De thi ioe lớp 3 cấp trường 2020

quý khách đang coi phiên bản rút gọn của tư liệu. Xem và download ngay lập tức bạn dạng tương đối đầy đủ của tư liệu tại phía trên (6.68 MB, 77 trang )


Bạn đang xem: De thi ioe lớp 3 cấp trường 2020

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP.. TRƯỜNG - VÒNG 1 Section 1: Cool Pair Matching Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence. Section 2: 1. Alice ……. A cát. A. you B. he C. she D. has 2. My … is Jenny. A. your B. name C. game D. name’s 3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …… , Bob. A. Nice khổng lồ meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night 4. I … Andy A. are B. am C. is D. you 5. Stand ……, please. A. down B. up C. in D. on 6. You …… Long A. is B. be C. are D. am 7. Goodbye …… A. Nice khổng lồ meet you. B. See you later C. Goodmorning D. Goodevening 8. …… lớn …… you, Nam. A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she 9. Sit ……., please. A. down B. up C. in D. on 10. ……… your name? A. What B. What’s C. How’s D. Why’s Section 3: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful 1. EI _ HT 2. My name _ _ Peter 3. TAB _ E 4. SCHOOL-B _ G 5. TH _ EE 6. T _ ank you very much 7. Hi, Alice. I _ _ Tommy 8. TEACH _ R 9. Hello, Mary. How _ _ _ you? 10. Hi. How _ _ _ you? ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚPhường. 3 NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG 2 Section 1: Find the honey- Answer the question. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 Section 1:The teacher is coming Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. Section 3: Smart monkey Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10
…………………………………………………………………………………………. ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚPhường 3 NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG 3 Section 1: Cool Pair Matching Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence. Section 2: Fill the blank Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful 1. Wh _ t is this? 2. Lis _ en khổng lồ me, please. 3. Let’s sing a s _ ng. 4. St _ nd up! 5. See _ _ _ again

Xem thêm: Giá Vé Tham Quan Khu Vui Chơi Trẻ Em Ở Royal City Hà Nội Có Gì Hay?

6. Bye. See you late _. 7. Is this a penc _ l? 8. This is _ doll. 9. _ ice khổng lồ meet you. 10. No, it is n _ t. Section 3: Safe Driving 1 2 3 4 5 6 7 ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚPhường 3 NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP. TRƯỜNG - VÒNG 4 Section 1: Defeath the Goal Keeper Question 1: Question 2: Question 3:
Question 9: Question 10: Section 2: Find the honey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Section 3: Smart monkey Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to lớn 10
ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG 5 Section 1: Cool Pair Matching Section 2:The teacher is coming Put the words or letter in the right order lớn make a complete sentence or a complete words. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Section 3:Take the redundant letter out from each word to make it correct. 1. PURGPLE  ___________________________ 2. CRAYEON  ___________________________ 3. WHQAT  _____________________________ 4. MEEWT  _____________________________ 5. LISOTEN  ____________________________ 6. PIENCIL  _____________________________ 7. BEOY  _______________________________ 8. TEADCHER  __________________________ 9. NBICE  ______________________________ 10. PEZN  ______________________________ ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG 6 Bài 1: Fill in the blank 1. Clo_ _ your book, please. 2. Is this _ _ eraser ? 3. I’m fine, _ _ _ _ _ you. 4. I lkie khổng lồ s_ng. Bài 2: Matching 1. Red 2. apple 3. ice cream 4. purple 5. carrot 6. Soft drink 7. run 8. tree 9. xanh 10. chair a. chạy b. cây c. color tím d. blue color domain authority trời e. kem f. ghế g. trái táo Apple h red color i. cà rốt j. đồ uống bao gồm ga 1.………….2………… 3………………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8………… 9…………10…………….
Bài 3: Leave me out 1. nipce 2. cajke 3. penk 4. sune 5. desuk 6. milkl 7. mornieng 8. wrwite 9. pencyil 10. maeet ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚPhường 3 NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤPhường TRƯỜNG - VÒNG 7 Bài 1: Fill in the blank 1. This I smy sc_ _ _ l. 2. Circle the an_ _ er 3. My _ _ _e is John. 4. Good bye. See you _ _ _er 5. Is this a d_sk ? Yes, it is. 6. That is a b _cycle. 7. _ _ _ is she ? She is my teacher. 8. How _ _ _ you ? I’m fine thank you. 9. What is _ _ _ name ? He is Tony. 10. What’s h_ _ name ? She’s Hoa. Bài 2: Choose the correct answer 1. ………… your name. a. How’s b. What’s c. Hi’s d. Bye’s 2. Good morning, Tom. a. Good morning, Alan. b. Goodnight, Alan c. My name’s Alan d. Alan, this is my pen 3. How are ………….? I’m fine, thanks. a. he b. lan c. you d. bye 4…………………………… ? – It’s blaông chồng.
a. What colour is this b. What is this c. Is this blachồng d. This is blue 5. Nice lớn meet you. -…………………………………………… a. Goobye b. See you later c. Nice to meet you, too. d. Hi 6. Is your school White ? a. Yes, it is b. No, it isn’t c. No, it is d. Yes, it isn’t 7. How are you ? a. Fine, thanks b. Nice lớn meet you c. My name’s Sean d. Bye 8. My…………… is Jean. a. name’s b. names c. name d. Nam 9. Let’s sing with………………… a. he b. me c. I d. she 10. Let’s stvà ……………….! a. down b. Up c. in d. on Bài 3: Matching 1. Meet 2. cát 3. crocodile 4. green 5. horse 6. Good morning 7. drum 8. snowy 9. gray 10. listen a. nghe b. gặp gỡ khía cạnh c. gồm tuyết d. màu xanh da trời lá e. màu sắc xám f. chào buổi sáng sớm g. cái trống h. con ngựa i. cá sấu j. con mèo 1………….2………… 3………………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8……… … 9…… ……10…………….