Đề thi thử tiếng anh 2016 có đáp án

Bài viết thuộc phần 55 trong serie 57 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc Gia năm 2017

Tài liệu tổng hợp 40 đề thi thử Tiếng Anh chuẩn bị mang đến kì thi trung học phổ thông Quốc Gia, được biên soạn cụ thể,gần kề với kết cấu đề thi minch họa giờ đồng hồ anh của BGD.

Bạn đang xem: Đề thi thử tiếng anh 2016 có đáp án

Tsi khảo:

Trích một trong những phần vào cỗ đề thi đến chúng ta tmê mệt khảo 

*

Chọn phương pháp (A hoặc B, C, D) ứng cùng với từ bỏ bao gồm trọng âm bao gồm nhấp vào âm máu có địa điểm không giống cùng với bố trường đoản cú còn lại

trong câu:

6. A. become B. between C. improve D. forward

7. A. assistant B. holiday C. colony D. possible

8. A. faithfully B. sincerely C. completely D. extremely

9. A. figure B. ever C. apply D. happy

10. A. salary B. essential C. industry D. interview

Từ vựng: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) nhằm kết thúc từng câu sau:

11. We love sầu HANOI, ___________ in the spring.

A. mostly B. most C. especially D. specially

12. Are you looking for anything in ___________ ?

A. special B. detail C. peculiar D. particular

13. Dress ___________ when you go for an interview. Don’t wear your Jeans.

A. nice B. nicely C. smart D. newly

14. Mexiteo is the most popular vacation _____ for people from The United States.

A. target B. connection C. departure D. destination

15. To the best of my ___________ , he married an Irish girl

A. retention B. rehotline C. memory D. recollection

16. Every Sunday we ___________ go walking in the park.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Giữa Kì 2 Lớp 5 Năm 2021, 5 Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5

A. seldom B. usually C. rarely D. never

17. We’ll play tennis and ___________ we’ll have lunch.

A. so B. after C. immediately D. then

18. I feel terrible, I didn’t sleep ___________ last night.

A. an eye B. a wink C. a jot D. an inch

19. This is the most expensive car I have sầu ___________ driven.

A. ever B. always C. often D. sometimes

20. The ___________ at the football match because violent when their team lost.

A. spectators B. groups C. observers D. customers

Đọc kỹ đoạn vnạp năng lượng sau cùng chọn giải pháp đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi khu vực trống tự 21 mang lại 30:

People in many countries grow fresh water fish from eggs. They move the small fish into lakes and rivers. The

fish live sầu and (21) ___________ there. People go (22) ___________ in these lakes và rivers. They enjoy

catching fish because fish is also good food. Now the Japanese grow salternative text water fish. Most of them are yellow

tail fish. Workers grow the fish from eggs. Every time they feed the fish, they play (23) ___________ of piano

music. The fish (24) ___________that piano music means food. When the fish are small, the Japanese put them

into lớn the ocean near the land. The fish find some of their (25) ___________ food. Workers also feed them. They

play the same piano music. The fish (26) ___________know the music. They swyên ổn toward it and (27)

___________ the food. In (28) ___________months the fish are large. The Japanese play the same music. The

fish swyên ổn toward it and the workers (29) ___________ them. The Japanese get about 15 percent of their