Đề thi tiếng anh giữa kì 1 lớp 4

Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 4 có câu trả lời năm 2021 (12 đề)

Haylambởi soạn cùng sưu tầm Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 4 có giải đáp năm 2021 (12 đề) được tổng hòa hợp tinh lọc trường đoản cú đề thi môn Tiếng Anh 4 của các ngôi trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên bài bản ôn luyện tự đó đạt điểm cao trong những bài thi Tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh giữa kì 1 lớp 4

*

Tải xuống

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo ra .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(ko đề cập thời gian phạt đề)

(Đề số 1)

I. Chọn từ bỏ không giống các loại.

1. A. Science

B. Vietnam

C. English

D. Vietnamese

2. A. Well

B. What

C. Who

D. Why

3. A. map

B. photo

C. poster

D. Australia

4. A. Cook

B. walk

C. Go

D. Does

5. A. today

B. Monday

C. Friday

D. Thursday

II. Cho dạng đúng của những cồn tự sau

1. She cannot (climb) _________________ the wall.

2. When (be) _________________ her birthday?

3. I (visit) _________________ my grandparents yesterday.

4. What ______________ he (do) ______________ now?

5. She (play) _________________ the guitar now.

III. Nối thắc mắc sinh hoạt cột A với câu vấn đáp tương thích sinh hoạt cột B

A

B

1. What is Mrs. Lan doing?

2. Where are you from?

3. Can your sister cook meal?

4. What is Emma’s nationality?

5. What vày they have sầu on Monday?

a, No, she cann"t.

b, They have Math & PE.

c, She is English.

d, She is playing the piano.

e, I am from Hanoi, Vietphái nam.

IV. Hoàn thành đối thoại dựa vào các từ mang lại trước.

Do; name; and; sing; meet;

Anna: Hi. I’m Anna. What’s your (1) ___________?

Tom: My name is Tom. Nice to meet you.

Anna: Nice khổng lồ (2)_______you, too.

Tom: What is your nationality?

Anna: I’m English. (3) ___________ you?

Tom: I’m American. Can you (4) _______ any English songs?

Anna: Yes, I can. I can sing và dance. Do you lượt thích playing the piano?

Tom: Yes, I (5) ___________. I want lớn learn to lớn play it.

Anna: I can teach you.

Tom: That’s great.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - D; 5 - A;

II. Cho dạng đúng của những đụng tự sau

1 - climb; 2 - is; 3 - visited; 4 - is he doing; 5 - is playing;

III. Nối thắc mắc ở cột A cùng với câu trả lời thích hợp ngơi nghỉ cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

IV. Hoàn thành đối thoại nhờ vào những trường đoản cú đến trước.

1 - name; 2 - meet; 3 - and; 4 - sing; 5 - do;

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(ko nói thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

I. Read & match.

1. Where are you from?

A. I"m in class 4A.

2. What class are you in?

B. She can dance.

3. What"s the date today?

C. I am from Vietphái mạnh.

4. What can she do?

D. It is 29th of October.

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July.

B. My birthday is in the third of July.

3. A. Where bởi you have English?

B. When vì chưng you have sầu English?

4. A. I watched cartoon yesterday.

B. I watches cartoon yesterday.

III. Read & answer the questions.

I am Lisa. And this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can"t ride a xe đạp.

1. What is Lisa"s sister name?

___________________________

2. What does she like doing?

___________________________

3. What is her favorite subject?

___________________________

4. What she can"t do?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Read & match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B;

II. Choose the right sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

III. Read and answer the questions.

1 - She is Jennie.

2 - She likes singing.

3 - It is Science.

4 - She can"t ride a xe đạp.

Xem thêm: Những Điều Cần Lưu Ý Về Màn Hình Hdr Là Gì ? Những Kiến Thức Cần Biết Về Hdr

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(ko kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 3)

I. Sắp xếp những trường đoản cú nhằm tạo nên thành câu trả chỉnh

1. Linh/ subjects/ today/ What/ have/ does?

___________________________________________________?

2. Can/ a / bike/ you/ ride?

___________________________________________________?

3. letter/ a/ I/ writing/ am/ now.

___________________________________________________.

4. He/ very/ cooking/ much/ hates.

___________________________________________________.

II. Chọn từ có phần gạch chân vạc âm không giống.

1. A. music

B. build

C. cut

D. student

2. A. foot

B. book

C. good

D. moon

3. A. Sunday

B. come

C. home

D. some

4. A. holiday

B. many

C. stay

D. date

III. Điền chữ cái thích hợp vào vị trí trống

1. N_ce t_ see _ou again.

2. She is a p_p_ _ in Cau Giau primary.

3. W_ere a_ _ you f_om? - I am from Ha Noi.

4. T_ _ay is W_dn_sd_y.

5. I"m f_ne, tha_ _ you.

6. My br_ thday is in De_ _mber.

IV. Viết những tháng trong thời điểm theo đúng nghĩa

MAY DECEMBER JUNE

FEBRUARY OCTOBER APRIL

MARCH JULY SEPTEMBER

JANUARY AUGUST NOVEMBER

Tháng 1 -

Tháng 2 -

Tháng 3 -

Tháng 4 -

Tháng 5 -

Tháng 6 -

Tháng 7 -

Tháng 8 -

Tháng 9 -

Tháng 10 -

Tháng 11 -

Tháng 12 -

ĐÁPhường ÁN

I. Sắp xếp những từ nhằm tạo ra thành câu hoàn chỉnh

1 - What does Linch have sầu subjects today?

2 - Can you ride a bike?

3 - I am writing a letter now.

4 - He hates cooking very much.

II. Chọn từ bỏ tất cả phần gạch ốp chân vạc âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B;

III. Điền vần âm thích hợp vào khu vực trống

1. Nice to see you again.

2. She is a pupil in Cau Giau primary.

3. Where are you from? - I am from Ha Noi.

4. Today is Wednesday.

5. I"m fine, thank you.

6. My brithday is in December.

IV. Viết những mon trong những năm theo đúng nghĩa

Tháng 1 - JANUARY

Tháng 2 - FEBRUARY

Tháng 3 - MARCH

Tháng 4 - APRIL

Tháng 5 - MAY

Tháng 6 - JUNE

Tháng 7 - JULY

Tháng 8 - AUGUST

Tháng 9 - SEPTEMBER

Tháng 10 - OCTOBER

Tháng 11 - NOVEMBER

Tháng 12 - DECEMBER

*

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo nên .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(ko nhắc thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Choose the odd one out.

1. A. morning

B. evening

C. afternoon

D. birthday

2. A. Japan

B. American

C. English

D. Vietnamese

3. A. Monday

B. birthday

C. Friday

D. Tuesday

4. A. second

B. third

C. five

D. fifth

5. A. piano

B. badminton

C. football

C. volleyball

II. Read và match.

A

B

1. Nice to lớn see you again.

a. He is from Canadomain authority.

2. Can he play the piano?

b. Next Monday.

3. Where is Peter from?

c. Nice khổng lồ see you again, too.

4. What day is it today?

d. It is Wednesday.

5. When is your mother"s birthday party?

e. No, he can"t.

III. Read and answer the questions.

Hi. I am Anmãng cầu. I am from America. I am American. Today is Wednesday, the seventh of October. It"s a school day. I go lớn school from Monday to Friday. And I do not go khổng lồ school at the weekend. On Monday afternoon, I go to the English club. I go to school library on Tuesday with my best friends, Linda. On Thursday, I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday và Sunday.