Đề thi môn tiếng anh lớp 6 giữa kì 2

*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát

Tài liệu Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học tập kì 2 bao gồm đáp án năm học tập 2022 – 2023 bao gồm 5 đề thi tổng đúng theo từ bỏ đề thi môn Tiếng Anh 6 của các trường THCS trên toàn quốc đã có soạn đáp án chi tiết góp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao vào bài xích thi giữahọc tập kì 2 Tiếng Anh lớp 6. Mời các bạn thuộc đón xem:

Sở Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì hai năm 2022 gồm đáp án (5 đề) - Đề 1

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo .....

Bạn đang xem: Đề thi môn tiếng anh lớp 6 giữa kì 2

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không nói thời hạn phạt đề)

(Đề số 1)

I. Odd one out

1.A. foot B. leg C. teeth D. hand

2.A. menu B. carrot C. banana D. apple

3.A. eat B. coffee C. water D. tea

4.A. tent B. kite C. movie D. once

II. Give the correct form or tense of the verb in each bracket

1.When it is hot, Ba often (go) ______________ swimming.

2.There (not be) ______________ any water in the bottle.

3.Lan và Nga (drink) ______________ iced tea at the moment.

4.Lan (visit) ______________ her grandmother tomorrow morning.

III. Read the text & decide if these statements are True (T) or False (F)

My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to visit Ha Long Bay. He is going to lớn stay in a small hotel near the bay for two days. Then he is going to visit Da Lat for three days. Finally, he is going to lớn visit some friends in Ho Chi Minc City. He is going lớn stay there for one day. He is going to lớn walk along Saigon River. He is going to fly home.

True (T)/ False (F) statements:

1…….Mr. Hung is going to lớn visit three cities this summer.

2…….He is going to lớn visit Ha Long Bay first, then Ho Chi Minh City, và finally Da Lat.

3…….He is going to stay in Da Lat for three days.

4…….He is going khổng lồ go home page by train.

IV. Arrange the words into lớn the sentence

1.want/ They/ glasses/ two/ of/ water.

.....................................................................................................................................

2.sister/ My/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in.

.....................................................................................................................................

V. Match the questions in column A with the answers in column B

A

B

Answers

1. What color are your eyes?

A. I’d lượt thích noodles.

1 -

2. How much is a sandwich?

B. I like soccer.

2 -

3. What would you lượt thích for breakfast?

C. They are blaông chồng.

3 -

4. What’s your favorite sport?

D. It’s five thous& dong.

4 -

*

Đáp án

I. Odd one out

1. C

2. A

3. A

4. D

II. Give the correct size or tense of the verb in each bracket

1.goes (câu phân tách thời bây giờ đối chọi bởi vì bao gồm “often”)

2.isn’t (water ko đếm được yêu cầu cần sử dụng tobe là “is”)

3.are drinking (câu chia thời HTTD do có “at the moment”)

4.is going to visit (câu chia thời tương lai ngay gần bởi vì gồm “tomorrow morning”)

III. Read the text và decide if these statements are True (T) or False (F)

1.T

2.F

3.T

4.F

IV. Arrange the words into the sentence

1.They want to lớn glasses of water.

2.My sister is going khổng lồ live in the country.

V. Match the questions in column A with the answers in column B

1-C(– Mắt cậu màu gì? – Chúng màu sắc Black.)

2-D(– Một Bánh mì kẹp bao nhiêu tiền? – 5000 đồng.)

3-A(– Bữa sáng sủa bạn muốn nạp năng lượng gì? – Tôi ước ao ăn mỳ.)

4-B(– Môn thể dục thể thao yêu mến của bạn là gì? – Bóng đá.)

-----------------------

Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học tập kì 2 năm 2022 bao gồm câu trả lời (5 đề) - Đề 2

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không nhắc thời hạn vạc đề)

(Đề số 2)

Thời gian làm cho bài: 60 phút

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1.A. tent B. lettuce C. menu D. chicken

2.A. bread B. healthy C. weather D. tea

3.A. noodle B. food C. foot D. cool

4.A. tired B. high C. tin D. wine

II. Choose the best answer (A, B, C or D)

1.There/ be/ lot of/ tree/ park/.

A. There is a lot of trees in this park.

B. There are a lot of trees in this park.

C. There be a lot of trees in this park.

D. There are lot of trees in this park.

2.We love __________ kites in the summer.

A. fly B. flying C. lớn fly D. flies

3.My mother buys me a __________ of toothpaste.

A. pair B. dozen C. tube D. bar

4.Would you like __________ iced coffee?

A. some B. a C. any D. many

III. Read the passage và bởi the tasks that follow.

Nam is a student. He is twelve sầu years old. His father is a doctor. He is forty years old. His mother is a teacher. She is thirty-six years old. He has a brother and a sister. His brother is an engineer. He is twenty years old. His sister is a student. She is fifteen.

A. True (T) or False (T).

1.Nam is twelve years old. ____________

2.Nam’s father is a nurse. ____________

3.Nam has a brother. ____________

4.His sister is fifty. ____________

B. Answer the questions.

1.What does Nam’s mother do?

_________________________________________________

2.How many people are there in Nam’s family?

_________________________________________________

IV. Write the second sentence so that it has a similar meaning to lớn the first

1.I want some milk.

I would __________________________________________

2.What about going to the beach?

Let’s ____________________________________________

Đáp án

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. D

2. D

3. C

4. C

II. Choose the best answer (A, B, C or D)

1.B

Giải thích: cấu tạo there are + danh trường đoản cú số nhiều

Dịch: Có không ít cây trong khu dã ngoại công viên này.

2.B

Giải thích: Loving + Ving

Dịch: Chúng tôi say mê thả diều vào mùa hè.

3.C

Giải thích: a tube of toothpaste: một tuýp kem tiến công răng

Dịch: Mẹ download mang đến tôi 1 tuýp kem đánh răng

4.A

Giải thích: some + danh tự ko đếm được

Dịch: Quý Khách có muốn uống chút coffe đá không?

III. Read the passage and bởi the tasks that follow.

A. True (T) or False (T).

1.T

2.F

3.T

4.F

B. Answer the questions.

1.She is a teacher.

2.There are 5 people in his family.

IV. Write the second sentence so that it has a similar meaning to lớn the first

1.I would like some milk.

2.Let’s go to the beach.

-----------------------

Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học tập kì 2 năm 2022 bao gồm lời giải (5 đề) - Đề 3

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(ko nhắc thời gian vạc đề)

(Đề số 3)

I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the rest

1.A. spring B. White C. onion D. wind

2.A. pea B. bean C. healthy D. tea

3.A. brown B. cow C. bowl D.owl

4.A. full B. much C. hungry D. bus

II. Circle the best words or phrases to complete the sentences

1.What is ___________ dinner today? – There is some meat & some rice.

A. in B. on C. at D. for

2.My daughter ___________ jogging every morning.

Xem thêm: Mở File Xml Bằng Excel - Chuyển Đổi File Xml Sang Excel (

A. goes B. does C. has D. gets

3.I don’t have ___________ oranges but I have ___________ apples.

A. any/ any B. some/ any C. some/some D. any/ some

4.Miss. Chi has full lips and ___________

A. teeth small white C. Trắng small teeth

B. Trắng teeth small D. small White teeth

III. Read the following passage & then bởi vì the tasks that follow.

South Vietphái nam enjoys a tropical climate, so there are two seasons all year round. They are known as the dry season và the rainy season. It’s very hot in the dry season, but it’s cool in the rainy season. In the dry season, we often go camping và swimming. In the rainy season we don’t often go out. We sometimes go fishing in the morning because it often rains in the afternoon.

A. Tick True or False.

FACTS

T

F

1. There are two seasons in the south of Vietnam giới.

2. It’s very cold in the dry season.

3. They often go camping & swimming in the rainy season.

4. In the rainy season, it often rains in the afternoon.

B. Answer the following sentences

1.How many seasons are there in South Vietnam?

...............................................................................................................

2.What do they vì chưng in the dry season?

................................................................................................................

3.Is it cool in the dry season?

..............................................................................................................

4.Why vày they go fishing in the morning? ...................................................................................................................

IV. Complete the sentences, using the words given

1.What/ Nam/ do/ when/ it/ hot?

_______________________________________________________

2.There/ not/ any/ bottles/ cooking oil/ the kitchen.

_______________________________________________________

*

Đáp án

I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the rest

1. B

2. C

3. C

4. A

II. Circle the best words or phrases lớn complete the sentences

1.D

Giải thích: what’s for dinner?: ban đêm có món gì?

Dịch: Bữa buổi tối nay gồm món gì vậy? – Có chút thịt với cơm trắng.

2.A

Giải thích: go jogging: đi tản bộ, đi dạo

Dịch: Con gái tôi đi bộ vào từng buổi sáng.

3.A

Giải thích: not…any + danh từ bỏ đến được số nhiều

Some + danh trường đoản cú đến được số nhiều

Dịch: Tôi không tồn tại quả cam như thế nào tuy nhiên tôi có vài ba trái táo khuyết.

4.D

Dịch: Cô Chi gồm răng Trắng nhỏ dại.

III. Read the following passage and then bởi vì the tasks that follow.

A. Tick True or False.

1.T

2.F

3.F

4.T

B. Answer the following sentences

1.There are two seasons in South Vietphái mạnh.

2.In the dry season, they often go camping & swimming.

3.No, it isn’t.

4.Because it often rains in the afternoon.

IV. Complete the sentences, using the words given

1.What does Nam do when it’s hot?

2.There aren’t any bottles of cooking oil in the kitchen.

-----------------------

Sở Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học tập kì 2 năm 2022 tất cả câu trả lời (5 đề) - Đề 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

(ko đề cập thời hạn phạt đề)

(Đề số 4)

I. Odd one out

1.A. volleyball B. badminton C. pastime D. tennis

2.A. lemon B. các mục C. táo D. orange

3.A. onion B. full C. hungry D. thirsty

4.A. lettuce B. drink C. tomalớn D. carrot

II. Complete the questions with: How many/ How much/ How often/ How/ Which/ What/ How long/ Where

1)______________ vì chưng you go swimming? - Once a week.

2)______________ seasons are there in a year? - Four.

3)______________ beef vì you want? - Two kilos.

4)______________ are you going to lớn stay with your aunt? - For a week.

5)______________ would you like? - I’d like some noodles.

6)______________ vày you feel?

7)______________ sports vày you play?

8)______________ vì chưng you live?

III. Read the passage then answer the questions.

Today is Sunday. She is having a small buổi tiệc nhỏ tonight, so Mrs Hoa goes lớn the market in the morning. She needs many things. She wants some meat, one kilo of fish, five sầu hundred grams of beef. And she wants some vegetables. She needs three cans of peas and one kilo of tomatoes. She also wants ten cans of soda và four bottles of orange juice. She goes trang chính by her car.

1.Where does Mrs. Hoa go in the morning? .....................................................................................................................................

2.How many kilos of fish does she want?

.....................................................................................................................................

3.Does she want five kilos of beef?

.....................................................................................................................................

4.How much orange juice does she want?

.....................................................................................................................................

IV. Arrange the words inlớn the sentence:

1.the/ spring/ in/ what/ weather/ is/ like/ the?

....................................................................................................................................

2.building/ tallest/ the/ is/ this/ the/ in/ world.

.....................................................................................................................................

Đáp án

I. Odd one out

1. C

2. B

3. A

4. B

II. Complete the questions with: How many/ How much/ How often/ How/ Which/ What/ How long/ Where

1.How often

2.How many

3.How much

4.How long

5.What

6.How

7.Which

8.Where

III. Read the passage then answer the questions.

1.She goes to lớn the market.

2.She wants one kilo of fish.

3.No, she doesn’t.

4.She wants four bottles of orange juice.

IV. Arrange the words inkhổng lồ the sentence:

1.What is the weather lượt thích in the spring?

2.This is the tallest building in the world.

-----------------------

Sở Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học tập kì 2 năm 2022 tất cả câu trả lời (5 đề) - Đề 5

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(ko đề cập thời hạn vạc đề)

(Đề số 5)

I. Odd one out

1.A. cookie B. can C. tin D. bottle

2.A. cool B. thirsty C. cold D. warm

3.A. purple B. brown C. grey D. weather

4.A. fat B. pork C. thin D. short

II. Choose the best answer A, B, C or D

1.I’m hungry. What’s there ___________, mum?

A. eat B. eating C. is eating D. khổng lồ eat

2.She ___________ long blachồng hair.

A. has B. gets C. goes D. listens

3.She wants lớn buy a ___________ of eggs.

A. bar B. tube C. kilo D. dozen

4.How ___________ do you play badminton?

A. often B. much C. long D. many

III. Read the following passage & answer the questions.

There are two main kinds of sports: team sports và individual sports. Team sports are such sports as baseball, basketball & volleyball. Team sports require two separate teams. The teams play against each other. They compete against each other because they want khổng lồ get the best score. For example, in a football game, if team A scores 4 goals và team B scores 3 goals, team A wins the game. Team sports are sometimes called competitive sports.