ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4 HỌC KỲ 1

Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 gồm đáp án

Với Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 tất cả đáp án được tổng phù hợp tinh lọc từ đề thi môn Tiếng Anh 4 của những ngôi trường bên trên toàn quốc sẽ giúp học viên bài bản ôn luyện tự kia đạt điểm cao trong những bài xích thi Tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 học kỳ 1

*

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tác .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: Chọn từ bỏ không giống loại

1. A. about B. where C. how D. who

2. A. collect B. read C. bởi D. like

3. A. Art B. Music C. subject D. History

4. A. xanh B. puppet C. purple D. red

Question 2: Dựa vào tranh ma để xong xuôi các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have sầu __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: Chọn từ bỏ thích hợp trong vỏ hộp thoại để điền vào khu vực trống

happy Engl& friover dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her miễn phí time, she goes khổng lồ music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: Tìm lỗi sai trong số câu sau và sửa lại mang đến đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday. _____________________
4. My birthday is on the twenty of December. _____________________

Question 5: Sắp xếp những tự sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to lớn.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have sầu English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want to lớn fly a kite.

2. They went lớn school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ không giống loại

1. A. fifth B. eight C. eleven D. one

2. A. November B. Sunday C. Friday D. Monday

3. A. Vietnam B. country C. America D. Australia

4. A. write B. kite C. fly D. listen

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1. – What can you do? – I can _____________.

A. skip

B. swimming

C. khổng lồ play badminton

D. cooking

2. – What are they doing? – They _____________.

A. is writing a dictation

B. are writing a dictation

C. write a dictation

D. khổng lồ write a dictation

3. – What day is it today? – It is _____________.

A. the seven of June

B. the tenth of August

C. second of December

D. third of March

4. – Thank you so much. –________________.

A. Not much.

B. No thanks.

C. Yes, please.

D. You’re welcome.

Exercise 3: Dùng những từ đến sẵn xong xuôi đoạn đối thoại sau

playing What listening flying

A: I have a new kite. Let’s fly it.

B: I’m sorry but I don’t lượt thích (1) ___________ kites.

A: (2) ___________ do you lượt thích doing?

B: I like (3) ___________ to music and (4) ____________ football.

What about you?

A: I like playing football, too.

B: Ok. Let’s play.

1.2.
3.4.

Exercise 4: Read & write T/ F

Hello, my name is Akio. I am from Japan. I’m Japanese. I speak Japanese & English. My school is an international school. It is Rose International School. I have sầu got a lot of friends. There are twenty students in my class. They are from different countries. Linda is from Englvà. She is English. Jack & Jill are from the USA. They are American. Meimei is from Malaysia. She is Malaysian. Alex is from Australia. We often play badminton, play hide-and-seek together. It is a lot of fun.

TRUE or FALSE?

1. She is Akio.
2. She is Vietnamese.
3. Her school is International School.
4. Her class has got twelve students.
5. Her friends are from Vietnam.
6. Jack is from America.
7. Meimei isn’t Japanese.
8. Alex is Australian.
9. They play games together.

Xem thêm: Văn Hóa Kawaii Nghĩa Là Gì, Kawaii Trong Manga & Anime Và Đời Sống

10. They are happy.

Exercise 5: Sắp xếp các tự sau thành câu hoàn chỉnh

1. old/ How/ she/is/?

………………………………………………………

2. 5 people/ There/ are/ in my/ family/.

……………………………………………………………………………

3. you/ play/ Can/ piano/ the/?

……………………………………………………………………………

4. is/ My/ Japan/ from/ teacher.

……………………………………………………………………………

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. A2. A3. B4. B

Exercise 2:

1. A2. B3. B4. D

Exercise 3:

1. flying2. What
3. listening4. playing

Exercise 4:

1. T2. F3. T4. F5. F
6. T7. T8. T9. T10. T

Dịch đoạn văn

Xin xin chào, tôi tên là Akio. Tôi tới từ Japan. Tôi là người nước Nhật. I nói giờ đồng hồ Nhật và giờ đồng hồ Anh. Trường của tôi là trường nước ngoài. Nó thương hiệu là trường Quốc tế Hoa hồng. Tôi có tương đối nhiều tín đồ bạn. Lớp tôi có đôi mươi học sinh. Họ mang đến từ khá nhiều nước nhà khác nhau. Linda đến từ nước Anh. Cô ấy là bạn Anh. Jachồng cùng Jill đến từ nước Mỹ. Họ là người Mỹ. Meimei tới từ Malaysia. Cô ấy là bạn Malaysia. Alex đến từ nước Úc. Chúng tôi tiếp tục đùa cầu lông, và chơi trốn search cùng nhau. Điều đó thì khôn xiết thú vui.

Exercise 5:

1. How old is she?

2. There are 5 people in my family.

3. Can you play the piano?

4. My teacher is from nhật bản.

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào sinh sản .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. school B. go C. come D. have

3. A. December B. October C. nước Australia D. March

4. A. cook B. skip C. skate D. can

Exercise 2: Chọn câu trả lời đúng

1. My father often …………..to lớn work at 7:30.

A. go B. gos C. goes D. going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. have B. has C. khổng lồ have sầu D. haves

3. He can …………. the piano very well.

A. play B. playing C. to lớn play D. plays

4. Lili và Alan …………. homework at 7 o’cloông xã.

A. do B. dos C. does D. khổng lồ do

5. Her friends like ………….. after school.

A. going B. having C. skating D. getting

6. Nam …………….TV at 3p.m every day.

A. watch B. watchs C. watches D. watching

Exercise 3: Sắp xếp các trường đoản cú sau thành câu trả chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: Gạch chân và sửa lỗi không nên trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where do you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Do you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau sang trọng tiếng Anh

1. Cô ấy là một trong những học viên.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ Đất nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn bạn không ít.

___________________________________________________

4. Hôm ni là thứ mấy?

___________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have sầu today?

3. When vì we have Math?

4. I go lớn primary school from Monday lớn Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. bởi ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

*

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: Chọn tự khác loại

1. A. yesterday B. went C. had D. got

2. A. date B. Monday C. Tuesday D. Thursday

3. A. fly B. plane C. write D. read

4. A. England B. Japan C. America D. November

Question 2: Chọn từ bỏ tương thích điền vào nơi trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1).................................., Nam?

B: It’s (2)........................................

A: What subjects do you have sầu today?

B: I have sầu Maths, Science, Music & (3)...........................................

A: What is your (4)......................................... subjects?

B: Maths & English.

Question 3: Đọc đoạn văn uống với trả lời câu hỏi

This is my new friover. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football and reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his không tính tiền time, he often goes khổng lồ the music club. He is happy there.

1. Where is Peter from?

............................................................................................................................

2. What is his hobby?

............................................................................................................................

3. Can he sing Vietnamese songs?

............................................................................................................................

4. What does he vì chưng in his free time?

............................................................................................................................

Question 4: Tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng

1. What subject does you have today? ____________________
2. He are from Malaysia. ____________________
3. I go from Quynh Hai primary school. ____________________
4. They have English yesterday. ____________________

Question 5: Dựa vào tnhãi nhép dứt những câu sau