BỘ 30 ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4 HỌC KÌ 1 CÓ ĐÁP ÁN

Sở đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 tất cả 12 đề thi Tiếng Anh, bao gồm lời giải hẳn nhiên, giúp thầy cô xem thêm để giao đề ôn tập học tập kì 1 mang lại học viên của bản thân mình.

Bạn đang xem: Bộ 30 đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 1 có đáp án

Với 12 đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh 4, cũng góp những em học sinh lớp 4 cụ được cấu trúc đề thi, luyện giải đề, rồi so sánh lời giải dễ dãi hơn để đạt hiệu quả cao vào kỳ thi học kì 1 sắp tới. Vậy mời thầy cô cùng các em cùng theo dõi và quan sát bài viết sau đây của neftekumsk.com:


Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 4 - Đề 1

Trường Tiểu học tập B .........

Họ cùng tên:.....................................

Lớp: 4. ........

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ INăm học: ............

Môn: TIẾNG ANH - LỚPhường. 4Thời gian làm bài 40 phút

Bài 1. Hãy quan tiền gần kề kỹ bức ảnh rồi điền vần âm chỉ bức tranh kia (2,5 điểm).

A. rubber B. plane C. badminton

D. cooking E. watch TV F. Maths

Bài 2. Đọc đoạn văn uống sau và tích vào câu đúng (T) hoặc không nên (F) (2,5 điểm)


It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground.

Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam & Tom are skipping.

Quan & Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

TF
1. We are doing exercise in the school gym.
2. Phong is skipping.
3. Linda & Peter are playing badminton.
4. Nam and Tom are skipping.
5. Quan và Peter are playing table tennis.

Bài 3. Đọc với nối (2,5 điểm)

1. Where are you from?A. I can play volleyball.
2. What day is it today?B. I watched TV.
3. What can you do?C. I"m from Japan.
4. What"s he doing?D. It"s Wednesday.
5. What did you bởi vì yesterday?E. He"s painting a mask.

Bài 4. Hãy thu xếp những trường đoản cú theo đúng sản phẩm từ để chế tác thành câu tất cả nghĩa (2,5 điểm).

1. in/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. you/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. school/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------5. like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Bài 1: 2,5 điểm.

Chọn đúng từng câu trả lời cho 0,5 điểm/ câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2,5 điểm.

Tích đúng mỗi câu cho 0,5 điểm.


1. F 2. F 3. F 4. T 5. F

Bài 3: 2,5 điểm.

Chọn đúng từng giải đáp mang đến 0,5 điểm/ câu.

1. C 2. D 3. A 4. E 5. B

Bài 4: 2,5 điểm.

Viết đúng lắp thêm tự với chỉnh tả mỗi câu cho 0,5 điểm/ câu.

Viết sai chính tả 1, 2 lỗi trừ 1/2 số điểm mỗi câu.

Viết sai bao gồm tả tự 3 trở lên quán triệt điểm.

1. I am in Class 4A.

2. What nationality are you?

3. I was at school yesterday.

4. What subjects vì chưng you have sầu today?

5. I lượt thích flying a kite.

Xem thêm: Bản Vẽ Hạ Tầng Kỹ Thuật Khu Dân Cư, Hạ Tầng Kỹ Thuật

Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 - Đề 2

THE FIRST TERM EXAM

Subject: English - Grade 4

Time allowed: 40 Minutes

Full name:............................................

Class: ................................................

A. LISTENING

Question 1: Listen and match

Question 2: Listen và number

Question 3: Listen & tichồng ( √ )


Question 4. Listen and tick. (1pt) Example 1.A

Question 5: Listen và write the missing words (1pt)

1. What are you doing,Nam?

I"m reading ..............................

2. When"s your....................Mr Robot?

Oh, dear! I don"t know.

3. Good morning, class. What day is it today,Mai?

It"s................................

4. What lesson vị you have sầu today?

I have sầu got Maths, Art, Science & ...........................

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look & read. Put the tiông xã ( ) or cross ( X ) in the box


Question 7: Look và read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex ...........................................

2. His school is small ...........................................

3. His school is in Ha Noi ...........................................

4. He loves his school ...........................................

Question 8: Look at the pictures and write the words:

Question 9: Complete the passage:

Happy, Engl&, friover, music club

This is my new................ Her name is Linda. She is from ................... She can sing many Vietnamese songs. In her miễn phí time, she goes to lớn.............................. She is .....................there.


Question 10: Reaarrange the words to compete the sentences

1/ milk?/ you/ Do/ some/ want

2/ new/ This/ book./ is/ my

3/ out?/ I/ go/ May

4/ an/ This/ is/ eraser.

Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 - Đề 3

I. Choose the odd one out.

1. A. morningB. VietnameseC. afternoonD. evening
2. A. cookB. listenC. playD. were
3. A. tomorrowB. SundayC. yesterdayD. today
4. A. MondayB. TuesdayC. birthdayD. Friday
5. A. paintedB. wentC. wasD. did

II. Choose the correct answer.

1. What bởi you like doing?

A. I want to drink milk.

B. I don"t lượt thích running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have sầu on Thursday?

A. She has Maths và English on Monday.

B. She has English & Art.

C. She likes English.

3. Where was Minch yesterday?

A. He went to his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Lindomain authority and Mina?

A. They are Vietnam giới.

B. They are English.

C. They are England.

5. When vị you have English?

A. I don"t have sầu English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have sầu English on Tuesday and Friday.

III. Read and match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietphái nam.

IV. Put the words in order.