Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án

150 đề thi học sinh xuất sắc lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án bởi neftekumsk.com tham khảo cùng đăng thiết lập tiếp sau đây đã là mối cung cấp tư liệu vô cùng đa dạng và phong phú với có ích góp các bạn nâng cấp unique môn học tập. Tổng vừa lòng đề thi bao gồm kèm đáp án, giúp các em học viên thuận tiện luyện tập cùng đối chiếu. Sau đây mời các bạn vào tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 có đáp án


I. Tổng thích hợp đề thi học viên tốt giờ Anh lớp 6 mới

Bộ đề thi HSG giờ Anh 6 có câu trả lời sau đây bao gồm những dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh nâng cao lóp 6 không giống nhau góp các em ôn tập đầy đủ khả năng tiếng Anh cơ phiên bản cũng giống như ôn tập hồ hết chăm đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh giữa trung tâm tác dụng.

Lưu ý: quý khách gọi truy cập vào từng con đường liên kết để tham khảo & download đề thi và đáp án.

Còn nữa ...


II. Sở đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng Anh

1. Đề thi học viên xuất sắc giờ đồng hồ Anh lớp 6 có câu trả lời số 1

I. Chọn tự bao gồm phần gạch ốp chân được phát âm không giống đối với các trường đoản cú còn lại

1. A. books B. pencils C. rulers D. bags

2. A. read B. teacher C. eat D. ahead

3. A. tenth B. math C. brother D. theater

4. A. has B. name C. family D. lamp

5. A. does B. watches C. finishes D. brushes

6. A. city B. fine C. kind D. like

7. A. bottle B. job C. movie D. chocolate

8. A. son B. come C. trang chính D. mother

II. Chọn một tự ko cùng đội cùng với những từ còn lại

1. A. never B. usually C. always D. after

2. A. orange B. yellow C. táo Apple D. blue


3. A. see B. thirsty C. hungry D. hot

4. A. carrot B. rice C. bread D. noodle

5. A. face B. eye C. month D. leg

6. A. you B. their C. his D. my

7. A. sugar B. bottle C. box D. tube

8. A. in B. but C. of D. under

III. Chọn câu trả lời đúng độc nhất vô nhị (A, B, C hoặc D) để xong xuôi những câu sau

1. She ………………. to the radio in the morning.

A. listen B. watches C. listens D. sees

2. My friend ………………. English on Monday & Friday.

A. not have sầu B. isn’t have sầu C. don’t have D. doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want lớn eat any more.

A. hungry B. thirsty C. full D. small

4. ………………. bởi you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going to lớn the ……………….. now. I want to lớn buy some bread.

A. post office B. drugstore C. bakery D. toy store

6. Is this her …………………?

A. erasers B. books C. an eraser D. eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. thin B. small C. svào D. heavy

8. She doesn’t have sầu ……………….. friends at school.

A. a B. some C. many D. much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have sầu hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have sầu D. Is hair of Mai

10. What does Lien vị when ……….. warm?

A. it B. it’s C. its D. they’re


11. ………………. you lượt thích a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. of toothpaste.

A. bar B. can C. tube D. box

13. What about …………….. to Hue on Sunday?

A. lớn go B. go C. going D. goes

14. Mr và Mrs Brown & their father have sầu ……………… legs.

A. four B. six C. eight D. ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. winter B. autumn C. day D. summer

16. There are …………………. fingers in one hvà.

A. two B. five sầu C. ten D. one

17. My school …… three floors & my classroom is on the first floor.

A. have B. has C. are D. is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. hospital B. post office C. restaurant D. cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. seasons B. months C. weeks D. summers

20. It is twenty – five sầu past …………………….

A. fifty B. a quarter C. four o’clochồng D. eleven

IV. Em hãy điền một giới từ bỏ tương thích điền vào khu vực trống để xong các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. a house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I like the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. the wall, please.

7. The desk is (10)…………………. the chair & the bed.

V. Mỗi cái dưới đây có một lỗi sai hãy search và sử lại mang lại đúng

Eg: 0. He don’t lượt thích apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She và he goes to work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s khổng lồ go shopping!

5. They lượt thích watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs vì chưng you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. Cho dạng đúng của cồn trường đoản cú trong ngoặc

1. Your father……………….. (go) to work by xe đạp everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friover, Nam. She (do) her homework.


4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau có nghĩa sử dụng từ hoặc nhóm từ bỏ lưu ý bên dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?..........................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening.............................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.............................................................................

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………...........................

5. What/ there/ front/ your house?..........................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English song now.…………………………………

ĐÁP ÁN

I. Chọn tự tất cả phần gạch men chân được phát âm khác đối với những từ bỏ còn lại

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 6 - A; 7 - C; 8 - C;

II. Chọn một tự không cùng team cùng với những từ còn lại

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C; 6 - A; 7 - A; 8 - B;

III. Chọn câu trả lời đúng duy nhất (A, B, C hoặc D) nhằm kết thúc những câu sau

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - C;

6 - D; 7 - C; 8 - C; 9 - B; 10 - B;

11 - B; 12 - C; 13 - C; 14 - B; 15 - C;

16 - B; 17 - B; 18 - A; 19 - A; đôi mươi - D;

IV. Em hãy điền một giới từ bỏ phù hợp điền vào địa điểm trống để ngừng những câu sau

1. My father works for a company (1)……from…… Monday (2) ……to……… Friday.

2. He lives (3)……………in……………. a house (4) ………in……… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………for………… the bus.

4. I agree (6)……with…..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ……in…… June.

6. Look (8) …………at………… the picture (9) ……on………….. the wall, please.

7. The desk is (10)…………between………. the chair and the bed.

V. Mỗi dòng sau đây có 1 lỗi không nên hãy kiếm tìm với sử lại mang đến đúng

1 - for thành at;

2 - goes thành go;

3 - tall thành taller

4 - to go thành go;

5 - watch thành watching;

6 - with thành by;

7 - childs thành children

8 - isn"t thành doesn"t

9 - much thành many

10 - tomatos thành tomatoes

VI. Cho dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

1. Does Your father…………go…….. (go) to lớn work by bike everyday?

2. We ………aren"t watching……….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……help………….. (help) your friend, Nam. She (do).....is doing.... her homework.

4. What did you…………do….. (do) this summer vacation?

- We………visited……….. (visit) Ha Long Bay.


5. She ………doesn"t have……….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often………rains……….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau bao gồm nghĩa áp dụng trường đoản cú hoặc đội tự gợi nhắc dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?...........What time does Nga get up in the morning?.......

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..............You can play games in the afternoon but you must bởi vì homework in the evening...............

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.........Does Lan walk or ride a bike to school?...............

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………When it is hot, we often go swimming...........

5. What/ there/ front/ your house?..............What are there in front of your house?.............

6. Where/ your father/ sit/ now?............Where is your father sitting now?………

7. My class/ start/ seven/ morning……..My class starts at seven o"cloông chồng in the morning…………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..……I don"t often go swimming with my friends…………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy nhiên now.……Huy is reading book and his sister is singing English tuy vậy now.………

2. Đề ôn thi học viên tốt lớp 6 môn Tiếng Anh số 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. one B. doctor C. box D. jog

2. A. thin B. there C. their D. brother

3. A. hi B. fine C. night D. this

4. A. & B. name C. thanks D. am

5. A. go B. overnight C. bởi vì D. moment

6. A. how B. now C .slow D. town

II. Choose the correct answer lớn complete the following sentences.

1. There is ……soda in the can.

A. a

B. any

C. some

D .an

2. …….........weekends he usually goes fishing.

A. In

B .For

C. On

D. At

3. Hoa & I …............funny stories.

A. reading

B. am reading

C. is reading

D. are reading

4. How….............kilos of meat vị you want?

A .much

B. many

C. long

D. often

5. She wants …...........an English teacher.

A .being

B. to lớn be

C. is

D. be

6. I do not go to lớn school…........Sundays.

A. on

B. in

C. at

D. for

7. John likes sports very much. He usually plays …...........after school .

A. games & geography

B. soccer and literature

C. volleyball and soccer

D. volleyball & swimming

8. I…..........in the morning.

A. shower

B. take showers

C. take the shower

D. take a shower

9. What…...........your favorite food?

A. do

B. does

C. is

D. are

10. …….......does she go jogging? Once a week.

A. How often

B. How long

C. How about

D. How

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according to lớn their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because likes village house end beautiful walks are

Lan lives in a(1) ............... with her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).................. There is a garden in front of the (3) ................. In the garden there (4) beautiful flowers . She lives( 5) her school , so every morning she (6)............ to school with her (7).......... . Her classes star at seven and they (8)........... at eleven . She (9).......... studying English (10) ..........she love to read books in English.

V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What you ……………..(vày ) now ?- I…………….. ( listen ) khổng lồ music.

2. My mom always…………….. (go)to lớn work early.

3. You often …………….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They …………….. (not play ) in the evenings .

6. She likes…………….. (read) but she (not read) now.

VI. Use the cues khổng lồ write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>...........................................................................................................................................

2. She / go / swyên ổn / once a week.

=>...........................................................................................................................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>............................................................................................................................

4. What / weather/ lượt thích / Autumn ?

=>........................................................................................................................

5. When / hot / he / go / swyên.

=>.............................................................................................................................

6. There / twenty oranges / one táo Apple / table

=>........................................................................................................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning khổng lồ the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

=> My class has.............................................................................................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house......................................................................................

3. We usually ride lớn school.

=> We usually go.........................................................................................................

4. The school is big.

=> It is .....................................................................................................................................

VIII. Đặt câu hỏi đến nhân tố được gạch men dưới :

1. Linc has milk & eggs for breakfast .

2. My father has lunch at home page.

3. Mai’s brother wants a glass of orange juice.

4. Miss Thu needs a kilo of tea.

5. Dung wants five boxes of chocolate.

6. He goes khổng lồ the cinema once a week.

7. Lan is going khổng lồ live sầu in Trung Quốc.

8. They are going to bring me some flowers.

9. Miss Hoa is going lớn stay in a khách sạn tonight.

10. The Mekong Riveris the longest river in Viet Nam.

11. He speaks French.

12. I am from Japan.

13. A kilo is twenty thous& dongs.

14. She is going khổng lồ stay at hometomorrow.

IX. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:

1. What ......................................................... ?

I’m going khổng lồ play tennis this Saturday.

2.Where .....................................................…?

My sister and her family live on Tran Phu Street.

3. How much ................................................ ?

There is some cheese in the fridge.

4. How many ................................................ ?

I want three eggs for my breakfast.

5. What time .................................................?

They often have sầu dinner at 8 every evening .

6. How often ............................................................ ?

She goes lớn the movies twice a month.

7. How ...................................................................... ?

He goes lớn work by car.

8. What color ........................................................ ?

Her eyes are brown .

9. How long ........................................................ ?

I am going khổng lồ stay in Hue for 5 days .

10. Where ................................................................. ?

He is from Australia

XI. Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi:

1. Every morning, Bi gets up at six. He watches his face và brushes his teeth. At six – thirty he eats breakfast, then he goes lớn school. At twelve thirty, he goes trang chủ và has lunch. In the afternoon, he plays soccer. In the evening, he does his homework, then watches television.

1. What does Bi do?

..............................................................................................................................................

2. What time does he get up every morning?

......................................................................................................

3. What does he do after breakfast?

...................................................................................................................

4. Does he go khổng lồ school in the afternoon?

.........................................................................................................

5. What does he vị in the evening?

..................................................................................................................

2. Thu’s school is in the thành phố. It’s on Tran Phu Street . It ‘s a big school . It has three floors and twenty classrooms. Thu is in grade six. Her classroom is on the second floor. Thu goes lớn school in the morning. She has classes from seven khổng lồ half past eleven.

1. Is Thu’s school small or big?

.........................................................................................................

2. How many classrooms are there in her school?

.........................................................................................................

3. Where is her classroom?

.........................................................................................................

4. What time vì chưng her classes start?

.........................................................................................................

3. Miss Trinh is ..........................singer. She is small ...............thin. She ...............long blachồng hair and .......................oval face. ........................has black eyes, ....................small nose & full lips. She ...............young & .........................

1. What does Miss Trinh do?

.........................................................................................................

2. Is she fat or thin?

.........................................................................................................

3. What color is her hair?

.........................................................................................................

4. Does she have sầu an oval face?

.........................................................................................................

5. Is she young or old?

.........................................................................................................

4. Miss Van is my teacher. She‘s twenty-five years .................... She .......................very beautiful. She .....................an oval face & round blaông xã eyes. ..........................lips are full . ..................has long brown hair and a straight nose. Her ........................food is fish ...............her favorite drink is orange ............................ .

1. What does Miss Van do?

.........................................................................................................

2. How old is she?

.........................................................................................................

3. Is she very beautiful ?

.........................................................................................................

4. Does she have sầu a round face or an oval face?

.........................................................................................................

5. What color is her hair?

.........................................................................................................

6. What food does she like best?

.........................................................................................................

ĐÁPhường ÁN

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Đề Thi Thử Toán 2018 Có Lời Giải Chi Tiết Mới Nhất

1 - A; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - C; 6 - C;

II. Choose the correct answer to lớn complete the following sentences.

1 - C; 2 - D; 3 - D; 4 - B; 5 - B;

6 - A; 7 - C; 8 - D; 9 - C; 10 - A;

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according to their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

books; students, desksclasses; places;numbers; teachers, days; games;

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because village house kết thúc beautiful walks

Lan lives in a (1) .........village...... with her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).......beautiful........... There is a garden in front of the (3) ......house........... In the garden there (4) ....are.... beautiful flowers . She lives( 5) ....near....her school , so every morning she (6)......walks...... khổng lồ school with her (7).....friends..... . Her classes star at seven và they (8).....end...... at eleven . She (9).....likes..... studying English (10) ....because......she loves to read books in English.

V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What ……are you doing………..(vì ) now ?- I……am listening……….. ( listen ) to music.

2. My mom always………goes…….. (go)lớn work early.

3. Do You often ………eat…….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. Are There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They ………don"t play…….. (not play ) in the evenings .

6. She likes………reading…….. (read) but she (not read) .... is not reading .....now.

VI. Use the cues khổng lồ write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>.................What does he want?.......................

2. She / go / swyên / once a week.

=>.................She goes swimming once a week.........................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>..........I always eat breakfast at six......................

4. What / weather/ lượt thích / Autumn ?

=>.............What is the weather lượt thích in Autumn?.......................

5. When / hot / he / go / swlặng.

=>...............When it is hot, he goes swimming.........................

6. There / twenty oranges / one táo bị cắn dở / table

=>...............There are twenty oranges and one táo on the table.........................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning lớn the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

=> My class has.....................forty students....................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house..........is behind the flower garden.....................

3. We usually ride to lớn school.

=> We usually go....................khổng lồ school by bike......................

4. The school is big.

=> It is ...................a big school...............................

3. Đề thi học viên xuất sắc giờ đồng hồ Anh lớp 6 số 3

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1/ a; cottage

2/ a; climbing

3/ a; sound

4/ a; problem

5/ a; grew

6/ a; oversea

7/ a; show

8/ a; tour

9/ a; conduct

10/ a; always

b; village

c; basket

b; amount

b; popular

b; threw

b; feel

b; folder

b; proud

b; culture

b; delicious

c; luggage

c; subway

c; country

c; convenient

c; knew

c; living

c; money

c; pronounce

c; double

c; ours

d; stage

d; club

d; noun

d; rod

d; flew

d; mean

d; shoulder

d; sound

d; lunch

d; themselves

II. Choose the correct answer lớn complete the following sentences.

1. There …………… a book và five sầu notebooks on the table.

A- is B- are C- am D- do

2. We usually use.............. hour to lớn play sports.

A- a B- an C- the D- some

3. Miss Lan has ……………….

A- black round eyes

B- eyes round black

C- round blaông chồng eyes

D- eyes black round

4. My brother …………….. soccer when it is cold.

A- play B- playing C- to play D- plays

5. My father always goes to lớn work ……………. his oto.

A- by B- on C- in D- at

6. Are there …………….. apples in the fridge?

A- some B- any C- an D- the

7. Thu and Nga help ……………… mother after school.

A- she B- they C- their D- her

8. You can ……………….. vegetarian meals in a lot of restaurants now.

A- get B- getting C- gets D- lớn get

III. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

My sister & I go to lớn school in the morning and (1- come) trang chủ in the afternoon.

Our mother (2- go) to the market at half past seven. She (3- get) food for the family.

Our father goes home at six everyday. He (4- watch) television in the evening.

Today (5- be) Sunday, we are at home và we (6 - clean) our house. We (7- work) và talking at the moment. We (8- feel) very happy.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

IV. Fill in the blank with one suitable word.

This (1)……… Smith’s room. You can see, his room is not very large. (2)………. are two chairs, a table, a bed, a wardrobe (3)……….. a bookshelf in his room. The table is near (4) ……….. window. There is an ink- pot, some books and (5) ……… English- Vietnamese dictionary on the table. The bed is on the right. There are also some books and newspapers on the bed. The wardrobe is opposite the bed. Smith has many clothes. (6) ………. clothes are all in the wardrobe. The bookshelf is (7)…….. the wall. There are many (8)………. on it.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

V. Rewrite these following sentences with the word provided keep meaning as the root one.

1. Apple juice is her favorite drink.

→She ……………………………………………………………………………….....

2. How many oranges vì chưng you want?

→ How many oranges would …………………………………….…………….……?

3. How much is a bowl of noodles?

→ How much does …………………………................................................................?

4. There are many students in our class.

→ Our class ……………………………..................................................................

5. Why don’t we sing an English song?

→What about ……………………………………………………………..………?

6. My sister cycles to the supermarket.

→ My sister goes …………………………………………….………………………

VI. Give sầu right word formation for the following word.

She is very ………………...(beauty)Mai’s sister is a ………………….(sing).It is very ………........... in the thành phố. (noise)Her …………….. are small and Trắng. (tooth)There are two ……………… in his office. (secretary)Do you know the …………….. of this book? (write)This is my favorite chair. It’s so ……………... (comfort)My father often ………………. his work at 4.30. (finish)

VII. Arrange these sentences in order khổng lồ make a meaningful dialogue.

Yes, I like it very much.Do you play soccer?What is the weather like in your country in the summer?Yes, I usually play with my friends.

Answer : ……………………………………………………

So what bởi you vị when it’s hot?It’s very hot.I often go swimming.Do you lượt thích hot weather?

VIII. Read the letter then choose the best answer lớn complete it

Dear Sir,

I (... 1...) Alexandria with my brother (... 2…) October 21st lớn 23rd. Do you (... 3…) a double room with a shower for these dates? How (...4...) is the room? We would lượt thích a room facing (...5...), if it is possible. Is there a restaurant in the hotel? We(...6...) meat but we (... 7…) all other kinds of food.

We (...8 …) arriving in Alexandria (... 9…) about 6 o’clock on Friday evening. We plan to lớn leave sầu the khách sạn (... 10 …) Sunday morning. I look forward lớn hearing from you soon.

Your faithfully,

Peter

1. A- am visiting B- visit C- visited D- visits

2. A- from B- between C- for D- at

3. A- has B- have C- having D- to lớn have

4. A- many B- long C- much D- far

5. A- sea B- a sea C- some sea D- the sea

6. A- not eat B- don’t eat C- aren’t eating D- not eating

7. A- are lượt thích B- liking C- like D- am liking

8. A- am B- is C- are D- have

9. A- on B- in C- to D- at

10. A- in B- on C- at D- to

IX. Read the text then answer the question.

My uncle Terry Miller lives in London. He teaches math at a school in London. He goes lớn work every working day. He has two days off a week: Saturday và Sunday. He has a xe đạp but he never cycles to lớn work because it is far from his house khổng lồ his school. The school starts at 8.00 a.m, & finishes at 4.00 p.m. After work he usually plays tennis or goes swimming in the swimming pool. He comes baông chồng home at 7.00, & has dinner. After dinner, he is always busy marking his students’ papers. Sometimes he watches T.V. He never plays soccer, but he likes watching soccer matches on T.V. He feels happy with his job.

1. Where does Terry Miller live?

………………………………………………...........................................................

2. What does he do?

……………………………………………………………......................................

3. Why does he never cycle lớn work?

…………………………………………...................................................................

4. What time does the school start?

………………………………………………...........................................................

5. What does he usually vì after work?

…………………………………………...................................................................

6. What time does he come back home?

…………………………………………....................................................................

7. Does he always play soccer?

…………………………………………………........................................................

8. How many days does he work a week?

……………………………………….........................................................................

X. Complete the letter with the provided word

Dear Lan,

I/ sitting/ beach of Nha trang. It/ very hot/ summer. I / drinking/ cold lemonade. I/ here/ Tam/ and/ family. Tam’s parents/ cooking dinner. Tam/ swimming/ and/ brothers/ playing soccer/ beach.

Best wishes,

Phong

The end!

4. Đề thi HSG Anh 6 bao gồm đáp án số 4

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. game B. geography C. vegetable D. change

2. A. watches B. brushes C. classes D. lives

3. A. their B. math C. thing D. theater

4. A. read B. teacher C. eat D. ahead

5. A. teacher B. children C. lunch D. chemist

6. A. answer B. travel C. plane D. bank

7. A. teacher B. repeat C. year D. meat

8. A. warm B. park C. farm D. car

9. A. intersection B. eraser C. bookstore D. history

10. A. house B. hour C. country D. mouse

II. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

1. You can (park) …………………. here because this sign says "Parking”.

2. Mary (not/ work) ………………….today because it’s Sunday.

3. Where you (go) ………………….? - I (go) …………………. to lớn the zoo.

4. What you (do) ………………….this summer holiday?

- We (visit) _______ ………………….President Ho Chi Minh’s mausoleum.

5. My brother (drive) …………………. his oto inlớn the garage at the moment.

6. You mustn’t (eat) …………………. food in the classroom.

7. Let’s (help) ………………….mom, Lan. She (clean) _________ the floor.

8. Look! The plane (fly) ………………….towards the airport. It (land) ___________.

9. Why we (not/ go) khổng lồ Ha Long Bay this summer?

10. Where are you, Nam?- I (read) …………………. in my room.

11. There (be) …….any vegetables in the kitchen? Yes, there ……… (be)

III, Fill in each gap with a suitable question words (10pt):

1.……..is the weather like in Viet Nam in the summer?

2………sausage do you want? - 2 kilos, please.

3. …….oranges are there in the fridge? - There are five.

4. …….vì chưng you usually bởi on Sundays?

5. ……..does Peter always go in the morning?

6. ….vày you travel khổng lồ work every day? - By bus, of course.

7. ……..is it? - It’s five past eight.

8. ….….is her hair? - It’s yellow.

9. …….does he feel? - Tired và thirsty.

10. …….don’t we go swimming?

III, Supply the correct size of these adjectives (10pt):

1. The Mekong River is the …………………._ river in Vietphái mạnh. (long)

2. Tokyo is …………………. than London. (big)

3. Ho Chi Minh thành phố is the………………….thành phố in Vietphái mạnh. (big)

4. Petronas Twin Towers is………………….than Sears Tower. (tall)

5. My sister is …………………. than I. (old)

6. Nam is………………….than Ba. He is the ………………_ boy in Vietphái nam. (short)

7. Phanxipang is the …………………. mountain in Vietphái nam. (high)

8. These books are …………………. than those books. (thick)

9. It is the………………….building in this thành phố. (tall)

10. The Nile River is …………………. than the Amazon River. (long)

IV, Rewrite these sentences that have the same meaning as the first printed (20pts):

1. The country is great.

=>It’s ……………………………………………………………….…………………

2. The girls are beautiful.

=>They’re …………………………………………………….……………………….

3. The Amazon River is longer than the Mekong River.

=>The Mekong River………………………………………

4. Minc is shorter than Nam.

=> Nam is …………………………………………………………………………….

5. Miss White is younger than Mrs Green.

=> Mrs Green is ……………………………………………………….

6. There is a lot of rain in Viet Nam.

=> Viet Nam ………………………………………………………………….

7. My room is smaller than your room.

=>Your room …………………………………………………………………

8. No house on the street is older than this house.

=> This house ……………………………………………………………………

9. Hang is the fatkiểm tra girl in my class.

=> No girl ………………………………………………………

10. The Red River is 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometers long.

=> The Nile River is much ………………………………………………………………………………

V. Each sentence has a mistake. Find the mistakes và correct them(20pts):

1. I’m the younger person in my family. __________

2. My brother is busyer than I am. __________

3. Mary is taller that her sister. __________

4. Zhang is from Trung Quốc. She speaks Chinan. __________

5. Hanoi have sầu a population of 2.6 million. __________

6. London is smallest than Mexico city. __________

7. She’s my friover. She’s from French. __________

8. Is your kitchen bigger than my kitchen? __________

9. How height is the Petronas Twin Towers? __________

10. Which season is coldest in your country? __________

VI. Fill in each gap with a suitable word (20pts):

Vietnam giới is in the South- East Asia. It has (1) ________ of beautiful mountains, rivers andbeaches. (2) ________ are two long (3) _________ in Vietnam: the Red River in the north và the Mekong River in the (4) _______. The Mekong River is the (5) _______ river in the South- East Asia và of course it is longer (6) _______ the Red River. The Mekong River starts in Tibet & (7) __________ lớn the Bien Dong. Phanxipang is (8) _______ highest mountain in Vietnam giới. It’s 3,143 meters (9) ________. Vietnam giới also (10) ___________ many nice beaches such as Sam Son, Do Son, Nha Trang, Vung Tau.

VII, Make the questions for the underlined words (5pt):

1. Mr Davy is British.

2. There are 13.6 million people in Mexiteo City.

3. The weather is cool & wet now in London.

4. Sears Tower is 442 meters high.

5. The Nile River flows lớn the Mediterranean Sea.

VIII: Đọc đoạn văn với vấn đáp câu hỏi.

Lan has three meals a day : breakfast, lunch and dinner. She usually has breakfast at trang chủ. She has bread,eggs and milk for breakfast. At school Lan và her friends always have lunch at half past eleven.They often have fish, beef và vegetables for lunch. Lan has dinner with her parents at trang chính at quarter to seven. They often have chicken & soup for dinner. After dinner, they eat some fruits such as oranges or apples for dessert. Lan likes dinner because it is a big & happy meal of the day. Her family go out for dinner once a month.

1. How many meals does Lan have sầu a day?

2. What does she usually have for breakfast?

3. What time does she always have sầu lunch?

4. Where does she always have sầu lunch?

5. What bởi vì Lan và her parents often have for dinner?

6. What bởi vì they eat after dinner?

7. How often bởi they go out for dinner

IX: Điền tự vào đoạn vnạp năng lượng.

1. Selimãng cầu lives..................... a village in Africa. Her day starts................. 4 o’cloông xã. She gets up and she walks three kilometers.................. the river. She collects some water, và she carries itbaông xã.................... her house. The water is very heavy. It isn’t clean but there isn’t any water in the village. Selina doesn’t go ………………school because there is no school for the children.

2.Mrs Chi & her children ............................. working in the garden. She has a very beautifulgarden behind her house. There are........................ lot of flowers in the garden. She usuallyputs......................... flowers in the sitting room. Mrs Chi has........................friends.................... London. Her friends are...................... lớn visit her family next week. Mrs Chi often gives thema........................flowers when they go home from her house.

XI: Điền từ bỏ vào đoạn văn tiếp nối trả lời thắc mắc.

Hi, My name................Ha. I’m Vietnamese. I’m twelve. I................. in grade 6. I live........................my father & my mother................Hồ Chí Minh City. My country is very beautiful. We have sầu lots..................... mountains & rivers. We have sầu large forests.......................some beautiful beaches, too.

1. What’s Ha’s nationality?........................................................................................................

2. How old is he?.......................................................................................................................

3. Which grade is he in?............................................................................................................

4. Who does he live sầu with?..........................................................................................................

5. Where does she live?..............................................................................................................

6. Is Viet Nam a very beautiful country?......................................................................................

7. Does Viet Nam have sầu a lot of mountains và rivers?...............................................

5. Đề thi học viên tốt Anh 6 bao gồm giải đáp số 5

I. Circle the best option for each sentence. (Chọn câu trả lời phù hợp nhất. Khoanhtrònđápánnhưng em chọn). (3 points)

1. Nam______English on Monday and Friday.

A. not have B. isn’t have sầu C. don’t have D. doesn’t have

2. We go lớn school at ______ in the morning.

A. quarter lớn seven B. seven to lớn a quarter C. seven quarter D. a quarter sevento

3. Do children have math on Monday? -……………….

A. Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have

4. Mr. Nam gets up at 7.00 và eats ______

A. a big breakfast B. the big breakfast C. big breakfast D. a breakfast big

5. Is her school ______the park?

A. in front of B. next C. in front to D. near to

6. Is this her______?

A. erasers B. books C. an eraser D. eraser

7. Tan likes ______ weather because he can go swimming.

A. hot B. cold C. windy D. foggy

8. Mr. Baker ______ breakfast at the moment.

A. is having B. are having C. has D. have

9. My father is..................... man.

A. a old B. an old C. not young D. not very young

10. I’m tired. I’d like......................

A. sit down B. sitting down C. to lớn sit down D. to lớn sitting down

11. ______ milk does your father drink?

A. How much B. How many C. How long D. How often

12. When it is hot, people often feel ______

A. hungry B. thirsty C. happy D. cold

13.The sign says "No smoking”. You ______ smoke. (smoke (v): hút ít thuốc)

A. can B. are not C. must not D. must

14. I’m playing table tennis. _______ you lượt thích table tennis?

A.Have B.Is C. Are D. Do

15. We have sầu English ______ Friday

A. at B. in C. to lớn D. on

16. What time _______________you tomorrow?

A. is she going lớn visit B. visits she C. she does visit D. she visits

17. The boy looks thin, ______ he is strong.

A. và B. for C. or D. but

18. It’s very hot...................... swimming?

A. Why don’t we go B. Let’s go C. What about going D. all A, B&C

19. Mary and _______ would like to go khổng lồ the movies.

A. me B. my C. mine D. I

20. There _______ any milk in the glass.

A. isn’t B. aren’t C. is D. are

II. Choose the best word in brackets to complete the sentences.(Chọn tự đúng trong ngoặc nhằm kết thúc câu) (3 points)

1. I’d lượt thích some rice. I’m ………………………. (hungry / thirsty / thin)

2. Are there any …………………….. in the fridge? (rice / milk / bananas)

3. I like fish very much, but she …………………. (don’t / doesn’t / isn’t)

4. Is ……………………… any milk? (it / there / this)

5. What’s your favorite ……………………, Mai? I like orange juice. (drink/water/fruit)

6. There isn’t any ………………………. (soda / oranges / apples)

7. How much …………………….. do you want? (eggs / apples / meat)

8. There …………….. a lot of milk today. (is / are / be)

9. She …………………………………. aerobics now. (doing / is doing / is playing)

10. A ……………………….. of toothpaste is 15 000d. (tube / half / bar)

11. It is ……………….. in the summer. (cool / cold / hot)

12. We often ………………………. swimming in the summer. (play / have / go)

13. ……………………………... go khổng lồ Hue? (Let’s / How about / What about)

14. What about …………………… to the movies? (go / to lớn go / going)

15. He is going …………………………………. his grandparents next week. (visit / to visit/visiting)

16. ………………. doesn’t Nga want to walk? Because it’s too far. (What/When/Why)

17. Which language does she speak? She speaks …………….(English / England/ language English)

18. Tuan is ………………………………………….. student in my class. (fatter / fattest/the fattest)

19. What …………….. Ba often do after school? (is / vày / does)

đôi mươi. Ha Noi is ……………………………… than Ho Chi Minch city. (small / smaller/the smallest)

III. Read the passage. Then circle the best answer for each numbered blank. (Đọc đoạn văn sau, rồi chọn lời giải tương thích tốt nhất cho từng chỗ trống. khoanh tròn giải đáp đó).(2pts)

I live in a house near the sea. It is...(1)... old house, about 100 years old &...(2)...very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... no bathroom. The bathroom is downstairs...(4)...the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... the house. The garden...(6)... down to the beach and in spring and summer...(7)...flowers every where. I like alone with my dog, Rachồng, but we have sầu a lot...(8)... visitors. My đô thị friends often stay with...(9)... I love ….(10)…. house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

NEW WORDS:

Upstairs: sinh hoạt bên trên gác downstairs: ở dưới gác bathroom: phòng tắm giặt sea: biển

1. A. a B. an C. the D. any

2. A. It"s B. It C. there"s D. They"re

3. A. so B. or C. but D. too

4. A. between B. next C. near khổng lồ D. next to

5. A. in front B. front of C. of front in D. in front of

6. A. go B. going C. goes D. in goes

7. A. these are B. they are C. there are D. those are

8. A. for B. of C. on D. with

9. A. me B. I C. my D. I"m10. A. my B. I C. me D. it

IV. Put the verbs in brackets in the correct tense: present simple, present continuous or future tense with "be going to". (Chia cồn từ bỏ trong ngoặc ngơi nghỉ thì hiện giờ đơn, hiện giờ tiếp tục, hoặc thì tương lai) (3points)

1. Every morning, Linda (have) …………breakfast at 6:10. After breakfast, she (brush) …………..her teeth. She (go) ……………..khổng lồ school at 6:30. She (have)………….lunch at 11:30 at school.

2. We (watch) …………….T.V every morning.

3. Where ………….you (go) ……………….now?

I (go) ………………to the market.

4. She is cooking and we (do) ……………………..the housework.

5. He isn"t in the room. He (play) ………………..in the garden.

6. I (go) ……………….khổng lồ school by bus every day, but today I (go) ………………..khổng lồ school by xe đạp.

7. What ………. you (do)…………………………….tomorrow morning?

I (help) ……………………………………my mother.

8. Mai (brush) …………………..her teeth every morning. She (brush) ……………………herteeth now.

9. Listen! Lan (play) ……………………….the piano.

10. Mai (be) ………………….tired now.

11. Bao & Mai (do) ………………………the housework tomorrow.

12. Mrs. May (visit)…………………………………….Nha Trang next week.

How long………… she (stay)………………………………..in Nha Trang?

V. There are 11 mistakes in the paragraph below. Correct and write them in the table below. Đoạn vnạp năng lượng sau tất cả 11 lỗi sai đó đã được gạch men chân. Em hãy sửa chúng cùng ghi vào ô dưới (2 points)

Miss Lien live sầu in a small house on Hanoi. She teaches English at a school there. She usually is breakfast in seven in the morning and she has dinner at twelve o"clock in the canteen of the school. She teaches his students in the morning. She teaches them dialogues on Wednesdays lớn Fridays. On Mondays, she teach them grammar. On the evening, she usually stays at trang chính và listens books. She sometimes goes khổng lồ the movie theatre. She always go to bed at ten o"clochồng.

Lúc Này neftekumsk.com không cập nhật được giải đáp của 150 đề thi học viên giỏi Tiếng Anh lớp 6 tất cả đáp án. Sở 150 đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Anh gồm đáp án với lượng kiến thức và kỹ năng bsát hại chương trình SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 của cục Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra giúp những em học viên lớp 6 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh trọng tâm công dụng.