______ (10. not have) bikes.

Exercise 3: Match

1. Does Tom like playing baseball?

A. No, I don’t

2. Do Mum và Dad lượt thích playing the piano?

B. Yes, he does

3. Do we lượt thích fishing?

C. No, she doesn’t

4. Does Kate like playing chess?

D. No, they don’t

5. Do you lượt thích painting?

E. Yes, we do

Exercise 4: Read and circle

1. Hedon’t/ doesn’tcatch the train to work

2. Alexwasn’t/ weren’tat the cinema

3. Theywasn’t/ weren’tangry

4. What timedo/ doesyou go khổng lồ school?

5. Iplay/ playswith my friends in the park

Exercise 5: Put the words in the correct order

1. sometimes/ gets home/ John/ midnight/ at/ ./

______________________________________

2. Go swimming/ do/ on Tuesdays/ we/ ?

______________________________________

3. you/ Can/ please/ the/ turn up/ radio/ ?

______________________________________

4. My brother và I/ climbing/ like/ trees/ ./

______________________________________

5. Jachồng./ Tom/ than/ was/ faster/

______________________________________

*

ĐÁPhường. ÁN

Exercise 1: Look at these pictures and match

1. C

2. E

3. D

4. B

5. A

Exercise 2: Give the correct khung of the verbs in brackets

I ___get up_____ (1. get up) at 7 o’clock during the week. First I ____wash_____ (2. wash) và I ___get dressed____ (3. get dressed), while Mum ____makes____ (4. make) breakfast. I only ___have____ (5. have) fruit juice and toast, because I ____don’t have_____ (6. not like) cereal. My sister Sandra (7. stay) in bed for ages, so she always ___stays______ (8. eat) her breakfast in a hurry. We ___walk___ (9. walk) lớn school, because we ____don’t have_____ (10. not have) bikes.