ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 HỌC KÌ 1

10 đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 gồm ma trận (2022) giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài bác thi Tiếng Anh 4 Giữa học tập kì 1. Mời chúng ta cùng đón xem:


TOP 10 đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có ma trận (2022)

MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 – TIẾNG ANH 4

Kĩ năng

Nhiệm vụ tấn công giá

Mức độ

M1

M2

M3

M4

Nghe

Listen và circle

Listen & match

Listen & tick

Listen and number

3

1

1

Đọc

Look, read and write

Read & complete

Read & tick

Read & answer the questions

3

7

Viết

Write about you

Reorder the words

1

1

1

Nói

Get to know each other

Describing a picture

1

1

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tạo .....

Bạn đang xem: Đề thi môn tiếng anh lớp 4 học kì 1

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 bao gồm ma trận đề số 1

LISTENING

Part 1: Question 1- 4 Listen & circle

1. Linda is……….

A. playing the piano

B. flying a kite

2. We have sầu Science on…………..

A. Tuesdays and Thursdays

B. Thursdays and Friday

3. Tom’s drawing a …………….

A. puppet

B. table

4. They can ……………………..

A. dance

B. skate

Part 2: Question 5 -7: Listen & match. There is an example

*

Part 3: Question 8-12: Listen and circle

8. Does he get up early?

A. Yes, he is

B. No, he isn’t

C. Don’t talk

9. What did he vì chưng in the morning?

A. He cleaned his room.

B. He did his homework.

C. He watched TV

10. What did he bởi in the afternoon?

A. He went to lớn the zoo.

B. He helped his mother.

C. He worked in the garden.

11. When did he vì homework?

A. in the morning.

B. in the afternoon.

C. in the evening.

12. What did he vì in the evening?

A. He chatted online with his frikết thúc Mai.

B. He chatted online with his frikết thúc Nam.

C. He chatted online with his friend Linda.

READING

Part 1: Questions 1-3 Look, read và write. There is an example.

*

Part 2: Questions 4-7: Read & complete .There is an example

*

Hi. My name is Jyên ổn. I study at Binh Minh Primary School. I go khổng lồ school from Monday lớn Friday. I have (0) Vietnamese and Maths every day. I have sầu English on Mondays, Tuesdays, Thursdays và (1)…………….. I have (2)…………….on Wednesdays, Thursdays & Fridays. I have PE on Mondays và (3)……………. I have sầu Music on (4)…………….. I lượt thích it very much.

Part 3: Questions 8-10: Read và tiông chồng true (T) or false (F)

Hello. My name is Nguyen Quoc Anh. I’m from Ha Noi. I study at Hoa Mai Primary School. It’s in Tay Son Street, Dong Da District, Ha Noi. It is a big school. I am in Class 4B with Minh and Quang. We are good friends. I love sầu my school and friends.

8/ His school is a small school in Tay Son Street.

9/ He is in Class 4C.

10/ Minch and Quang are his good friends

WRITING

Part 1: Question 1 - 4: Write about you

Hi, my name is (1)…………………………………………………………….....

I am from (2)…………………………………………………………………........

The name of my school is (3)…………………………………………………

My favourite subject is (4)……………………………………………………..

Part 2: Question 5-10. Reorder the words. There is an example.

5. they/doing/are/what?

6. paper/Tony/making/Tim/and/are/planes

7. you/piano/play/did/yesterday evening/the

8. in/is/my/NguyenVan/Road/school

9. nationality/what/are/you?

10. you/like/songs/to/English/do/listening

SPEAKING

Part 1: Getting lớn know each other

1. What’s your name? How vì chưng you spell your name?

2. What day is it today?

3. What subjects bởi vì you like?

Part 2: Talking about your family

4. How many people are there in your family? Who are they?

5. What does your mother/father do?

6. What does he/she look like?

Part 3: Describing a picture

7. How many people are there in the picture?

8. What are they doing?

Phòng Giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề điều tra khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 bao gồm ma trận đề số 2

I. Listen và tick

*

II. Listen & number

*

III. Read and match

1. Where are you from?

a. It’s Monday.

2. What day is it today?

b. I am from Singapore.

3. What is she doing?

c. She is reading a book.

IV. Read and fill in the blank

1. Where __________ you from? - I am from Vietphái nam.

2. What subjects __________ you have? - I have Maths, English and IT.

3. __________ nationality are you? - I am Vietnamese.

V. Read và choose

*

VI. Choose True (T) or False (F)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground. Phong is jumping. Linda và Mai are playing badminton. Nam và Tom are skipping. Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

1. We are doing exercise in the school gym.

2. Phong is skipping.

3. Linda và Peter are playing badminton.

4. Nam and Tom are skipping.

5. Quan và Peter are playing table tennis.

VII. Reorder the words khổng lồ make a sentence

1. in / 4A / I / Class / am /.

2. you / nationality / What / are /?

3. school / I / at / yesterday / was /.

4. What / have sầu / you / today / subjects / bởi /?

5. like / a / I / kite / flying /.

VIII. Answer questions about you

1. What is your nationality?

2. What nationality are you?

3. Lindomain authority comes from Englvà. What’s her nationality?

4. What day is it, today?

5. When vày you have English?

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 bao gồm ma trận đề số 3

Exercise 1: Điền vần âm thích hợp vào chỗ trống

1. It’s n_ce t_ meet _ou.

2. I’m a p_p_ _.

3. W_ere a_ _ you f_om?

4. T_ _ay is S_nd_y.

5. Tha_ _ you very _uch.

6. My b_ thday is in Fe_ _uary.

Exercise 2: Chọn trường đoản cú có phương pháp phân phát âm khác với các từ còn lại

1.

A. pupil

B. music

C. sun

D. student

2.

A. football

B. book

C. good

D. food

3.

A. Monday

B. come

C. from

D. some

4.

A. skate

B. can

C. may

D. date

Exercise 3. Quan gần cạnh bảng bên trên và điền vào chỗ trống trong khúc văn sau

*

Hi. My name’s Nam. This is my all activities in a week. Today is (1)_____, I vày my homework. On (2)___________, I go lớn the zoo with my friends. I play football on (3)_____________. I (4)____________ on Wednesday. And on (5)____________, I go swimming. I (6)___________ on Friday. And at the weekkết thúc, I (7)_______________.

Exercise 4: Sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. you/ What/ nationality/ are?

___________________________________________________________.

2. have/ They/ Tuesday/ Math/ on.

___________________________________________________________.

3. play/ She/ cannot/ baseball.

___________________________________________________________.

4. it/ day/ What/ today/ is/?

___________________________________________________________.

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo thành .....

Đề điều tra chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 bao gồm ma trận đề số 4

Question 1: Chọn tự không giống loại

1.

A. yesterday

B. went

C. had

D. got

2.

A. date

B. Monday

C. Tuesday

D. Thursday

3.

A. fly

B. plane

C. write

D. read

4.

A. England

B. Japan

C. America

D. November

Question 2: Chọn tự thích hợp điền vào nơi trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1).................................., Nam?

B: It’s (2)........................................

A: What subjects vì you have today?

B: I have Maths, Science, Music and (3)...........................................

A: What is your (4)......................................... subjects?

B: Maths & English.

Question 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng với vấn đáp câu hỏi

This is my new friover. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football và reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his không tính tiền time, he often goes to lớn the music club. He is happy there.

1. Where is Peter from?

2. What is his hobby?

3. Can he sing Vietnamese songs?

4. What does he bởi vì in his không lấy phí time?

Question 4: Tìm lỗi không đúng trong số câu sau cùng sửa lại cho đúng

1. What subject does you have today? ____________________

2. He are from Malaysia. ____________________

3. I go from Quynh Hai primary school. ____________________

4. They have sầu English yesterday. ____________________

Question 5: Dựa vào tnhóc con kết thúc những câu sau

1. I have ____________ on Tuesday.

*

2. She is reading a ____________ now.

*

3. Today is the ____________ of October.

*

4. They are ____________.

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo nên .....

Đề điều tra chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 tất cả ma trận đề số 5

PART 1: LISTENING

Listen và draw the lines.

*

Listen and write True (T) or False (F).

1. I have sầu PE on Mondays & Wednesdays.

2. Vietnamese is my favourite subject.

3. I have sầu Music, Art and Maths today.

4. Phong has Maths today.

5. Mai has English, Vietnamese and IT today.

6. I have sầu Science on Mondays & Tuesdays.

PART 2: READING AND WRITING

Hoàn thành bảng sau

COUNTRY

NATIONALITY

CITY

FLAG

America

(1)……………………..

New York

*

(2) ..........................

(3)………………….

London

*

(4) …………….

(5)………………….

Tokyo

*

Australia

(6)…………………

Sydney

*

III. Khoanh tròn đáp án đúng nhất

1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.

A. Japanese

B. America

C. Vietnamese

D. Malaysian

2. I have sầu a lot of ____________________ in Ha Noi.

A. friend

B. from

C. friends

D. country

3. We have English __________ Mondays & Thursdays.

A. in

B. on

C. from

D. to

4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.

A. in

B. to

C. at

D. on

5. She __________ from Australia.

A. are

B. is

C. am

D. at

IV. Đọc đoạn văn uống với khắc ghi (√) vào bảng True (Đúng) – False (Sai)

Hi. I am Lindomain authority. I am from Englvà. I am English. Today is Monday, the first of July. It’s a school day. I go khổng lồ school from Monday lớn Friday. And I vì not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I play sports with my friends. I go to the English Club on Tuesday, Thursday and Friday in the evening. I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday & Sunday.

1. Linda is from America.

2. Tomorrow is Tuesday.

Xem thêm: Mẫu Chữ Nét Đứt Mẫu Tập Tô Chữ Cái Cho Bé 5 Tuổi, Mẫu Chữ Nét Đứt

3. She goes to school from Monday lớn Sunday.

4. She doesn’t go to school at the weekends.

5. She plays sports on Tuesday afternoon.

6. She goes to the English Club on Tuesday, Thursday và Friday in the evening.

7. She goes swimming on Thursday afternoon.

8. She visits her grandparents on Saturday và Sunday.

V. Dịch những câu sau lịch sự giờ anh

1. Rất vui được gặp mặt lại các bạn.

2. Akiko thì đến từ nước Nhật Bản. Cô ấy là người Nhật Bản.

3. Tôi học tập lớp 4 chiều sống trường đái học Đức Thạnh.

4. Hôm ni là máy năm. Tôi đi mang lại slàm việc trúc.

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo thành .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 bao gồm ma trận đề số 6

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen và number

*

Question 2: Listen and tick

*

PART 2: READING AND WRITING

Question 1: Look and read. Tiông chồng True (T) or False (F)

My name is Nhi. I am a pupil at Kyên Dong Primary School. I go to school from Monday lớn Friday. It is Tuesday today. We are having an Art lesson in my classroom. Mr Loc is drawing a mask on the board. The girls are making puppets và singing. The boys are making a kite & painting houses. We are having a lot of fun here.

1. Her name is Nga.

2. She is a pupil at Klặng Dong Primary School.

3. She is having an Art lesson in her classroom.

4. Mr Loc is writing on the board.

5. The girls are making puppets.

6. The boys are making paper planes.

Question 2: Điền từ vào nơi trống.

A. swimming

B. morning

C. grandparents

D. football

E. English

F. first

1. I play _________ with my friends on Saturday afternoon.

2. I go _____________ every Sunday morning.

3. Do you visit your _____________ at the weekend?

4. We have sầu _____________ on Wednesdays.

5. We don’t watch TV in the _____________.

6. My birthday is on the _____________ of December.

Question 3: Trả lời câu hỏi về bạn dạng thân em

1. What subjects do you have sầu on Wednesday?

2. What do you vị on Sunday?

3. What is the date today?

4. When’s your birthday?

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 bao gồm ma trận đề số 7

LISTENING

Exercise: Question 1- 4 Listen & circle

1. Linda is……….

A. playing the piano

B. flying a kite

2. We have sầu Science on…………..

A. Tuesdays và Thursdays

B. Thursdays & Friday

3. Tom’s drawing a …………….

A. puppet

B. table

4. They can ……………………..

A. dance

B. skate

Exercise 2: Question 5 -7: Listen and match. There is an example

*

READING AND WRITING

Exercise 1: Chọn từ bỏ không giống loại

1.

A. ski

B. skip

C. school

D. skate

2.

A. he

B. her

C. you

D. they

3.

A. flag

B. Malaysia

C. Singapore

D. China

4.

A. nice

B. name

C. class

D. pupil

Exercise 2: Gạch chân lỗi sai và sửa lại mang đến đúng

1. What is your birthday? __________________

2. What is she name? __________________

3. I don’t go khổng lồ school at Sunday. __________________

4. Tom have sầu an Art class today. __________________

Exercise 3: Choose the words from the box lớn fill the blank

Misa activities

Hello everybody toàn thân. My name’s Misa. I’m from (1)………......................... I go khổng lồ school every day from Monday to lớn Friday. On Tuesday & Thurday afternoons, I study in the(2)………….……………..with my friends. I lượt thích reading very much. I read a lot of books about plants và animals. On Saturdays, I go to lớn the (3)……………………….with my brother. On Sundays, I stay at home page & (4)……..…………... my parents.

*

Exercise 4: Sắp xếp các trường đoản cú sau thành câu hoàn chỉnh

1. old/ How/ she/is/?

2. 5 people/ There/ are/ in my/ family/.

3. you/ play/ Can/ piano/ the/?

4. is/ My/ Japan/ from/ teacher.

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo .....

Đề điều tra chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có ma trận đề số 8

PART 1: LISTENING

Listen & draw the lines.

*

Listen and circle

1. Does he get up early?

A. Yes, he is

B. No, he isn’t

C. Don’t talk

2. What did he vì in the morning?

A. He cleaned his room.

B. He did his homework.

C. He watched TV

3. What did he bởi vì in the afternoon?

A. He went khổng lồ the zoo.

B. He helped his mother.

C. He worked in the garden.

4. When did he vày homework?

A. in the morning.

B. in the afternoon.

C. in the evening.

5. What did he do in the evening?

A. He chatted online with his friover Mai.

B. He chatted online with his friover Nam.

C. He chatted online with his frikết thúc Lindomain authority.

PART 2: READING AND WRITING

Question 1: Chọn trường đoản cú tất cả giải pháp vạc âm khác cùng với những tự còn lại

1.

A. Friday

B. fine

C. listen

D. light

2.

A. paper

B. watch

C. date

D. plane

3.

A. home

B. hobby

C. volleyball

D. October

4.

A. room

B. cool

C. school

D. book

Exercise 2: Hoàn thành hội thoại phụ thuộc vào các từ mang lại trước

vì name What an too

Bob: Hi. I’m Bob. What’s your (1) ___________?

Clara: My name is Clara. Nice lớn meet you.

Bob: Nice to lớn meet you, (2) ___________.

Clara: What is your nationality?

Bob: I’m American. (3) ___________ about you?

Clara: I’m English. Can you sing (4) ___________ English song?

Bob: Yes, I can. I can sing and dance. Do you lượt thích playing the guitar?

Clara: Yes, I (5) ___________. I want khổng lồ learn lớn play it.

Bob: I can teach you.

Clara: That’s great.

Exercise 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng rồi trả lời câu hỏi

My name’s Han. I’m from Đài Loan Trung Quốc. I’m Chinese. Today is Monday. I go to lớn school from Monday to Friday. I don’t go to school at weekkết thúc. But I often go lớn the school library on Saturday, go swimming on Sunday morning and visit my grandparents on Sunday afternoon.

1. What’s her name?

2. Where’s she from?

3. What’s her nationality?

4. Does she go to lớn school at weekend?

5. What does she vì chưng on Saturday?

6. Does she go swimming and visit her grandparents on Sunday?

Exercise 4: Sắp xếp những trường đoản cú để tạo ra thành câu hoàn chỉnh

1. you/ subjects/ today/ What/ have/ do?

___________________________________________________?

2. Can/ football/ you/ play?

___________________________________________________?

3. email/ an/ I/ writing/ am.

___________________________________________________.

4. She/ very/ cooking/ much/ likes.

___________________________________________________.

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 gồm ma trận đề số 9

Exercise 1: Điền chữ cái phù hợp vào chỗ trống

1. It’s n_ce t_ meet _ou.

2. I’m a p_p_ _.

3. W_ere a_ _ you f_om?

4. T_ _ay is S_nd_y.

5. Tha_ _ you very _uch.

6. My b_ thday is in Fe_ _uary.

Exercise 2: Chọn từ bao gồm phương pháp phát âm không giống với những trường đoản cú còn lại

1.

A. pupil

B. music

C. sun

D. student

2.

A. football

B. book

C. good

D. food

3.

A. Monday

B. come

C. from

D. some

4.

A. skate

B. can

C. may

D. date

Exercise 3. Quan gần cạnh bảng bên trên và điền vào nơi trống trong đoạn văn uống sau

*

Hi. My name’s Nam. This is my all activities in a week. Today is (1)_____, I bởi vì my homework. On (2)___________, I go to lớn the zoo with my friends. I play football on (3)_____________. I (4)____________ on Wednesday. And on (5)____________, I go swimming. I (6)___________ on Friday. And at the weekend, I (7)_______________.

Exercise 4: Sắp xếp những trường đoản cú sau thành câu trả chỉnh

1. you/ What/ nationality/ are?

___________________________________________________________.

2. have/ They/ Tuesday/ Math/ on.

___________________________________________________________.

3. play/ She/ cannot/ baseball.

___________________________________________________________.

4. it/ day/ What/ today/ is/?

___________________________________________________________.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 bao gồm ma trận đề số 10

I. Sắp xếp vần âm sau đây thành tự Tiếng Anh gồm nghĩa

*

II. Điền trường đoản cú vào địa điểm trống.

A. swimming

B. morning

C. grandparents

D. football

E. English

F. first

1. I play _________ with my friends on Saturday afternoon.

2. I go _____________ every Sunday morning.

3. Do you visit your _____________ at the weekend?

4. We have _____________ on Wednesdays.

5. We don’t watch TV in the _____________.

6. My birthday is on the _____________ of December.

III. Đọc với điền tự tương thích.

Hello. I’m Helen. I’m from America. I’m 11 years old. My birthday is on the twelfth of December. I can play sports but I can’t play the guitar. I vì not go lớn school at the weekend. I cycle on Saturdays và play volleyball on Sundays.