De thi tiếng anh lớp 3 kì 2

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success năm học tập 2022-2023 nhưng neftekumsk.com trình làng sau đó là cỗ Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 có giải đáp cùng file nghe, bao hàm những dạng bài tập trắc nghiệm, điền khuyết... Sở đề thi học kì II Tiếng Anh lớp 4 Global Success để giúp học sinh ôn tập, nắm vững kiến thức và kỹ năng giữa trung tâm từ vựng với ngữ pháp theo công tác giáo dục mới của Sở GD&ĐT. Mời thầy cô với những em học sinh mua tệp tin Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 gồm tệp tin nghe về lắp thêm giúp xem không hề thiếu câu chữ.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 3 kì 2


Đề thi học tập kì II Tiếng Anh lớp 4

1. Đề thi học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success số 22. Đề thi Tiếng Anh 3 Global Success có tệp tin nghe số 23. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 bao gồm giải đáp số 3

1. Đề thi học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success số 2

END-OF-TERM TEST 2 (SEMESTER 2)

Time allowed: 35 mins

Full name: ............. Grade: ............. Mark: ............. / 20

Listen và tiông chồng.

Look, listen & write.

Read và tiông chồng.

Look and write.

Let’s talk.

………/ 4

………/ 4

………/ 4

………/ 4

………/ 4

1. Listen & write Y (Yes) or N (No).

2. Listen & tichồng.


3. Look, read & put a tichồng (✔) or cross .

4. Read và complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ và me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

1.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success


ANSWER KEY

1. Audio script:

1. My sister is a nurse.

2. I’m flying a kite in the park.

3. She has three goldfish.

4. The tiger is nhảy.

Key: 1. N 2. N 3. Y 4. N

2. Audio script:

1. A: How old is your brother?

B: He’s fifteen years old.

2. A: Is she a singer?

B: No, she isn’t. She is a worker.

3. A: Where are the tables?

B: They’re in the kitchen.

4. A: What’s she doing?

B: She’s painting a picture.

Key: 1. c 2. c 3. a 4. a

3.

1. 2. ✔ 3. ✔ 4.

4.

1. mother 2. park 3. father 4. cycling 5. flying 6. dog

2. Đề thi Tiếng Anh 3 Global Success có tệp tin nghe số 2

END-OF-TERM TEST 3 (SEMESTER 2)

Time allowed: 35 mins

Full name: ............. Grade: ............. Mark: ............. / 20

Listen và tiông chồng.

Look, listen and write.

Read và tiông xã.

Look và write.

Let’s talk.

………/ 4

………/ 4

………/ 4

………/ 4

………/ 4

1. Listen and tiông chồng.


2. Look, listen và write.

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

3. Read and circle a, bor c.

1. A: What would you like to drink?

B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have sầu some juice.

c. I’d like some milk.

2. A: Where’s the table?

B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Tuyệt Chiêu Đấu Trường Thú 2 Và Cách Combo Skill

3. A: How many teddy bears do you have?

B: ______________________________________.

a. I have sầu some.

b. I lượt thích teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see?

B: ______________________________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4.Read and complete.

three dog have sầu birds & has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars và (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I lượt thích my toys.

I have sầu a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits & four (6) ________. They are nice.

2.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. A: Who’s that?

B: It’s my mother.

2. A: What’s his job?

B: He’s a driver.

3. A: Would you lượt thích some bread?

B: No, thanks.

A: What about some rice? Would you like some rice?

B: Yes, please.

4. A: What’s the monkey doing?

B: It’s climbing.

Key: 1. a 2. b 3. c 4. b

2. Audio script:

Hi. My name’s Helen. I’m eleven years old. This is my family. There are four people in my family. This is my father. He is a driver. This is my mother. She is a nurse. This is my brother. He is a pupil. He’s fourteen years old. We are happy.


Key: 1. eleven/11 (years old) 2. driver 3. nurse 4. fourteen/14 (years old)

3.

1. c 2. b 3. a 4. b

4.

1. have 2. three 3. và 4. has 5. dog 6. birds

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 bao gồm đáp án số 3

END-OF-TERM TEST 1 (SEMESTER 2)

Time allowed: 35 mins

Full name: ............. Grade: ............. Mark: ............. / 20

Listen and tichồng.

Listen and write Y or N.

Read và tick.

Look và write.

Let’s talk.

………/ 4

………/ 4

………/ 4

………/ 4

………/ 4

1. Listen và tiông xã.

2. Listen and write Y (Yes) or N (No).

3. Read & match.

4. Look & write.


Mai Tom Phong Linh

My name (1) ________ Mai. I have sầu three friends: Tom, Phong & Linch. We lượt thích sports and games. We are in the park now. I am (2) ___________. Tom is (3) ____________. Phong và Linh (4) ___________________________. We are having a good time.

3.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. I’d like some bread, please.

2. There are two windows in the bedroom.

3. She has three rabbits.

4. He’s flying a kite.

Key: 1. a 2. b 3. a 4. b

2. Audio script:

1. A: How old is he?

B: He’s twelve years old.

2. A: What would you like to lớn eat?

B: I’d lượt thích some rice & fish, please.

3. A: What’s she doing?

B: She’s listening khổng lồ music.

4. A: What can you see?

B: I can see a peacochồng.

Key: 1. Y 2. N 3. N 4. Y

3. 1. c 2. a 3. d 4. b

4. (1) is (2) skipping (3) skating (4) are playing football

Tải file về vật dụng giúp thấy khá đầy đủ Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 tất cả lời giải kèm file nghe năm học 2022-2023.

Mời các em học sinh truy vấn group Quý khách hàng Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi với share rất nhiều kiến thức và kỹ năng học hành unique nhé. Group là cơ hội để các bạn học viên trên các miền nước nhà thuộc gặp mặt, thương lượng học hành, kết các bạn, lý giải nhau tay nghề học tập,...

Mời các bạn tham khảo thêm các ban bố hữu dụng không giống bên trên phân mục Lớp 3: Học tập của neftekumsk.com.