Đề thi nói tiếng anh lớp 8 học kì 1

One afternoon, I went to lớn a (1) ________ khổng lồ buy some ink. There was only one young shop assistant in it. He was (2) ________ a book. "I want lớn buy a (3) ________ of ink", I said. There was no (4) ________. He was still going on reading his book. Then I asked again.

Bạn đang xem: Đề thi nói tiếng anh lớp 8 học kì 1

He (5) ________ up và gave me a bottle of ink. When I was out of the shop, I found the (6) ________ he gave me was too much. So I went bachồng lớn the siêu thị. The man pulled a (7) ________ face when he saw me again.

"Now, what vày you want lớn buy?" he said (8) ______. "Nothing", I said, "you gave me too much change just now, I (9) _____ khổng lồ give you baông xã the money". "Ah, ah, thank you", the man said with a (10) _____ face.

II. Choose the word which is stressed differently from the rest.

11. 

A. activity

B. nomadic

C. waterwheel

D. diversity

12. 

A. leisure

B. majority

C. socialise

D. pasture

III. Find the word which has a different sound in the underlined part.

13. 

A. enough

B. cough

C. although

D. rough

14. 

A. success

B. accident

C. accuracy

D. accept

15. 

A. university

B. union

C. usage

D. umbrella

IV. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.

16. They bought ________ a new car.

A. theyself

B. theyselves

C. themself

D. themselves

17. They ________ talk in the library.

A. mustn"t

B. don"t have to

C. shouldn"t lớn

D. needn"t to

18. He ________ wear a suit khổng lồ work but he usually does.

A. doesn"t have to lớn

B. mustn"t

C. have sầu to lớn

D. must

19. ________ not ask Kate khổng lồ go with go?

A. When

B. Why

C. What

D. Who

trăng tròn. He ________ to music at night.

A. enjoys to listen

B. listened

C. enjoys listening

D. is listening

21. He isn"t intelligent ________ the problem.

A. enough khổng lồ solve sầu

B. enough money

C. enough khổng lồ be solved

D. many money

22. I have ________ to lớn buy this house.

A. money enough

B. enough money

C. a lots of money

D. many money

23. He is very studious. He ________ late at night.

A. is studying

B. studied

C. studies

D. study

24. He ________ me at the weekover.

A. visits often

B. visited

C. like visiting

D. often visits

25. Wait a moment! I ________ the word in the dictionary.

A. look up

B. am looking at

C. am looking up

D. am looking for

V. Choose the words or phrases thet best fit each of the blank spaces.

MY NEIGHBORHOOD

When I think of my neighborhood I get (26) ________ . For one thing it is in a crowded street (27) ________ many tall storeyed building on both (28) ________. One can"t see the (29) ________ or sunmix when one lives in this street. It is always crowded and (30) ________ but for the small hours of the night. All (31) ________ of vehicles move about the streets, especially in the morning and (32)______ office hours. These vehicles raise continuing, loud, unplesant noise. (33) ________ the road is well tarred there is no dust.

There is a school và a department store (34) ________. The school children add lớn the crowd và noise of the place. Very often they encroach upon the road for there is no proper playground for them.

Having lived in this neighborhood (35) ________ quite a long time, I long for the rural atmosphere which the poets have sầu sung so much about.

26. 

A. sadly

B. depressed

C. depressing

D. anxiously

27. 

A. for

B.

Xem thêm: Lãng Mạn Tiệc Cưới Sân Vườn Kiểu Pháp, Tiệc Cưới Sân Vườn Kiểu Pháp

 by

C. with

D. from

28. 

A. banks

B. outside

C. inside

D. sides

29. 

A. sun

B. sunrise

C. moon

D. moon-rise

30. 

A. noise

B. noisily

C. noisy

D. noises

31. 

A. sorts

B. kinds

C. types

D. all are correct

32. 

A. since

B. for

C. during

D. from

33. 

A. Since

B. Because

C. As

D. All are correct

34. 

A. next to

B. nearby

C. near khổng lồ

D. next

35. 

A. for

B. since

C. during

D. in

VI. Put the verbs in brackets into lớn the correct size or tense.

36. You should practice (speak) ________ English every day.

37. It (get) ________ hotter & hotter in June.

38. The movie (start) ________ at 8.15 this evening.

39. We already (finish) ________the first semester exams.

40. Mr.Binh (learn) ________ Chinese at school, but he (forget) ________ most of it.


Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thực hiện: Ban Chuyên ổn môn Loigiaigiỏi.com

 

*

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. shop

Kiến thức: nghe với điền từ

Giải thích:

siêu thị (n): cửa ngõ hàng

Đáp án: shop

2. reading

Kiến thức: nghe cùng điền từ

Giải thích:

reading (v-ing): đọc

Đáp án: reading

3. bottle

Kiến thức: nghe cùng điền từ

Giải thích:

bottle (n): cnhị, lọ

Đáp án: bottle

4. answer

Kiến thức: nghe cùng điền từ

Giải thích:

answer (n) (v): trả lời

Đáp án: answer

5. stood

Kiến thức: nghe cùng điền từ

Giải thích:

stood (dạng thừa khứ của “stand”): đứng

Đáp án: stood

6. change

Kiến thức: nghe với điền từ

Giải thích:

change (n): chi phí trả lại, tiền thừa

Đáp án: change

7. long

Kiến thức: nghe với điền từ

Giải thích:

long (adj): dài

Đáp án: long

8. angrily

Kiến thức: nghe với điền từ

Giải thích:

angrily (adv): một cách giận dữ

Đáp án: angrily

9. want

Kiến thức: nghe với điền từ

Giải thích:

want (v): muốn

Đáp án: want

10. red

Kiến thức: nghe với điền từ

Giải thích:

red (adj): đỏ

Đáp án: red

Dịch bài xích nghe:

Một giờ chiều, tôi mang lại một siêu thị để sở hữ một không nhiều mực. Chỉ gồm một nhân viên ttốt bán hàng làm việc đó. Anh ấy đã đọc sách. "Tôi hy vọng tải một lọ mực", tôi nói. Không bao gồm câu trả lời. Anh ấy vẫn vẫn hiểu cuốn nắn sách của mình. Rồi tôi nói theo.

Anh ấy đang đứng lên cùng chuyển mang đến tôi một lọ mực. lúc tôi thoát khỏi shop, tôi thấy chi phí vượt nhưng anh ấy đưa mang lại tôi là quá nhiều. Vì vậy, tôi vẫn trở lại cửa hàng. Anh cánh mày râu kia nhiều năm mặt khi anh ấy lại thấy được tôi.

"Bây giờ đồng hồ, bạn muốn cài gì?" anh ấy tức giận nói. "Không bao gồm gì", tôi nói, "vừa rồi anh đang trả lại tôi quá nhiều tiền thừa, tôi mong muốn trả lại tiền đến anh". "Ah, ah, cảm ơn", chàng trai nói với khuôn phương diện đỏ bừng.

11. C

Kiến thức: trọng âm

Giải thích:

A. activity /ækˈtɪvəti/

B. nomadic /nəʊˈmædɪk/

C. waterwheel /ˈwɔːtəwiːl/

D. diversity /daɪˈvɜːsəti/

Từ “waterwheel” bao gồm trọng âm rơi vào tình thế âm máu thứ nhất, các tự sót lại trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết vật dụng nhị.

Đáp án: C

12. B

Kiến thức: trọng âm

Giải thích:

A. leisure /ˈleʒə(r)/

B. majority /məˈdʒɒrəti/

C. socialise /ˈsəʊʃəlaɪz/

D. pasture /ˈpɑːstʃə(r)/

Từ “majority” tất cả trọng âm rơi vào âm tiết trang bị hai, những trường đoản cú sót lại tất cả trọng âm rơi vào âm máu đầu tiên.

Đáp án: B

13. C

Kiến thức: phương pháp phân phát âm “gh”

Giải thích:

A. enough /ɪˈnʌf/

B. cough /kɒf/

C. although /ɔːlˈðəʊ/

D. rough /rʌf/

Âm “gh” trong từ bỏ “although” là âm câm, trong những từ bỏ sót lại phát âm là /f/.

Đáp án: C

14. C

Kiến thức: biện pháp phạt âm “cc”

Giải thích:

A. success /səkˈses/

B. accident /ˈæksɪdənt/

C. accuracy /ˈækjərəsi/

D. accept /əkˈsept/

Âm “cc” vào trường đoản cú “accuracy” phạt âm là /k/, trong các từ còn sót lại phát âm là /ks/.

Đáp án: C

15. D

Kiến thức: bí quyết phát âm “u”

Giải thích:

A. university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

B. union /ˈjuːniən/

C. usage /ˈjuːsɪdʒ/

D. umbrella /ʌmˈbrelə/

Âm “u” vào từ “umbrella” phân phát âm là /ʌ/, trong những từ còn sót lại phân phát âm là /ju/.

Đáp án: D

16. D

Kiến thức: đại trường đoản cú phản nghịch thân

Giải thích:

themselves: bản thân chúng ta, chính họ, từ bỏ họ

Tạm dịch: Họ từ bỏ download một chiếc ô tô bắt đầu.

Đáp án: D

17. A

Kiến thức: động trường đoản cú kmáu thiếu

Giải thích:

mustn’t: không được

have sầu to: phải

should: nên

need: cần

Tạm dịch: Họ không được nói chuyện vào tlỗi viện.

Đáp án: A

18. A

Kiến thức: cách sử dụng “have sầu to” cùng “must”

Giải thích:

A. don’t have sầu to lớn V: không hẳn làm cái gi

B. mustn’t V: chưa phải làm cho gì

C. have sầu khổng lồ V: đề nghị làm gì

D. must V: yêu cầu làm cho gì

“Must vì chưng something” thường được dịch "buộc phải làm cho điều gì". Sự đề nghị làm cái gi này bắt nguồn từ xúc cảm cá nhân, người nói nhận định rằng bản thân nên có tác dụng điều đó cùng không tồn tại chắt lọc nào không giống. Nếu ko, anh ta sẽ thừa nhận đem một kết quả (consequence)

“Have sầu khổng lồ vị something”: bắt buộc làm cái gi => Cách miêu tả này mang tính cấp thiết (urgency) tốt nhất. Người nói coi bài toán này là một trong những nhiệm vụ (obligation), vày cơ chế (rule) làm sao kia phải. "Must vì chưng something" sở hữu cảm hứng khinh suất còn "have to lớn vì something" mang tính chất cưỡng chế hơn.

Tạm dịch: Anh ấy chưa phải mặc comple đi làm việc tuy thế anh ấy vẫn liên tục khoác.

Đáp án: A

19. B

Kiến thức: từ nhằm hỏi

Giải thích:

A. when: lúc nào

B. why: trên sao

C. what: cái gì

D. who: ai

Tạm dịch: Tại sao không mời Kate đi cùng với bọn chúng ta?

Đáp án: B

đôi mươi. C

Kiến thức: cấu tạo đi với “enjoy”

Giải thích:

enjoy sth/doing sth: trải nghiệm vật gì, đam mê làm chiếc gì

Tạm dịch: Anh ấy mê thích nghe nhạc vào trời tối.

Đáp án: C

21. A

Kiến thức: giải pháp áp dụng “enough”

Giải thích:

adj + enough + lớn V: đủ… để gia công gì

Tạm dịch: Anh ấy không được sáng ý nhằm xử lý vụ việc.

Đáp án: A

22. B

Kiến thức: biện pháp thực hiện “enough”

Giải thích:

enough + N: đầy đủ dòng gì

Tạm dịch: Tôi có đủ chi phí để mua ngôi nhà này.

Đáp án: B

23. C

Kiến thức: thì hiện thời đơn

Giải thích:

Thì bây giờ 1-1 diễn tả một kinh nghiệm hoặc hành động lặp đi tái diễn vào bây chừ.

Tạm dịch: Anh ấy rất siêng năng học tập. Anh ấy học tập cho tới tối muộn.

Đáp án: C

24. D

Kiến thức: thì bây giờ đơn

Giải thích:

Thì ngày nay solo diễn tả một thói quen hoặc hành vi lặp đi tái diễn vào bây giờ.

Trạng trường đoản cú chỉ tần suất yêu cầu đứng trước rượu cồn từ bỏ.

Tạm dịch: Anh ấy thường tới thăm tôi vào vào ngày cuối tuần.

Đáp án: D

25. C

Kiến thức: thì hiện tại tiếp nối, phrasal verbs

Giải thích:

Thì ngày nay tiếp nối diễn tả hành động đã xẩy ra trên thời khắc nói.

to lớn look up: tra cứu

Tạm dịch: Đợi một chút! Tôi vẫn tra từ này sinh hoạt vào từ bỏ điển.

Đáp án: C

26. B

Kiến thức: cấu trúc “get + adj”

Giải thích:

get + adj: trsinh sống bắt buộc nlỗi nào (chỉ cảm xúc)

When I think of my neighborhood I get (26) ________ .

Tạm dịch: Khi tôi nghĩ về về thành phố của tớ, tôi Cảm Xúc chán nản.

Đáp án: B

27. C

Kiến thức: giới tự đi với “crowded”

Giải thích:

be crowded with sth/sb: đông đảo, eo hẹp và chật với

For one thing it is in a crowded street (27) ________ many tall storeyed building

Tạm dịch: Có một điều là nó trong một tuyến phố đông nghịt với rất nhiều tòa công ty cao tầng

Đáp án: C

28. D

Kiến thức: từ bỏ vựng

Giải thích:

A. banks (n): bờ (sông, hồ…)

B. outside: mặt ngoài

C. inside: bên trong

D. sides (n): mặt, phía

many tall storeyed building on both (28) ________.

Tạm dịch: hầu hết những toà bên cao tầng liền kề được xây sinh sống cả phía hai bên.

Đáp án: D

29. B

Kiến thức: từ vựng

Giải thích:

A. sun (n): khía cạnh trời

B. sunrise (n): bình minh

C. moon (n): khía cạnh trăng

D. moon-rise (n): mặt trăng lên

One can"t see the (29) ________ or sunset when one lives in this street.

Tạm dịch: Một người quan trọng nhận thấy bình minh xuất xắc hoàng hôn Khi sinh sống bên trên con đường này.

Đáp án: B

30. C

Kiến thức: từ loại

Giải thích:

A. noise (n): tiếng ồn ào

B. noisily (adv): một giải pháp ồn ào

C. noisy (adj): ồn ã

D. noises (n): hầu như giờ đồng hồ ồn

It is always crowded và (30) ________ but for the small hours of the night.

Tạm dịch: Nó luôn luôn đông đảo và ồn ã tuy vậy chỉ 2 tiếng đồng hồ vào trời tối.

Đáp án: C

31. D

Kiến thức: từ vựng

Giải thích:

sort = kind = type (n): loại

All (31) ________ of vehicles move sầu about the streets

Tạm dịch: Tất cả những nhiều loại phương tiện dịch rời bên trên đưởng.

Đáp án: D

32. C

Kiến thức: giới từ

Giải thích:

A. since: kể từ thời điểm

B. for: cho

C. during: trong veo

D. from: từ

especially in the morning and (32)______ office hours.

Tạm dịch: nhất là vào buổi sáng cùng trong giờ thao tác.

Đáp án: C

33. D

Kiến thức: từ bỏ vựng

Giải thích:

Since = Because = As: bởi vì

(33) ________ the road is well tarred there is no dust.

Tạm dịch: Vì con phố được rải vật liệu bằng nhựa giỏi phải không có vết mờ do bụi.

Đáp án: D

34. B

Kiến thức: từ vựng

Giải thích:

A. next to: ở kề bên

C. nearby: gần đó

C. near to: sát

D. next: tiếp

There is a school & a department store (34) ________.

Tạm dịch: Có một trường học với một shop bách hóa bên cạnh đó.

Đáp án: B

35. A

Kiến thức: cấu trúc đi cùng với “time”

Giải thích:

for a long time: trong một thời gian dài

Having lived in this neighborhood (35) ________ quite a long time.

Tạm dịch: Đã sinh sống sống thành phố này trong một thời gian hơi dài

Đáp án: A

Dịch bài bác đọc:

lúc tôi nghĩ về về khu phố của tớ, tôi cảm giác chán nản và bi quan. Có một điều điều ấy là nó là một đường phố đông nghịt với khá nhiều tòa nhà cao tầng liền kề ngơi nghỉ cả hai bên. Người ta quan yếu nhìn thấy khía cạnh ttách mọc hay khía cạnh ttách lặn Lúc sinh sống bên trên tuyến đường này. Nó luôn luôn luôn đông đúc với ầm ĩ tuy thế chỉ vào vài giờ buổi tối. Tất cả các dòng xe di chuyển trên tuyến đường phố, nhất là vào buổi sớm cùng trong giờ đồng hồ hành thiết yếu. Những cái xe cộ này liên tục tăng tiếng ồn ào Khủng với không thoải mái. Vì con phố được rải nhựa tốt bắt buộc không có lớp bụi.

Có một trường học với một cửa hàng bách hóa sát đó. Các em học sinh chế tạo đám đông cùng ồn ào của chỗ này. Họ vô cùng thường lấn chiếm mặt đường bởi vì không có Sảnh chơi tương thích mang đến họ.

Đã sống vào thành phố này vào một thời gian hơi lâu năm, tôi mong mỏi ngóng một không khí nông thôn mà lại các nhà thơ vẫn hát không ít.

36. speaking

Kiến thức: phân tách đụng từ

Giải thích:

practice Ving: tập luyện có tác dụng gì

practice to lớn V: luyện tập để triển khai gì

Tạm dịch: quý khách yêu cầu tập nói giờ Anh từng ngày.

Đáp án: speaking

37. gets

Kiến thức: phân tách cồn từ

Giải thích:

Thì hiện giờ đối kháng miêu tả một chân lí, một thực sự hiển nhiên.

Tạm dịch: Trời trở yêu cầu ngày càng lạnh vào thời điểm tháng 6.

Đáp án: gets

38. starts

Kiến thức: phân tách rượu cồn từ

Giải thích:

Thì hiện giờ 1-1 biểu đạt vụ việc xẩy ra sau đây. Cách này thường xuyên áp dụng để nói tới thời gian biểu, công tác hoặc chiến lược đã có cố định và thắt chặt theo thời gian biểu.

Tạm dịch: Bộ phyên ổn đang ban đầu vào 8h15 về tối nay.

Đáp án: starts

39. have already finished

Kiến thức: phân chia hễ từ

Giải thích:

Thì hiện tại ngừng miêu tả hành vi đã ngừng cho tới thời điểm hiện nay nhưng không đề cập tới nó xảy ra lúc nào.

Tạm dịch: Chúng tôi đã xong những kì thi cuối kì 1.

Đáp án: have sầu already finished

40. has learnt – has forgotten

Kiến thức: chia hễ từ

Giải thích:

Thì hiện giờ hoàn thành diễn tả hành vi sẽ kết thúc cho tới thời điểm hiện nay nhưng ko đề cập đến nó xảy ra khi nào.

Tạm dịch: Ông Bình đã học giờ đồng hồ Trung sinh hoạt trường, tuy thế ông ấy phần nhiều đang quên không còn.