ĐỀ THI THPT MÔN LÝ 2021

Sáng ngày 8/7, thí sinch đang khởi rượu cồn ngày thi thứ 2 của Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 - dịp 1cùng với bài xích thi Khoa học tự nhiên (KHTN) và bài thi Khoa học tập làng mạc hội (KHXH). Năm nay thí sinc chỉ được chọn một trong 2 bài bác thi này. Môn thi thành phần thứ nhất của bài bác thi KHTN là Vật lý, thời gian 50 phút, hình thức thi trắc nghiệm.
*

*

*

*

*
> Gợi ý câu trả lời mônVật lý-kỳ thi tốt nghiệpTHPT 2021 dịp 1

Mã đề: 201Tuyensinh247.com
1D2A3C4B5C6D7B8B9B10C
11C12C13D14D15B16B17A18C19A20C
21B22D23C24A25A26A27B28A29D30D
31B32D33D34D35A36D37A38D39C40C
Mã đề: 202Tuyensinh247.com
1D2D3A4B5B6C7B8C9C10B
11A12B13B14C15C16D17D18A19D20D
21B22C23D24C25A26B27A28D29A30A
31D32B33A34D35D36A37C38D39A40B
Mã đề: 203Tuyensinh247.com
1B2B3C4A5C6A7D8A9D10D
11A12B13B14C15C16C17B18C19A20C
21D22D23A24D25B26A27A28B29A30B
31C32D33D34D35B36C37D38B39D40C
Mã đề: 204Tuyensinh247.com
1A2A3D4D5C6C7A8D9A10D
11C12B13C14C15C16B17C18B19B20A
21C22A23A24C25A26D27A28B29C30B
31B32D33B34C35D36D37A38B39D40D
Mã đề: 205Tuyensinh247.com
1B2A3B4C5C6C7B8B9C10D
11A12A13B14D15A16D17C18C19D20B
21D22A23C24C25D26A27A28D29D30C
31A32D33B34C35B36A37C38B39D40D
Mã đề: 206Tuyensinh247.com
1C2D3D4C5A6C7B8D9A10C
11A12B13B14C15C16D17D18B19A20D
21D22B23D24A25D26A27B28A29B30C
31C32B33A34C35A36B37C38A39D40B
Mã đề: 207Tuyensinh247.com
1B2D3D4D5A6A7A8D9A10D
11C12B13C14A15B16C17D18C19B20D
21A22A23D24B25B26C27A28C29C30B
31B32A33D34A35C36A37C38A39B40C
Mã đề: 208Tuyensinh247.com
1C2A3D4C5A6D7B8A9C10C
11C12B13D14C15C16B17B18D19B20D
21C22B23A24B25D26D27B28A29D30A
31D32C33D34A35C36B37C38C39A40A
Mã đề: 209Tuyensinh247.com
1A2D3B4A5B6A7A8D9C10D
11B12D13D14D15C16B17A18B19C20B
21D22D23A24B25B26D27B28D29A30A
31B32A33D34D35D36A37D38A39C40B
Mã đề: 210Tuyensinh247.com
1A2C3A4C5D6D7B8D9B10A
11D12B13D14A15D16D17B18C19D20C
21A22B23C24B25C26B27C28D29C30A
31A32C33D34B35D36C37C38B39C40A
Mã đề: 211Tuyensinh247.com
1B2C3C4D5C6A7A8D9C10C
11B12C13C14D15A16B17D18C19B20D
21B22C23A24D25C26A27D28D29B30D
31D32A33A34D35B36B37D38B39B40A
Mã đề: 212Tuyensinh247.com
1D2B3B4D5D6B7A8A9D10D
11A12C13A14C15D16A17D18C19C20B
21B22D23A24A25C26A27C28B29A30A
31D32C33B34B35B36C37D38C39A40B
Mã đề: 213Tuyensinh247.com
1C2A3B4D5A6B7B8A9A10B
11D12C13D14A15D16A17C18A19D20A
21C22B23C24A25D26B27B28B29C30D
31C32D33D34B35B36A37C38C39D40A
Mã đề: 214Tuyensinh247.com
1C2C3A4D5C6B7C8B9C10D
11B12C13A14C15C16D17B18A19B20A
21B22C23D24C25B26A27A28A29B30C
31B32C33A34C35B36A37C38B39A40A
Mã đề: 215Tuyensinh247.com
1B2D3D4C5B6C7D8A9B10C
11C12C13B14A15C16A17A18C19D20D
21A22A23B24B25B26C27C28D29B30C
31B32B33A34B35D36D37B38A39D40D
Mã đề: 216Tuyensinh247.com
1D2C3B4B5C6C7A8A9A10C
11B12D13B14D15B16B17B18A19A20D
21C22A23D24D25B26D27B28A29A30A
31B32A33C34D35B36B3738A39D40D
Mã đề: 217Tuyensinh247.com
1D2C3A4A5B6D7A8A9A10B
11C12C13B14D15A16D17A18B19D20A
21A22B23B24B25C26A27C28D29D30B
31D32C33B34B35A36D37C38B39D40B
Mã đề: 218Tuyensinh247.com
1C2A3C4A5D6B7D8D9A10A
11B12D13D14C15B16C17C18A19B20D
21C22C23C24B25B26D27D28D29A30A
31B32A33B34B35A36A37C38B39A40C
Mã đề: 219Tuyensinh247.com
1A2D3B4A5A6D7D8A9A10C
11B12B13C14A15A16A17B18D19C20A
21C22C23C24A25A26D27D28C29D30A
31D32D33C34A35D36D37D38C39C40A
Mã đề: 220Tuyensinh247.com
1D2B3D4C5B6D7B8B9D10C
11D12A13D14A15C16D17C18C19A20D
21A22C23C24A25D26D27C28A29A30C
31C32A33D34A35A36A37C38D39D40A
Mã đề: 221Tuyensinh247.com
1B2A3C4C5D6C7D8D9D10C
11A12A13A14D15C16B17C18D19C20C
21B22C23B24D25B26B27B28C29D30C
31B32C33B34B35D36D37D38C39B40B
Mã đề: 222Tuyensinh247.com
1B2A3B4B5A6C7C8A9D10B
11C12D13D14D15A16D17C18C19C20A
21D22A23B24C25A26B27B28C29C30B
31A32A33C34D35D36D37C38D39A40A
Mã đề: 223Tuyensinh247.com
1B2A3A4D5C6B7A8B9A10D
11D12D13B14B15B16C17D18D19C20B
21D22C23D24D25C26D27C28B29C30B
31B32C33C34B35C36D37D38B39B40D
Mã đề: 224Tuyensinh247.com
1A2D3B4B5C6B7A8D9A10A
11B12A13C14C15A16B17C18B19D20A
21D22B23A24A25C26B27B28A29C30C
31C32A33C34C35A36B37B38A39C40C

> Nhấn F5 nhằm cập nhật thông tin