Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn tiếng anh

Đề khám nghiệm quality đầu xuân năm mới lớp 6 môn giờ Anh

Đề KSCL môn tiếng Anh 6 đầu năm mới 20trăng tròn - 2021 gồm đáp án dưới đây phía bên trong cỗ đề điều tra khảo sát chất lượng đầu xuân năm mới lớp 6 bao gồm bên trên Tìm Đáp Án. Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh đầu năm lớp 6 có đáp án được chỉnh sửa bgiết hại lịch trình giờ đồng hồ Anh đã học tập giúp những em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức và kỹ năng mang đến năm học tập bắt đầu kết quả. 

Đề thi khảo sát đầu xuân năm mới lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 - 2021

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. come B. month C. mother D. open
2. A. hope B. homework C. one D. post
3. A. brother B. judo C. going D. rode
4. A. fun B. student C. hungry D. sun
5. A. nice B. bicycle C. ride D. live
6. A. mine B. history C. exercise D. library
7. A. cold B. volleyball C. telephone D. open
8. A. subject B. club C. put D. lunch
9. A. science B. like C. music D. ice
10. A. farm B. after C. walk D. class
11. A. teacher B. chess C. lunch D. school
12. A. meat B. reading C. bread D. seat
13. A. photo B. going C. brother D. home

Choose the best answer (A, B, C or D).

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn tiếng anh

1. At lunchtime, you can __________ lunch in the school canteen.

A. be

B. go

C. do

D. have

2. __________ morning exercise is good for you.

A doing

B. studying

C. having

D. playing

3. Look! The girls __________ in the schoolyard.

A are skipping

B. skips

C. skipping

D. khổng lồ skip

4. At break time, I go lớn the library & _________ books.

A go

B. read

C. play

D. listen

5. Listen! Someone __________ at the door.

A knock

B. knocks

C. is knocking

D. are knocking

6. Nam __________ football now. He’s tired.

A doesn’t play

B. plays

C. is playing

D. isn’t playing

7. We are excited __________ the first day of school.

A at

B. with

C. about

D. in

8. My parents often help me __________ my homework.

Xem thêm: Top 7+ App Nhắc Nhở Công Việc, Top 7 Phần Mềm Nhắc Việc Nổi Bật Nhất 2022

A at

B. with

C. about

D. in

9. I am having a math lesson but I forgot my __________. I have some difficulty.

A. calculator

B. bike

C. pencil case

D. pencil sharpener

10. Cuong and Minc __________ their bicycles khổng lồ school size Monday to lớn Friday.

A ride

B. rides

C. is riding

D. are riding

11. What is your _________ subject at school?

A like

B. excited

C. nice

D. favourite

12. In the afternoon, students __________ many interesting clubs.

A join

B. do

C. play

D. read

13. My sister và I __________our bicycles khổng lồ school now.

A ride

B. rides

C. is riding

D. are riding

14. Mr. Vinc __________ our class math.

A teach

B. teaches

C. does

D. plays

15. School __________ at 4.30 p.m every day.

A finish

B. finishes

C. go

D. have

16. Listen! Are they __________ in the classroom?

A sing

B. sings

C. singing

D. is singing

17. A good frikết thúc is ready to __________ things with his classmates.

A ride

B. read

C. share

D. go

ĐÁPhường ÁN

Find the word which has a different sound in the part underlined

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - D;

6 - B; 7 - C; 8 - C; 9 - C; 10 - D;

11 - D; 12 - C; 13 - C;

Choose the best answer (A, B, C or D).

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

6 - D; 7 - C; 8 - B; 9 - A; 10 - A;

11 - D; 12 - A; 13 - D; 14 - B; 15 - C;

16 - C; 17 - C; 

Download đề thi và câu trả lời tại: Đề thi khảo sát điều tra quality đầu năm lớp 6 môn Anh. Mời bạn đọc đọc thêm nhiều tư liệu ôn tập Tiếng Anh 6 không giống nhau như Để học tập giỏi Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến đường Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học tập kì 2 lớp 6,.... được update liên tục bên trên Tìm Đáp Án.