Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 2

Khi làm cho đề thi để sở hữu cảm xúc nlỗi thi thật. Quý khách hàng hãy áp dụng đồng hồ thời trang báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời gian thi và rung chuông Lúc hết giờ thi. Chúc các bạn thi đạt hiệu quả tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2

1. A. dog B. sunny C. windy D. cloudy

2. A. six B. seven C. school D. ten

3. A. mèo B. fish C. bird D. pet

4. A. bedroom B. she C. bathroom D. kitchen

5. A. she B. that C. he D. I

6. A. book B. pen C. TV D. ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have sầu a _______.

A. cat B. cats C. cates

4. How old _______ you?

A. is B. are C. am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho Chi Minch city 

 

IV. Look và reorder the words.

*

*

*

 

V. Look and read. Put a tiông xã (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jaông chồng is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

Xem thêm: Đất Rừng Phòng Hộ Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rừng Phòng Hộ Trong Tiếng Việt

 

 

VI. Read the passage & select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls and boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. classroom B. schoolyard C. playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys và girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. girls B. boys C. boys và girls

 

ĐÁPhường ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho Chi Minh citySunny

 

 

IV.

1. windy2. bedroom3. cooking4. cat

 

 

V.

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề khám nghiệm, đề thi Tiếng Anh lớp 3 gồm lời giải khác:


Một số đề HOT - Mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( gồm đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( tất cả đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( gồm đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( bao gồm đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( gồm đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( tất cả đáp án)
khi có tác dụng đề thi để sở hữu xúc cảm như thi thật. quý khách hàng hãy áp dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này giúp đỡ bạn đếm ngược thời gian thi và rung chuông Lúc không còn giờ thi. Chúc chúng ta thi đạt hiệu quả tốt!!!