Đề Thi Tiếng Anh 3 Học Kì 1

Tổng đúng theo đề thi Tiếng Anh học tập kì 1 lớp 3 - Đề số một năm 2021 - 2022 tất cả lời giải với lý giải giải cụ thể từ lực lượng Chuyên Viên giàu kinh nghiệm soạn với chia sẻ. Hỗ trợ những em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh 3 học kì 1


Kì thi học tập kì 1 tới đây, Shop chúng tôi xin giới thiệu cho các em đề đánh giá Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 - Đề số 1 năm 2021 - 2022 bao gồm lời giải chi tiết. Nội dung bgiết hại theo công tác học vào nhà trường. Giúp các bạn học tập sinh ôn tập và rèn luyện có tác dụng thân quen với nhiều dạng đề, đôi khi cũng chuẩn bị giỏi mang lại kì thi tiếp đây của mình. Mời các bạn xem thêm bài viết sau đây.

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - Đề số 1

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest


1. A. six

B. seven

C. sugar

D. so

2. A. pen

B. pig

C. photo

D. pupil

3. A. how

B. hello

C. hi

D. honest


Exercise 2: Unscramble the following words


1. SCOOHL

: _____________

1. NPE

: _____________

2. KOBO

: _____________

2. RLRUE

: _____________

3. GBA

: _____________

3. RAERES

: _____________


Exercise 3: Choose the best answer

1. “Hello, my _______ Lisa”

A. is

B. name

C. name’s

D. these

2. Who is _______? - ________ is my mother

A. she - Her

B. her - She

C. her - Her

D. she - She

3. Nice to meet you. - ________________.

A. Me too

B. Nice to meet you, too

C. Nice lớn met you

D. A & B

4. Bye. Have sầu _____ nice day!

A. the

B. a

C. an

D. two

5. Five + five = __________.

Xem thêm: Top 14 Cách Vẽ Em Bé Dễ Thương Đơn Giản Với 7 Bước, Top 14 Cách Vẽ Em Bé Dễ Thương

A. twelve

B. ten

C. five

D. zero

6. _____________? I am Okay.

A. How are you?

B. How are you today?

C. How vì you?

D. A & B

7. This is _______ friover.

A. my

B. me

C. you

D. I

8. That _______ envelope

A. is an

B. not is an

C. a

D. an

Exercise 4: Give sầu the correct size of the verbs in brackets

1. It (be) rainy today

___________________________________________________

2. My father & I (be) good tennis players

___________________________________________________

3. My little brother (be) happy now

___________________________________________________

Exercise 5: Read và answer the following questions

My name is Alex. I am nine years old. I go lớn Orange Primary School. I have sầu many friends at school. Alice is my best frikết thúc. She is nine, too. We are in the same class. Alice is very nice with long brown hair. Alice helps me a lot at school.

1. How old is Alex?

___________________________________________________

2. Which school does Alex study?

___________________________________________________

3. How many friends does Alex have?

___________________________________________________

4. Does Alice have sầu black hair?

___________________________________________________

5. Are Alex and Alice in the same class?

___________________________________________________

Exercise 6: Reorder these words khổng lồ have sầu correct sentences

1. family/ this/ our/ happy/ is/ ./

___________________________________________________

2. together/ we/ often/ play/ ./

___________________________________________________

3. that/ man/ there/ over/ who/ is/ ?/

___________________________________________________

4. your/ is/ she/ friend/ ?

___________________________________________________

5. are/ who/ they/ ?

___________________________________________________

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 (Đề số 1)

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. C

3. D

Exercise 2: Unscramble the following words


1. SCOOHL

: SCHOOL

1. NPE

: BAG

2. KOBO

: BOOK

2. RLRUE

: RULER

3. GBA

: BAG

3. RAERES

: ERASER


Exercise 4: Give the correct size of the verbs in brackets

1. It is rainy today

2. My father và I are good tennis players

3. My little brother is happy now

Exercise 5: Read and answer the following questions

1. Alex is nine years old

2. Alex studies at Orange Primary School

3. He has many friends

4. No, she doesn’t

5. Yes, they are

Exercise 6: Reorder these words to lớn have correct sentences

1. This is our happy family

2. We often play together

3. Who is that man over there?

4. Is she your friend?

5. Who are they?

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây nhằm thiết lập về đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 - Đề số 1 năm 2021- 2022 tất cả giải mã chi tiết, trên đây đầy đủ độc nhất file mua PDF trọn vẹn miễn phí!