ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC KÌ 1 LỚP 5

Nam lives in Tien Giang. Every morning, he gets up early. He often walks to school. Yesterday was Sunday. Nam gets up late. He did not bởi morning exercise. He did not have breakfast. He went out for lunch with his family. In the afternoon, he went swimming with his father. He did not listen to lớn her favorite music, but he watched the program of “English for Kids” on TV. In the evening, he had no homework. He went to bed early.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 5

b. Read the passage again and answer the questions:

1. Where does Nam live?

He lives in Tien Giang.

2. What day was it yesterday?

________________________________________________________________.

3. Who did he go swimming with?

________________________________________________________________.

Xem thêm: Iphone Báo Lỗi Sim Không Được Hỗ Trợ Hướng Dẫn Cách Fix Khắc Phục

4. Did he stay up late last night?

________________________________________________________________.

C/ PART III: Writing (2,5pt)

6. Look & write letters (1 pt).

7. Answer the questions (0,5 pts)

1. What’s your hometown like?

_____________________________________________

2. What will you vì at the weekend?

______________________________________________

8. Write about your learning English (1 pt)

1. How vị you practice speaking English?

_________________________________________________________________

2. How bởi vì you practice reading English?

_________________________________________________________________

3. How bởi you practice writing English?

_________________________________________________________________

4. Why vày you learn English?

_________________________________________________________________

Ma trận đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 5

Kỹ năng

Nhiệm vụ tấn công giá/ kiến thức bắt buộc tấn công giá

Mức/ điểm

Tổng số câu , số điểm, tỉ lệ thành phần %

M1

M2

M3

M4

Listening

2,5pts =25%

1-Listen và circle

0,3đ

(3 câu)

0,2đ

(2 câu)

5 câu= 0,5điểm

2. Listen & tick

0,25đ

(1 câu)

0, 5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

3. Listen và complete

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm

Reading

2,5pts = 25%

4. Read & match

(4 câu)

4 câu = 1 điểm

5. Read và tick (v) then answer

0,75đ

(3 câu)

0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

6 câu =1,5điểm

Writing

2,5pts = 25%

6. Look và write

(4 câu)

4 câu = 1 điểm

7. answer the questions

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

2 câu = 0,5 điểm

8. Write about your learning Engish.

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm

Speaking

2,5pts = 25%

-Respond the questions of teacher.

(4 câu)

10 câu= 2,5 điểm

-Discribe the pictures in sts’ book

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

Tổng số câu

43 câu

Tài liệu vẫn còn đấy, mời các bạn download về để thấy tiếp


*
Kế hoạch giáo dục lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)Giáo án lớp 1 cuốn sách Kết nối trí thức cùng với cuộc sống thường ngày (không thiếu thốn những môn)Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 9 năm 2019 – 2020