Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 2 Năm 2022

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tsi mê khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Thương hiệu dữ liệu


*

Đề thi Tiếng Anh 3Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 - Kết nối tri thứcBộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 - Cánh diềuBộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 - Chân ttránh sáng tạo
Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì hai năm 2022 - 2023 tất cả câu trả lời (10 đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân ttách sáng chế

Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 3, phần tiếp sau đây liệt kê Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì hai năm 2022 - 2023 sách mới Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân ttránh trí tuệ sáng tạo bao gồm giải đáp, rất sát đề thi ưng thuận. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học viên ôn tập và đạt hiệu quả cao trong số bài bác thi môn Tiếng Anh lớp 3.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2 năm 2022

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2 năm 2022 - 2023 có lời giải (10 đề) | Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân ttránh sáng tạo


*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi Học kì 2 - Global Success

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 35 phút

(không nói thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


Quảng cáo

1. Listen và tiông chồng.

*

*


Quảng cáo

2. Look, listen & write.

*

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.


3. Read & circle a, b or c.

1.A: What would you lượt thích lớn drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d lượt thích some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears vày you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I lượt thích teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read & complete.

three dog have sầu birds và has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have sầu two cars & (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I lượt thích my toys.

Xem thêm: Tạo Usb Cứu Hộ Máy Tính Bằng Công Cụ Vn Zoom 5319, Su Dung Dia Hiren Boot 10 6 Toan Tap Vn Zoom 5319

I have a frikết thúc. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits & four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family member

2. Asking và answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering & accepting or declining food or drinks

5. Offering & accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would lượt thích khổng lồ eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking & answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking & answering questions about what a zoo animal is doing

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. A: Who’s that?

B: It’s my mother.

2. A: What’s his job?

B: He’s a driver.

3. A: Would you lượt thích some bread?

B: No, thanks.

A: What about some rice? Would you like some rice?

B: Yes, please.

4. A: What’s the monkey doing?

B: It’s climbing.

Key: 1. a 2. b 3. c 4. B

2. Audio script:

Hi. My name’s Helen. I’m eleven years old. This is my family. There are four people in my family. This is my father. He is a driver. This is my mother. She is a nurse. This is my brother. He is a pupil. He’s fourteen years old. We are happy.

Key:

1. eleven/11 (years old)

2. driver

3. nurse

4. fourteen/14 (years old)

3.

1. c 2. b 3. a 4. b

4.

1. have sầu 2. three 3. and 4. has 5. dog 6. Birds

5. Suggested language:

1.- What’s his / her job?

- He’s / She’s ___________ (jobs).

2. - Where’s the _____________ (rooms in a house)?

- It’s here / there.

3. There’s / There are __________ in the room.

4. - Would you lượt thích some _________ (food / drink)?

- Yes, please. / No, thanks.

5. - Would you lượt thích some _________ (food / drink)?

- Yes, please. / No, thanks.

6. - What would you lượt thích to eat / drink?

- I’d like some ___________ (food / drink), please.

7. They have __________ (toys).

8. He’s / She’s ___________ (cycling, flying a kite, …)

9. - What can you see?

- I can see _________ (zoo animals).

10. - What’s the __________ doing?

- It’s ___________ (climbing, swinging, …)

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Explore Our World

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 35 phút

(không đề cập thời hạn phạt đề)

(Đề số 1)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

*

2. Listen and tiông xã.

*

*

3. Look, read & put a tiông chồng (V) or cross (X).

*

*

4. Read và complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. My sister is a nurse.

2. I’m flying a kite in the park.

3. She has three goldfish.

4. The tiger is nhảy.

Key: 1. N 2. N 3. Y 4. N

2. Audio script:

1.A: How old is your brother?

B: He’s fifteen years old.

2. A: Is she a singer?

B: No, she isn’t. She is a worker.

3. A: Where are the tables?

B: They’re in the kitchen.

4. A: What’s she doing?

B: She’s painting a picture.

Key: 1. c 2. c 3. a 4. a

3.

1.