DE THI TIẾNG ANH LỚP 4 KÌ 2 NĂM 2022

Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 gồm đáp án

Với Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 gồm câu trả lời được tổng hòa hợp tinh lọc tự đề thi môn Tiếng Anh 4 của những trường bên trên toàn nước sẽ giúp đỡ học viên bài bản ôn luyện trường đoản cú kia đạt điểm trên cao trong những bài xích thi Tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 4 kì 2 năm 2022

*

Phòng Giáo dục với Đào tạo .....

Đề thi quality Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: Chọn từ bỏ không giống loại

1. A. GoB. TravelC. PlaneD. Build

2. A. ToB. YouC. WithD. For

3. A. MonkeyB. LionC. TigerD. Zoo

4. A. HolidayB. SummerC. WinterD. Fall

Question 2: Đọc cùng tiông xã vào toắt phù hợp

1. Her favourite food is fish.

*

2. I’d lượt thích some bread và milk.

*

3. We go fishing at weekends.

*

4. He goes swimming on Sundays.

*

Question 3: Đọc đoạn văn uống cùng trả lời câu hỏi

It is Sunday today. Phong và Mai go to lớn four places. First, they go to the bookshop because Mai wants to buy some books và pens. Then they go to lớn the pharmacy because Phong wants to buy some medicine. After that, they go lớn the zoo because they want to see the animals. Finally, they go khổng lồ the bakery. They want lớn buy something to eat because they are hungry.

1. How many places vì chưng Phong & Mai go?

__________________________________________________.

2. What vì chưng they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go khổng lồ the post office?

__________________________________________________.

4. Why vì chưng they go lớn the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ thành phố.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn từ bỏ không giống loại

1. C2. B3. D4. A

Question 2: Đọc cùng tiông xã vào tma lanh mê thích hợp

1. b2. c3. a4. b

Question 3: Đọc đoạn văn uống cùng trả lời câu hỏi

1. They go to lớn four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go lớn the zoo because they want lớn see the animals.

Question 4: Sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at home page because I have to bởi homework.

4. He is going to Ho Chi Minc city.

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi quality Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A. OldB. ShortC. TeacherD. Beautiful

2. A. FriendlyB. LovelyC. HappilyD. Pretty

3. A. ThickB. ThanC. ThinD. Slim

4. A. ChildhoodB. FootballerC. EngineerD. Writer

Exercise 2: Dịch các câu sau lịch sự tiếng Anh

1. Quý Khách cũng muốn uống một ít nước ckhô cứng không?

_____________________________________________________?

2. Anh trai của tớ là một trong những kỹ sư.

_____________________________________________________.

Exercise 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng trả lời câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver & my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slyên ổn but very sporty. She lượt thích playing football. She is lovely & cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. I ________ lớn school late yesterday.

A. wentB. go

C. goesD. going

2. His brother is ________ musician.

A. aB. an

C. theD. X

3. Please tell me what time vị you ________ your homework?

A. getB. go

C. haveD. do

4. - What is their ________ drink? - They like chicken.

A. favouriteB. cheerful

C. kindD. tall

5. My sister often ________ lớn music in her không tính tiền time.

A. cooksB. listens

C. readsD. goes

6. Her birthday is ________ February 25th.

A. atB. in

C. onD. for

7. People use ________ lớn see the time.

A. carsB. televisions

C. newsD. clocks

8. My teacher is tall ________ thin.

A. butB. for

C. andD. or

Exercise 5: Sắp xếp những tự nhằm tạo nên thành câu hoàn chỉnh

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

____________________________________________________________

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

____________________________________________________________

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

____________________________________________________________

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

____________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: Chọn trường đoản cú khác loại

1. C2. C3. B4. A

Exercise 2: Dịch các câu sau sang giờ đồng hồ Anh

1. Would you like some lemonade?

2. My brother is an engineer.

Exercise 3: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Lindomain authority.

4. She is slim but very sporty.

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu chia thời thừa khứ đọng do bao gồm mốc thời gian “yesterday”
Dịch: Tôi mang lại ngôi trường ngày ngày qua.
2AA + nguyên âm
Dịch: Anh trai của cậu ấy là 1 trong những nhạc sĩ.

Xem thêm: Vẽ Móng Chân Màu Đỏ Rượu Chanh Sả Cùng Taylor Swift, Nail Chân Màu Đỏ Đính Đá Vẽ Hoa

3DCụm trường đoản cú “vị your homework”: làm bài bác tập về nhà
Dịch: Làm ơn nói đến tôi biết bạn có tác dụng bài xích tập về nhà thời điểm mấy giờ.
4AFavourite: ưa thích
Dịch: thức uống thương yêu của công ty là gì?
5BListen to music: nghe nhạc
Dịch: Chị gái tôi thường nghe nhạc vào thời gian rhình ảnh.
6COn + ngày tháng
Dịch: Sinc nhật của cô ý ấy vào trong ngày 25/2.
7DDịch: Mọi người tiêu dùng đồng hồ thời trang nhằm xem giờ.
8CAnd: và
Dịch: Cô giáo bản thân cao cùng bé.

Exercise 5: Sắp xếp các tự nhằm tạo ra thành câu hoàn chỉnh

1 - What does your mother look like?

2 - My brother is older than me.

3 - What vày your grandparents look like?

4 - They are decorating their house.

5 - My father is big and svào.

Phòng Giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn tự không giống loại

1. A. writerB. musicianC. factoryD. singer

2. A. riceB. timeC. vegetableD. milk

3. A. marketB. wishC. haveD. play

4. A. fat B. worker C. tall D. slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’cloông xã.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’cloông chồng.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’cloông xã.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) phù hợp vào chỗ trống

1. He goes khổng lồ school ___________ seven o’clock.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ home all day.

6. They live ___________ a big house.

7. The táo khuyết is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. WhatB. When

C. HowD. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. andB. but

C. soD. to

3. - Would you like some orange juice? - __________?

A. HelloB. It’s good.

C. Yes, please.D. Sorry.

4. I __________ hungry. Do you have sầu something to eat?

A. amB. is

C. beD. are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. theB. a

C. anD. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. hasB. makes

C. getsD. does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go to the cafeteria.

A. of B. to

C. with D. for

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. factoryB. office

C. hospitalD. house

Exercise 5: Sắp xếp các vần âm và để được tự đúng

*
*
*

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. C2. B3. A4. B

Exercise 2: Nối cột A với cột B

1. b2. h3. d4. a5. f6. g7. c8. e

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) tương thích vào vị trí trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”
Dịch: – Chị gái chúng ta làm nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.
2BBut nối 2 vế câu tương phản bội về nghĩa.
Dịch: Anh trai cậu ấy cao to, nhưng cậu ấy thì rẻ.
3CĐáp lại lời mời ăn/ uống
Dịch: – quý khách ước ao một chút nước cam không? – Ừ, gồm.
4A“I” đi cùng với tobe là “am”
Dịch: Tôi đói, chúng ta bao gồm gì ăn được không?
5BCấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.
Dịch: Chú tôi là 1 trong những lái xe buýt.
6DDo one’s homework: làm cho bài bác tập về nhà
Dịch: Cô ấy thường xuyên làm bài bác tập về bên vào lúc 8h.
7DIt’s time for st: đã đi đến giờ đồng hồ làm cho gì
Dịch: Đã mang lại giờ đồng hồ nạp năng lượng trưa rồi. Đi ra căng tin đi.
8CHospital: bệnh dịch viện
Dịch: Một chưng sĩ thao tác làm việc ở cơ sở y tế với một y tá.

Exercise 5: Sắp xếp các vần âm để được trường đoản cú đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo thành .....

Đề thi quality Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: Chọn từ không giống loại

1. A. old B. young C. fish D. slim

2. A. chicken B. lemonade C. pork D. beef

3. A. bread B. táo khuyết C. noodles D. rice

4. A. banana B. strong C. thin D. thick

Question 2: Viết những từ bỏ phù hợp chủ thể vào cột bên phải

monkeyszoo climbtigers elephants bearsswing subject danceEnglandred blousecolourjump cinema
ANIMALSABILITIES

Question 3: Hoàn thành các câu sau phụ thuộc vào trạng rỡ gợi ý

*

1. I go khổng lồ bed at ___________

*

2. I enjoy ___________.

*

3. A ___________ works in a hospital.

*

4. This is a ___________.

Question 4: Dựa vào trường đoản cú gợi nhắc viết thành câu hoàn hảo

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive sầu.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

________________________________________.

Đáp án và Thang điểm

Question 1: Chọn từ không giống loại

1. C2. B3. B4. A

Question 2:

AnimalAbility
MonkeysClimb
TigersSwing
ElephantsJump
Bears Dance

Question 3: Hoàn thành các câu sau phụ thuộc ttinh quái gợi ý

1. a quarter khổng lồ ten2. hãng apple juice3. doctor4. monkey

Question 4: Dựa vào tự nhắc nhở viết thành câu hoàn chỉnh