ĐỀ THI TIẾNG ANH 3 HỌC KÌ 2

Giới thiệu 3 cỗ đề thi Tiếng Anh lớp 3 kì hai năm 2021 - Phần 2 có giải đáp và giải thuật cụ thể, vày lực lượng Chuyên Viên tay nghề cao soạn và tổng thích hợp. Có tệp tin sở hữu về Word, PDF miễn tổn phí.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh 3 học kì 2


Nội dung bài bác viết

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề hàng đầu Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 2 Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 2 tới đây, yêu cầu tìm tìm mối cung cấp tư liệu ôn thi bao gồm thống bao gồm giải mã cụ thể của các em học sinh là khôn xiết bự. Thấu gọi điều này, chúng tôi xin reviews đến các em gọi 3 cỗ đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2021 phần 2 tất cả giải mã cụ thể. Nội dung bsát hại theo công tác học trong công ty ngôi trường. Giúp các em học tập sinh ôn tập với rèn luyện có tác dụng quen thuộc với khá nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị xuất sắc cho kì thi tới đây của mình. Mời các em xem thêm nội dung bài viết dưới đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì hai năm 2021 - Đề số 1

Hãy thu xếp những tự theo như đúng lắp thêm trường đoản cú nhằm sản xuất thành câu có nghĩa

1. have/Do/toys/you/any/?

------------------------------------------------------------------

2. playing/guitar/am/I/the/.

-----------------------------------------------------------------

3.far/HoChiMinhcity/from/is/HaNoi/very/./

-----------------------------------------------------------------

4.weather/What/is/in/DaNangCity/like/the?

-----------------------------------------------------------------

5.The/are/behind/the/dogs/chair.

----------------------------------------------------------------

Đọc đoạn văn cùng điền True hoặc False.

You can see me in the classroom at school. Children want me when they have their lessons. You can find me on their desks. They put me with their pens, rubbers, và rulers. They use me to write in a book. I can draw black & white pictures, too. When I am old I am very small.

What am I? I am a pencil.

1. You can find me on their desks.

2. They put me with their mirror.

3. They use me lớn write in a book.

4. I can draw blaông xã & white pictures.

5. When I am young, I am very big.

Match the questions with the answers. 


1. What's your name?

a. My name's Linda.

2. Where are you cycling?

b. It's cloudy & windy.

3. What's the weather like in Hanoi?

c. In the park.

4. What are they doing?

d. Yes, it is.

5. Is it sunny today?

e. They are flying kites.


Choose the odd one out.


1. living room

bedroom

school

2. five parrots

five kittens

fifth dogs

3. spring

learning

playing

4. robot

doll

English

5. photo

take

map


Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 2021 (Đề số 1)

Hãy bố trí các từ bỏ theo đúng sản phẩm công nghệ từ nhằm sản xuất thành câu có nghĩa

1 - Do you have any toys?

2 - I am playing the guitar.

3 - Ho Chi Minh city is very far from Ha Noi.

4 - What is the weather lượt thích in Da Nang city?

5 -The dogs are behind the chair

Đọc đoạn vnạp năng lượng với điền True hoặc False.

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - False;

Match the questions with the answers.

Xem thêm: " Đêm 7 Ngày 3 Vào Ra Không Kể, Đêm 7 Ngày 3 Vào Ra Không Kể

1 - A 2 - C 3 - C 4 - E 5 - D

Choose the odd one out.

1 - school; 2 - fifth dogs; 3 - spring; 4 - English; 5 - take;

Đề soát sổ giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề số 2

I. Multiple choices: (4pts)

1.Circle the odd one out (2pts):


1. A. mother

B. bear

C. father

2. A. green

B. small

C. red

3. A. happy

B. rainy

C. windy

4. A. twenty

B. thirsty

C. fifteen


2. Look và match (2 pts):

II. Write:(6pts)

1. Reorder the words lớn make the sentences(2pts):

1. colour/ they/ are/ What/?

→ ……………………………………………………………..…?

2. Tom / three tortoises/ has/ got / & two cats/.

→……………………………………………………………..…..

3. Hai Phong/ Is /it / in/ and hot/ sunny/?

→…………………………………………………………….…..?

4. Hanoi/ like/ in / today/ what /is/ the/ weather?

→………………………………………………………………...?

2. Look, read and complete the text (2pts)


Paper boats; six; flying kites; skipping;


There are (1)………….children in the picture.

Two boys are (2)……………….

Two boys are playing with (3)…………………

What about the girls? What are they doing?

One girl is cycling. And one girl is (4)………….

3. Look và complete the sentences (2 pts)

Đáp án đề thi học tập kì 2 giờ Anh lớp 3 2021 (Đề số 2)

I. Multiple choices: 

1. Circle the odd one out


Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

A

B


2. Look và match


Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

B

A

C


II. Write:

1. Reorder the words khổng lồ make the sentences 

1. What are they colour?

2. Tom has got three tortoises và two cats.

3. Is it sunny & hot in Hai Phong?

4. What is the weather like in Hanoi today?

2. Look, read and complete the text

There are (1)……six…….children in the picture. Two boys are (2)……flying kikes…………. Two boys are playing with (3)……paper boats…………… What about the girls? What are they doing? One girl is cycling. And one girl is (4)…skipping……….

3. Look & complete the sentences

1. It is windy.

2. They are playing football.

3. I have two dolls.

4. Lan has a parrot.

Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 3

I/ Choose the odd one out


1. A. dance

B. draw

C. song

D. sing

2. A. plane

B. pet

C. doll

D. kite

3. A. parrot

B. flower

C. dog

D. cat

4. A. in

B. in front of

C. like

B. next to

5. A. hungry

B. poster

C. picture

D. photo


II/ Look at the picture & complete the words


1. U _ b r e _ _ a

2. _ a _ _ i t

3. B _ l l _ _ n

4. _ e a d _ _ g

5. _ l _ _ d y

6. F _ s h _ a n _


III/ Choose the correct answer A, B, C, or D

1. Ngoc Son Temple is _____________ the theatre

A. next B. front of C. near D. from

2. Those __________ are small.

A. books B. book C. your book D. you book

3. My father is __________ engineer.

A. an B. a C. the D. x

4. How many floors __________ Anna’s school have?

A. does B. vị C. is D. are

5. They ___________ now

A. dance B. are dance C. are dancing D. bởi dance

6. ___________ is your teacher? - He is in the classroom.

A. What B. Where C. When D. Who

IV/ Read and answer these questions

Lindomain authority, Peter, Mai, và Nam are having a summer holiday. Lindomain authority is in Hue. It is sunny today. She is skating in the park. Peter is in Da Nang. It is sunny too. He is cycling in the playground. Mai is in Ho Chi Minch city. It is rainy. She is listening to lớn music in the room. Nam is in Sa Pa. It is cloudy và windy. He is flying a kite in the garden.

1. Where is Lindomain authority now?

_______________________________________

2. What is the weather like in Hue?

_______________________________________

3. What is Peter doing in Da Nang?

_______________________________________

4. What is the weather lượt thích in Sa Pa?

_______________________________________

5. What is Nam doing in Sa Pa?

_______________________________________

V/ Reorder these words to have sầu correct sentences

1. homework/ He/ doing/ his/ is/ ./

_______________________________________

2. rabbit/ She/ a/ small/ has/ ./

_______________________________________

3. the/ cats/ Are/ the/ garden/ in/ ?/

_______________________________________

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Peter is in his room .

_______________________________________

2. Linch & Nam are listening to lớn music .

_______________________________________

Đáp án đề thi giờ đồng hồ Anh kì 2 lớp 3 2021 (Đề số 3)

I/ Choose the odd one out


1. C

2. B

3. B

4. C

5. A


II/ Look at the picture & write


1. Umbrella

2. Rabbit

3. Balloon

4. Reading

5. Cloudy

6. Fishtank


III/ Choose the correct answer A, B, C, or D


1. C

2. A

3. A

4. A

5. C

6. B


IV/ Read and answer these questions

1. She is in Hue

2. It is sunny

3. He is cycling in the playground

4. It is cloudy và windy

5. He is flying a kite in the garden

V/ Reorder these words to lớn have sầu correct sentences

1. He is doing his homework.

2. She has a small rabbit.

3. Are the cats in the garden?

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Where is Peter?

2. What are Linc & Nam doing?

Tham mê khảo thêm một số trong những đề thi học kì 2 lớp 3 khác:

Trong khi những em học viên cùng thầy cô rất có thể đọc thêm nhiều tư liệu có lợi cung ứng ôn luyện thi môn ngữ văn không giống được cập nhật tiếp tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để thiết lập về 3 bộ đề thi giờ anh lớp 3 cuối học tập kì hai năm 2021 phần 2, file word, pdf trọn vẹn miễn mức giá, cung ứng các em ôn luyện giải phản ảnh kết quả độc nhất.