ĐỀ THI MÔN LÝ 2020

Thông báo tuyển sinh Đăng ký - Tra cứu vãn hồ sơ Hướng nghiệp Tư vấn
Viện/Trung tâm/Phòng Khối Kinch tế - Giáo dục đào tạo Kân hận KHCB - Kỹ thuật Kân hận Sức khỏe - Khoa học - Ngôn ngữ
Giới thiệu Tuyển sinch Môi trường học hành Việc làm cho cổng output Các Khoa/Viện/TT

Đề thi và giải đáp xác nhận kỳ thi Tốt nghiệp THPT 20trăng tròn - Môn Vật Lý


Quý phụ huynh và các em vui lòng dìm F5 nhằm cập nhật rất nhiều công bố bắt đầu.

Bạn đang xem: Đề thi môn lý 2020

*

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

MÃ ĐỀ 222

*

*

*

*

ĐÁP.. ÁN MÔN VẬT LÝ:

Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT năm 2020 môn Lý tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

(Đang cập nhật)

Mã đề: 201 - Tuyensinh247. com

1. C 2. B 3. D 4. A 5. C 6. A 7. C 8. D 9. C 10. A
11. B 12. A 13. B 14. D 15. B 16. A 17. A 18. A 19. D đôi mươi. A
21. D 22. D 23. B 24. D 25. A 26. A 27. B 28. A 29. D 30. B
31. D 32. D 33. D 34. B 35. B 36. A 37. D 38. D 39. A 40. B

Mã đề: 202 - Tuyensinh247. com

1. D 2. B 3. C 4. D 5. D 6. B 7. A 8. C 9. C 10. D
11. A 12. B 13. B 14. C 15. A 16. A 17. C 18. C 19. B 20. B
21. C 22. A 23. A 24. B 25. A 26. B 27. B 28. A 29. B 30. C
31. A 32. C 33. B 34. A 35. A 36. A 37. B 38. C 39. C 40. B

Mã đề: 203 - Tuyensinh247. com

1. D 2. A 3. A 4. C 5. C 6. D 7. A 8. B 9. D 10. C
11. B 12. D 13. B 14. A 15. C 16. A 17. D 18. A 19. D 20. B
21. B 22. A 23. A 24. D 25. D 26. B 27. D 28. D 29. B 30. A
31. B 32. A 33. B 34. D 35. D 36. B 37. D 38. B 39. A 40. B

Mã đề: 204 - Tuyensinh247. com

1. C 2. A 3. D 4. C 5. C 6. B 7. B 8. C 9. C 10. A
11. D 12. B 13. B 14. D 15. D 16. C 17. D 18. D 19. D đôi mươi. B
21. C 22. B 23. B 24. C 25. C 26. A 27. D 28. D 29. D 30. B
31. B 32. D 33. D 34. D 35. B 36. C 37. B 38. B 39. C 40. C

Mã đề: 205 - Tuyensinh247. com

1. C 2. C 3. C 4. C 5. B 6. A 7. A 8. D 9. C 10. D
11. A 12. B 13. C 14. B 15. B 16. B 17. C 18. D 19. B đôi mươi. C
21. A 22. C 23. B 24. D 25. C 26. A 27. D 28. A 29. A 30. C
31. C 32. B 33. D 34. D 35. B 36. B 37. B 38. A 39. D 40. C

Mã đề: 206 - Tuyensinh247. com

1. B 2. D 3. D 4. A 5. C 6. D 7. D 8. C 9. B 10. C
11. D 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. D 18. B 19. B đôi mươi. A
21. C 22. C 23. C 24. A 25. A 26. C 27. C 28. D 29. A 30. C
31. A 32. C 33. D 34. A 35. D 36. A 37. D 38. C 39. A 40. A

Mã đề: 207 - Tuyensinh247. com

1. D 2. B 3. A 4. C 5. A 6. A 7. C 8. A 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. C 15. C 16. D 17. A 18. C 19. D đôi mươi. D
21. A 22. A 23. C 24. A 25. C 26. D 27. D 28. B 29. A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. B 35. D 36. C 37. B 38. B 39. D 40. D

Mã đề: 208 - Tuyensinh247. com

1. D 2. A 3. B 4. C 5. B 6. B 7. B 8. B 9. C 10. B
11. C 12. D 13. D 14. D 15. A 16. C 17. C 18. D 19. D 20D
21. A 22. B 23. A 24. A 25. B 26. A 27. D 28. B 29. C 30. D
31. C 32. D 33. D 34. A 35. B 36. C 37. B 38. C 39. B 40. C

Mã đề: 209 - Tuyensinh247. com

1. B 2. B 3. A 4. B 5. B 6. C 7. B 8. A 9. D 10. B
11. B 12. B 13. C 14. C 15. A 16. C 17. B 18. D 19. C đôi mươi. D
21. A 22. B 23. C 24. B 25. D 26. A 27. A 28. B 29. D 30. D
31. A 32. A 33. A 34. D 35. A 36. C 37. D 38. D 39. D 40. D

Mã đề: 210 - Tuyensinh247. com

1. B 2. A 3. A 4. D 5. C 6. A 7. C 8. C 9. D 10. B
11. B 12. D 13. D 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B trăng tròn. C
21. B 22. B 23. C 24. A 25. A 26. C 27. A 28. A 29. A 30. C
31. C 32. A 33. C 34. B 35. B 36. C 37. B 38. A 39. B 40. B

Mã đề: 211 - Tuyensinh247. com

1. D 2. D 3. B 4. C 5. D 6. B 7. A 8. B 9. C 10. D
11. D 12. B 13. C 14. D 15. C 16. B 17. D 18. D 19. A trăng tròn. A
21. B 22. A 23. B 24. D 25. D 26. A 27. B 28. C 29. A 30. C
31. A 32. D 33. A 34. C 35. C 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A

Mã đề: 212 - Tuyensinh247. com

1. B 2. A 3. A 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. C 10. C
11. B 12. C 13. C 14. C 15. B 16. A 17. B 18. D 19. A 20. A
21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. A 27. C 28. D 29. A 30. B
31. D 32. C 33. D 34. D 35. D 36. B 37. A 38. C 39. B 40. B

Mã đề: 213 - Tuyensinh247. com

1. D 2. B 3. B 4. C 5. C 6. A 7. C 8. A 9. D 10. C
11. B 12. A 13. C 14. B 15. B 16. A 17. D 18. B 19. B trăng tròn. D
21. A 22. A 23. D 24. B 25. D 26. C 27. D 28. B 29. C 30. C
31. D 32. D 33. C 34. B 35. D 36. D 37. C 38. C 39. C 40. D

Mã đề: 214 - Tuyensinh247. com

1. C 2. A 3. D 4. C 5. D 6. A 7. A 8. D 9. C 10. D
11. B 12. A 13. A 14. B 15. D 16. A 17. C 18. A 19. C 20C
21. D 22. B 23. A 24. C 25. B 26. B 27. D 28. C 29. A 30. A
31. B 32. B 33. D 34. C 35. D 36. D 37. C 38. B 39. B 40. D

Mã đề: 215 - Tuyensinh247. com

1. A 2. B 3. D 4. B 5. B 6. A 7. C 8. C 9. B 10. D
11. C 12. B 13. C 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. B
21. D 22. D 23. B 24. A 25. A 26. D 27. B 28. D 29. A 30. C
31. A 32. B 33. B 34. D 35. A 36. A 37. C 38. B 39. A 40. C

Mã đề: 216 - Tuyensinh247. com

1. A 2. D 3. C 4. A 5. D 6. C 7. D 8. A 9. A 10. A
11. C 12. B 13. D 14. C 15. C 16. B 17. D 18. B 19. B đôi mươi. B
21. A 22. D 23. C 24. D 25. B 26. B 27. D 28. C 29. A 30. C
31. D 32. B 33. A 34. C 35. A 36. C 37. C 38. D 39. A 40. A

Mã đề: 217 - Tuyensinh247. com

1. B 2. B 3. C 4. A 5. B 6. A 7. B 8. C 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. C 19. D đôi mươi. A
21. D 22. B 23. D 24. C 25. D 26. D 27. A 28. D 29. C 30. D
31. A 32. B 33. A 34. B 35. C 36. A 37. C 38. D 39. B 40. A

Mã đề: 218 - Tuyensinh247. com

1. A 2. D 3. A 4. B 5. B 6. D 7. D 8. C 9. D 10. D
11. D 12. D 13. C 14. C 15. B 16. A 17. C 18. D 19. B đôi mươi. B
21. D 22. A 23. B 24. A 25. B 26. A 27. C 28. C 29. B 30. A
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36. C 37. C 38. B 39. C 40. B

Mã đề: 221 - Tuyensinh247. com

1. A 2. C 3. B 4. A 5. D 6. A 7. D 8. C 9. B 10. C
11. A 12. D 13. B 14. B 15. C 16. A 17. D 18. A 19. A trăng tròn. C
21. D 22. B 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Tranh Vẽ Tay Bút Chì Đẹp Nhất, Hiệu Ứng Tranh Bút Chì Vẽ Tay

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 222 - Tuyensinh247. com

1. B 2. C 3. B 4. B 5. B 6. A 7. C 8. D 9. D 10. D
11. B 12. A 13. D 14. D 15. D 16. A 17. D 18. A 19. A trăng tròn. A
21. C 22. B 23. C 24. B 25. D 26. C 27. C 28. C 29. A 30. D
31. B 32. C 33. B 34. A 35. B 36. B 37. A 38. A 39. D 40. D

Mã đề: 224 - Tuyensinh247. com

1. A 2. B 3. D 4. C 5. A 6. D 7. D 8. B 9. A 10. A
11. A 12. B 13. C 14. B 15. A 16. B 17. D 18. D 19. D trăng tròn. C
21. B 22. A 23. D 24. C 25. A 26. C 27. C 28. B 29. C 30. B
31. C 32. B 33. C 34. D 35. A 36. C 37. D 38. A 39. C 40. D

Đại học Đông Á chúc những em bao gồm một kỳ thi thành công!