DE THI TIẾNG ANH LỚP 4 CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM 2020 CÓ ĐÁP AN

neftekumsk.com xin trình làng mang đến thầy cô và các em học viên tài liệu tổng hợp bài bác tập ôn thi học kì 2 lớp 4 môn giờ Anh tất cả đáp án cùng với nhiều mẫu mã các bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 công tác mới thường xuyên gặp gỡ vào đề thi học kì 2 giờ Anh lớp 4 năm 2021 – 2022 siêu có ích mang đến thầy cô cùng các em học viên lớp 4 làm tư liệu dạy dỗ với học tập, với chuẩn bị rất tốt cho kì thi tiếp đây.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 4 cuối học kì 2 năm 2020 có đáp an

Sở 24 bài bác ôn tâp giờ Anh lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án bao hàm nhiều dạng bài xích tập tiếng Anh lớp 4 công tác mới không giống nhau giúp các em học sinh ôn luyện phần lớn tài năng làm cho bài thi công dụng cũng như ôn tập kiến thức và kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh học tập kì 2 lớp 4 tác dụng.


⇔ Tham mê khảo đề cưng cửng Tiếng Anh 4 bắt đầu nhất: Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 20đôi mươi – 2021


Mục lục


I. Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 gồm đáp án năm 2021 – 2022

neftekumsk.com vẫn đăng cài đặt bộ đề soát sổ giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 tất cả đáp án sau đây với ước muốn góp các em chuẩn bị thật tốt mọi năng lực làm bài thi hiệu quả.

Bạn hiểu nhấp vào từng đường liên kết nhằm tìm hiểu thêm, tải về cụ thể từng đề thi kèm theo câu trả lời.

Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 20đôi mươi – 202một số 4Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn giờ Anh năm 20trăng tròn – 2021 số 4Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kỳ 2 năm 20trăng tròn – 2021 số ít 4Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 20trăng tròn – 2021 số ít 4Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 2 theo công tác I-learn smart start grade 4Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 – 202một số 3Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 3Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 20đôi mươi – 2021 số 3Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2020 – 2021 số 3Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ Anh năm 2020 – 2021 số ít 2Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 – 2021 số 2Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 20trăng tròn – 2021 số 2Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2020 – 2021 số ít 2Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn giờ Anh năm 20đôi mươi – 2021

II. Đề cưng cửng tiếng Anh lớp 4 học kì 2 bao gồm lời giải năm 2022

I. Choose the best answer

1. My father …………..lớn work at 7:30

a. go

b. gos

c.goes

2. We ………….. breakfast at 6:15.

a. have

b. has

c. haves

3. Nam …………….TV at 3p.m

a. watch

b. watchs

c. watches

4. Lili & Alan ………….homework at 7 o’clock.

a. do

b. dos

c. does

5. Her friends…………..lunch at 12:00 at school.

a. go

b. have

c. do

II. Use the given words khổng lồ make complete sentences

1. I/ school/ 7 o’clochồng __________________________________________

2. Peter/ homework/ 3pm._______________________________________

3. Linda and Mai/ TV/ evening.__________________________________

4. I & Lan/ lunch/ 11:30._____________________________________

5. My sister/ up/ 6 o’clock.____________________________________

III . Find & correct the mistake.

1. We go to bed on 9 o’clochồng. ____________________________________

2. May watchs TV at 8 o’clock.___________________________________

3. I gets up at 5:30 _____________________________________________

4. Tony và Mary has dinner at 6:30._______________________________

5. His brother vì his homework in the evening.______________________

IV. Translate inkhổng lồ English.


3. Hãy đi mang đến tiệm đồ ngọt. ______________________________________

4. Tôi hy vọng thiết lập một không nhiều sô cô la._____________________________________

V. Choose the best answer

1…………..vày you & Hoa go khổng lồ bed?

a. what

b. what time

c. how

d. when time

2. Does Peter……….. football in the afternoon?

a. playing

b. play

c. plays

d. khổng lồ play

3. what time ……………Alan and Lili listen to music at 4:15 pm.

a. is

b. are

c. do

d. does

4. we vì our homework ……………7:30 pm

a. at

b.on

c. in

d. about

5. My mother goes lớn work ……..7 am ………4 pm everyday.

a. at/ at

b. at/ on

c. from/ to

d. at/ from

VI. Answer the questions

1. What time vì you get up?……………………………………………………………………………

2. What time vị you gokhổng lồ school?……………………………………………………………………

3. What time does your mother go to work?……………………………………………………….

4. Do your friends have sầu lunch at school?………………………………………………………….

5. Does his sister goto lớn bed at nine o’clock?……………………………………………………….

VII. Fill in the gap.

This is my brother……1…….name is Tung. He is eleven years old. He……2…..up at 5 o’clock, he does morning exercise, he …3…….breafast with milk and bread. Then he ……4……..lớn school at 6:45. He has lessons ……5…….7:30 to 11:30. He comes bachồng home page at about 12 o’clock. In the afternoon, he ………6…….sport with his friends.He does his homework ……7……7:15 after dinner. He goes ……8….bed at 9:00.


QUESTIONS

1. What is his name?_____________________________________________

2. How old is he?________________________________________________

3. Does he get up at nine o’clock?___________________________________

4. What time does go to school?___________________________________

5. What time does he come baông chồng home?_____________________________

VIII. Write the words in the correct columns:

– Lemonade, coke, meat, water, chicken, beef, milk, vegetable, táo juice, rice

FOOD

DRINK

IX. Choose the correct answer:

1. I lượt thích meat .It’s my favourite …….(drink/ food/ school)

2. Alan ………coffee .It’s his favourite drink (like/ likes/ liking)

3. Hoa likes bread. It’s …………favourite food. (her/ my/ his)

4. What ………..their favourite food or drink? (am/ is/ are)

5. Hamburger is our ……….food.(like/ likes/ favourite)

X. Fill in the gaps:

1. We like beef. It’s our favourite ………….

2. His father likes beer. It’s his favourite …………..

3. Lili likes noodles. It’s ………favourite food.

4. What’s ………favourite drink? I lượt thích cocacola.

5. Lindomain authority likes fish & táo bị cắn dở juice ………..are her favourite food & drink.

XI. Find & correct the mistake:

1. Mai likes rice. It’s her favorite drink ._________________________________

2. he favorite drink is orange juice ._____________________________________

3. Nam likes milk. It’s her favorite drink.________________________________

4. We go khổng lồ school on 6:45 everyday.___________________________________

5. What time does Tom and Mary bởi vì their homework?_____________________

XII. Choose the best answer

1. How ………are the books? 25.000 dong

a. old

b. much

c. many

d. often

2. What ………….is the board? Green

a. subject

b. animal

c. colour

d.time

3. The jeans …………….250.000dong.

a. am

b. is

c. are

d. do

4. His brother likes bears …………..they can climb.

a. because

b. but

c. and

d. so

5………….does your friends want to lớn go lớn the foodstall?

a. what

b. when

c. how

d. Why

XIII. Make questions for the answers

1……………………………………………? Yes, I vì. I like cats.


2. …………………………………………..? Because they can swing.

3…………………………………………….? The picture is 60.000 dong.

4……………………………………………? My hats are pink & blue.

5…………………………………………….? Because I want some stamps.

XIV. Reorder the words to lớn make complete sentences

1. classroom/ yellow/ My/ is/ Trắng./ and

…………………………………………………………………………..

2. do/ go/ want/ Why/ to/they/ the/ to/ bus stop?

………………………………………………………………………….

3. her/ How/ is/ / much/ schoolbag?

…………………………………………………………………………..

4. favourite/ Red/ is/ his/ colour.

…………………………………………………………………………

5. dogs/ look/ The/ the/ can/ house./ after

…………………………………………………………………………..

XIV. Reorder the words lớn make complete sentences

On my eleventh birthday, my mother gave me a skirt. It’s red và blaông xã. It’s 200.000 dong. I like it very much. I usually wear it on special day.

1. What did her mother give sầu her?

……………………………………………………………………………………….

2. What colour is it?

………………………………………………………………………………………..

3. How much is it?

………………………………………………………………………………………

4. When does she wear the skirt?

……………………………………………………………………………………..

XV. Sắp xếp những từ bỏ sau thành câu trả chỉnh

1. I/ like/ monkeys/ don’t.

______________________________________________.

2. you/ want/ some/ Do/ cakes?

______________________________________________.

3. every day/ I/ brush/ teeth/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

______________________________________________.

XVI. Chọn từ không giống một số loại.

1. A. this B. that C. more D. these

2. A. bunny B. those C. tiger D. elephant

3. A. wonderful B. weather C. season D. spring

4. A. would B. fish C. rice D. chicken

XVII. Hoàn thành đoạn hội thoại sau (gồm 2 trường đoản cú không sử dụng đến)

When wonderful go What khổng lồ not

Mimi: The weather’s (1) ______________. Let’s go to lớn the zoo.

Peter: Great idea! (2) ______________ animal bởi vì you want to lớn see?

Mimi: I want (3) ______________ see monkeys.

Peter: Me too. I lượt thích monkeys.

Mimi: OK. Let’s (4) ______________ over there.

XVIII. Đọc đoạn văn uống với trả lời câu hỏi

It is Sunday today. Phong và Mai go lớn four places. First, they go lớn the bookcửa hàng because Mai wants khổng lồ buy some books và pens. Then they go to the pharmacy because Phong wants to lớn buy some medicines. After that, they go to the zoo because they want lớn see the animals. Finally, they go to lớn the bakery. They want to lớn buy something khổng lồ eat because they are hungry.

1. How many places bởi vì Phong và Mai go?

__________________________________________________.

2. What vì they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go to lớn the post office?

__________________________________________________.


4. Why vì chưng they go lớn the zoo?

__________________________________________________.

XIX. Write the correct verb form of the past simple.

We (1)………………….. (go) to a museum to lớn learn about the life of children two thous& years ago. Most children then (2)……………………. (not go) lớn school và (3)……………………….. (not learn) lớn read. Many children (4)…………………….. (play) games in the streets & with yo-yos & wooden toys. Boys (5)…………………… (not wear) trousers. They (6)…………………… (wear) short tunics, like a dress.

XX. Read about “Mr. Minh’s family” và answer the questions.

This is Minch. He is twenty-three years old và he is an engineer. There are five sầu people in his family. They are: his father, his mother, his two sisters & him. His father is fifty and he is an engineer, too. His mother is forty-eight years old. She is a doctor. His sisters are twelve and seventeen. They are students.

1. What’s his name?

……………………………………………………………………….

2. How old is he?

……………………………………………………………………….

3. What does he do?

……………………………………………………………………….

4. How many people are there in his family?

……………………………………………………………………….

5. How old is his father?

……………………………………………………………………….

6. Is his mother a nurse?

……………………………………………………………………….

7. How old are his sisters?

……………………………………………………………………….

8. What vày they do?

……………………………………………………………………….

XXI. Fill in the blank with the correct verb forms, using the “simple past”.

It (1)…………… (be) Goerge’s birthday buổi tiệc ngọt on Friday. We (2)……………… (have) a great time. George invited all of his friends and everyone (3)………………… (enjoy) it. The lights sparkled, we (4)……………….. (listen) lớn music và (5)………………. (dance) all evening. We (6)………………. (clap) when George (7)…………….. (open) his presents. We all tidied up when the tiệc ngọt ended và I (8)…………………. (not want) khổng lồ go home!

XXII. Choose the odd one out:

1. A. elephantB. crocodileC. giraffeD. zoo
2. A. rainyB. dressC. trousersD. coat
3. A. winterB. raincoatC. cameraD. umbrella
4. A. sandcastleB. seafoodC. deliciousD. beach
5. A. buildB. enjoyC. stayedD. walk

XXIII. Read the paragraph và write True or False.

Phong studies at Nguyen Du primary school. Every day he gets at at 6.30. He goes lớn school at 7 a.m. School starts at 7.30 a.m & finishes at 4.30 p.m. He goes home at 5 o’clock. He has dinner at 7.15 in the evening. Then he does his homework or listens to lớn music. He goes lớn bed at 9.45

1. Her name is Phong.

2. He gets up at half past six.

3. His school starts at 8 a.m.

Xem thêm: "Gold Member?" Có Nghĩa Là Gì? Nghĩa Của Từ Gold Card Trong Tiếng Việt

4. He goes bachồng trang chủ at 5 p.m.

5. He goes to bed at 10 p.m.

XXIV. Reorder the words the complete correct sentences:

1. would/ for/ you/ What/ lunch?/ like

______________________________


2. like/ to/ picnic/ go for/ Would/ with/ me?/ you/ a

______________________________

3. do/ her/ she/ What/ free/ time?/ do/ in

______________________________

4. I/ like/ very/ pandas/ much./

______________________________

5. don’t/ Why/ the cinema/ we/ today?/ go to

______________________________

XXV. Choose the correct answer.

1.I ________ hungry. I want some noodles.

A. am

B. is

C. are

D. can

2. What does _________ want? She wants a can of bean.

A. we

B. she

C. you

D. they

3. I want bread _________ ice cream.

A. and

B. a

C. the

D. but

4. I’m thirsty. I want __________

A. bread

B. orange juice

C. rice

D. fish

5. Do you want fish? No, I vị _________. I want meat.

A. no

B. and

C. fish

D. not

6. Can you drink __________? Yes, I can.

A. orange juice

B. bread

C. rice

D. chicken

7. What’s your favorite color? I lượt thích blue. What _________ you?

A. the

B. about

C. this

D. and

8. Do you lượt thích frogs? ______________, I don’t.

A. No

B. Yes

C. Not

D. And

9. What vì chưng you ___________ ? I like cats.

A. want

B. do

C. like

D. wants

10. There are ___________.

A. cat

B. bird

C. pen

D. fish

XVI. Rewrite the word to lớn complete sentence.

1. milk?/ like/ some/ Would/ you

_______________________________________________

2. join/ School/ the/ I’m/ going to/ Lantern Parade.

_______________________________________________

3. you/ Da Nang city?/ When/ come/ back/ did/ from

_______________________________________________

4. with my/ play basketball/ friends/ on Saturday./ I often

_______________________________________________

5. my aunt/ Sunday/ my house./ Last/ stayed at

_______________________________________________

ĐÁP. ÁN

I. Choose the best answer

1. c; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b;

II. Use the given words to make complete sentences

1. I go to lớn school at 7 o’clock.

2. Peter does homework at 3 p.m.

3. Lindomain authority và Mai watch TV in the evening.

4. I and Lan have lunch at 11.30.

5. My sister gets up at 6 o’ clock

III . Find and correct the mistake.

1. on thành at;

2. watchs thành watches;

3. gets thành get;

4. has thành have;

5. vày thành does;

IV. Translate inlớn English.

1. I have sầu breakfast at 6.30.

2. My mother gets up at 5.30.

3. Let’s go the bakery.

4. I want to lớn buy chocolate.

V. Choose the best answer

1. b; 2. b; 3. c; 4. a; 5. c;

VI. Answer the questions

1. I get up at 6.30.

2. I go khổng lồ school at 7 o’ clochồng.

3. she goes lớn work at 7.30.

4. Yes, they are.

5. No, she doesn’t.

VII. Fill in the gap.

1 – He, 2 – gets, 3 – has, 4 – goes, 5 – from, 6 – plays, 7 – at, 8 – to

Answer the question

1. His name is Tung.

2. He is eleven years old.

3. No, he doesn’t.

4. He goes khổng lồ school at 6.45.

5. He comes baông xã home at about 12 o’cloông xã.

VIII. Write the words in the correct columns:

Food: meat, chicken, beef, vegetable, rice

Drink: lemonade, coke, water, milk, táo khuyết juice

IX. Choose the correct answer:

1. food; 2. likes; 3. her; 4. are; 5. favourite;

X. Fill in the gaps:

1. food; 2. drink; 3. her; 4. your; 5. They;

XI. Find & correct the mistake:

1. drink thành food;

2. He thành his;

3. her thành his;

4. on thành at;

5. does thành do;

XII. Choose the best answer

1. b; 2. c; 3. c; 4. a; 5. d;

XIII. Make questions for the answers

1. Do you like animal?/ Do you lượt thích cats?

2. Why vì chưng you like monkey?

3. How much is the picture?

4. What colour are your hats?

5. Why do you want to go to the post office?

XIV. Reorder the words to lớn make complete sentences

1. My classroom is yellow and White.

2. Why vì chưng they want lớn go to lớn the bus stop?

3. How much is her schoolbag?

4. Red is his favorite colour.

5. The dog can look after the house

XIV. Reorder the words to lớn make complete sentences

1. Her mother gave sầu her a skirt.

2. It is red & blaông chồng.

3. It is 200.000 dong.

4. She wears it on special day.

XV. Sắp xếp những từ bỏ sau thành câu trả chỉnh

1 – I don’t like monkeys.

2 – Do you wany some cakes?

3 – I brush my teeth every day.

4 – What is your favorite color?

XVI. Chọn trường đoản cú không giống các loại.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – A;

XVII. Hoàn thành đoạn đối thoại sau (tất cả 2 từ bỏ ko dùng đến)

When wonderful go What lớn not

Mimi: The weather’s (1) _______wonderful_______. Let’s go to lớn the zoo.

Peter: Great idea! (2) _________What_____ animal bởi vì you want lớn see?

Mimi: I want (3) ________to______ see monkeys.

Peter: Me too. I lượt thích monkeys.

Mimi: OK. Let’s (4) _______go_______ over there.

XVIII. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1 – They go lớn four places.

2 – They buy some medicines.

3 – No, they don’t.

4 – Because they want lớn see the animals.


XIX. Write the correct verb form of the past simple.

We (1)…………went……….. (go) to lớn a museum lớn learn about the life of children two thous& years ago. Most children then (2)……………didn’t go………. (not go) khổng lồ school and (3)………….didn’t learn……………. (not learn) to read. Many children (4)…………..played………… (play) games in the streets và with yo-yos & wooden toys. Boys (5)……….didn’t wear………….. (not wear) trousers. They (6)………wore…………… (wear) short tunics, lượt thích a dress.

XX. Read about “Mr. Minh’s family” & answer the questions.

1 – His name is Minc.

2 – He is 23 years old.

3 – He is an engineer.

4 – There are five people in my family.

5 – He is fifty years old.

6 – No, she isn’t.

7 – They are twelve sầu & seventeen years old.

8 – They are students.

XXI. Fill in the blank with the correct verb forms, using the “simple past”.

It (1)…….was…….. (be) Goerge’s birthday buổi tiệc ngọt on Friday. We (2)……..had………. (have) a great time. George invited all of his friends and everyone (3)………enjoyed………… (enjoy) it. The lights sparkled, we (4)………listened……….. (listen) to lớn music và (5)………..danced…….. (dance) all evening. We (6)………clapped………. (clap) when George (7)……opened……….. (open) his presents. We all tidied up when the các buổi tiệc nhỏ ended và I (8)………..didn’t want……….. (not want) to go home!

XXII. Choose the odd one out:

1 – D; 2 – A; 3 – A; 4 – D; 5 – C;

XXIII. Read the paragraph and write True or False.

1 – False; 2 – True; 3 – False; 4 – True; 5 – False;

XXIV. Reorder the words the complete correct sentences:

1 – What would you lượt thích for lunch?

2 – Would you lượt thích lớn go for a picnic with me?

3 – What does she bởi in her không tính tiền time?

4 – I lượt thích pandas very much.

5 – Why don’t we go to lớn the cinema today?

XXV. Choose the correct answer.

1- A; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – D;

6 – A; 7 – B; 8 – A; 9 – C; 10 – D;

XVI. Rewrite the word khổng lồ complete sentence.

1. milk?/ like/ some/ Would/ you

___Would you like some milk?____

2. join/ School/ the/ I’m/ going to/ Lantern Parade.

__I’m going khổng lồ join the School Lantern parade.______

3. you/ Da Nang city?/ When/ come/ back/ did/ from

___When did you come bachồng from Da Nang city?_____

4. with my/ play basketball/ friends/ on Saturday./ I often

_____I often play basketball with my friends on Saturday.____

5. my aunt/ Sunday/ my house./ Last/ stayed at

___Last Sunday my aunt stayed at my house._____

Bộ đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 2 năm 2021 – 2022 HOT

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kỳ 2 năm 2021 – 2022 NEW


Bên cạnh nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phú huynh tmê man gia team học tập tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học tập – vị trí cung cấp không hề ít tư liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí dành cho học viên đái học tập (7 – 11 tuổi).


Trên đây là toàn cục ngôn từ của các bài tập luyện ôn thi học tập kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm các tư liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm không giống như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học tập kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, … được update liên tiếp trên neftekumsk.com