ĐỀ THI THPT MÔN ANH 2021

Đáp án đề thi môn tiếng Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho những sĩ tử 2k3 đã có được update ngay lập tức rồi phía trên.

Bạn đang xem: Đề thi thpt môn anh 2021

Hãy “check” tức thì đáp án CÁC MÃ ĐỀ cùng Step Up nhé!

1. Lịch thi trung học phổ thông môn Tiếng Anh 2021

Bài thi Ngoại ngữ THPT QG 2021 kéo dãn dài 60 phút. Thí sinch thừa nhận bắt đầu làm bài bác từ bỏ 14h30, kéo dãn tới 15h30 cùng ngày.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đáp án đề 412

1. D2.A3.B4.B5.C6.A7.B8.B9.A10.D
11.C12.C13.C14.A15.D16.D17.D18.C19.Btrăng tròn. C
21.D22.B23.A24.A25.C26.D27.B28.A29.C30.A
31.B32.D33.D34.A35.A36.B37.D38.B39.D40.B
41.B42.C43.C44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.D

2.5 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 422

Đáp án đề 422

1. D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18.A19.Ađôi mươi. D
21.A22.A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41.B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50.C

2.6 Đề bài bác với đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 411

Đáp án đề 411

1. B2.A3.D4.D5.B6.A7.C8.A9.B10.D
11.C12.A13.C14.D15.C16.B17.C18.C19.Dtrăng tròn. C
21.C22.C23.B24.D25.B26.D27.B28.C29.D30.B
31.D32.B33.A34.B35.A36.B37.A38.B39.A40.C
41.D42.B43.A44.A45.A46.C47.C48.A49.C50.D

2.7 Đề bài xích và đáp án đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 419

Đáp án đề 419

1. D2.C3.D4.A5.B6.C7.C8.D9.C10.D
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.A18.B19.Dtrăng tròn. C
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.C29.A30.C
31.D32.A33.A34.B35.B36.B37.A38.A39.B40.A
41.A42.B43.A44.D45.D46.B47.A48.C49.C50.B

2.8 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 420

Đáp án đề 420

1. A2.C3.D4.C5.B6.C7.C8.A9.D10.D
11.C12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.C19.A20. C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.B38.D39.A40.D
41.C42.B43.D44.D45.A46.B47.A48.C49.A50.B

2.9 Đề bài và lời giải đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 423

Đáp án đề 423

1. A2.B3.D4.C5.B6.D7.D8.A9.B10.B
11.A12.B13.A14.C15.B16.D17.D18.C19.B20. D
21.B22.D23.A24.D25.C26.C27.D28.C29.A30.C
31.C32.A33.B34.A35.A36.A37.A38.D39.D40.B
41.A42.D43.D44.B45.C46.B47.C48.A49.D50.C

2.10 Đề bài bác và giải đáp đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp THPT 2021 mã đề 424

Đáp án đề 424

1. D2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.A14.C15.B16.A17.D18.A19.B20. A
21.D22.C23.C24.A25.A26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.A33.A34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.D
41.C42.C43.D44.C45.D46.D47.D48.B49.C50.B

2.11 Đề bài xích và giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 401

Đáp án đề 401

1. A2.C3.A4.A5.B6.B7.A8.A9.D10.B
11.B12.A13.A14.C15.D16.C17.B18.D19.Btrăng tròn. C
21.C22.D23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.C30.A
31.C32.B33.C34.D35.A36.A37.B38.B39.B40.D
41.B42.D43.B44.B45.D46.D47.B48.D49.C50.A

2.12 Đề bài bác cùng giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 402

Đáp án đề 402

1. A2.C3.D4.B5.D6.D7.C8.A9.C10.C
11.A12.B13.A14.D15.B16.D17.D18.D19.Ađôi mươi. B
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.B29.D30.A
31.D32.D33.D34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41.A42.B43.B44.D45.C46.B47.B48.A49.A50.D

2.13 Đề bài cùng giải đáp đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 403

Đáp án đề 403

1. B2.C3.B4.B5.A6.D7.D8.A9.B10.D
11.A12.D13.C14.D15.B16.B17.C18.C19.Bđôi mươi. D
21.A22.A23.A24.B25.C26.B27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.D38.C39.D40.D
41.C42.D43.C44.B45.B46.D47.A48.C49.D50.D

2.14 Đề bài xích cùng câu trả lời đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 404

Đáp án đề 404

1.

Xem thêm: Đề Thi Tuyển Sinh Văn Năm 2018, Đề Thi Môn Ngữ Văn Lớp 10 Tại Tp

D
2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.C13.C14.B15.D16.D17.A18.B19.Ctrăng tròn. B
21.B22.A23.C24.C25.B26.A27.C28.A29.C30.B
31.A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A

2.15 Đề bài và giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 405

Đáp án đề 405

1. D2.C3.B4.C5.B6.B7.C8.D9.B10.C
11.D12.C13.A14.D15.C16.A17.C18.D19.Btrăng tròn. B
21.D22.D23.C24.A25.C26.C27.C28.A29.B30.B
31.D32.A33.C34.D35.A36.D37.A38.D39.B40.B
41.A42.B43.A44.A45.B46.D47.B48.A49.A50.D

2.16 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 406

Đáp án đề 406

1. A2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.B20. A
21.A22.B23.C24.D25.D26.D27.C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.D40.A
41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C

2.17 Đề bài bác cùng câu trả lời đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 408

Đáp án đề 408

1. B2.C3.D4.D5.A6.A7.D8.B9.A10.A
11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.B18.A19.C20. A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.D28.A29.B30.D
31.C32.A33.C34.A35.D36.D37.A38.A39.D40.A
41.C42.C43.C44.D45.C46.C47.D48.B49.C50.B

2.18 Đề bài bác với giải đáp đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 413

Đáp án đề 413

1. D2.B3.A4.D5.A6.D7.B8.D9.D10.B
11.B12.A13.B14.D15.D16.A17.D18.C19.Atrăng tròn. A
21.C22.D23.D24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.C
31.D32.C33.D34.C35.C36.C37.A38.C39.C40.A
41.A42.A43.C44.C45.A46.A47.D48.C49.A50.C

 

2.19 Đề bài bác cùng câu trả lời đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 414

Đáp án đề 414

1. B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.B
11.D12.C13.C14.C15.B16.D17.B18.A19.Bđôi mươi. C
21.D22.A23.C24.D25.C26.D27.B28.C29.D30.C
31.D32.D33.B34.B35.C36.B37.C38.C39.D40.D
41.C42.D43.B44.B45.D46.D47.D48.A49.C50.B

 

2.20 Đề bài bác cùng giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 415

Đáp án đề 415

1. A2.D3.D4.B5.B6.A7.A8.A9.B10.C
11.A12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.A19.Bđôi mươi. D
21.C22.C23.D24.B25.B26.D27.D28.D29.B30.C
31.D32.A33.A34.A35.C36.D37.D38.A39.C40.B
41.C42.A43.C44.A45.D46.C47.D48.A49.C50.D

 

2.21 Đề bài xích với lời giải đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp THPT 2021 mã đề 416

Đáp án đề 416

1. D2.B3.D4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.C12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.Atrăng tròn. B
21.D22.D23.B24.D25.C26.C27.B28.B29.B30.D
31.D32.D33.C34.C35.B36.B37.B38.C39.C40.B
41.D42.D43.B44.D45.B46.C47.B48.D49.C50.C

 

2.22 Đề bài bác với câu trả lời đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 417

Đáp án đề 417

1. C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.A12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.B19.D20. D
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.A28.D29.D30.C
31.D32.D33.A34.A35.D36.D37.A38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.C48.D49.A50. C

2.23 Đề bài với đáp án đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp THPT 2021 mã đề 418

Đáp án đề 418

1. B2.C3.A4.D5.C6.B7.B8.C9.C10.A
11.D12.B13.A14.B15.B16.B17.D18.B19.Dđôi mươi. C
21.A22.B23.C24.C25.D26.C27.A28.D29.A30.C
31.C32.D33.D34.A35.D36.C37.A38.A39.A40.D
41.A42.A43.D44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C

2.24 Đề bài bác cùng giải đáp đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 421

Đáp án đề 421

1. D2.C3.B4.C5.D6.C7.C8.C9.B10.A
11.A12.D13.D14.B15.A16.B17.C18.B19.B20. B
21.A22.A23.B24.B25.A26.C27.B28.A29.A30.D
31.C32.C33.A34.A35.A36.B37.B38.A39.C40.C
41.C42.A43.C44.A45.B46.B47.A48.C49.A50.B

Trên đây là đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 của các mã đề. Hy vọng các bạn vẫn xong xuôi xuất sắc bài bác thi của chính bản thân mình nhé! 

Đáp án chỉ mang tính chất tsay đắm khảo!